AB¥iEmraifEilio 151 Landbouw. Marktberigten. VLASBOUW en KLAVERTEELT. INENTING tegen DE LONGZIEKTE. HIEESTOOF IPe Eersteling Uit tie Hand te Hoop met den polder, en van een te dezer zake betrekke- lijk praeadvies van Dijkgraaf en Heemraden. Ten gevolge van een en ander, wordt besloten: a. aan de gemeente Haarlem, ter tegemoetkoming in het onderhoud van een weg en brug, welke zal worden gemaakt ter verbetering der gemeen- schap met den Haarlemmermeer-Polderloopende langs de zomervaart en verder over het land van N. van Loon, met eene draaibrug over de Ringvaart, voor het gebruik van welken weg vooreerst geen tol zal worden gehevengedu- rende 10 jaren uit de polderkas een subsidie te verleenen van f 75.'sjaars; b. aan die gemeente den voor het daarstellen van dien weg en brug benoodigden grond te ver- koopen voor 1. c. aan liaar concessie te geven tot het leggen van de brug over de Ringvaart, onder voorwaarde, dat zulks geschiede in overleg met den Hoofd- opzigter, en dat die brug voortdurend door Haarlem in goeden staat worde onderhouden. 10°. Ter bespoediging der uitvoering van het in- metselen der nieuwe ketels aan den Leeghwaterwordt aan Dijkgraaf en Heemraden magtiging verleend, om de daartoe betrekkelijke leverantien en werken in eigen beheer of bij onderhandsche aanbesteding te doen plaats hebbenwaarna de Vergadering uiteen gaat. E. W. van Brederode, Secretaris. De gronden in den Haarlemmermeer-Polder werden in het jaar 1860 beteeld als volgt Bunders. Bunders. GraangetcassenTarwe1558 Rogge722 Garst279 Haver 2901 5460 Peulvruchten: Boonen360 Erwten8 5 J 446 HandelsgewassenKoolzaad 463 Mosterdzaad. 36 Vlas712 Jonge Meekrap 82 Jarige id. 48 Karwei 10 Aardappelen385% 1786% J'oedergewassenIvlaver633 Wortelgewassen 40J/2 673% Braalc375 Wei- en Hooiland7995% 16687 Van het bouwland, ten bedrage van 8691% bun der, werd alzoo ongeveer bebouwd met granen 63 met peulvruchten 5 met handelsgewassen 20 met voedergewassen 8 en gebraakt 4 De Veestapel bedroeg in de maand Julij 1860 Paarden Hengsten. 17 Rumen 771 Merrien 1007 Veulens Runderen Stieren Ossen Koeijen Hokkelingen 2120 Kalveren. 6211 Schapen12535 Varkens1506 Geiten506 Naar wij vernemen zal er in de volgende week door het Dagelijksch Bestuur en Hoofd-Ingelanden eene inspectie-reis naar den Leeghwater worden onder- nomen, om daarna ook' een deel der overige polder- werken en den Cruquius in oogenschouw te nemen. Wij juichen dit plan toe en wenschen aan de belang- stellende reizigers goed weder en een helderen dag in physischen en morelen zin toe, kan het zijn met eene frissche Z. W. koelte, die afmatting voorkomt; zij kunnen dan aanschouwen, welke kracht bij stor- men als op 28 Eebruarij en 28 Mei j.l. door het water dier poelen tegen den aarden dam, waarop de Leeghwater staat, gerigt wordt, als het tegen dien dam wordt opgezet en gelijktijdig het water in de hoofdvaart daar ter plaatse door den storm naar den Lijnden wordt gezweept, en er dientengevolge eene drukking van 5% el water of meer op dien dam wordt uitgeoefend. Indien IToofd-Ingelanden den storm van 28 Eebruarij, zoo als wijdaar ter plaatse hadden bijgewoond, dan, wij houden ons er volkomen van overtuigdzouden wij ons over hun besluit, in de laatste vergadering genomenniet behoeven te beklagen. Niemand hunner zou wenschen, dat de westelijke afsluitmuur van den Leeghwater werd ont- gravenindien aan eene zanddam, met wat zoden bekleed, wordt opgedragen het geweld dier wateren te keeren. Intusschen zal het opwerpen dier dammen nagenoeg evenveel geld kosten als de door het Da gelijksch Bestuur voorgestelde maatregelwaardoor elk gevaar gekeerd werd en het onderzoek der bestaande kwaal rustig had kunnen worden aangevangen en voortgezet. De Leeghwater had daarbij echterbij den tegenwoordig ongunstigen waterstandzijne