- 1S2 - srs WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den IIAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 18 Augustus des middags tot op den middag van 25 Augustus I860. ci te Jd Ed sd Ed Ed WATERHOOGTE -J- A. P. in Ellen. in de ringvaart in den POLDER H O Q hij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het venneper- DORP. Aug. 18 0.56 4.72 4.65 4 62 4.71 19 0.78 4.73 4.68 4.67 4.72 20 0.60 4. 72 4.69 466 4.70 21 0.57 4.63 4.67 4.70 4.70 22 0.56 4.66 4.68 4.68 4.71 23 0.80 4.81 4.68 4.66 4.75 24 0.60 4.75 4.67 4.65 4.72 25 0.58 4.64 4.57 4.56 4.61 Te zamen Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantal Uren Pomp. Ketels CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJNDEN. Aantal Uren Pomp. Ketels 158 47461 5.006 Koeken. Raap- per 1040 st. 70 a 75. Liin- per 104 st. U a 14. Kaas. Goudsche gcscliept 15£. Alkmaar, 24 Augustus. GnANEN en Zadf.n. Oude Tarwe 11,50; nieuwe Rogge nat en onverkoclit; dito Garst 6,50; dito Haver 4 Nieuw Koolzaad 12,50; dito Karvveizaad per 50 kilo 14,50. Kaas. Kleine/25,75, middelhare 29koinmissie/28,50 aangevoerd 592 stapels of 131,831 Ned. ffi. Broek in Waterland, 23 Augustus. Kaas. llcden zijn ter markt geweest 37 stapels, 3774 stuks of 7584 Ned. ffi prijs 24,75. Delft, 23 Augustus. Granen waren meer gewild. Ilet nieuwe gewas is wak en wankleurig, bijzonder de Tarwe die geen koopers vond. Kool zaad mede nat en wak, zorider handel. Tarwe van het eiland Rozenburg 12,25 a 13; Zeeuwsche 12 a 12,60. Eil. Rogge 1860 f 7,40 a 8Zeeuwsche /7a 7,25. Eil. Winter Garst 1860 6,50; Zeeuwsche 6. Korle Haver 5; lange 4. Koolzaad 12 a 12,50. Boteb onveranderd; le kwal. /55 a 56 2c kwal. /49 a 54. Dordrecht, 23 Augustus. Granen en Zaden. Tarwe. De gesteldheid van jarige en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm was heden zeer willig en de weinige ter veil zijnde werd door benoodigden tot mer- kelijk hooger prijs grif genomen; jarige 13,70 a 14,50, nieuwe/ 12,50 a 13, dito geringe en afwijkende/11 a 12. Itogge. Jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. vond tot 10 cents hooger, goedo vraag; van nieuwe waren eenige partijtjes nit het Overmaasche aangevoerd, welke versehillend in kwali- teit en droogte vielcn en tot genoteerde prijzen verkocht zijn jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. 7,90 a 8,30, nieuwe dito 7 a 8; jarige Archangel op 140/2 ffi was tot 192 van hot zolder te koopen. Garst. Nieuwe Winler weinig aangevoerd en de heste soorten tot 30 cents hooger met graagte genomen; Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. 5,40 a 6,30. Zomer wordt niet meer getoond. Spelt onveranderd, weinig getoond en 3,40 a 3,60 naar kwal. waardig genoteerd. inl. Haver was tot 20 cents hooger wederom grif le verkoopen Zeeuwsche en Inl. Voer 3,80 a 4,20, dito Dikke 4,50 a 5,20. Boekweit. Noord-Brab. niet ter veil; alleen mooije Franscho lot 225 verkocht. Boonen. Paarden-en Duivenb. niet getoond. Bruine Boonen bij gerijven tot vorige prijzen, 12 a 13. verkocht. Witte dito worden niet meer getoond. Erwten. Blaauwe tot 50 cents hooger vlug te verkoopen goed kookende golden 10 a 10,50 en minderc 8,50 a 9 naar kwal. Wilte tot vorige prijzen met meer handel; Koningsb. /8a 8,20. Koolzaad. Jarig niet naar koers ter veil; van nieuw bedroeg de aanvoer heden uit Zeeland, Vlaanderen en het Overiuaassche 450 a 500 last, versehillend