- 102 - Haarlemmermeer. Lanclbouw. EEN PLOEGWEDSTRIJD MACHINE TENTOONSTELLING Vlissingen308.3 streepen. Nijmegen364.8 Maastricht 330.0 Wij vragenis de door ons onderstelde hoeveel- heid te klein genomen Voor 1859/60 hebben wij het gemiddelde geno- men tusschen Utrecht en den Helder. Wij kennen de waarnemingen elders in Nederland gedurende dien tijd gedaan nog niet volledig, maar voor zooveel wij die kennenblijven zij ook alien beneden dit gemiddel de behalve Assen, waar in September eene zeer belangrijke afwijking is waargenomen. Ook voor 1856/57 kennen wij de hoeveelheid regenelders in Nederland gevallenniet volledig, maar slechts voor de maanden December 1856 en de vier eerste maanden van 1857 en in die 5 maanden viel over- al minder regendan wij hebben ondersteldmet uitzondering alleen van Amsterdamwaar een geheel plaatselijke afwijking is opgemerkt. Inderdaad wij hebben, in verband met de ligging van den polder, naar onze meening een rationeel ge- bruik van de waarnemingen aan den llslder, te Utrecht en op Zwanenburg gemaakt; en de waarnemingen el ders in Nederland genomen, bewijzen voldoende, dat de hoeveelheid regen niet hooger door ons mag wor- den ondersteld. Intusschen zouden wij dit met juistheid kunnen wetenindien er naauwkeurige waarnemingen in Haarlemmermeer zelve gedaan warenen deze kun nen zoo als wij later zien zullenin eenen zoo uitgebreiden polder met stoombemaling niet worden gemist. Maar nu de verdamping? {Wordt vervolgd.) Met genoegen vernemen wij de benoeming van den heer Brouwer Starck tot spoorweg-opzienerter uitoefening van het dagelijks toezigt op de spoorweg- dienst. In Haarlemmermeer. De aangekondigde ploegwedstrijddoor de afdeeling Haarlemmermeer der Hollandsche Maatschappij van Land bouw den 16 September gehouden, heeft veel deelneming gevonden. Er waren althans 19 mededingers naar de uitgeloofde prijzen opgekomen. Veel verschil in de ploegen was er niet. Zeventien waren van de Zeeuw- sehe of Zuid-Hollandsche konstruktie, en voorts twee Hohemheimer voetploegen, de een met het oorspron- kelijke kouter, de anderen met een draaijend schijf. Op het land van den heer M. Tanis was een genoegzaam aantal akkers afgedeeld. Voor het meer- endeel gold het het scheuren van een klaverstoppel waarbij de akkers rond opgeploegd moesten worden eenige hadden reeds geploegde akkers neer te ploegen. De grond was een vette baggergrond, zonder veel wortelvuil en die zicli zeer gemakkelijk liet ploegen. Het werk was voor eenen wedstrijd haast al te ge makkelijk, daar het, wijl het alle goede ploegers waren, moeijelijk viel om zeer veel verschil tusschen het werk te ontdekken. Althans tusschen de vijf of zes die het beste werk leverden was het onderscheid al zeer gering en de heeren keurmeesters van der Splinter, van den Brandt en Maaskant hadden dan ook een moeijelijken taak in het toewijzen der bekrooning. Aan Dirk Versluis werd den eersten prijs, een zilveren horologie, toegekendaan P. Schoone den tweeden prijseen zilveren tabaks- doos; terwijl aan Dancker Versluis een getuig- schrift werd uitgereikt. Aan de overige ploegers werd 1.50 ter belooning hunner moeite uitgekeerd. Wijl het ploegwerk hier vrij gemakkelijk was, had men welligt aan den korten of langeren tijdwaarin het geschiedde, meer invloed bij de bekrooning kun nen toekennen. Ook had men welligt nog een betere vergelijking van het werk verkregen, indien men eene gelijkmatige diepte der voor bepaald had. Er was thans alleen gesteld, dat de voor minstens 12 Ned. duimen diep moest zijner waren echter eenigen die veel dieper p'loegden en daarbij is het steeds ge- makkelijker eene fraaije ligging aan den akker te geven en goed gedekt werk te maken. Daar men het ploegen hier algemeen goed verstaat, moet men eigen- lijk een moeijelijke en lastige arbeid hebben om den besten ploeger te leeren kennen. In Zuid-Holland b. v. wordt dikwerf tot prijsploegen het in bedden ploegen voor meekrap genomenbij het toenemen van die teelt in dezen polder en wijl toch de meeste jploegknechten dezen arbeid