150 - -< WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAABLEMMERMEER-POLDER waargenomen van 25 Augustus des middags tot op den middag van 1 September 1860. IN DE MNGVAAKT WATERHOOGTE A. P. in Ellen. IN DEN POLDES bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. Aug. 25 26 27 28 29 30 31 Sept. 1 0.58 0.49 0.49 0.49 0.49 0.63 0.56 0.53 464 4.54 4.48 4.54 4.54 4.74 4.59 4.57 4.57 4.49 4.49 4.50 4.50 4.53 4.54 4.55 Te zamen 4 56 4.51 4.54 4.56 4.53 4.50 4.60 4.60 4.61 4.55 4.52 4.54 4.54 4.58 4.60 4.58 Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. Aantal Uren Pomp. Ketels Aantal Uren Pomp. Ketels Aantal Uren Pomp. 24 24 24 19 5 24 24 12 Ketels 96 65 7 7 28802 23345 5.— 5.988 kwal. en lager verkochtjarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. /8a 8,50, nieuwe dito /7a 7,80; jarige Archangel op 140/2 ffi tot 193 aangeboden. Garst. Nieuwe Winter en Zomcr meer nit Flakkce en het Overm. aangevoerd, vond door de geringe kw'aliteit weinig kooplust en is grootendeels onver- kocht gebleven; Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter 5,30 a 6,30dito Zomer/ 5,50 a 6. Spelt door schaarschle hooger, tot 3,80 a 4,20 naar kwal. verkocht. Haver willig, Inl. werd met graagte tot 30 cents honger genomen; Zeeuwsche en Inl. Voer 4 a 4,50, dito Dikke /5a 5,50. Boekweit met meer handel tot merkelijk booger prijsNoord-Brabandsche 285, Groninger Zand 280, mooije Fransche f 265. Boonen. Paarden- en Duivenb. niet getoond. Witte en Bruine Booncn waren niet meer te bekomen en zouden hooger prijs opgebragt hebben. Erwten. Jarige Blaauwe niet ter veil; van nieuwe waren eenige partijtjes uit Zecland aangevoerd, niet droog, sommige geschoten die tot f 9 a 11 naar kwal, verkocht zijn. Witte vinden ook iets meer vraag; Koningsb. zijn iets booger, tot /.8,30 a 8,50, verkocht. Koolzaad. Jarig niet naar koers ter veil; van nieuw bedroeg de aanvoer heden 150 last, meerendeels in gestorte partijen uit Zeeland en eenige partijljes Overm. zakgoed, die niet dan tot lager prijs eenige vraag vondengeslort Zeeuwsch X 60 a 63 en Overm. zakgoed X 55 a 62 naar kwal. Op 9 v. Olie tot verlaagde prijzcn met genegen verkoopers; in Sept. tot X 73, Okt. tot 73$, Nov. tot 74, April tot X 77 aangeboden. Lijnzaad tot vorige prijzen verkocht; 112 ffi Ismail tot350, 111 ffi Catania tot 385, 115 ffi Mcmel tot 340 cn 110 ffi Riga tot 305 geveild. Kanariezaad was schaarsch en de weinig aangevoerde partijtjes zijn 30 cents duurder, 9,80 a 10,80, verkocht. Olie. Raapolie bij toenemenden voorraad slap en merkelijk lager afgegeven; Vliegend tot/40$ gedaan1". Sept. tot/40$, Oct. tot/41$, Nov. en Dec. tot/42, Mei tot/43$ aangeboden. lijnolie met genegen verkoopers, 50 cents lager; Vliegend tot 31 te koopen. Koeken. Raap- en Lijnkoeken tot genoteerde prijzen ver- handeld; harde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk. 115 a 120. Gouda30 Augustus. Kaas. 20 a 24 per 50 kilo naar kwal.; flaauwe handel. Groningen, 4 September. Granen cn Zaden. Sedert het midden der vorige week beeft het weder zich iets verbeterd, de aanhoudende regens hebben opgebouden, maar toch hebben wij nog bijna geen dag gehad, dat het in het gehcel niet geregend beeft. Vrijdag was de aanvoer van Koolzaad circa 300 Last, die tot ongeveer de prijzen van Dingsdag voor de helft werd opgeruimd. Heden bedroeg het ter verkoop aangebodene circa 350 Last; de vraag was zeer beperkt, daar alleen de olieslagers als koopers optraden