in kwaliteit en droogte, waarvoor weinig kooplust hestond en tot de geno teerde verlaagde prijzen slechts gedeeltelijk is kunnen geplaatst worden; voor eene partij Zeeuwsch, mooi in kwalit.is/ 66, voor enkele der beste partijtjes Overm. zakgoed X 63, voor mindere en geringe soorten 55 a 61 naar kwal. besteed geworden. Op 9 v. Olie zonder omgang; op het Najaar tot X 74 a 75, April tot X 78 gelaten. Lijnzaad met meer handel; 112 Of Ismail tot 350 en 112® Morschansky tot 335 verkocht on geveild; 112 1? Catania zeer mooi in kwal. 380; 114, 115 1? Memol/310.JKanariezaad wordl weinig meer getoond en vond tot 70 cents hooger, 9,70 a 10,70 naar kwal., genegen koopers. Olie. Raapolie vond weinig vraagVliegend tot 42 en Najaar tot 42£ a 43 aangehoden. Lijnolie hegeerd- Vliegend tot 31£ gedaan. Koeken. Raap- en Lijnkoeken tot genoteerde prijzen ver kocht; harde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk. /110 a 120. Gouda, 23 Augustus. Kaas. Heden liep de markt van 20 tot/25 naar kwal.; aanvoer ongeveer 30 wagens, Groningen, 28 Augustus. Granen en Zaden. In het weder is nog weinig verandering gekomenZondag scheen het heter te worden maar gisteren en heden is er weder nog al regen gevallcn. Vrijdag 11. be droeg de aanvoer van Koolzaad circa 400 Last, waarvan Iwcc- derde werd opgeruiind tot onveranderde prijzen. Heden was, met inbegrip van het overgehlevene van den vorigen marktdag, circa 500 Last aan de markt. Aanvankelijk was de vraag beperkt en werden alleen de heste kwaliteiten tot ongeveer vorige prijzen verkocht, namelijk 12,25 a 13. De geringere soorten konde men toen in die verhouding niet kwijt raken hetwelk veroorzaakte dat eenige dier partijen toen 30 a 40 cents lager werden losgelaten. Maar spoedig kwam op die verlaagde prijzen meer vraag en ten slotte werden genoegzaam de prijzen der vorige week, in sommige gevallen circa 20 cents daarbe- neden, daarvoor betaald. De aanvoer is voor tweederde opge- ruimd, docli zeer weinig voor verzending gekocht. De verkochte hoeveelheid van den nieuwen oogst bedraagt thans ruim 1700 Last. Tarwe dringend gevraagd, maar weinig of niet aange hoden wordende, is Vrijdag 35 en heden op nieuw 75 cents hooger genoteerd, maar do handel is natuurlijk beperkt. - Rogge was Vrijdag 15 cents hooger, en heden werd door mee. vraag voor goede huitenlandsclie 15 a 20 cents hoogere prijzen bedongen, terwjl nieuwe inlandsche slechls 10 cents hooger genoteerd is. Boekweit bij uitgeputte voorraad Vrijdag 15 en heden 75 cents hooger bij enkele mudden aan consumtie verkocht. Garst met vrij grooten aanvoer, dringend gevraagd voor verzending en pellerij, circa 25 a 30 cents hooger. Haver in alle soorten hooger verkocht door zeer beperkte aan- biedingen. Gort voor verzending gevraagd en ruim/1 hooger. Raapolie 41J contant aangehoden. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode /12, a 12,30; 127 ffi dito witte/11,90 a 12,20; 127130 ID nieuwe roode/11,50 a 12,30; 127 ID dito witte/11,60 a 11,90. Rogge. 120, 123 ID Inlandsche 6,80 a 7,10. Boekweit. 113, 116 grijze 8,30 a 8,70; 113, 116 ID zwarte/8,10 a/8,50. Nieuwe Garst. 93,99 ©Winter/4,60 a 5,65. Haver. 