- 148 - - 1 WATEEHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 11 Augustus des middags tot op den middag van 18 Augustus I860. WATEEHOOGTK 0 as -r- A. P. in Ellen. H US H H IN DE RINGVAART IN DEN POLDER E- O C a bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA TEK. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. Aug. 11 0.57 4.68 4.68 4.70 4.70 12 0.56 466 4.67 4.68 4.70 13 0.56 4.65 4.67 4.67 4.68 14 0.56 4.65 4.68 4.72 4.69 15 0.56 4.69 4.70 4.76 4.70 16 0.55 4.69 4.72 4.70 4.71 17 0.55 4.68 4.66 4.64 4.70 18 0.56 4.72 4.65 4.62 4.71 Te zamen Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantal Uren Pomp. Ketels CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJNDEN. Aantal Uren Pomp. Kelels t 24 17 42 12275 4.871 Maamsche en Overm. werd bij gerijven tot genoteerde prijzen, 7,80 a 8,20, verkocht. Garst. Nieuvve Winter vend tot 30 cents hooger genegen koopers; Zomer wordt weinig getoond en is ook wel te plaatsen; nieuwe Zeeuvvsche, Flakkeesche en Overm. Winter 5,20 a 6. Spelt onveranderd en naar kwal. 3,40 a 3,60 waardig genoteerd. Haver. Inl. Voer schaarsch en weder 20 cents duurder betaald; Zeeuvvsche en Inl. Voer 3,00 a 4, dito Dikke 4,50 a 5. Boekweit lager afgegeven met kleinen handel; Bosscher tot 240 en geringe Fransche tot 190 gedaan. Boonen. Paarden- en Duivenb. worden niet moor getoond. Bruine Boonen stil, bij kieinigheden tot/12 a 13 verkocht. Witte dito onveranderd, de weinig aangevoerde golden 10,50 a 12 naar kwaliteit. Erwten. Blaauwe schaarsch en prijsboudendtot/9,50 a 10 en mindere tot/8 a 8,40 verhandeld. Witte vonden tot vorige prijzen meer vraag; Koningsb. 8 a 8,20. Koolzaad. Jarig X 1 lager afgegeven, als puik Overm. zakgoed tot X 71. Van nieuw bedroeg de aanvoer heden weder 400 a 450 last uit Zee- land, Flakkee en het Overmaassche, verschillende in kwaliteit van vorige week; voor enkele beste partijljes werd in bet begin der markt nog X 65 ingewilligd, later verflaauwde de kooplust en kon het overige tot X 60 a 64 slechts gcdeeltelijk aan onze olieslagers geplaatst worden; op 9 v. Olie in het Najaar tot X 74 te bekomen. -Lijnzaad zonder omgang; 110 tC Riga tot 302112 10 Odessa tot 340 en 112 1? zeer mooi zuiver Catania tot 383 geveild. Kanariczaad stil, bij geriiven tot /9a 9,70 verkocht. Olie. Raapolie meer aangeboden; Viiegend tot/42 en Najaar tot 42$ a 42J te bekomen. Lijnolie prijshoudendViiegend tot31 gedaan. Raap- en Lijnkoeken vinden iets meer aftrekharde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk. 110 a 120. Groningen, 21 Augustus. GnANEN en Zaden. A1 wat wij van het weder kunncn zeg- gen, is dat het voortdurend allerongunstigst blijft voor den oogst. Vrijdag 1.1. bedroeg de aanvoer van Koolzaad 350 last, waarvan twee-derde werd opgeruimd tot zeer onregelmalige maar iets lagere prijzen. Heden werd 600 last aangeboden waaronder iets meer van betere kwaliteit dan vorige week. Do vraag voor Olieslagerij was minder flaauw dan Vrijdag en werd ook meer voor verzending gekocht. Dit maakte dat de prijzen geene verdere verlaging ondergingenmaar ongevecr onveran derd bleven. Het beste bragt 12,25 a/13, en iets minder best, waarvan nog al veel aan de markt was,/II,50 a/1-2 opmindere naar verhouding tot 9 toe. Circa twee-derde van den aanvoer is opgeruimd gewordenhet grootste gedeelte aan Olieslagerij alhier. Raap-Olie 41,50 contant. Van Tarwe komt bijna niets meer aan de markt; kieinigheden aan consumtie bragten 10 cents meer op. Rogge tot 10 cents lager dan heden voor 8 dagen, met weinig omzet. Boekweit 10 cents lager aangeboden, maar met zeer weinig vraag. Garst vond iets meer vraag ter verzending en voor Pellerij door goeden aanvoer kon men ecbter tot de prijzen van Vrij dag koopen. Haver in alle soorten 20 cents hooger geno teerd, maar door gebrek aan aanbiedingen bijna zonder handel. Gort met meer vraag ruim prijshoudend. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode f 10,90 a 11,10; 127 ffi dito witte/10,80a 11,— 127, 130ffinieu'we roode/ 10,40 a 11,10; 127 ffi dito witte/10,50 a 10,70. Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche 6,45 a 6,75. Boekweit. 113, 116® grijze 7,40 a 7,80; 113, 116 ffi zwarte/7,20 a/7,60. Nieuwe Garst. 93, 99 ffi Winter/4,35 a 5,40. Haver. 78, 85 ffi Dikke/4,45 a 4,90; 65, 68 ffi witte Voer 3,60 a 3,8568, 72 ffi zwarte dito 3,60 a 3,80. Paardenboonen G,50 a 7. Koolzaad 9,a 13, Gort. Grove 8,75 a 9,— puike 9,25 a/9,50; Parel-Gort 12,50a/ 25. Olie. Raap- 41$, Lijn-29$. Haarlem ,15 Augustus. Kaas. Ter Kaasmarkt aangevocrd en verkocht 2660 stuks Zoelem. Kaas a 25,75 per 50 Ned. ffi. Hoorn, 15 en 16 Augustus. Op de jaarlijksche PAAKDEN-markt van heden zijn aangevoerd 130 stuks, waaronder zeer schoone, die hooge prijzen golden. Kaas. Ter waag gewogen van 10 tot enmetl6 dezer: dage- lijksche weging 23 stapels of 6187 ffi, Donderdagsche markt 230 stapels of 61,747 ffi, te zamen 253 stapels of 67,934 ffi Prijs: hoogste 26,50, middelste 24,50laagsle 22. 18 Augustus. Granen. Ter markt gebragt 239 mudals 6 mud Rogge 7,50 a 6,50; 173 mud Garst /"6,72$ a 5,25; 12 mud Ilaver/5,50; 18 mud Vale Erwten/12,75 a 12. 30 mud Koolzaad 10,50 a 10. Vee. Aangevoerd: 23 Paarden 90 a 435. 7 Koeijen 130 a 235. 26 Kalveren 5 a 13. 219 Schapen 9 a 24. 26 Lammeren 8,50 a 19. 75 Varkens/9 a 22,50. 19 Zeugen 25 a 43. 190 Biggen 5 a 9. 13 Bokken 1,25 a 7,50. 7 Geiten 1,90 a 9. 40 Kippen 50 cents a 1,40. 10 Eenden 40 a GO cents. Eijeren 32,000 Kippen- 2,40, 14,000 Eenden- 3. Boter: 3200 kop 52 a 59 cents. Aardappelen 200 mud: /2a 3,50. Fruit. 9500 manden Roode Bessen 70 a 80 cents per mand- 2700 ffi Zwarte dito 13 a 16 per 100 Ned. ffi. 495 man den Peeren 1,20 a 2,50 per mand. 20 Augustus. Vet Vee. Aangevoerd: 6 Koeijen, 19 Kal veren, 630 Schapen, 5 Varkens. Langstraat, 16 Augustus. Hooi 10 a 12 de 1000/2 Ned. ffi. Vlas en Hop zonder handel. I>eiden 17 en 18 Augustus. Vee. 8 Stieren/ 66 a 98 - 46 Kalfkoeijen 124 a 196 - 134 Vette dito 142 a 230; - 17 Vare dito 90 a 148- 96 vette Kalveren 22 a 54; - 37 nuchlere dito 4 75' a 12,50; - 320 Hamels 16 a 28 - 134 Ooijen 11 a 16; 40 magere Varkens 16 a 35; - 96 Biggen 6 a 13. Boter. 3290 Ned. ffi. lste kwal. 44 a 50, 2de kwal. 34 a 43 per Vat; /1,10 a 1,25 en 0,95 a 1,07$ per Ned. ffi. Granen. 16 mud Wintertarwe 11,50 a 12; 10 mud Zomertarwe 9,50 a 10. 27 mud Winterrogge 7,50 a 8. 20 mud Garst/5,50 a 6; 14 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 20 mud zware Haver 4,50 a 5; 16 mud ligte dito 3,75 a 4. 10 mud Duivenboonen /8a 8,50. 