147 AB¥M«iram Ilollamlsche Maatschappij van Landbouw. Ploegwcdstrijd Ilpenbare ¥erkoop, Putollefce Verkoop, Op Donderdag en Vrijdag, 30 en 31 Aug. Ult de Hand te Hoop: Marktberigten. wonlen door den lageren prijs en de meer eenvoudige zamenstelling der andere werktuigen niet opgewogen. Het genoemde werktuig yerrigte het werk bijzon- der goed. Daar de tarwe nog niet volledig rijp was kon men er niet over oordeelen, of in dat geval ook graan zou worden uitgeslagenmaar men kon terstond zien dat daarvoor bij dit werktuig niet de minste vrees belioefde te bestaan. Met veel minder schud- ding, dan bij zigt of sikkel plaats vindt, werd het graan afgesnedeu en daarna geleidelijker en zachter dan een menschenhand het doen kan in een hoogst regelmatig zwad nedergelegd. Sleehts de onderste laag van het zwad lag, vooral waar het graan dun stond, wat scheef, doch bij het opbinden werd dit veel verholpen en de gemaakte garven waren zeer glad en regelmatig. Het werktuig had nog het groote voordeel, dat hoe zwaarder het gewas was, des te beter de arbeid geschiedde. Alleen was de trekkracht die het vereischtealthans onder deze omstandigheden groot. Het was met twee ferme paarden bespannen doch voor deze was het een zwaren arbeiddie zij niet geregeld konden volhouden, en dikwerf konden zij, waar het graan digt stond, ter naauwernood voorwaarts. Yoornamelijk was de weeke toestand van den grond hiervan de oorzaak, daar de wielen dikwerf, door de klei verstopt, sleepten in plaats van te draaijen of diep in den grond sneden. Maar ook onder ongun- stige omstandigheden moeten de werktuigen bruikbaar zijnwij gelooven echter dat door het aanbrengen van raderen van grooter afmeting en met breeder veiling, hierin veel verbetering zou kunnen gebragt wordenen aehten dit voor ons landwaar een regen- achtige oogsttijd dikwerf voorkomt, een bepaald vereischte. Toch zal het ook dan nog, gelijk de Jury dit reeds aangaf, noodig zijn om met wisselspan te werken. Wat nu het groote punt der kosten betreft zoo heeft de Jury daarvan eene berekening ontworpen maar aan het slot aangenomendat men het dubbele van het hier verrigte werk zou verrigten, wijl ditmaal sleehts van eene zijde gemaaid werd. Dit is onzes inziens onjuist. Staande gewassen zijn bij ons zelden; althans in de vruchtbare streken is een meer of min liggend gewas de regel; men zal daar meestaleven gelijk hier, sleehts tegen de helling in kunnen maaijen, en werkeloos moeten terugkeeren; bij eene overdwar- sche helling echter schijnt het afsnijden ook goed te gaan. Yolgens verschillende getuigenissen uit Enge- land schijnt men bij een staand gewas op een gere- gelden arbeid van 67 bunders te kunnen rekenen. Het maaijen zou dan sleehts /2a 2,50 per bunder kostenen dan voorzeker ware de besparing groot maar gelijk gezegd is, zal men gemeenlijk op den halven arbeid en dus op het dubbel van die som moeten rekenen. In dit geval is de besparing niet zoo groot dat het invoeren van dit werktuig in stre ken, waar tijdens den oogst een genoegzaam aantal handen te verkrijgen is, reeds overwegende voordee- len aanbiedt. In onze goed bebouwde streken hebben de werktuigen daarbij een moeijelijken strijd te voeren, wijl men hier aan eene buitengewone zorgvuldigheid en netheid en niet het minst bij den oogst gewend is. Zoolang als dus een werktuig dien arbeid niet even volkomen verrigt, zal zelfs bij vrij aanzienlijke kosten- besparing het gebruik daarvan bij den boerenstand nog weinig ingang vinden. Hoewel nu het werktuig van Burgess Key, wat het maaijen betreft, die volmaaktheid reeds zeer nabij komt, zoo zal men moeten erkennen dat het nog niet het werk evenaart van het snijden der gewassenzoo als men dit b. v. in Zuid-Beveland kan zien verrigtenwaarbij geen halm verloren gaat en de aren alle in den kop ver- eenigd zijniets dat bij het handdorschen vooral van veel belang is. Moge alzoo het algemeen gebruik van graan-maai- werktuigen nog niet zoo spoedig te verwachten zijn, toch zijn er in ons land reeds vele bouwerijen of bijzondere tijdsomstandigheden, waarbij men ze met veel voordeel zal kunnen gebruiken. Yooral in nieuwe polders en droogmakerijenwaar de arbeiders- bevolking gewoonlijk nog te gering is en voor veel