dienst hoe gebrekkig dan ook, ter ontlasting van den Polder kunnen blijven leveren, al vast tot dat de Cruquius in dienst kon worden gesteld, wat thans onmogelijk is. Hun besluit is om die reden in de tegenwoor- dige oogenblikken dubbel te betreuren en wij twijfelen niet of alien zullen ons toestemmendatindien in hunne vergadering, wijzigingen of geheele omkeering van voorstellen van teclmischen aarddie door het Dagelijksch Bestuur, in overleg met den Hoofd-Opzigter, worden gedaan gemaakt wordenhet belang van den Polder en van de ingelandende moraliteit zoowel als de humaniteit jegens den eersten ambtenaar, den Hoofd- opzigterdie in de vergaderingen niet tegenwoordig is en zijne stem niet kan laten geldengebiedend vorderen dat zijn advies te dier zake worde ingewonnen, alvorens een besluit te nemen. Wij komen op deze zaak later misschien uitvoeriger terugmaar besluiten thans met de opmerking, dat de aanneming van het voorstel Beijerinck, den polder in de tegenwoordige oogen blikken van de helft zijner bemalingsmiddelen heeft verstoken, en dat men zich bij de inspectiereis waar- schijnlijk bezwaard zal gevoelenhet vereischte en voldoende onderzoek van den westelijken afsluitmuur te doen plaats hebbenonder de beveiliging van den zanddam; er is zeker geen storm van 28 February noodig, om hem in enkele seconden te zien ver- dwijnen. Maar bovendien beteekent het toch nog al iets, indien mannen, als de drie die tegen het voorstel Beijerinck gestemd hebben, hunne stem tegen een voorstel van teclmischen aard laten hooren. Wij wenschen aan hunne stem in het vervolg groo- teren invloed toe. De polder en de ingelanden zul len er zich zeker niet over te beklagen hebben. Haarlemmermeer, 14 Augustus 1860. Wij zijn, wat de landbouw betreft, in dezen Polder als het ware een nieuw tijdperk ingetreden, daar het dit jaar met eene vrij groote oppervlakte landgelukte, hetgeen verleden jaar met een klein gedeelte voor het eerst het geval wasnamelijk om goed vlas te ver- bouwendit gewas toch geeft, in tegenstelling van de meeste gewassen hier verbouwdzelfs op middel- matige grondeneene vrij aanzienlijke opbrengst met zeer weinig uitgaven. Doch zal er van dit produkt zoo veel mogelijk partij worden getrokkendan is het zaak dat de landbouwer er zich op toelegge om zijn land goed te bebouwen, iets hetwelk bij zeer velen in dezen Polder nog veel te wenschen overlaat, en zoo dit voor een groot deel tot heden een gevolg was van te geringe opbrengstendan is juist de vlasteelt hoewel volgens sommigen uitputtend voor den grond een uitmuntend middel daartegendaar dezelveals zij slaagtten minste niet uitputtend voor de beurs is. Laat ons dus niet angstig wezen voor een gewas hetwelk meer dan elk ander groote voordeelen aan- brengt, maar liever uitzien naar een middel om onze gronden te verbeteren en meer produktief te maken. Een der voornaamste middelen, geloof ik, bij onder- vinding te hebben dat gevonden is, en wel het ver- bouwen van roode klaver. Er is toch in de laatste 2 jaren op de minder vruchtbarenamelijk de zoo- genaamde witte grondenbestaande uit klei met veel of weinig zand vermengd, geen gewas zoo best geslaagd als juist dit, en veel meer dan mest nog heeft dit gewas bijgedragen tot verbetering van die grondenzoo zelfsdat het bijna zeker iswan- neer wij hier of daar op sommige stukken land gewassen zienveel beter dan vroegerhet bij onder zoek bijna altijd zal blijkendat er op die stukken land het vorige jaar klaver stond en dat deze voor een gedeelte zelfs tweemaal gehooid isbovendien zijn wij daardoor in staat om in den winter een veel beter veevoeder te hebben dan het strooen daardoor ook om betere mest te maken. Ik geloof dus niet te veel te zeggen, wanneer ik beweer, dat het vlas en de klaver twee gewassen zijn welke door