MHHHHHHI VATESHOOGTE 4- bij den LEEGHWA- TER. IN DE RINGVAART bij den CRUQUIUS. WATEEHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den IIAARLEMMEEMEEE-POLDER, waargenomen van 1 September des middags tot op den middag van 8 September 1860. -r- A. P. in Ellen. IN DEN POLDER bij den CRUQUIUS 1.55 4.56 4.56 4.57 4.60 4.62 4.66 4.70 Te zamcn bij den LIJNDEN. 4 60 4.61 4.65 4.74 4.68 4.72 4.77 4.78 aan bet VENNEPER- DORP. 4.58 4.57 4.58 4.59 4.62 4.63 466 4.70 Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGII WATER, Aantal Uren Pomp. Ketels CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJNDEN. Aantal WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. Uren Pomp. Ketels 12 7 6 24 7 6 24 7 6 24 7 6 24 7 6 21 7 6 24 7 6 12 7 6 65 7 6 59454 6.005 zaad 1 hooger: Buiksloter Ham/12§. Lijnzaad zonder liandel. Olie. Raapolic dadelijk en op levering willig; op6/w./42£; Vliegend 41^-. Lijnolie dadelijk en op levering onveran- derd; op 6/w3I£; Vliegend/ 30. Hennopoiie op 6/w. 39fVliegend 38£. Koeken. Raap- per 1040 st. 72 a 76. Liin- per 104 st. 10£ a 14. J F Alkmaar, 7 September. Granen en Zaden. Het aangevoerde was van infer, kwal. alles schijnt veel van bet natte weder te lijden; goed droog Graan had beter prijzen bedongen. Tarwe 10,25; Rogge 8,25; Garst 6,50; Haver 5; Vale Erwten f 12,50. Koolzaad 12,50; geel Mosterdzaad16,50, rood dito/19,50; Karweizaad 14. Kaas. Aangevoerd 622 stapels, wegende 140,580 Ned. ffi; kleine 25, kommissie 28, mlddelbare 28,50, laagste prijs/17. Broek in Waterland, 6 September, Kaas. Heden zijn ter markt geweest 48 stapels4724 stuks of 9480 Ned. ffi; prijs 24,75. Delft, 6 September. Granen. Van het nieuvve gewas was er ruim ter markt, doch het vond weinig aftrek om de mindere kwaliteit; oude Tarwe van het eiland Rozenburg/13,25 a 13,75, Zeeuwsche /12,50 a 14; nieuwe Eil. Rogge 7, Westl /6a 6,25 Eil. Winter Garst /6a 6,40. Westl. f 6,40 a 6,60. buitenl. Zomer Garst 6,50. Korte Haver 5, lange 4,40. Witte Erwten 8, Koolzaad bleef zonder handel door de hooge eischen van houders bij de lagere koersen van buitenslands. Aardappelen van uileenloopende kwaliteit tot verschillcnde prijzen. Vee ruim aan de markt; vet Vee blijft willig. Boter genoegzaam in een doen; le kwal. 57 a 582c kwal. 52 a 56. Dordrecht, 6 September. Granen en Zaden. Tarwe. Nieltegenstaande de aanvoer van tweojarige en jarige Zeeuwsche, Vlaamsche on Overmaas- sche heden wederom klein was, bestond er weiuig kooplust en is de aanzijnde merkelijk lager, tweejarige tot/13,50 a 14,50, jarige tot f 11,50 a 13,50 te bekomen. De aangevoerde nieuwe partijljes waren meerendeels slecht in kwal. en zijn tot lager prijs, 9 a 11,20 afgegeven. Rogge. Jarige Zeeuwsche; Vlaamsche en Overmaassche vond minder kooplust en was 30 cents lager, tot 7,70 a 8,20, te bekomen; nieuwe Overmaas sche was om de slechte kwal. lot verlaagde prijzen, f 6 a 7 moeijelijk te verkoopen. Garst. Nieuwe Winter iets lager afgegeven, Zomer door schaarsehte prijshoudend; Zeeuwsche. Flakkcesclie en Overm. Winter 5,20 a 6,10, dito Zomer 5.50 a 6. Spelt traag; de aanzijnde partijtjes zijn 20 cents lager, tot 3,60 a 4, verkocht. Haver. Inl. Voer en Dikke wordt schaarseh en was tot vorige prijzen te plaatsen; Zeeuw sche en Ink Voer /4a 4,50, dito Dikke 5 a 5,50 Boek- weit. Van nieuwe waren er eenige partijtjes uit Limburg en Noord-Brabant aangevoerd, meerendeels niet droog en tot/220 