geld slechten arbeid levert, kunnen zij zeer te pas komen. Daarbij zijn de dagloonen, vooral in Hol landsteeds stijgende, en met ieder jaar vermeerdert alzoo het voordeel dat het gebruik van werktuigen aanbiedt, tot het eindelijk, gelijk in andere landen, eene noodzakelijkheid worden zal. De arbeiddoor de werktuigen van Wood en van Cuthbert verrigt, was veel onvolmaakterhet afsehuiven van het graan en het maken der garven vereischt groote handigheid en vlugheid, en waar het graan zwaar was kon het bij eenen goeden gang der paarden niet snel genoeg geschieden. Het opgebonden graan vormde bossenmaar geen behoorlijke garven bij gebruik van dorsckwerktuigen is dit bezwaar wel minder, maar voor het nog bijna algemeene dorschen met de vlegel is dit een overwegend nadeel. Op het veld lag een aantal enkele halmen, terwijl er bij Burgess Key geen enkele te vinden was. Deze werktuigen behooren alzoo op de rijke graanvelden van den naauwgezetten Nederlandschen landbouwer niet te huis. In tijd van nood, als bij gebrek aan arbeiders geene keus overblijft, kunnen zij goeden dienst bewijzen, maar zij verdienen geene onverdeelde aanbeveling. Het werktuig van Burgess Key heeft bij den laatsten wedstrijd nabij Parijs eveneens den eersten prijs behaalden ook in Engeland wordt het als het beste der maaiwerktuigen erkend. Het werd dezen zomer voor het rijkskabinet van landbouw-werktuigen te Utrecht aangekocht, en den 31sten Julij door Ba ron van Hardenbroek van Lockhorst, op den huize Heiligenberg bij Amersfoortbeproefd. Dr. J. C. Ballot heeft daarvan in de Landbouw- Courant van 16 Augustus verslag gegeven. De moeije- lijkheid in het afsnijden der hoeken ondervonden werd veroorzaakt door dat men niet bekend was met eene inrigting aan het werktuig, waardoor men een der wielen op zich zelf kan doen draaijenom het keeren gemakkelijk te maken. Ook heeft een land bouwer op Wieringen, de beer Bosker, die aldaar een paar honderd bunders onder de ploeg heeft, zich onlangs dit werktuig aangeschaft en de keeren Keyser&Swertz, dieals agenten van Burgess Key, hem hetzelve leverden, deelden ons het volgende belangrijk schrijven van genoemden heer mede, over de uitkomsten door hem verkregen. Aan de liter en Keyser Swertz. Wieringen, 16 Augustus 1860. Den 31 sten Julij lieb ik het graan-maaiwerktuig ontvangen; den volgenden dag lieb ik hetzelve ontpakt en in elkander gezet, waarbij wij alles in de beste orde bevonden. Den 13den Au gustus ben ik er mede beginnen te werken. Nadat er vijf om- gangen gedaan waren liet ik, omdat het schafltijd was, uitspan- nen; de lengte van den akker was 280 el, de afgemaaide breedte 17 el, alzoo eene oppervlakte van 0.4-76 bunder. Elke omgang was, het oponthoud medegerekendin 9 minuten verrigt, zoodat in 45 minuten de genoemde oppervlakte was afgemaaid. Het werk was zoo volmaakt goed, dat het onmo- gelijk isdat de beste maaijer of zigter het zoo kon maken. Niet sleehts mijn werkvolk en verscheidene toeschouwers, welke tot nu toe nog nimmer een maaiwerktuig hadden gezien, maar ik zelf, nadat ik kort geleden den goeden uitslag van de gras- maaiwerkluigen op Huslhoek had gezien, stond vcrwonderd over het werk. In de laatste dagen is er p. m. 11 bunders mede gemaaid. Het staat niet stil van belangstellenden en nieuwsgierigenen een ieder keert ten hoogste voldaan terug. Waren alle mijne mede-landbouwers met het maaiwerktuig bekend, het lijdt geen twijfel of ieder, die het met zich zelven wel meent, zou zijn land zoo spoedig mogelijk naar de be- hoeften van het werktuig bewerken, een maaiwerktuig aan- schaffen, en de zeis, de zigt en de sikkel zorgvuldig bewaren tot aandenken aan den verledenen tijd. Het werktuig, dat op den wedstrijd aanwezig was, is door den heer J. G. J. van den Bosch aange kocht geworden, terwijl er door den heer Keijzer, van Texelnog een aan de heeren Keyser Swertz is besteld geworden. Maandag 27 Augustus: Paardenmarkt te Lexmond en dito te Hoogwoude. Donderdag 30 Augustus: Paardenmarkt te Abcoude. Plet ongeteekende schrijven: Let wel op" kan niet geplaatst worden. Het opstel over vlasbouw en klaverteelt nemen wij in het volgend nommer op. AEDEELING HAARLEMMERMEER. VERGADERING op Donderdag den 13den September 1860, des mid- dags ten een ure, in de Hulpschool op SectieJJ, N°. 