- -155 A©¥ltflEJmiil„ Landbouw. Bekendmaking. Maarlemmermeer. Poldermeesteren Ifollandsche Maatschappij van Landbouw. Floegwertstrijd RAMMEN van MiVCOLNSIIlliK. Marktberigten. AF- M- H0EFKENS, Makelaar, Het lid Sikkel Groos stelde als amendement voor, aan den Minister in bedenking fe geven of, bij versehil tusschen partijen omtrent het bedrag eener schadevergoedingde billijkheid en het regt met mede- brengendat de beslissing aan derden worde opge- dragen, en aan Zijne Excellentie voor te stellen van de zijde des Staats, even als van de zijde der gemeente, twee deskundigen te benoemen, die bij meerderheid het bedrag der schadevergoeding zullen bepalen, of, ingeval van staking van stemmen, zich een vijfden deskundige zullen toevoegen, ten einde tot eene be slissing te geraken. Dit amendement is na deliberatie met algemeene stemmen aangenomen. Het graanmaai-werktuig van Hussey is Donder- dag 30 Augustus, op de bouwhoeve Mentzvan den heer van Wickevoort Crommelin beproefd ge- worden. Het onstuimige weder van dien dag heeft echter het geregeld werken daarmede verhinderd. Het bleek echter, dat het werktuig het graan zeer goed en kort bij den grond afsneed en de ongelijkheid van den grond geen verhindering gaf. Het in garven leggen geschiedde door personen, die dit werk nog nimmer bij de hand gehad hadden, en daar deze arbeid nog al oefeniug en handigheid vereischt, liet dit natuurlijk nog wat te wenschen over, Het werk tuig van Hussey heeft het nadeel, dat de garven op het padwaarover de paarden bij den volgenden omgang moeten gaan, worden nedergelegd en alzoo terstond behooren te worden opgebonden. Dit gebrek is door Cuthbert verbeterd door eene wijziging in het bord, waarop de afgemaaide halmen vallen. Het hier beproefde werktuig behoort aan de Ver- eeniging voor Volksvlijt, die genegen is het aan be- langstellenden ter beproeving in gebruik te geven. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft eene missive aan de verschillende Provinciale Staten gerigt, met het verzoek de gemeentebesturen uit te noodigen om, zoodra het ter hunner kennis komt, dat zich bij eene koe in hunne getneente natuurlijke pokken op de uijers hebben vertoond, daarvan steeds onver- wijld kennis te geven aan de provinc. commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigten de com missie, zoo noodig, behulpzaam te zijn tot het ver- krijgen van stof uit deze pokken. Het wetsontwerp tot afkoopbaarstelling der tienden is door de Eerste Kamer der Staten-Generaal in de zitting van 15 Augustus met 27 tegen 11 stemmen verworpen. Men moet echter in dit ten tweedenmale verwerpen geene stelselmatige tegenkanting tegen de afscliaffi-ng der tiendheffing in natura zien. Integen- deel wordt in het voorloopig verslag gezegd dat de afschaffing der tienden aan deze Kamer algemeen hoogst, wenschelijk is toegcschenen. De redenen tot de afstemming waren dan ook zeer verschillendeeni- gen deden zulksomdat zij het Keizerlijk decreet van 22 Januarij 1813 nog verbindend achtten en men alzoo eene dubbele wetgeving over dit onderwerp zoude hebben; anderen wilden aan het voorstel hun ne goedkeuring niet hechten om het gemis van we- derkeerigheiddat namelijk alleen door den tiendplig- tige en niet ook door den tiendheffer den afkoop of verandering in grondrente kon worden geeischt. Door velen werd de wensch geuit, dat de Eegering zich deze zaak ernstig zoude aantrekken en eene algemeene wet, op billijke grondslagen rustende mogt voordragen. Als een bewijs van de buitengewoon vroegtijdige ontwikkeling van het verbeterde Engelsche rundvee moge het volgende dienen. Eene vaars van volbloed korthoorn ras bragt, op den ouderdom van een jaar en elf dagen, een schoon vaarskalf ter wereld. Zij was den 2den Maart 1859 geboren, en had van 7 Mei tot 4 Junij in een hok met eenen jongen stier geloopen. Tot November was zij met melk gevoed. Slechts een paar dagen voor het kalveren bemerkte men dat het dier dragtig was; het kalfde den 13den Maart met veel gemak. Even vier maanden oud was het dus reeds togtig geweest. De heer TV. Hagoort verzoekt ons te melden dat zijn schrijven in N°. 