verkocht, mooije zuivere Fransche heeft per 2100 Nederl. ffi 245 opgebragt. Boonen. Paarden- en Duivenb. niet ge- toond. Witte en Bruine Boonen zjjn opgeruimd. Erwten. Jarige Biaauwe niet tor markt; nieuwe meerder uit Fiakkee en Zeeland aangevoerd, verschillend in droogle, doch meerendeels wak, vonden tot 8 a 10 weinig begeerte. Witte met goeden aftrek; Koningsb. werden naar kwal. tot 8,30 a 8,50 verkan- deld. Koolzaad minder aangevoerd dan vorige week; de markt was zeer slap gestemd; lot 3 lager was het aangevoerde Zeeuwsch en Overm. slechts gedeeltelijk tot 50 a 60 naar kwal. aan onze olieslagers te plaatsen. Op 9 v. Olie bestond tot genotoerde prijzen geen vraag; in deze maand en Oct. tot cC 71, Nov. tot X 7l£ en April tot 74 aangeboden. Lijn zaad zonder handel, tot de voigende prijzen te koopen: 112 ffi Ismail 350; 115 ffi Memel 337111 Catania/ 385; 112 Morchansky 340 en 110 Riga 305. Kanarie- zaad vond meer vraag en werd 20 cents duurder, met 10 a 11 naar kwal., betaald. Olie. Raapolie zeer slap en blijft tot verlaagde prijzen moeijelijk te verkoopen; Vliegend en 1°. Oct. tot 39£ ge daan, Nov. tot 40, Dec. 40£, Mci tot 42 met genegen verkoopers. Lijnolie mede slap tot verlaagde prijzen Vlie gend lot 30£ aangeboden. Koeken. Raap- en Lijnkoeken tot vorige prijzen te koopen; harde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk. 115 a 120. Gouda30 Augustus. Kaas. Gewone kwal./ 20 a 23puike waar24 per 50 kilo. Groningen, 11 September. Granen en Zaden. In het weder is eenige verandering ge- komenmaar toch gaat er nog bijna geen dag zonder regen voorbij. Vrijdag 1.1. bedroeg de aanvoer van Koolzaad 200 last, waarvan de belft tot ongeveer vorige prijzen werd opge ruimd; heden was er weder in bet geheel 200 last aan de markt; de vraag voor Olieslagcrij was iets levendiger en tot goed vorige prijzen is genoegzaam alles verkocht geworden. De verkochte hoeveelheid van den nieuwen oogst bedraagt thans 2300 A 2400 last. Van Tarwe is weinig of niots aan de markt en gebruikers waren genoodzaakt daarvoor goed vorige prijzen te besteden. Nieuwe Rogge werd Vrijdag 30 cents lager afgegeven; heden was bij zeer kleinen aanvoer de vraag iets levendiger en herstelde de prijs zich 10 cents per mud. Jarige en Builenlandsche werd bij kleinigheden 10 cents lager dan heden voor 8 dagen verkocht. Nieuwe Boekweit werd Vrijdag op nieuw 1,per mud lager afgegeven; op deze verlaging waren eenige orders ingekomen, die genoegzaam wa ren om den kleinen aanvoer tot 10 cents verhooging op te ruimen. Winter-Garst werd, ten gevolge van lagere berig- ten van Bclgie, Vrijdag 15 cents en heden op nieuw 10 cents lager afgegeven, waartoe heden de goede kwaliteit ter verzen- ding geplaatst werd. Van nieuwe dikke Haver waren Vrij dag eu ook heden eenige partijtjes aan de markt, zeer onder- scheiden van kwaliteit, maar alien meer of minder vochtig. De prijs daarvan was Vrijdag 40 cents en heden op nieuw 30 cts lager. Witte Voer niet aan de markt. Nieuwe Zwarte 50 cts. lager. Gort tot onveranderde prijzen met eenigen handel. Noteringen. Tarwe 130© oude en jarige roode f 11,85 a 12,10; 127 dito witte/11,75 a 12,—127/130 nieuwe roode/ 11,35 a 12,— 127 ©dito witte/11,45 a 11,70. Rogge. 113/116 n. Inlandsche 5,30 a 5,70; 123ffiPruis- sische 6,90. Nieuwe Boekweit. 110/113 grijze 6,— a 6,50; 110/113 zwarte/5,80 a 6,30. Nieuwe Garst. 93/99 Winter/4,30 a 5,25. Haver. 