4ten Huize van M. Tanis. Tevens zal op den Dag der Vergadering, des morgens ten TIEN ure, worden gehouden een op 16 Stukken LAND, groot elk 150 Rijnl. roeden daartoe door den Heer M. Tanis beschikbaar gesteld. Zijdie wenschen mede te dingenmoeten ten 9 ure met hunnen Ploeg en 2 Paarden tegenwoordig zijn; zullende op gemeld uur, in het Lokaal der Yergadering, de Loting plaats hebben. Als PRIJZEN worden uitgeloofd: Een fraai ZIL- VF.REN IIOROLOGIE, een ander STUK ZILVER en een GETUIGSCHRIET. De Niet-Bekroonden krijgen als vergoeding voor hunnen arbeid 1.50. Keurmeesters zullen den Eersten Prijs toewijzen aan hem, die het beste werk heeft geleverd de 2de en 3de Prijzen aan de daarop volgenden. De tijd zal sleehts in aanmerking komeningeval het werk van twee Mededingers gelijk staat. De Ploeg voor zal minstens 12 Nederl. duimen diep moeten zijn. Keurmeesters zullen geene Zonen of Knechts onder de Mededingers mogen hebben. De Secretaris der Afdeeling D. EGGINK. Zij die iets te vorderen hebben van- of verschul- digd zijn aan ARIE YIS, in leven Timmerman te Haarlemmermeertot en met den jare 1859, of aan diens nagelatene Weduwe, worden verzocht daarvan voor den lsten September e. k. opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT te Haarlemmermeer. ten Huize van de Wed. A. YISte Burgerveen Gemeente Haarlemmermeer, op Dingsdag 28 Au gustus 1860, des voormiddags ten 10 ure, ten overstaan van den Notaris BAKKER SCHUT, van: 1°. Eene partij GEZAAGDE HOUTWAREN, bestaande in: Greenen-Dennen- en Vuren Ribben Plank enDcelen, enz.eenige TIMMERMANS-GE- REEDSCHAPPEN, DOMMEKRACI1TEN, BLOKKEN, MALLE-JANNENKETTINGENeenige IJZER- WAREN, enz. 2°. eenige ME UBELENHVISRAAD en INBOEDEL. 3°. den OPSTAL van eene HOUTEN KEET, staande te Burgerveen, Gemeente Haarlemmer meer, aan den Veldweg en Aalsmeerdertogtop Sectie 0 0, N°. 10. Alles om kontant geld. op Woensdag 29 Augustus 1860, des voormiddags 10 ure, bij JACOBI, aan het Venneperdorpvan 10 Bunders uitmuntend te veld staande HAVER, op Sectie MM, N°. 13, in Perceelen van 2/2 Bunder, ten overstaan van den Notaris BAKKER SCHUT. Betaling 1 November e. k. zal HUSSEY'S GRAANMAAIJERdaartoe door de Vereeniging voor Volksvlijt beschikbaar gesteldwer ken op de grond en van Mr. VAN WICKE- YOORT CROMMELIN, op Sectie H, N°. 30 aan den Kruisweg. De bezigliging daarvan is aan alle belangstellenden aangeboden. Het uitmuntend staande GRASGEWAS van vier Bunders. Te bevragen op Sectie O ON°. 2in den Haarlemmermeer-Polder. Amsterdam, 20 en 22 Augustus. Vee. Runderen te kwal. 180 a 210, 2e kwal 170 a 200, 3e kwal 160 a 180; Melk- en Kalf-Koeijen 150 a /200. Schapen f 28 a 34. Varkens 50 a 54 cents per Ned. fit. Granen en Zaden. Tarwe met goeden handel liooger ver- kocht: 133 Q? oude witb. Poolsche /410; 132 ffi oude bonte dito 400 132 ffi nieuwe witb. dito f 400 129 ffi jarige bonte dito 385 127 ffi oude bonte dito 385 128 ffi ge- ringe bonle dito f 375; 129 ffi Eijerlandsclie 375 130 ffi oude Rijn 375 128, 129 ffi oude Friesscho 365, 370; 125, 127 ffi dito/ 355, 360. Rogge /3 a/4 liooger, met veel handel: 125, 126 ffi Pruissische /215, 218; 121 ffi dito 202 121 ffi Galatz /195; 120 ffi Nerva/192; 119 ffi Odessa /188; 125 ffi Finsche /213; 118, 120 ffi Peters- burger/ 186, 190; 117, 119, 120 ffi nieuwe dito f 186, 190, f 192. Garst tot iets hoogere prijzen: 112 ffi Koningsber- ger/217. Haver ruim prijshoudendMannheimer per 100 kilo 9}-. Koolzaad onveranderdop 9 vat Olie in Novem ber X 76£; in April 78. Lijnzaad in een doen: 105, 106 ffi Memel 285 103, 104 ffi Riga 7£ 107 ffi Riga Drojaner 310. Olie. Raapolie dadelijk en op levering hooger betaaldop 6/w./44; Vliegend 42J. Lijnolio dadelijk willig, op levering iets aangenamer: op 6/w. 32£; Vliegend 31. - Hennepolie op 6/w. 38£; Vliegend/37. Dordrecht, 16 Augustus. Granen en Zaden. Tarwe. De aanvoer van jarige en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. was heden weder kleiner dan vorige week en werd door gebruikers 20 a 30 cents duurder betaald; jarige 12 a 12,30, nieuwe 11 a 11,50, dito geringe en afwijkende/ 9,80 a 10,60. Rogge. Zeeuwsche,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3