15 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 16 Augustus. Granen en Zaden. Bij kleinen aanvoer van Granenbestond er voor Tarwe weinig vraag dan voor dadelijke behoefte, puike jarige Walchersche van het zolder is tot 13.25 afgedaan nieuwe dito 12 25 a 13 naar dougd; Zeeuwsche zonder handel. Rogge. Zeeuwsche kon niet meer dan 7,50 op- brengen. Van nieuwe werd een partijtje getoondmooi van korrel en vrij wel droog; het blecf onverkocht, daar men te hoog hield. Garst. Nieuwe Winter weinig ter veil en begeerd, voor de puik drooge werd 6 ingewilligd, terwijl mindere en afwijkende tot 5 a 5,75 werd afgedaan; jarige Zomer bragt 6,25 op. Walchersche Witte, Bruine en Paarden-boonen, bencvens Grocne Erwten zonder handel. Koolzaad. De aan voer van nieuw zal ongeveer 100 last hebben bedrageneven als vorige week liet de kwaliteit in droogte veel te wenschen over; men besteedde 11 a 13 naar deugd; jarig op f 14 gehouden. Olie. Patent-/46$, Raap-/44£, Lijn-35. Purmerende, 21 Augustus. Kaas. Middelb./28,75, kleine 25,50. Aan de stads waag zijn gewogen 201 stapels of 54,325 Ned. ffi. Boter/1 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 2,50; Eenden- 2,90. Vee. 1214 Schapen en Lammeren, handel als vorige week; 116 vette Kalveren, 50 a 70 cents per Ned. ffi; minder vlug; 36 nuchlere dito 6 a 16, slug 106 vette Var kens, 44 a 52 cents per Ned. ffi, matig; 60 magere dito,/14 a/19; 150 Biggen, 5,50 a 6,50, minder vlug; 204 Runderen, handel niet vlug, 12 Paarden. Rotterdam, 20 Augustus. Granen en Zaden. Tarwe. Witte met beperkten aanvoer en liiordoor 75 cents hooger verkocht. Buitenlandsche soorten aan consumptie/ 5 a 10 hooger met matigen omgang, puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat/'l 1,60 a 13, goede dito f 11 a 11,50, afwijkende soorten 10 a 10,50, 158/2 ffi Oude Witbonte Poolsche/ 395, 161/2 ffi Jarige dito 395; 158, 161/2 ffi Witbonte Poolsche 390160/2 ffi Kleefsche 390; 158/2 ffi Bovenlandsche Ris 370 a 375 155/2 ffi Bovenlandsche 360; 161/2 ffi Beijersche/395. Rogge. Jarige Zeeuwsche in puike waar slechts bij kieinighe den 20 cents lager te plaatsen. Van Nieuwe warcn verschei- WAAENEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metered. Observ. te Utrecht. s- c n c WlND- Barom. Til Afwijk. B-o CD re 01 Oprnerkin- W r*i kr. N. ffi der aq w C c« f* rigting bij 0°. Fah, Temp. P P gen. 12 8 2 zzw. 1,5 751,46 56,5 9,0 0,90 0 Betrokken. zw. 2,5 51,95 61,9 8,6 0,72 0 Zw. bewolkt. 10 w. 0,0 53,97 54,3 7,0 0,95 0,2 Bijna lielder. 13 8 w. 0,5 55,38 61,5 3,8 0,85 0 Zw. bewolkt. 2 10 wnw. 2,5 56,25 66,4 4,0 0,63 0 Bewolkt. nw. 0,0 56,49 55,9 5,2 0,94 0,1 Zw. bewolkt. 14 8 nnw. 0,0 54,88 58,3 6,8 0,91 0,1 Idem. 2 zzo. 0,0 54,42 63,1 7,0 0,77 1,1 Idem. 10 n. 0,0 55,55 55,4 5,6 0,95 0 Bijna lielder. 15 8 zo. 0,0 56,07 64,4 0,5 0,80 0 Ligt bewolkt. 2 z. 0,5 55,72 72,0 2,0 0,60 0 Bewolkt. 10 zo. 0,5 54,85 59,7 1,1 0,91 0 Bijna lielder. 16 8 zo. 3,0 50,74 69,8 4,9 0,70 0 Idem. 2 zzo. 6,0 47,44 78,3 8,3 0,57 0 Bewolkt. 10 z. 5,0 46,49 62,8 2,0 0,90 1,1 Zw. bewolkt* 17 8 zzw. 6,5 51,48 65,3 1" 0,4 0,72 0,1 Bewolkt. 2 zw. 8,0 52,76 66,6 3,4 0,62 0 Idem. 10 zw. 5,0 54,74 54,1 6,7 0,91 0 Bijna helder. 18 8 zzw. 5,0 56,02 57,2 7,7 0,82 0 Zw. bewolkt. 2 zw 16,0 55,95 64,8 5,2 0,51 0 Bewolkt. 10 zzw. 11,0 54,51 55,0 5,8 0,84 0,7 Zw. bewolkt. Van 4f—5£ ure onweder met windstoolen van 40 N. ffi drukking op de vierk. el. dene partijljes aangevoerd, redelijk wel van stuk en kleur, doch meer of minder wak, wolke tot/ 7 a 8 genomen werden. Bui tenlandsche soorten, ongedroogde prijshoudend, ligtgedroogde in flaauwe stemming, waardoor enkele partijen alleen tot ver- laagde coursen koopers vonden. Van het nieuwe gewas was aangevoerd een panijlje van Limburg en ook van den Beneden- Rhijn. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat 7,50 a 7,90; puike Noordbrabandsche Overm. dito/7 a 7,40, afwijkende f 6,25 a 6,75; 152/2 ffi Koningsberger 225; 150; 158/2 ffi Dantziger 215 a 220; 154/2 ffi Pruissische/224 147/2 ffi oude Archangel 207 143/2 ffi Jarige dito/190; 143/2 ffi Petersburger 190. Garst. Nieuwe Zeeuwsche Winter met redelijken toevoer 30 cents hooger betaald. Buiten landsche soorten als voren geveild. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter I860 zakmaat 5,-a 6,25. Haver 30 cents hooger: goede en puike korte 4,25 a 5,25; dito hinge 3,75 a 4,50; afwijkende soorten 2,50 a 3,50. Boekweit prijshoudend. Noordbrabandsche 265 a 270 grove Fransche 2100 klg. netto 225. Erwten onveranderd. Puike Schokkers 11,25 a 11,75; andere puike groote 10,75 a 11,25 puike kleine 10,50 all; mindere 8 a 9,25 witte 8 a 9. Zeeuwsche graauwe/8 a 10,25; Oostzee dito /10 a 14. Boonen nominaal als voren. Puike Witte Wal- cheische 12,75 a 13,25; dito Zeeuwsche 12 a 12,50; min dere 9 a 11; puike Bruine Walchersche 14,50 a 15,50; dito Zeeuwsche 14,25 a 14,75; mindere /11a 12,50. Paardenboonen 6,75 a 7,60. Duivenboonen f 7 a' 9 Koolzaad. De aanvoer bedroeg circa 400 lastomtrent de helft werd X 1 a X 2 lager verkocht, terwijl de wederhelft onver kocht is gebleven voor een klein deel doordien niet alle hou- ders de koers wilden volgen, doch grootendeels om de afwij kende kwaliteit. Overmaasch X 62 a 65; Brielsch X 63$ a X 64Vlaamsch X 63 a 64Huarlemmermeer X 64 a 65 Zeeuwsch X 61 a 64 alles in zakken. Zeeuwsch X 66 ge- stort, mindere kwaliteitcn X 56 a 60. Jarig Vlaamsch X 7,1 geslort. Lijnzaad. 108, 109 ffi Koningsberger 281. Van Hcnnepzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanariczaad prijshoudend, 8 a 10,25. Meekrap weinig aangeboden en meest te hoog gehouden waardoor de handel niet groot was; tot vorige prijzen was cr evenwel goede kooplust. Rijp, 15 Augustus. Kaas. Hoogste prijs 26,50; aangevoerd: 15 stapels, 1992 stuks of 3954 Ned. ffi. Boter 52$ cents, later 49 cents per Ned. ffi. Eijeren 2,30 a 2,50. Sehagen, 16 Augustus. Vee. Paarden 70 a 130. Magere gelde Koeijen 70 a 135; vette dito 180 a 220, of 55 a 65 cents per Ned. ffi; Kalf-Koeijen/220. Nuchlere Kalveren fl a 11. Magere Schapen 12 a 18; Vette dito 20 a 26. Lammeren fiSa 18. Magere Varkens /12 a 19. Biggen 4 a 8. Kippen 70 a 140 cents. Eenden 30 cents. Duiven 15 a 20 cents. Boter 72 cents per kop of 90 cents per Ned. ffi. Kaas 25 a 45 cents per Ned. ffi. Kippen-EiJEREN. 2,30 a 2,35. Zaandam16 Augustus. GnANEN en Zaden. Boggc op levering in Oct. f 175, 177, 176; April/ 185; Mei 186. Koolzaad op 9 v. Olie in Oct. X 74; Nov. X 75. Lijnzaad. 108, 109 ffi Riga Dru- jana 302$. Olie. Raapolie op 6/w. 43£Vliegend/42 Sept. /4t£, 42; Oct./42$, 42£; Nov. /43, 43£; Dec. en Mei/43$. Lijnolie op 6/w. /31$; Viiegend /30$; Sept. 31 30J; Oct. 31£, 31 Nov. en Dec. 32; Voorjaar 32£. Koeken. Raap- 68 a 75, Lijn- 10$ a 13. Zierikzee16 Augustus. Granen. Tarwe 1859 11,50 a 11,75. Rogge /8 a 8,25; dito 1860 7,75 a 7,85. Winter Garst 5,50 a 5,60. Haver 4 a 5. Paardenboonen 8 a 8,50. Koolzaad /12 a 12,50. Meekrappen als voren. Drukkerij van Bong a 0°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4