78/85 n. Dikke/3,85 a 4,25; 65/68 witte Voer 3,80 a/4,10; 68/72 n. zwarte dito 3,40 a 3,70. Paardenboonen 6,50 a 7. Koolzaad 8,— a 12,—. Gort. Grove 9,25 a 9,50; puike 10 a 10,25; Parel-Gort 13 a 25. Olie. Raap- 39Lijn- 29|. Haarlem, 5 en 10 September. Kaas. Ter Kaasmarkt aangevoerd en verkocht 3975 stuks (46 stapels) Zoelem. Kaas a 24,25 per 50 Ned. ffi. Haver /4a/ 5,50. Hoorn, 6 en 8 September. Kaas. Ter waag gewogen van 31 Aug. tot en met 6 dezer; dagelijksche weging 17 stapels of 4317 ffi, Donderdagscbe markt 260 stapels of 71,151 ffi, te zamen 277 stapels of 75,468 ffi. Prijs; hoogste25,75, middelsle24laagste/21. Weder naar huis gekeerd 1 stapel. Granen. Ter markt gcbragt 257 mud, als: 2 mud Tarwe 12,50; 144 mud Garst /5,50 a 7,50; 55 mud Haver/4,50 a/5; 44 mud Vale Erwten /10 a 16,75. 12 mud Kool zaad /11a 11,25. Vee. Aangevoerd: 19 Paarden 55 a 265. 13 Koeijen 105 a 290. 16 Kalveren /7a 16,50. 535 Schapen /9 a 24,50. 45 Lammeren 7 a 19. 115 Varkens /8a 22,50. 37 Zeugen 21 a 42. 350 Biggen /4a 8. 16 Bokken/ 1,15 a 8,75. 9 Geiten 1,20 a 11. 275 Kippen 50 cents a 1,40. 37 Eenden 40 a 60 cents. Eijeren 26,500 Kippen- 2,50 a 2,70; 16,000 Eenden- 2,90 a 3,20. Boter: 2800 kop 50 a 55 cents per kop. Aardappelen. 300 mud: /2a 3,30. 10 September. Vet Vee. Aangevoerd: 13 Kalveren, 415 Schapen, 14 Varkens. Leiden, 7 en 8 September. Vee. 8 Stieren/66 a 110; - 45 Kalfkoeijen 116 a 190; 164 Vette dito 142 a 225; - 95 vette Kalveren 24 a 58; 19 magere dilo/4 a 14; - 316 vette Hamels 16 a 27,50; 110 magere Ooijen 11 a 15; - 18 magere Varkens 16 a 38; - 128 Digger! /5a 12. Skptemb. I M 22 Win rigting D- kr. N. ffi Barom. bij 0°. Th. Fah. Afwijk. der Temp Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 2 8 J w. 0,0 757,87 53,1 9,2 0,88 0 Bewolkt. n 0,0 57,74 59,9 8,1 0,75 0 Belrokken. 10 wnw. 0,0 61,28 51,1 8,1 0,96 0,2 Bijna helder. 3 8 w. 0,0 63,56 51,6 10,6 0,94 0 Sterke mist. •2 10 w. 0,0 63,46 61,0 7,0 0,74 11,1 Bewolkt. zw. 0,0 65,00 51,4 7,7 0,95 1,2 Helder. 4 8 zzo. 0,0 65,76 59,0 3,1 0,73 0 Bijna helder. 2 no. 0,0 60,19 61,5 G,3 0,66 0,1 Zw. bewolkL 10 nno. 0,0 66,89 51,1 7,9 0,95 0 Helder. 5 8 2 zw. 0,5 65,95 57,6 4,3 0,87 0 Bewolkt. wnw. 4,5 65,42 63,5 4,1 0,G8 0 Zw. bewolkt. 10 nnw. 1,5 65,73 56,3 2,5 0,94 0,1 Helder. 6 8 nno. 1,5 69,16 62,2 0,5 0,76 0 Bewolkt. 2 no. 3,5 70,02 64,8 2,7 0,59 0 Ligt bewolkt. 10 no. 0,5 70,96 54,9 3,8 0,93 0 Ileldcr. 7 8 no. 0,0 70,25 59,7 1,6 0,84 0 Bewolkt. 2 nno. 2,0 67,88 64,8 2,3 0,78 0,1 Betr. stuifr. 10 nno. 1,0 65,46 58,8 0,5 0,90 0,2 Zw. bewolkt. 8 8 n. 2,0 62,00 58,8 2,3 0,91 0 Idem. 2 nnw. 2,0 60,86 61,5 5,4 0,83 0 Idem. 10 nnw. 2,0 61,00 55,0 3,1 0,86 U6 Idem. Boter. 3880 Ned. ffi. lste kwal. 46 a 52, 2dc kwal 40 a/45 per Vat; 1,15 a 1,30 en t a 1,12$ per Ned. ffi. Granen. 24 mud Wintertarwe 13 a 14; 14 mud Zomertarwe 10,50 a 12. 30 mud Wintcrrogge 8 a 8,50. 22 mud Garst 6 a 6,50; 16 mud Chevalier dito /7a 7,50. 16 mud zware Haver 5 a 5,50; 20 mud ligte dito /4a 4,50. 8 mud Duivenboouen 8,50 a 9. 