WEEKBLAD Am l isfesi van I860. Vrijdag, 21 September. JfWEl AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. RE GEN EN VERDAMPING. HAARLEMMERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,. Haarlem bij deu Ileer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in bet Rijk. De Prijs is j 6,— in liet Jaar. Like 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Adyebtentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. belialve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen inoeten franco gescbieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Wij hebben nu gezien dat de kicel niet aanzienlijk is in den polder, en dat deze aan de werktuigen altbans geene bezwarenie taak oplegt. Behalve dat halve of gelieele millioen kub. ellen kwelwater per maandmoet echter door de werktuigen ook verwij- derd worden het water, dat de wolken vooral die welke uit het zuid-westen komen, daarin laten vallen, voor zooveel de zon dit niet weder Icostelous uit den polder trekt. Inderdaad de ingelanden mogen wel dankbaar zijn voor dien invloed der zonwant hij doet in hun belang kosteloos meer dan het dnbbele van hetgeen de stoomtuigen verrigten met opoffering van eenen aanzienlijken schat aan steenkolen, smeer- middelen en onderhoud der werktuigen. Nu wij echter weten hoeveel de heel te naasten bij bedraagt, moeten wij toeh ook de hoeveelheid regenwater kennen, die de stoomtuigen uit den pol der hebben moeten verwijderen. Eerst dan immers zal het ons mogelijk zijn, den omvang hunner kwaal te beoordeelen en daarna de zitplaats er van op te sporen. Wij hebben uit de jaarboeken van het Koninklijk Meteorologisch Observatorium te Utrecht en uit de Konst- en Letterbode bijeengebragt de waarnemingen omtrent den gevallen regen en de verdamping aan den Helderte Utrecht en op Zwanenburg gedaan. In de eerste plaats hebben wij deze plaatsen uitgekozen, omdat de polder, wat zijne ligging betreft, zich in het midden bevindt van die drie punten2°. omdat in de genoemde jaarboeken van andere plaatsen wel de hoeveelheid gevallen regenmaar niet de verdam ping wordt opgegeven3°. omdat de waargenomen hoeveelheid gevallen regen op alle andere daarin ver- melde plaatsen, o. a. te AmsterdamAssenGroningen Maastricht, VlissingenNijmegen en elders in Neder- landkleiner is dan die aan den Helderte Utrecht of op Zaoanenburg is waargenomen. Maar er is nog eene andere redenwaarom wijbij het gemis aan eigene waarnemingen in den polder, aan die van den Ilelder en Utrecht de voorkeur geven. Van beide plaatseu is het ons bekend welke uitmuntende zorg aan die waarnemingen gewijd wordt. Dat sedert de bezuinigingsmaatregelen van Bijnland de weerkundige waarnemingen op Zwanenburgvooral sedert het vertrek van den opzigter, den lieer G. A. de Geus, te wenschen overlaten, misschien zelfs zeer veel, willen wij niet ontkennen. Het laatste jaar nemen wij om die reden in onze vergelijking niet op. De vroegere zijn echter voor de heeren waterbouw- kundigen de geijkteen voor zoover zij geschied zijn, in de onmiddellijke nabijheid des polders gedaan dit laatste verhoogt zeker zeer hunne waarde voor ons al zijn zij dan ook niet volledig. Vergelijken wij nu die waarnemingen met elkander, dan vinden wijdat de hoeveelheid gevallen regen en de verdampingin streepen uitgedruktheeft be- dragen als volgt September October. November December Januarij February Maart April 1856/57. Zwanenburg. regen. 89.0 4.3 87.0 69.0 39.0 17.4 39.0 54.0 verd 61.0 26.0 21.8 onz. onz. 17.4 34.8 58.0 398.7 219.0 den Helder. verd. 59.6 regen. 161.6 18.6 76.2 65.6 55.8 16.5 35.7 58.5 27.6 18.7 16.3 10.2 15.4 26.5 40.7 Utrecht. regen. 72.5 13.9 104.6 52.7 65.6 6.4 37.9 53.4 verd. 67.6 37.3 11.8 20.6 8.6 21.8 51.0 77.3 488.5 215.0 407.9 296.0 1857/58. Zwanenburg regen. 132.0 56.6 39.0 26.0 34.8 10.9 onzek 24.0 rerd, 76.0 34.8 17.4 17.4 onz. onz. onz. 43.6 323.3 189.2 den Helder. verd. 60.3 regen. 97.3 62.9 28.5 17.6 29.9 9.8 22.3 21.9 290.2 234.8 35.4 15.3 20.6 16.1 4.8 28.8 53.5 Utrecht. regen 67.6 33.4 30.4 13.8 29.3 34.5 21.6 24.6 verd. 80.4 37.0 15.1 14.8 10.8 42.9 63.2 112.4 255.2 376.6 Op grond dezer cijfers meenen wij te mogen aan- nemendat de hoeveelheid gevallen regen in den polder heeft bedragen in 1856/57400 streepen. 