32 met geen bij-oogmerk is geschied, maar uit overtuiging, en dat het Extract der Notulen hem niet van zienswijze heeft doen veranderen. Ook hebben wij eenige reclames omtrent ongelijk- matige hefling van den hoofdelijken omslag ontvangen. Wij kunnen voor die reclamesdaar zij geheel per- soonlijk zijngeene plaats inruimenen voor hen die gelooven te hoog te zijn aangeslagen, staat het adres bij den Raad en voorts bij Gedeputeerde Staten open. Het kon echter zijndat in de grondslagen volgens welke de omslag geheven wordt, eenige wij ziging wenschelijk ware; wij blijven dus belang stel len in mededeelingen over deze zaak. BURGEMEESTER en TVETHOUDERS van Ilaar- lemmermeer brengen ter kennis van de Ingezetenen dat het door hen voorloopig vastgestelde SUPPLE- TOIRE KOHIER van den HOOFDELIJKEN OM SLAG en het KOHIER van de BELASTING op de HONDEN, Dienst 1860, gedurende 14 dagenen wel van Zaturdag den lsten September tot en met Vrij- dag den 14den September a. s.ter Secretarie dezer Gemeente voor een ieder ter lezing zullen nederliggen. Haarlemmermeer, 31 Aug. 1860. Burgemeester en Wethouders voorn. PABSTVoorzilter. D. EGGINK, Secretaris. OPENBARE VERKOOPING, ten overstaan van den Notaris BAKKER SCHUT, op Dingsdag den 11 September 1860, aan den Ringdijk nabij Aahmeer, des voormiddags 10 ure, en op Wo ens dag den 12 September 1860aan het Kruisdorpvoormiddags 10 ure, van eene AANZIENLIJKE PARTIJ gave en voor alles gescliikte Gezaagde en Ongezaagde als; Eiken Ribben, PlatenHekpalen, Heining- PALEN, GrEENEN VlOER- ell ZoEDEREIBBENSdlOEI- jtngpalen, Kolders Slieten Heininghout en eene groote Partij BRANDHOUT, enz. isSSiyil^en GECOMMITTEERDEN tot de Directie van den Bovenkerkerpolderzullen op Za turdag den laden September 1860, des voor middags ten 11 urein het Polderhuis van genoemden Polder, nabij de Weteringbrug, onder NiemcerAmslel ten overstaan van den Notaris J. TV. ROELOFFS VALK, in pullieke veiling, tot afbraak, pre- senteren te verkoopen N°. 1Een TVATERMOLEN genaamdBE OTJBE GERARBUS" (zijnde een Vijzelmolen van 25 ellen vlugt); staande in den Boven kerkerpolder nabij de Nes of Zwaluwenbuurtin Wijk C, N°. 10 der Gemeente Nieuwer-Amstel. - N°. 2. Een WATERMOLEN, genaamd: BE JONGE GERARB" (zijnde een Vijzelmolen van 28 ellen vlugt); staande als bovenin Wijk C, N°. 105. En N°. 3, Een WATERMOLEN, genaamd: BE HOOP" (zijnde een Sckepradmolen van 28 ellen vlugt); staande als vorenin Wijk C, N°. 104. Waarvan de Veilconditien gedurende 8 dagen voor den Verkoopdag ten kantore van bovengenoemden Notaris, aan den Overtoomschen weg, onder Nieuwer- Amstel, en Copij derzelve te gelijkertijd ten huize van den Heer J. LOUW Cz., Secretaris en Penning- meester van voorzegden Polder, in gemeld Polderhuis, zullen ter lezing liggen; terwijl bij laatstgenoemden tevens alle nadere informatien zijn te bekomen. zal op Woensdag den 19 den September 1860, des voormiddags ten 10 ure, op- en bij het Buitenverblijf, genaamd: „ZORGMEER," aan den Amstelveenschen weg, Wijk L, N°. 30, onder Nieuwer- Amstel, ten overstaan van den Notaris J. TV. ROE LOFFS VALK, inpublieke vei 1 in gpresenteren te verkoopen 1 Lakenveldsche Kalfdragende VAARS 1 Volbloed DURHAM RUND, 9 stuks zoo Volbloed Leicester- als Gekruiste SCHAPEN en LAMMEREN, 4 vette SCHAPEN, 1 GEIT, 1 SCHAPENHUIS, KIPPEN-, DUIVEN-, EENDEN- en KONIJNEN- HOKKEN, VISCHWAND, 1 ijzeren TRALIEHOK en DRAADWERK, TUINGOEDERENeene partij te veld staande AARBAPPELEN, KOOL, RAPEN en MANGELJFORTELEN en eenig welgewonnen H O O I. Alles daags te voren te zien. AFDEELING HAARLEMMERMEER. VEEGADEEIIG op Bonderdag den 13den September 1860, des mid- dags ten een ure, in de Hulp school op SectieJJ, N°. 