10 mud Paardenboonen 7,50 a 8. Middelburg, 6 September. Granen en Zadf.n. De aanvoer uit onze buiten-eilanden was heden klein, terwijl uit Walcheren nog al wat ter markt was. Naar Tarwe bestond weinig vraag en prijzen zijn 1,50 a 2 lager dan vorige week te noterenpuike jarige Walchersche 13,50 a 14; dito Zeeuwsche einde-beurs grootendcels onver- kochttot 13 aangeboden; van nieuwe Walchersche was, legen verwachting, nog al wat aangevoerd, de kwaliteit was beter dan vorige week en voor uitgelezen drooge blanke werd 12 en voor gewone /11a 11,50 ingcwilligddito Zeeuw sche niet aangevoerd. Zeeuwsche Bogge weinig ter veil; de puikste bragt 7,50 op. Garst. De aanzijnde nieuwe Win ter werd tot 6 opgeiuimd; dilo Zorncr is tot 6 afgedaan. Walchersche Witte, Bruine en Paardenboonen niet ter markt. Nieuwe Walchersche Groeno Erwlen nog maar weinig geveihl, met veel verschil van kwaliteit en droogte, de puikste droogo bragten 10 a 10,25 op; van groote dito was nog niels tor markt. Koolzaad 50 a 75 cents lager, tot/9 a 11,50 riaar deugd en kwal. door olieslagcrij gekocht. Olie. Patent-olie 44|Raap-olie/ 42$; Lijn-olic 34. Purmerende, 11 September. Kaas. Kleine 25,25, middelb. 28. Aan de slads waag zijn gewogen 215 slapels of 62,104 Ned. ffi.Boter 95 cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 2,60; Eenden- 2,90. Vee Aangevoerd: 1154 Schapen en Lammeren, flaauvv; 90 vette Katveien 50 a 70 cents per Ned ffi, vlng32 nucli- tere dito 6 a 18; minder viug; 70 vette Varkens, 48 a 53 cents per Ned. ffi, vluggen handel; 40 magere dito 12 a 19; 260 Biggen, f 5,25 a 7,— matig vlug; 206 Runderen, flaauwer; 13 Paarden. Rotterdam, 10 September. Granen en Zaden. Tarwe. Witte zeer matig aangevoerd, doch werd de Jarige 25 en de Nieuwe 50 tenls lager verkocht en alzoo opgeruimd. De ie's meerdere aanvoer van Nieuwe was, lioewe! nog niet geheel droog, echler merkelijk bcler als uit de vorige aanvoeren en het ongunstige weder te vermoeden was. Roode en Poolsche op vorige koersen weinig gevraagd. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat/12,50 a 13,25; goede dito 12 a 12,25; puike dito 1860 zakmaat 10,40 a 11,25 goede dilo f 10 a 10,25; afwijkende soorlen 8,50 a 9,75; 160/2 ffi Oude puike Witbonte Poolsche/450. Rogge. Jarige Zeeuwsche komt niet meer voor. Nieuwe met goeden aanvoer 50 cents lager nog slechts gedeeltelijk verkocht. Builenlandsche soorten op nagenoog vorige prijzen met weinig omgang en bij partij veelal tot iets lager koers met genegen verkoopers Puike nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche 1860 zakmaat/6,50 a 7,50; dito Noordbrab. en Overm./6,25 a 7 afwijkende soorten 5,50 a 6; 153/2 ffi Dantziger 230; 143, 144/2 ffi Archangel /195 Garst Nieuwe Zeeuwsche met vrij goeden aanvoer 30 cents lager wel te verkoopen. Bui- tenlandsche soorten als voren gehouden. Nieuwe Overm.Zeeuw sche en Vlaamsche Winter 18G0 zakmaat/5 a 5,80; dito Zomer /5a 5,70. Haver onveranderd. Goede en puike korte 5 a 5,75 dito lange /4a 4,75. Afwijkende soorten 3,25 a f 3,90. Boekweit door ruimer aanvoer van nieuwe be- langrijk lager en tot ongelijke prijzen afgegeven en niet geheel opgeruimd. Jarige Vriessche Zand 250. Nieuwe Noord-Bra- handsche 225 a 185. Erwten. Van Nieuwe komen nog wcinige klussen voorwaaronder van zeer afwijkende en wakke kwaliteiten, welke tot 9 a 12 op de kook verkocht werden. Koolzaad met afnemende aanvoer 2 lager en alzoo in de besto kwaliteiten vrij wel te plaatsen. Overmaasch en Brielsch 52 55, 61 in zakken. Vlaamsch 60 gestort, 57$ in zakken. Zeeuwsch 59, 61J in zakken, gering dito 48, 50 gestort. Jarig Zeeuwsch 72 gestort. Lijnzaad. 109 ffi Koningsber- ger 280. Van Hennepzaad zijn geene verkoopen opgege- ven. Kanariezaad als voren, 8,50 a 11. Drukkerij van Bonga St C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4