1857/58300 1858/59400 1859/60490 De verdamping is moeijelijker te begrooten. Im mers er is een zeer belangrijk verschil tusschen die te Utrecht en aan den Helder waargenomen. Tus schen de waarnemingen aan den Helder en die op Zwanenburgvoor zooveel zij bekend zijn, heerscht betere overeeustemming; op de laatste plaats is zij in den regel iets hoogar waargenomen; alleen 1858/59 maakt hierop eene uitzonderingintusschen hebben wij voor dat jaarop grond der overige waarnemin gen, de hoeveelheid gevallen regen 50 streepen hoo- ger genomen, dan de waarnemingen van Zwanenburg opleveren. De verdamping stellen wij om die reden voor 1856/57245 streepen. 1857/58235 1858/59275 1859/60250 De hoeveelheid regenna aftrek der verdamping zou alsdan liebben bedragen in 1856/57155 streepen. 1857/5865 1858/59125 1859/60240 hetwelkover eene oppervlakte van 17,800 bunders, oplevert voor 1856/57 26,790,000 kub. ellen water. 1857/58. 11,570,000 1858/59. Zwanenburg regen. 27.2 5 4.5 onz. 29.4 28.3 22.9 70.8 S7.0 verd. 44.6 21.8 onz. onz. onz. 19.6 25.0 61.0 320.1 172.0 den Helder. regen. 41.2 69.4 31.9 58.1 24.9 36.2 80.2 53.0 verd. 57.9 53.8 18.2 11.7 19.5 27.4 36.1 56.4 394.9 281.0 Utrecht. regen. 33.3 53.0 19.4 72.0 25.4 32.1 104.5 68.8 verd. 84.0 47.3 19.7 8.8 11.5 28.9 44.2 70.4 1859/60. i Helder. regen. 85.1 78.8 68.8 56.6 79.7 28.8 69.3 41.1 verd. 57.1 31.5 24.7 9.5 12.7 19.2 14.6 48.8 408.5 314.8 508.2 218.1 483.9 290.2 regen. 80.7 67.6 52.4 58.4 58.5 40.0 86.3 40.0 Utrecht. verd. 62.8 42.8 22.8 10.5 13.1 21.5 36.7 80.0 1858/59 22,250,000 kub. ellen water. 1859/60 42,720,000 als de hoeveelheid, die, behalve de kwel, door de stoomtuigen uit den polder is moeten worden verwijderd. Met inbegrip van het kwelwater, zouden de werk tuigen alsdan 3 maal zooveel water hebben opgebragt, dan hetgeen hen tot taak werd gegeven. Maar, zegt men, misschien is het mogelijk dat er in den polder eene grootere hoeveelheid regen geval len is en wij antwoordenhet is bijna onmogelijk. De Haarlemmermeer-Polder is van veel te groote uit- gestrektheiddan dat daarin belangrijke afwijkingen plaats kunnen hebben. Dergelijke afwijkingen vinden wij wel nu en dan op eene enkele plaats. In Sep tember 1856 b. v. viel er aan den Helder 161.6 str, regente Utrecht en op Zwanenburg slechts 7 5 /2 en 89 streepen. Maar zulke plaatselijke verschillen mo gen niet voor eene uitgestrektheid van 18,000 bun ders in rekening worden gebragt. In September 1857 vinden wij een gelijk verschijnsel voor Zwanenburg Er viel daar ter plaatse toen 132 streepen; aan den Helder daarentegen 97.3, te Utrecht sleehts 67.6 streepen. Om te weten of die beide belangrijke ver schillen (in Maart 1859 hebben wij ook een dergelijk voor Utrecht) voor den polder ook in rekening moes- ten worden gebragthebben wij voor die beide Sep- fmformaanden den waterstand en de werking der stoomtuigen geraadpleegden daaruit blijkt overtui- genddat die afwijkingen aldaar niet hebben plaats gebad. Yoor 1856/57 hebben wij 400 streepen genomen, dat is de hoeveelheid op Znoanenbu/rg gevallendie met Utrecht overeenstemt en ook met den Helder indien wij de afwijking in September aldaar buiten rekening laten. Yoor 1857/58 hebben wij 300 streepen genomen. Er viel wel is waar op Zwanenburg een grooter aan- tal, maar de belangrijke afwijking voor September mag niet medetellen, en 300 streepen is nog meer dan aan den Helder en te Utrecht viel. De hoeveelheid regen in dien tijd elders in Neder,- land waargenomenbedroeg voor Groningen257.9 streepen. Assen218.6 Amsterdam 310.0 Vlissingen178.4 Nijmegen121.7 Maastricht 203.1 Inderdaad de hoeveelheid van 300 streepen komt ons te ruim gesteld voor. In 1857/58 hebben wij wederom 400 streepen gesteldovereenstemmende met de hoeveelheid te Utrecht en aan den Helder gevallen. Deze is wel is waar grooter dan op Zwanenburg is waargenomen maar wij gaven aan de eerstgenoemde waarnemingen om hare volledigheid de voorkeur, en de verdamping van Zwanenburg hebben wijin verband met die aan den Helderevenveel hooger gesteld als de regen- hoeveelheidzoodat het verschil hetzelfde blijft. Dat er niet meer dan de door ons aangenomene 400 streepen gevallen zijnkan blijken uit de waarnemin gen elders in Nederland gedaan. Er vielen in Groningen372.3 streepen. Assen351.3 Amsterdam 352.0

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1