en voor verzending geen kooplust hoegenaamd te lic- speurcn was. De prijzen waren zeer onregelmalig, enkele partijen werden verkocht tot den koors van Vrijdag 1.1., maar toen daartoe maar weinig kon geplaatst worden, werd een en ander tot eene verlaging van circa 50 cents afgegeven. Op deze verlaging vermeerderde de vraag en werd nog tweederde van den aanvoer opgeruimd. De kwaliteit van het zaad was voor een groot gedeelte zeer gering. De verkochte hoeveelheid van den nieuwen oogst bedraagt tharis 2000 a 2100 Last. Aan- gaande den nieuwen uitzaai verneemt men dat in het Wester kwartier de helft nog niet is uitgezaaid. Van het Oldambt zijn de berigten gunstiger omdat daar meer aigemeen tusschen de Boonen gezaaid wordt. Op het Hoogland heeft men hier en daar reeds tot eene hcrzaaijing moeten overgaan. Deze ongun- stige loestand doet het vermoeden ontstaan dat de oppervlakte met Koolzaad bezaaid, dit jaar kleiner zal worden dan anders het geval zoude geweest zijn. Van Tarwe werd bijna niets aangeboden maar de vraag was zeer beperkt en de notering nominaal. De aanvoer van Nieuwe Rogge begint toe te nemen de kwaliteit daarvan is aigemeen verre van droog en zeerligt, zoodat men zoowel voor oude inlandsche als builenlandsche 30 cents boven de nieuwe betaalt. Ook van Nieuwe Boekweit waren eenige partijtjes aan de markt, aigemeen zeer nat en gedeeltelijk uilgeloopen. Tot eene verlaging van 80 cents a 1 per mud waren daarvoor geen koopers te vinden. Garst ruim tor veil, tot eene verlaging van 15 cents werd echter de aanvoer zoo voor pellerij alhier als ter buitenlandsche verzending opgeruimd. Haver onveranderd in prijs maar weinig meer aangeboden. Gort met minder vraag 25 a 30 cenls lager. Raapolie tot 40 contant aangeboden. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode 11,85 a 12,10; 127 ffi dito witte11,75 a 12,127, 130 ffi nieuwe roode11,35 a 12,127 ffi dito witte/11,45 a 11,70. Rogge. 113, 116 ffi Inlandsche 5,50 a 5,90; 123ffiPruis- sische 7,Nieuwe Boekweit. 110, 113 ffi grijze 6,90 a 7,40; 110, 113 ffi zwarte /6,70 a 7,20. Nieuwe Garst. 93, 99 ffi Winter/4,50 a 5,45. Haver. 78, 85 ffi Dikke4,55 a 4,95; 65, 68 ffi witte Voer3,80 a/4,10; 68, 72 ffi zwarte dito 3,90 a 4,20. Paardenbooncn 6,50 a 7. Koolzaad 8,a 12,Gort. Grove 9,25 a 9,50; puike 10 a 10,25; Parel-Gort 13,50 a 25. Olie. Raap- 40Lijn- 29$. Haarlem 29 Augustus en 3 September. Kaas. Ter Kaasmarkt aangevoerd en verkocht 3162 sluks (38 stapels) Zoelem. Kaas a f 24,75 per 50 Ned. ffi. Granen. Witte Tarwe 13. Rogge 7,25. Haver /5a 5.10. Garst 5,50 a 7. Hoorn, 30 Augustus en 1 September. Kaas. Ter waag gewogen van 24 tot en met 30 dezerdage- lijksche weging 18 stapels of 5494 ffi, Donderdagsche markt 305 stapels of 78,602 ffi, te zamen 323 stapels of 84,096 ffi. Prijs: hoogste 26,50, middelste 24, laagsle 20. Weder naar huis gekeerd 1 stapel. Vee. Aangevoerd: 17 Paarden 65 a 350. 9 Koeijen 90 a 285. 25 Kalveren /6a 16. 465 Schapen 9 a 23,50. 75 Lammeren /9a 17,50. 175 Varkens /8 a 22. 46 Zeugen 22 a 53. 290 Biggen 5 a 8. 119 Kippen 40 cents a 1,50. 45 Eenden 40 a 60 cents. Eijeren: 27,500 Kippen- 2,50; 13,500 Eenden-2,90 a 3,10. Boter: 2800 kop 48 a 54 cents per kop. Aardappelen. 250 mud: /2a 3,30. Fruit. 