78, 85 Dikke 4,60 a 5,65, 68 witte Voer 3,80 a 4,1068, 72 ffi zwarle dito 3,90 a 4,20. Paardenboonen G,50 a 7. Koolzaad 9,a 13, Gort. Grove 9,25a 9,50; puike 10 a/10,25; Parel-Gort 13,50a/ 25. Olie. Raap- 41£, Lijn- 29f. Haarlem 22 Augustus. Kaas. Ter Kaasmarkt aangevoerd en verkocht 4502 stuks (52 stapels) Zoetem. Kaas a 24,50 per 50 Ned. ffi. Hoorn, 23 en 25 Augustus. Kaas. Ter waag gowogen van 17 tot en met23 dozer: dage- lijksehe weging 16 stapels of 4577 ffi, Donderdagsche markt 337 stapels of 87,347 ffi, te zamen 353 stapels of 91,924 ffi. Prijs: hoogste 25,50, middelste 23,25laagste 22. GnANEN. Ter markt gehragt 209 mudals5 mud Rogge 7,25; 195 mud Garst 7,50 a 5,75; 2 mud Haver/5,50; 9 mud Vale Erwten 13 a 10. 2 mud Bruine Boonen/14. Vee. Aangevoerd: 17 Paarden 95 a 275. 15 Koeijen 105 a 260. 13 Kalveren 7 a 12,50. 375 Schapen 9,50 a 21,50. CO Lammeren 8 a 16. 115 Varkens 8 a 20. 32 Zeugen 21 a 33. 200 Biggen 4,50 a 8. 50 Kippen 40 cents a 1,20. 30 Eenden 40 a 65 cents. Eijeren: 26,500 Kippen- 2,30 a 2,50, 17,500 Eenden- 2,90 a 3,10. Boter: 3200 kop 48 a 53 cents. Aap.dappelen. 500 mud: /2a 3,30. Fruit. 13 000 manden Boode Bessen 60 a 70 cents per mand 3200 ffi Zwarte dito 12,50 a 15 per 100 Ned. ffi. 7500 manden Peren en Appelen 90 cents a 1,10 per mand. 27 Augustus. Vet Vee. Aangevoerd: 13 Kalveren, 642 Schapen, 3 Varkens; vlugge handel. Leiden, 24 en 25 Augustus. Vee. 14 Ossen/ 96 a 120; - 36 Kalfkoeijen 124 a 192; 160 Vette dito 144 a 230- 92 votte Kalveren 24 a 63- 26 magere dito/4,50 a 14; - 320 vette Hamels 17 a 26-' - 116 magere Ooijen/11 a 16,50; - 50 magere Varkens 13 a 35; - 110 Biggen 6 a 15. Boter. 4340 Ned. ffi. lste kwal. 46 a 50, 2de kwal. 36 a 45 per J Vat; 1,15 a 1,25 en 0,90 a 1,021 per Ned. ffi. Granen. 20 mud Wintertarwe 13 a 14; 16 mud Zomertarwe 10,50 a 12. -36 mud Wintcrrogge /8a 8,50. 26 mud Garst /6a 6,5020 mud Chevalier dito 7 a 7,50. 20 mud zware Haver 5 a 5,50; 20 mud ligte dito /4a 4,50. 6 mud Duivenboonen 8,50 a 9. 10 mud Paardenboonen 7,50 a 8. WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. Augustus.] a 53 32 Win rigting D- kr. N. ffi Barom. bij 0°. Th. Fah. Afwuk. der Temp Gevallen regen. Opmerkin- gen. 19 8 wzw. 13,0 753,85 56,7 8,1 0,92 6,5 Zw. bewolkt. 2 wzw. 11,0 56,93 61,2 8,6 0,82 1,9 Idem. 10 zw. 0,5 59,52 57,6 3,1 0,98 0,4 Betr. regen. 20 8 wzw. 6,0 56,96 61,5 3,2 0,91 9,2 Zw. bewolkt. 2 wzw. 12,0 56,81 68,0 1,8 0,68 0,1 Bewolkt. 10 wzw. 0,5 56,93 56,7 4,0 0,94 0 Bijna helder. 21 8 wzw. 1,0 56,67 59,7 4,5 0,86 0 Betrokken. 2 wnw. 8,0 57,79 63,7 5,9 0,73 0,7 Zw. bewolkt. 10 w. 0,5 59,11 56,3 4,3 0,88 0,1 Idem. 22 8 zzw. 0,5 57,15 55,8 - 8,1 0,93 0 Betr. nevelig. 2 z. 1,0 53,98 59,7 9,5 0,87 0,3 Betr. regen. 10 zw. 10,0 49,07 56,8 3,4 0,95 1,1 Idem. 23 8 2 w. 24,0 54,41 55,9 - 7,7 0,76 0,6 Zw. bewolkt. w. 24,0 57,53 60,4 8,6 0,61 0 Bewolkt. 10 wzw. 7,0 57,42 54,9 5,2 0,77 0 Idem. 24 8 w. 7,5 55,06 59,9 3,6 0,73 2,2 Idem. 2 w. 13,0 55,76 63,1 5,8 0,61 0 Zw. bewolkt. to wzw. 11,0 53,56 57,6 2,3 0,95 6,6 Betrokken. 25 8 wzw. 9,0 55,10 61,3 2,0 0,90 3,5 Idem. 2 10 wzw. 10,0 56,55 60,4 8,3 0,96 3,5 Betr. regen. zw. 3,5 56,45 00,4 U1 0,93 6,2^Zw. bewolkt. Purmerende, 28 Augustus. Kaas. Middelb./28,50, kleine/ 25,75. Aan de slads waag zijn gewogen 164 stapels of 48,351 Ned. ffi. Boter/1 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 2,50; Eenden- 2,90. Vee. 1050 Schapen en Lammeren, flaauwe handel; 130 vette Kalveren, vlugger handel tot 50 a 70 cents per Ned. ffi; 46 nuchtere dito 6 a 16; 90 vette Varkens, 48 a 52 cents per Ned. ffi, vlug; alles verkocht; 70 magere dito 