158 - flaarlemmermeer. Landbouw. GEMEENTERAAD VAN HAARLEMRMEER. MEEKliAP-TEELT. Indien de kwel nu a 1 millioen kub. ellen per maand bedraagt, dan moet van deze getallen 6 mil lioen (wij nemen het gemiddelde) voor kwelvrater wor- den afgetrokken en wij verkrijgen dan voor 1856/57. 98% millioen kub. ellen. 1857/58. 41 1858/59. 75% 1859/60._ 132% die er bovendien jaarlijks uit den polder door de stoomtuigen zouden zijn verwijderd. Indien de stoomtuigen derhalve aan gefene ernstige gebreken ledenen daaronder zou ook behooren dat het waterverlies niet meer dari %0 bedroCg, dan zou er in die 4 verschillende tijdpferken eene hoeveelheid regenna aftrek der verdampingmoeten gevallen zijn als volgt in 1856/57553% streepen. 1857/58230% 1858/59423% 1859/60738 Zou dit nu werkelijk hebben plaats gehad? Het is er zeker zeer verre af. Men zou dit met juist- heid kunnen wetenindien het Bestuurdat toch overigens niet tegen groote uitgaven opziet, wanneer het die wenschelijk achtdaartoe voor dens de nie- tige som van f 200.over had. Nu weten wij dit niet met volkomene juistheidmaar toch is het zeker, dat het in den polder, na aftrek der verdamping, niet 3 maal meer geregend heeft dan op Zmanenburg aan den Helder of te Utrecht, en indien dit laatste niet het geval isen wij de ongunstige waarnemin- gen van Zwanenburg uitkiezen, dan hebben de geza- menlijke werktuigen 3 maal zooveel werk verrigt als noodig was, of er is van die hoeveelheden of minder opgebragt, of op de eene of andere wijze in den polder teruggeloopen. Treurige uitkomst voor- waardie de ifeskundigen, naar onze meening, met grooten ijver moest drijven om de oorzaak der ge- wigtige kwaal te ontdekken; want niet alleen wordt dit in het belang der Ingelanden, en van hunne pachtersdringend geeischt, maar ook de eer van Nederlandof nog meer die van het corps Nederland- sche Ingenieurs is er in betrokken. Yergadering van Donderdag 16 Augustus 1860. Yoorzitter Mr. M. S. P. P a b s t. Tegenwoordig de leden: 't Hooft, Knaap, Koot, Yerploegh, v. Vuuren en Spaans. Afwezig het lid Lewis. De notulen van 17 Julij 1860 worden gelezen en goedgekeurd. 1°. Wordt besloten tot de goedkeuring der door den gemeente-ontvanger ingediende staten van restanten en oninbare posten, wegens den hoofdelijken omslag en de honden-belasting, dienst 1858 en 1859. 2°. Door Burgemeester en Wethouders wordt over- gelegd de rekening der inkomsten en uitgaven van de gemeente over het dienstjaar 1859 alsmede een concept-raadsbesluit, tot voorloopige vaststelling der ontvangsten op31,539.31 der uitgaven op27,314.32 en van het waarschijnlijke batige saldo op 4224,99 De Eaad besluit om onmiddellijk over te gaan tot het onderzoeken der rekening en bijlagen. Na afloop daarvan, wordt het gemelde concept-besluit, zoo als het is aangebodenmet algemeene stemmen vastge- steld (buiten stemming hebben zich gehouden de beide Wethouders). De rekening zal alsnu gedurende 14 dagen op de secretarie ter lezing worden gelegd. 3°. Wordt mededeeling gedaan van het besluit van heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, waarbij de aanslagen in den hoofdelijken omslag, dienst 1860, van II. van Z e11 en en Jhr. II. A. van Foreest zijn verminderd elk met 6 en gebragt op f 14. Naar aanleiding daarvan wordt het koliier van den hoofdelijken omslag, dienst 1860, gewijzigd, en op nieuw vastgesteld tot een bedrag van 6158.50, terwijl de termijnen van invordering nader worden vastgesteld op den 29 September en den 17 Novem ber 1860. 4°. Wordt de behandeling van een, door heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Helland om berigt consideration en advies, in handen van den Eaad gesteld adres van den secretarisom verhooging zijner jaarwedde aangehouden tot eene volgende vergadering. 