1500 manden Aalbessen 50 a 60 cenls per mand. 3500 manden Peren en Appelen 70 a 90 cents per mand. 3 September. Vet Vee. Aangevoerd: 12 Kalveren, 625 Schapen, 5 Varkens. Langstraat, 30 Augustus. Hooi 12 a 13 de 1000/2 Ned. ffi. Vlas zonder handel met goede uitzigten op het nieuwe gewas. Hop met eene belangrijke rijzing, 20 a 26 de 50 kilo. Leiden, 31 Augustus en 1 September. Vee. 9 Ossen58 a 88 - 52 Kalfkoeijen 116 a 190; 166 Vette dito 145 a 220 17 Vare dito 88 a 144; - 96 vette Kalveren 21 a 58;- 32 nuchtere dito/5al4; - 226 vette Hamels 19 a 28; - 38 magere Ooijen /11a 16,50; - 64 magere Varkens 14 a 36; - 130 Biggen /5a 12. Boter. 4380 Ned. ffi. lste kwal. 46 a 51 2de kwal. 36 a 45 per Vat; 1,15 a 1,27$ en 0,90 a 1,12$ per Ned. ffi. Granen. 16 mud Winlertarwe 13 a 14; 10 mud Zomertarwe 10,50 a 12. 27 mud Wintcrrogge /8a 8,50. 20 mud Garst /6a 6,50; 14 mud Chevalier dito /7a 7,50. 16 mud zware Haver /5a 5,50 20 mud ligte dito /4a 4,50. 10 mud Duivenboorien 8,50 a 9. 11 mud Paardenbooncn 7,50 a 8. Middelburg30 Augustus. Granen en Zaden. De belangrijke vcrhooging der binnen- en buitenlandsche markten voor Tarwe bleef hier ook heden niet zonder invloed en heeft men voor puike Walchersche 1 a 1,50 boven vorige weeks prijs moeten belaienhet verhan- delde was uitsluitend voor komsumtie; puike jarige bragt 14 a 16 naar deugd en kwal. op; van nieuwe waren enkele partijtjes ter markt, nog ai blank maar niet droog, waarom die dan ook onverkocht bleven. Nieuwe Zeeuwsche Rogge zeer weinig aan en meestal wak, men betaalde/7,50 a 7,75; regtaf drooge kwal. was er niet. Garst. Winter gevraagd; begin beurs hieid men op 6,25, later beeft men tot 6 afgegeven. Zomer niet ter veil. Walchersche Witte, Bruine en Paarden- boonen niet ter markt. Nieuwe Walchersche Groene Erwten niet getoond; het voortdurend natte weder belet het dorschen en voor het grootste gedeelte liggen die nog te velde. Koolzaad werd door oiiesiagerij tot 10 a 12,25 naar deugd gekocht; in jarig ging niets om. WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metered. Observ. te Utrecht. G O G <S1 H C CZJ I UREN. I Win rigting D- kr. N. ffi Barom. bij 0°. Th. Fah. Afwijk. der Temp Vochtig- heid. Q M CD tr? S3 CD P CD P Opmerlcin- gen. 26 8 zw. 12,0 655,75 60,4- 2,5 0,90 0,1 Betrokken. 2 w. 8,0 58,06 64,4 4,0 0,67 0,2 Bewolkt. 10 wnvv. 0,0 58,44 56,8 2,5 0,91 0,2 Betrokken. 27 8 z. 0,0 57,54 57,2 5,6 0,89 1,0 Idem. 2 wzw. 0,5 58,21 62,2 5,9 0,77 0,3 Zw. bewolkt. 10 w. 0,0 59,61 52,5 6,7 0,94 0 Ligt bewolkt. 28 8 zw. 0,5 59,30 54,5 8,5 0,95 0 Botr. nevelig. w. 1,5 59,07 64,6 3,8 0,65 0,4 Bewolkt. 10 zzw. 0,5 57,36 54,3 5,0 0,95 0,4 Ligt hetrokk. 29 8 z. 1,0 52,48 60,4 - 2,3 0,75 0 Zw. bewolkt. 2 10 zzw. 5,0 51,21 62,6 5,6 0,89 0,6 Idem. wzw. 7,5 51,28 58,3 0,9 0,90 0,3 Idem. 30 8 zzw. 13,0 45,16 58,3 4,7 0,94 0,1 Betr. regen. 2 wzw. 18,0 47,14 67,3 1,1 0,62 0 Bewolkt. 10 wzw. 6,0 49,20 57,0 2,3 0,83 0 Ligt bewolkt. 31 8 zw. 2,0 51,26 60,1 2,7 0,82 0 Idem. 2 zw. 4,0 51,85 61,7 6,5 0,77 0 Betrokken. S. 10 zzw. 0,0 53,84 53,1 6,1 0,96 0 Ligt bewolkt. 1 8 w. 0,5 54,36 59,4 3,1 0,88 9,2 Zw. bewolkt. 2 w. 5,0 56,67 65,5 2,7 0,61 0,1 Bewolkt. 10 w. 0,0 58,41 51,8 7,6 0,96 0 Idem. Purmeren.de4 September. Kaas. Kieine 25,25, middelb. 29. Aan de slads waag zijn gewogen 213 stapels of 59,810 Ned. ffi. Boter 97$ cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 2,50; Eenden- 2,90. Vee. 1150 Schapen en Lammeren, flaauwer handel; 108 vette Kalveren 50 a 65 cents per Ned ffi; stug; 36 nuchtere dito 6 a 17; 82 vette Varkens, 46 a 52 cents per Ned. ffi, minder viug; 40 magere dito /13 a/20,50; 190 Biggen,/ 4,50 a 6,50, minder viug; 180 Runderen, flaauwer; 16 Paarden. Rotterdam, 3 September. Granen en Zaden. Tarwe. Witte bij ruimer aanvoer/1,50 a 2, lager verkocht. Roode en Poolsche op vorige prijzen meer aangebodendoch meerendeels tot verlaagde koersen aan consumptie verkocht. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat12,75 a 13.50, goede dito/12a 12,50, afwij- kende soorten /11a 11,75, 160/2 ffi Witbonte Poolsc.be/420. 158/2 ffi Hooglandsche Kleefschc 430. 156. 158/2 ffi Boven- landsche Ris 390 a 400. Rogge. Jarige Zeeuwsche bij kleinen aanvoer nagenoeg als voren. Nieuwe meer aigemeen aan gevoerd en om de nog min of meer wakke kwaliteit 1 lager slechts gedeeltelijk verkocht. Buitenlandsche soorten als voren geveilddoch tot voelal iets lager prijzen nog met maiigen afzet. Goede en puike Noordbrabandsche, Zeeuwsche cn Vlaamsche 1859 zakmaat 7,25 a 8; puike nieuwe dito 1860 zakmaat 6,90 a 7,50; wakke, afwijkende en goede dito /6a 6,75; 152/2 ffi Koningsberger /235; 150, 155/2 Dantziger 221 a 245; 150/2 ffi Gothenburger 222; 150/2 ffi Amerikaan- sche f 230; 149/2 Wittinner/215; 143/2 ffi Archangel/195 143, 145/2 ffi Pelersburger195; 145/2 ffi Pernau/213. Garst. Nieuwe Zeeuwsche met gooden aanvoer 20 cenls lager langzaam van de hand gaande. Buitenlandsche soorten als voren geveild. Nieuwe Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche Winter 1860 zakmaat 5 a 6; Zomer dito /5a 5,75. Haver 20 cents hooger. Goedo en puike korte 5 a 5,75; dito iango 4,40 a 5,10; afwijkende soorten 3,50 a 4,25; 82, 83 ffi Fricssche 11 100 kig. netto; Inlandsche Voer lOf 100 kig. netto. Boekweit met weinig prijsverandering. Noord- Brabandsche/290; Jarige Stichtsche280; Friessche Zand290; Maas ip 2100 kig. 270. Van nieuwe was eenige aanvoer, waarvan om de afwijkende kwaliteit alleen de beste partijljes tot6 a 6,25 koopers vonden. Erwten en Boonen nominaal onveranderd. Koolzaad. De aanvoer bedroeg circa 100 Last, welke X I a lager niet geiieel opruimde. Overmaasch en Brielsch X 56 a 63; Vlaamsch X 63$, alles in zakken Zeeuwsch X 63 gestort; Flakkeesch X 63 a 59 in zakken Van Lijn- en Hennepzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanarie zaad ruim prijshoudend, 8,50 a 11. Meekrap voor den tijd van het jaar veel geveild en zijn slechts enkele partijtjes tot prijzen der vorige week verkocht. Van de nieuwe teelt waren enkele monsters aan de markt, waarvan de kwal. voor nieuw good voldoende was; er werd echter nog geen vraagprijs gedaan. Van Wortels werden diverse partijljes aangevoerd, die rcdelijk good waren, en waarvan ecu gedeelte tot 24 is verkocht. Rijp, 29 Augustus. Kaas. Hoogste prijs 25,75; aangevoerd: 26 stapels3664 stuks of 7495 Ned. ffi. Boter 50 a 52$ cents, per ffi. Eijeren 2,40 a 2,50. Schagen, 30 Augustus. Vee. Paarden 60 a 170. Vette gelde Koeijen 180 a 220, of 55 a 65 cents per Ned. ffi Kalf-Koeijen 115 a 140. Nuchtere Kalveren 5 a 7. Magere Schapen/9 a 16 Vette dito 18 a 26. Engelsche Rammen 45 a 60. Lammeren/12 a 15. Magere Varkens/12 a 18. Biggen 4 a 6. Kippen 25 a 50 cents. Eenden 40 a 50 cents. Boter 77$ cents per kop of 1,03 per Ned. ffi. Kaas 25 a 45 cents per Ned. ffi. Kippen-EiJEREN 2,30 a 2,40. Zierikzee30 Augustus. Granen. Tarwe 1859 14 a 14,50. Rogge /7,60 a 7,75; Zaai dito 7,90 a 8. Winler Garst 5,75 a 6; Zomer dito 5,50 a 6. Paardenboonen /8a 8,25. Meekrappen. Teelt 1859: 2/1 Meekrap 28$ a 30, 1/1 dito 28$ a 30, Onberoofden /27$ a 30. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4