12 a 20190 Biggen5 a 6vlugger handel 230 Runderen, met flaauwer handel; 17 Paarden. Rotterdam, 27 Augustus. Granen en Zaden. Tarwe. Witte wederom zeer schaarsch ter veil en 1,50 hooger betaald. Roode en Poolsche minder aangehoden en belangrijk hooger aan eomsumptie verkocht. Puike Overm,, Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 13,75 a 15, goede dito 13 a 13,50, afwijkende soorten 11,50 a 12,75; 159, 160/2 ffi Oude Witbonte Poolsche 440 a 470; 157, 158/2 ffi Witbonte Poolsche /440: 2400 K°. Netto Nieuwe Bonte Poolsche 430, 158/2 ffi Iloogl. Kleefsche 430, 155, 158/2 ffi Bovenlandsehe Ris 390 a 425; 161/2 ffi Beijersche 420. Bogge. Jarige Zeeuwsche als voren beter te plaatsen. Nieuwe om de wakke kwaliteit weinig gezocht en 30 cents lager afgegeven. Buitenlandsche in ongedroogde soor ten minder ter veil en merkelijk hooger verkocht, ligtgedroogde mede iets hooger. Puike Noordbrabandsche Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat 7,75 a 8,25; afwijkende soorten 6,50 a 6,60; goede puike NoordbrabZeeuwsche en Vlaam sche 1860 6,50 a 8; 150, 152/2 ffi Koningsberger/228 a/ 240; 150, 153/2 ffi Dantziger 220 a 235; 144/2 ffi Archangel /213; 143/2 ffi Nieuwe dito f 195 a 200; 142/2 ffi Jarige Petersburger 185; 144/2 ffi Nieuwe dito 195; 2400 Klg. dito/180 bij partij. Garst. Nieuwe Zeeuw sche Winter om de min of meer wakke kwaliteit met bepaalde koopers en 20 cents lager slechts gedeeltelijk verkocht. Buiten landsche soorten iets hooger gehouden. Nieuwe Overm., Zeeuw sche en Vlaamsche Winler 1860 zakmaat /5a 6,25. Haver 50 cents hooger. Goede en puike kortc /4,75 a 5,60, dito lange 4,25 a 4,90. Afwijkende soorten 3 a 4. Boekweit 20 a 25 hooger. Noordbrab. 280 a 293 Belgi- sche/280; Stich tsche 300nlecklenburger/300; Friessche Zand 290. Grove Fransche 2100 Klg netto /240 a 245. Erwten en Boonen nominaal als voren. Paardenboonen /8a 8,75; Duivenboonen 9 a 10. Koolzaad. De aanvoer bedroeg circa 250 Last, welke, uitgezonderd eenige uitgezochto kleinighedenX 1 lager werd afgegevenwaarvoor nog ecu gedeeltc onverkoclit ldeef Overmaascli en Brielsch X 58 a 63£. Brielsch X 65. Vlaamsch en Zeeuwsch X 63. Viaamscli 59 a 65£, alles in zakken. Vlaamsch X 63£ a 64 gestort. Zeeuwsch X 62 a 66 gestort. Lijnzaad. 110, 111 ffi Riga 300. Van Hennepzaad zijn geene verkoopet) opgegeven. Kanariezaad 25 cents hooger, 8,50 a 10,75. Meekrap. De aanbiedingen waren gelijk aan de vorige week meestal dezelfde partijen, waarvan enkele vaten zijn verkocht. Rijp, 22 Augustus. Kaas. Hoogste prijs 25; aangevoerd: 30 stapels, 4220 stuks of 8540 Ned. ffi. Boter 47£ a 50 centsper ffi. Eijeren 2,40 a 2,50. Schagen, 23 Augustus. Vee. Paarden 50 a 150. Vette gelde Koeijen 125 a 220, of 55 a 65 cents per Ned. ffi llokkelingen /50. Nuchtere Kalveren 7 a 9. Magere Schapen 12 a 18; Vette dito /18 a 26. Engelsche Rammen 50 a 60. Lammeren 10 a 14. Magere Varkens 7 a 18. Kippen 10 a 15 cents. Konijnen 40 cents. Boter 11\ cents per kop of 1,03 per Ned. ffi. Kaas 25 a 45 cents per Ned. ffi. Eijeren. Eenden 2,35 a 2,40; Kippen-2,70. Zierikzoo23 Augustus. Granen. Tarwe 1859 12,50 a 12,75. Rogge 1860 /7,50 a 7,75. Winter Garst /6a 6,25. Paardenboonen 8,25 a 8,50. Koolzaad 12,75 a 13. Meekrappen. Teelt 1859: 2/1 Meekrap /29 a 30, 1/1 dito /29 a 30, Onberoofden 28£ a 30. Di'ukkerij van Bonga St C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4