4ten Huize van M. Tanis. Tevens zal op den Dag der Vergadering, des morgens ten TIEN ureworden gehouden een op 16 Stukken LAND, groot elk 150 Rijnl. roeden daartoe door den Heer M. Tanis beschikbaar gesteld. Zijdie wenschen mede te dingenmoeten ten 9 ure met hunnen Ploeg en 2 Paarden tegenwoordig zijn; zullende op gemeld uur, in het Lokaal der Vergadering, de Loting plaats hebben. Als PRIJZEN worden uitgeloofdEen fraai ZIL- VEREN HOROLOGIEeen ander STUK ZILVER en een GETUIGSCHRIFT. De Niet-Bekroonden krijgen als vergoeding voor hunnen arbeid f 1.50. Keurmeesters zullen den E erst en Prijs toewijzen aan hemdie het beste werk heeft geleverd de 2de en 3de Prijzen aan de daarop volgenden. De tijd zal slechts in aanmerking komen, ingeval het werk van twee Mededingers gelijk staat. De Ploeg voor zal minstens 12 Nederl. duimen diep moeten zijn. Keurmeesters zullen geene Zonen of Knechts onder de Mededingers mogen hebben. Be Secretaris der Afdeeling D. EGGINK. Een RAM van het Ras van LINCOLNSHIRE gaande in den tweeden Springtijden DRIE gekruiste RAMMEN zijn TE KOOP op de HERMANSHOEVE" Sectie J J, N°. 1, aan den Aalsmeerderweg, op den Hoek van de Vijfhuizerdwarstogt. Amsterdam, 3 en 5 September. Vee. Runderen to kwal. 180 a 210, 2e kwal/170 a 200, 3e kwal 160 a 180; Melk- en Kalf-Koeijen 150 a /220.Scliapen/28 a 31. Varkens 52 a 56 cents per Ned. If. Boter per 10 Nod. ffi: Friesche 45 a 48, ICuinder 47 a 48 Kamper 47 a 49, Deventer 41 a 45, Zwolsche f 45 a 48. GtUNEN en Zaden. Tarwe flaauw en zondcr handel. Rogge zoowol dadelijk als op levering op nieuw lager afgege- ven; 120 u? Galatz/186 bij partij; 114, 118 ffi Petershurger 176, 182. Garst. Inlandsche lager aangeboden, Deensche als voren zonder handel. Haver lot vorige prijzen geveild, doch niets in omgegaan. Boekweit zondcr handel. Kool- zaad op het Najaar 2 en op het Voorjaar 2J lager; BS. Slettiner Riibsen 323 a 360; op 9 vat Oiic in September 71 October 71£; November 72; April 74. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raapolic dadelijk onvoranderd, op levering flaauw; op 6/w. f 42; Vliegend f 40J Lijnolic dadelijk en op le vering onveranderd; op 6/w. 31Vliegend f 29 J. Hen- nepolie op 6/w. 39J; Vliegend 38J. Koeken. Raap- per 1040 st. f 72 a 76. Lijn- per 101 st. 10£ a 14. Kaas. Goudsche 22, dito geschept/ 14 a 16. Alkmaar, 31 Augustus. Granen en Zaden. Rogge 8,25; Garst 6,50; Haver 4,50. Koolzaad 13 Karweizaad 14,50 rood Mosterd- zaad 21. Kaas. Aangevoerd 571 slapels, wegende 127,249 Ned. ffi; kleine 25,75, middclbare 29,50, kommissie/29, laagste prijs 19. Broek in Waterland, 30 Augustus. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 31 stapels3212 stuks of 6471 Ned. fit; prijs 25,75. Delft, 30 Augustus. Granen wcrden tot uiteenloopende prijzen vcrhandeldde Tarwe van dit jaar vond geen vraag door bet vele gebrek van bet nat; nieuwe roode Tarwe, tamelijk droog, van het eiland Rozenburg bcdong 13,50, oude Westl. 14,50 a 16 Eil. Winter Garst 6,25 a 6,50, Westl. f 6,40. Korle Haver 4,50. Koolzaad zeer wak en slependo, 9,75 a 12,50. Vee ruim ter markt; vet Vee willig, Melkvee minder graag. Boter willig; le kwal. 56 a 57, 2e kwal. 52 a 55. Dordreekt, 30 Augustus. Granen en Zaden. Tarwe. Onze markt was hcden van 2ja- rige en jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. schraal voor- zien, waardoor benoodigden, om in hunne wekelijksche bebocfle te voorzien, weder merkelijk hooger prijs hebben moeten in- willigenvan nieuwe waren er eenige partijljes nit het Over- maassche aangevoerd, wak en gering in kwal., die tot onder- staande prijzen verkocht zijn; 2jarige 14,50 a 16, Ijarige 13 a 15, nieuwe /10 a 12,50. - Rogge. Jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. weinig ter veil on weder 20 cenls duurder helaaldnieuwe Overm. meer ter markt, zeer verschillend in

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3