WEERBLAD van 1800. Vrijdag, 14 September. sk 37. w 10 A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER in 1856. WATERHOOGTE (70 |0 10 G) 0 182587 met 6 pompen. 786787 7 410795 met 6 pompen. 33449 7 423267 met 7 pompen. in 1856/57 in 1857/58 in 1858/59 HAAKLEMMEKMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaar9 C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem bij den Heer BRIEVENGA ARDER te Ilaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is f 6, in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. "V an de Waterhoogte de hoogste h)t de laagste (J) en die op den laatsten dag van elke maand. Van de werking der Stoomtuigen die in elke maand. o v. W w w H O A. P. in Ellen. IN DE RINGVAART bij den CRUQUIUS. IN DEN POLDER bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS. bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER DORP. 1856. Julij31. Augustus.. „..31. September if 30. October. JJ ,,..31. November. ,,..30. December 31.| 0 (A) 0.72 0.51 0.81 0.54 0.44 0.60 0.60 0.50 0.61 0.61 0.25 0.64 0.36 0.27 0.80 0.27 4.46 5.30 4.62 4.38 4.73 4.45 4.79 4.66 4.97 4.67 4.36 4.91 4.42 4.48 5.05 4.72 4.45 4.84 4.58 4 37 4.68 4.40 4.49 5.44 4.72 4.44 5.30 4.70 4.32 5.10 4.45 WERKING der STOOMTUIGEN LEEGII WATEll. CRUQUIUS. Aantal Uren. Pomp. Ketels Slagen. Slagen per Minuut. Aantal 88 332 98795 129242*) 4.14 5.13 Uren. 148 501 1462 383 477 Pomp. Ketels Slagen. Slagen per Minuut. 46790 170120 50370 129560 160700 5.27 5.66 5.73 6.17 5.13 LIJNDEN. Aantal Uren. Pomp. Ketels Slagen. Slagen per Minuut. fi if if ff if if ff ff >1 216 6 6 68747 5.30 398 6 6 141837 5.91 7 82 6 6 27691 5.88 162* 7 6 55708 5.71 269 J 6 5 86549 5.35 1) Be Waterstanden aan den Leeghwater zijn in de maanden Augustus, September en October 1856 niet opgenomen, omdat hot Stoomtuig van het algemeene Polderwater was afresloten ten einde de hartkleppen te herstellen. 2) Hetzelfde is in de maanden Augustus en September 1856 niet geschied aan den Lijnden omdat van wege het Rijk eene herstelling en voorziening aan de fundering plaats had waar- toe het werktuig was afgedamd. 8) Be Stand van het Water .aan het Venneperdorp is niet waargenomcnwegens gemis van Beambte. In December 1856 is aan den Leeghwater bij de verandering van het aantal pompen en ketels in werking, de slagteller niet afgelezenwaardoor het aantal slagen voor elke werking afzonderhjk met kan worden opgegeven. Wij maken van de eerste gelegenheid gebruik om een maandelijksch overzigt van hetgeen omtrent den waterstand en de werking der stoomtuigen bij liet Polderbestuur ook over een deel van 1856 bekend is, mede te deelen. Wij kennen die nu van 1 Augustus 1856 tot heden volledig. A\at blijkt daaruit van de werking der stoomtuigen? Wij geven hiervan thans een beknopt overzigt. De niaanden dVIeiJunij, Julij en Augustus laten wij buiten beschouvvingomdat er dan in den regel geen arbeid van die werktuigen wordt gevorderd. Niet onbelangrijk komt het ons echter voor te vergelijken, welke uitkomsten gedurende de 8 overige maanden worden verkregen loopende telkens van 1°. Sep tember van het vorige tot en met 30 April van het hierop volgende jaar. Wij kunnen dan 4 zulke tijdperkeu met elkander vergelijken. Van 1 September^lSSO30 April 1857 deden de werktuigen een aantal slagen als volgt Leeghwater. 150747 met 8 pompen. 324279 9 In hetzelfde tijdperk van 1857/58: 112187 met 8 pompen. In denzelfden tijd van 1858/59 364023 met 8 pompen. In het laalste tijdperk van 1859/60 763745 met 8 pompen. Cruquius. Lijnden. 324824 met 6 pompen. 397414 7 5404 met 6 pompen. 439743 7 868487 met 7 pompen. 1,155428 met 7 pompen. 918704 met 7 pompen. rr____ Met berekening van '/l0 verlies, brengt de Leeghwater met 8 pompen 43,20 kub. el, met 9 pompen 48,60 kub. e'ller.'water op; de Cruquius en de Lijnden met 6 pompen 43,54 kub. el., met 7 pompen 50,80 kub. ellen. Derhalve zouden de werktuigen, met berekening van 0 voor waterverlieshebben uitgeworpen Leeghwater22,272,229 4,846,478 15,725,793 Cruquius47,918,617 19,585,223 21,501,963 Lijnden34,331,468 22,574,234 44,119,139 Te znmen 104,522,314 47,005,935 in 1859/60 32,993,784 kub. ellen. 46,670,163 58,695,742 81,346,895 138,359,689

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1