5°. Eenige Staats- en Provineiale bladen worden kennisgeying aangenomen. 6°. Worden vastgesteld de navolgende besluiten, als tot hefting van eenen hoofdelijken omslag over 1861, groot 6000; tot hefting van regten voor het begraveri op de algemeene begrdafplaatstot hefting van schoolgeld, roof elk kind 10 getlts per week, voor iedere klasse. Tevens worden vastgesteld de verordeningen op de invordering van genoemde belastingen. Bij den Gemeenteraad van Leyden is eene missive ingekomen van den Minister van BinHertlandsche za- ken hdudende kennisgeving, dat hij er niet toe kan medewerken om het bedrag der VCrgoedihg voor het gemis del visscherij in het HaarleYnmerikeervan eene nadere beoordeeling van derden afhankelijk te stellen. Van 3 tot 10 September 1860 zijn bij den Bur- gelijken Stand aangegevengeboren mann. geslacht geene, vrouw. geslacht 2; overleden mann. geslacht geene, vrouw. geslacht 3 levenloos aangegeven gee ne; ondertrouwd 1 paar; gehuwd 2 paren. Door de bemoeijingen van het dijkbestuur van Mas- tenbroek werd gisteren in dien polder, op een stuk hooiland van W. Holtland, eene proeve genomen met het onlangs door de Ilollandsche Maatschappij van Landbouw bekroonde grasmaaiwerktuig van de heeren Burgess en Key. De heer jhr. mr. E. D. Gevers Deynoot, secretaris der voornoemde maatschappij, eigenaar van het werktuig, was opzettelijk herwaarts gekomenten einde het te besturen. De Commissaris des Konings, vele aanzienlijke grondeigenarenbene- vens eenige honderden landbouwers uit de omstreken van Zwolle waren onder de toeschouwende menigte. In weerwil van de ongunstige omstandigheiddat het gras ten gevolge van de langdurige regens zeer slap en taai wasovertrof de werking ieders verwach- ting verre; met verbazende snelheid werd het gras zeer gelijk en kort aan den grond afgemaaiden de arbeid, waarvoor een grasmaaijer een geheelen dag hoodig heeft, werd in ongeveer een uur verrigt. Een- parig waren dan ook alle deskundigen getroffen door de doelraatigheid van dit werktuig. Nadat de heer Gevers Deynoot de proeve had aangevangen, verzocht hij successivelijk verscheidene landbouwersde besturing over te nemenhetgeen eveneens de beste resultaten opleverde. Er bestaat reeds gegrond vooruitzigt, dat eenige landbouwers en andere belangstellenden voorloopig te zamen een der- gelijk werktuig zullen aankoopen en er is geentwijfel, of deze aankoop zal door nog meer worden gevolgd. Door de tusschenkomst der firma Keijser en Swertz te Amsterdam, wordt het grasmaaiwerktuig geleverd tegen den prijs van circa 450, daaronder begrepen alle transportkosten tot Amsterdam, zoomede de reservestukken om hetgeen er mogt breken of be- schadigen tdrstond te kunnen vervangen. Uit de staat van de beteeling van den Polder, in het vorig nommer medegedeeld, blijkt dat de kultuur der Meekrap sterk toeneemt. Dit jaar zullen 48 bunders tweejarige Meekrap gedolven kunnen worden terwijl in dit voorjaar op nieuw 82 bunders zijn geplant. De bouwers van Meekrap zullen ook voor- zeker met genoegen hebben gezien dat er reeds dit nnjaar in den Polder gelegenheid zal zijn tot het droogen van Meekrap. De uitkomsten in vorige jaren door eenige landbouwers verkregen waren dan ook zeer annmoedigenden op goede gronden heeft dit gewas eene opbrengst gegevendie bij de tegenwoor- dige prijzen deze kultuur tot eene der meest voor- deelige maakt. Maar goede opbrengsten zijn noodig, wijl ook de kultuurkosten en inzonderheid de kosten van het delven zeer aanzienlijk zijnhet teelen op minder goede gronden zou derhalve ligt, in plaats van winst, verlies kunnen geven. Om hendie nog geen eigen resultaten omtrent deze kultuur verkregen hebben daarmede naautvkeuriger bekend te maken deelen wij hun de uitkomsten mededie op de bouwhoeve de VennipSectie O, N°. 