den verstandigen landbouwer verbouwd, het meest zullen bijdragen om zijne welvaart te be- vorderen en om ieder belanghebbende in dezen tot onderzoek aan te sporendient dit mijn geschrijf voor hetwelk ik overigens aan den beschaafden lezer verschooning verzoek voor de menigvuldige gebreken welke er ongetwijfeld in zijn, daar toch de pen niet het gewone gereedschap is van den Landbouwer. De werking der inenting op de longziekte wordt nog door velen in twijfel getrokken, het volgende kan echter strekken, om den grooten invloed die ze er op heeftte staven. Omstreeks half Junij 11. heeft zich bij mij onder een koppel van 14 vaarzen en 10 pinken, in het voorjaar aangekocht, een geval van longziekte voor- gedaan; 3 weken later werd er een tweede dier ziek en in zoo hevigen graad dat het na 2 dagen stierf, terwijl 14 dagen daarna een derde dezelfde weg opging. Iloewel de zomer niet de beste tijd voor de inenting is, zoo besloot ik in dit geval er toe over te gaan. De heer Steijgerwald heeft den 20sten Julij al het vee ingeent, met het gelukkig gevolg dat tot op heden, 26 Augustus, geene gevallen zich meer hebben voorgedaan, en de ziekte dus plotseling gestuit isterwijl het vee er gezond en tierig uitziet. Het koele weder heeft medegewerkt tot de gun- stige werking der stof, welke 14 dagen na de inen ting duidelijk aan den staart zigtbaar was. Er worden vele middelen tegen de longziekte aan- gegevenwelke echter meest alien eerst dan aange- wend worden wanneer de long reeds is aangedaan en al wordt het beest dan ook nog behoudendan is het gewoonlijk in zulk een staat van verval en zwakte, dat men dubbel moet voeren om het weder in goeden staat te brengenterwijl er soms de groei voor goed uit iszooals dit ook met het eerst aan- getaste dierdat in het leven gebleven ishet geval is. Lisse, den 26sten Augustus 1860. W. A. L. M. Belanghebbenden worden verwittigd dat in de laatste helft der maand September er gelegenheid zal bestaan om MEEKRAP te droogen in den Baarlemmer- meer-Polderin de in aanbouw zijnde MEESTOOF Sectie EE, N°. 16, Afdeeling Rijkgelegen aan den Grindweg en Spaarnwoudertogt. Gegadigden adresseren zich aan ADRIAAN GOORDEN, JJroogeraldaar. 8 Bunders HAVER, 2 Bunders PAARDENBOONEN, goed te veld staande. Te bevragen bij H. TROOST Sectie J JKavel N°. 20, te Haarlemmermeer. i Amsterdam, 27 en 29 Augustus. Vee. Runderen le kwal. 190 a 220, 2e kwal 180 a f 210, 3e kwal 170 a 190; Melk- en Kalf-Koeijen f 150 a /210. Schapen f 28 a 34. Varkens 50 a 54 cents per Ned. IS. Boter per 40 Ned. If: Friesche 45 a 48, Kuinder/47 a 48 Kampcr 47 a 49, Deventer/41 a 45, Zwolsclu f 45 a 48. Hooi en Stroo. Langstraats Hooi f 16£ a 19, Kamper- Eilands dito f 14£ a 17£, Koe dito 11£ a 15; Rogge Stroo f 12£ a 14, Tarwe dito 11£ a 13£. Granen en Zaden. Tarwe op nieuw hooger bij partij; 132 IS bonte Poolsche 435; 129, 130 IS dito 420130 ffi dito 425 75 kilo dito f 400. Rogge met goeden han- del tot voorgaande koersen; 124 IS Pruissisehe /2I6; 122 IS Galatz/203; 121 IS dito 202 123 IS dito f 202 a/Zaan 120 IS Archangel 195; 117 IS dito f 187 120 IS Petersb. /190; 114 IS dito 180. Garst iets hooger: 115 IS Zweedsche f 228; 95 ffi Friesche 170. Haver mede aan- genamer 100/2 IS Groninger Dikke f 5£; per 100 kilo: Zweedsche f 10£; zwarte Voer 9j-. Boekweit zonder han- del. Koolzaad 1 lager; Polder f 11 a 1 Ifop 9 vat Olie in September en October 74£in November 75£; in April 77£. Lijnzaad in een doen en hooger betaald; 104, 105 IS Riga f 1\\ 105 IS Archangel 295; 103, 104 fi? Taganrog 335 108 tS Bombay f 360. Olie. Raapolie dadelijk en op levering slap op 6/w./42|; Vliegend f 41 Lijnolie dadelijk flaauw, op levering slap; op 6/w. 31 j-; Vliegend 30£. Hennepolie op 6/w./39^; Vliegend /38.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3