kennenware dit bij eene volgende gelegenheid hier ook wel eens te beproeven. Het zou toch zeer wenschelijk wezenindien men geregeld jaarlijks zulk een wedstrijd kon houden. Want vooral dan kan men daarvan eenen goeden invloed verwachten en wordt eenen blijvenden wedijver tus schen de ploegers opgewekt. Van 11 tot 18 September 1860 zijn bij den Bur- gelijken Stand aangegeven geboren mann. geslacht 5 vrouw. geslacht 8, te zamen 13; overleden mann. geslacht 1, vrouw. geslacht 3, te zamen 4; levenloos aangegeven 1ondertrouwd 2 parengeliuwd geene. Het bestuur voor het 16de Nederlandsch Landhuis- knndig Congresdat in Junij 1861 te Dordrecht zal gehouden wordenis zamengesteld uit de heeren Mr. G, A. de Kaadt, lid van de Tweede Earner der Staten-Generaal, le voorzitter; J. A. den Bandt van Heekelingen, wethouder, 2e voorzitter; E. 0. Deking Dura, president der Earner van Eoophandel en EabriekenP. van Wageningen, lid der Earner van Eoophandel en EabriekenJ. P. B r e d i u spresident der afdeeling Dordrecht van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw: A. Stoop, lid der Earner van Eoophandel en Eabriekenpen- ningmeesterMr. H. A. Nibbens Sterling, ad- vokaat, eerste Secretaris; Mr. H. A. Timmers Verhoeven, advokaattweede secretaris. om Stroomatten te maken. Om deze veel besproken machine (zie Landb. Cou- rant N°. 52, jaargang 1857 en N°. 33, jaargang 1858) in Holland in te voeren, hebben wij moeite noch koslen gespaard, aangezien dezelve ons zeer doelmatig voorkwam en uitnemend geschikt voor el- ken landbouwer. Het invoeren is ons niet mogen gelukkenomdat de uitvinder, dr. Guyot, welke deze machine en de matten daarmede vervaardigd, op de tentoonstel- ling te Parijs in 1856 en op de laatst gehouden tentoonstelling te Versailles ten toon stelde, zooveel bijval en belooningen ontving, dat hij besloot niet de machine, doch wel het patent daarvan te verkoo- pen, waarvoor hij frs. 15,000 vroeg. Daar deze prijs voor ons te hoog wasom de daarmede ge- paard gaande onkosten te dekken, moesten wij daar van tot ons leedwezen afzienwij gaven evenwel den moed niet op en ontzagen moeite noch kosten, om eene dergelijke machine meester te wordenhet- welk ons thans is mogen gelukken. De machine, op dit oogenblik bij ons verkrijgbaar, heeft groote verbeteringen ondergaan, aangezien de zelve thans geschikt is om alle soorten van matten te makenals van stroobiezentakkenalsook voor hekwerk van lattenbindrotting enz. enz., voor welk doeleinde de machine van dr. Guyot onge- schikt is. Deze machines zijn bij ons verkrijgbaar van af 30 tot /50, naar mate der breedte. Elk land bouwer wordt daardoor in de gelegenheid gesteld, om zelf de zoo nuttige stroo- en andere matten te vervaardigentot het afdekken en beschuttcn van koren- en hooimijten, fijne vruchtboomen enz. enz. Wij verzoeken belangstellendenwelke eene derge lijke machine wenschen aan te schaffendit bij tijds op te geven aan ons etablissement Arts et Metiers Warmoesstraat, M 446, Amsterdam. Op franco aan- vrage zullen alle verlangd wordende information ge- geven worden. De machine om stroomatten te makenen waarop door ons octrooi is aangevraagdzal op de aanstaande tentoonstelling te Gouda, van 26 tot 30 Sept. aan staande, geexponeerd en door een onzer dagelijks in werking worden gebragt. Amsterdam, pp. J. Peignat Cie. 8 Sept. 1860. v. d. Made. Wij hebben met veel genoegen dit werktuig bij den heer Peignat bezigtigd en twijfelen niet of het zal spoedig hier te lande veel in gebruik komen. De heer Peignat is nog bezig er eenige verbete ringen aan te brengenen het vooral meer soliede te maken. Met het tegenwoordige werktuig kan men matten ter breedte van 1 el en minder maken; de heer Peignat is voornemens er ook van grootere afmetingen te vervaardigen. De matten zullen voor verschillende doeleinden zeer geschikt wezeninzon- derheid voor het afdekken van schelften en voor verschillend gebruik bij den tuinbouw. De heer Amersfoordt heeft reeds een dergelijk werktuig van den heer Peignat aangekocht en had op de vergadering