68 van deze teelt verkregen zijn. Men heeft hier in 1856 eenen aanvang met de Meekrap-teelt gemaakt. Er werd in dat jaar 0,31 bunders geplant, welke als tweejarige in 1857 gedolven werd. In 1857 werden 1,24, in 1858 4,35, in 1859 6,70 en in dit voorjaar 4,50 bunders geplant. De uitkomst der 3 oogsten van 1857, 1858 en 1859 is geweest als volgt Van 0,31 bunder van 1857 zijn per bunder ver kregen 2961 kilo racijnuitleverende 2751 kilo onberoofde krap, verkocht tegen 28 per 50 kilo, zohder rabatf 1540.56 Yan 1,24 bunder van 1858 zijn per bunder verkregen 279 7 kilo racijn, of 25 22 kilo krap, verkocht tegen 23 per 50 kilo, gewone conditie, namelijk 2 pCt. tarra van het gewigt en 2 pCt. van het geld voor kontante betaling. 1136.92 Yah 4,35 bunders van 1859 zijn per bunder verkregen 2675 kilo racijn, of 2492 kilo krap, Verkocht tegen f 27 per 50 kilo, als Voren1292.31 De gemiddelde opbrengst dezer 5.90 bunders is alzoo gevveest 2715 kilo racijn, uitleverende 2512 kilo onberoofde krap, ter waarde van 1272.70. De kultuurkosten hebbenper bunder berekend gemiddeld bedragen als volgt Najaar. 3 maal ploegen2 maal eggen 20. Eerste jaar. Eggen, ploegen, 2 maal eggen10.50 In bedden ploegen4.50 Hoeken spitten en de bedden met de spade bijwerken1.50 Eollen der bedden0.75 Plukken der kiemen9. Opzigt bij het plukken2. Eggen der bedden en aanvoer der kiemen 1.35 Eijven der bedden2.17 Mai zetten1.10 Modderen der kiemen1.10 Aarigeven en oprapen der kiemen 1.10 Planten 1.20 dagloon)13.35 Opzigt bij het werk2.50 Kiemenpro memorie. Schoonhouden en aanhoogenf 35. Dekken met de ploeg5.50 Bijwerken met de spade1. Tweede jaar. Eijven der bedden2.50 Schoonhouden (2 of 3 maal) 20. Delven 150 dagen a f 1.50225. Ontdekken der mijten en opschudden bij het vervoer7.50 Scheeprijden15.— Scheepvracht naar Haarlem13. 2 jaren landhuur50. 2 polderlasten21.70 2 algemeene kosten120. Bereiding tot poeder in de Meekrap- fabriek te Haarlem. Droogen van 2715 kilo racijn a/45 per 1000 kilo122,17* Overdroogen en malen van 2512 kilo poe der a f 30 per 1000 kilo75.36 Kosten der fustage. 8.50 Brandverzekering3. Batig saldo in 2 jaren 796.15* 476.54* 1272.70 Gelijk men ziet is Lier onder de kultuurkosten opgenoraen een bedrag van algemeene kosten van/60 per jaar; dit is een post, die waar men niet of althans niet naauwkeurig boekhoudt, dikwerf vergeten wordt, en welke toch wel degelijk in aanmerking behoort te komen. Onder deze algemeene kosten zijn hier begrepen de rente a 4 pCt. van het geheele kapitaal in gebou- wen, gereedschappenvee en loopend kapitaal; het onderhoud en eene jaarlijksche afschrijving op de waarde der gebouwen en der werktuigen en gereed- reedschappen, het onderhoud der slooten en greppen de assurantie, de kosten van beheer en de verschil lende overige algemeene kosten. Het batig saldo van ruim f 238 per jaar is alzoo de werkelijk zuivere winstboven eene genotene rente van 4 pCt. Yoor de kiemen is hier niets in rekening gebragt wijl men daarvoor slechts in den aanvang uitgaven behoeft te doen. Integendeel kan het, gelijk ook hier het geval wasdoor het gebruik voor uitbreiding der eigen teelt of verkoop aan anderen nog eene ver- meerdering der opbrengst zijn. Deze is hier echter niet in rekening gebragt, wijl dit in den regel niet voor- komt. De prijs der kiemen berekent men in Zeeland gemeenlijk op de waarde van 50 kilo poeder voor het gemet; dit ware, b. v. bij een prijs van 28 per 50 kilo, ongeveer f 65 per bunder. De prijs van het delven wordt hier zeer verhoogd door het hooge dagloon van f 1.50 dat men het laatste jaar heeft moeten geven; de vorige jaren had men

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 2