der afdeeling Haarlemmermeer eene daar mede vervaardigde mat medegebragt. Hij berekende dat de strekkende el, met touw gebonden, hem circa tien cents kostte; eene vrouw kon 40 el daags ver vaardigen maar bij meerdere oefening zou dit voor- zeker veel meer kunnen bedragen en alzoo de prijs ook nog lager kunnen komen. van de Afdeeling Haarlem en Omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, den 16 en 17 September 1860. Daar deze Tentoonstelling zoo kort voor die der Algemeene Maatschappij te Gouda werd gehouden zoo was het wel te verwachten dat de inzendingen met bijzonder talrijk zouden wezen en zich tot de naaste omgeving zouden bepalen. De inzendingen van vee waren vrij talrijk; maar van land- en tuinbouw- producten was zeer weinig ingekomen. Ook was het vreemddat boter en kaas zoo slecht vertegenwoor- digd waren; welligt houden de boeren het er voor, dat de goede reputatie hunner waar zich meer op de markt dan op de tentoonstelling vormt, en daarin hebben zij misschien geen ongelijk. "Van granen was ingezonden tarwe 4 monsters rogge 1garst nihil haver 4duivenboonen nihilverzameling erwtensoor- ten 1; en werden bekroond: voor tarwe: lste prijs, A. A. Delcourt van Erimpen, 2de B. A. ba ron van Verse huer; voor roggelste prijs B.A. baron van Verschuer; voor haver: lste prijs H. S. van Wickevoort Crommelin, 2de A. A. Delcourt van Erimpen; voor eene verzameling van ruim 7 0 soorten doperwteneen fijn kenner die ze onderscheidt E. H. Erelage; voor vo- geltjeszaad: een getuigschrift A. A. Delcourt van Erimpen. Voor boter waren slechts twee inzenders; de prijs werd toegekend aan J. H. D. Eoenen Jr.; van de vier inzenders van Noord-Hollandsche kaas werd met den lsten prijs bekroond H. Blom, met den 2den B. A. baron van Verschuer. Een paar rood- korstjes en Leydsche kazen waren nog ter opluiste- ring ingezonden. Nog verdiende opmerking eene zeer nette verzame ling van 27 soorten mangel- en beetwortelsalien zeer mooije exemplarenwaarvoor aan E. H. Ere lage eene zilveren medaille werd toegekend. Ieder kon hier goed voor een volgend jaar zijne keuze doen daar men bij Erelage van alle soorten het zaad verkrijgen kanmen late zich echter niet door den schijn bedriegen om de allergrootste te kiezendie ook dikwerf de waterachtigste zijn de kleinere bol- vormige en zelfs de suikerwortels verdienen volgens o D velen ook voor veevoedingde voorkeur boven die kolossale witte en roode wortels. Van denzelfden was nog eene collectie van 35 aardappelensoorten die er alle uitmuntend uitzagen bij het groote aantal speelsoorten van onze meeste kultuurgewassen wordt de keuze der verscheidenheid eene ware studie en daarbij kan men dikwijls alleen op eigen ervaring afgaanwijl zooveel van de soort van grond en wijze van kultuur afhangt. Dit alles was in een zeer eenvoudig lokaal veree- nigdde producten van tuinbouw en bloementeelt waren echter in de groote zaal van den Hoelen zeer net gerangschikt tentoongesteld. De heeren E. H. Erelage en Zn. hadden voldoening van hun denk- beeld om de lust tot herboriseren bij het jongere geslacht op te wekken3 herbaria waren ingezon den; aan de jongejufvrouw J. C. Staring werd als lste prijs een prachtig gebonden exemplaar van Oudemans Plantenkunde met toepasselijke inscriptie vereerd den jongeheer J. J. Eruseman viel als 2de prijs van Hall's Plantenschat ten deelen aan den jongenheer II. de Vries werd een getuigschrift uit gereikt. De bekrooningen voor tuinbouw warenver zameling groenten, H. van den Berg, tuinman op Berkenrodelste prijs, C. de Wilde, 2de; vruch- tenmr. A. H. van Wickevoort Crommelin, lste prijs; 25 sierplanten: W. C. Appeldoorn; balbouquettenG. J. Eok Cz.lste prijs, W. J. de Wilde, 2de; stokrozengetuigschrift aan Wed. A. van Eeden en Zn.; monsterbouquet id. aan A. C. van Eeden; fuchsia's: id. aan G. J. Eok; heliantropenid. aan II. E. Geerlings; eene schoo ne verzameling plantenE. H. Erelage en Zn.;, zilveren medaille. De verzameling van vee was goed te noemendoch

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 2