- 105 - ABYMIMTHfilo Ilollandsche Maatschappij vail Landbouw. Openbare Verkooping, RIERRROUWERIJ de W1TTE RAAF. Marktberigten. jSacfeaankonbtging. Kennisgeving. er waren weinigedieals uitstekepd terstond de aandacht tot zich trokken. De gouden medaille voor de schoonste en meest melkgevende koe werd aan W. de Wildt toegekend. Zij had slechts eene me- dedingster; maar deze jonge fijne koe, zuiver type van het Hollandsch rasverdiende die onderscheiding met regt. Voorts waren nog ingezonden 18 graskalveren C. Nelis lste prijs, Wed. W. Bartels 2de; 6 kalf- stieren: J. Korstjens lste prijs, B. A. baron van Verschuer 2de; 15 pink kalfvaarzenP. van der Zon lste prijs, W. de Wildt 2de8 pink guste- vaarzenP. van Velzen Fz. lste prijs, B. A. ba ron v. Verschuer 2de; 10 pinkstierenT. Heems- kerk lste prijs, C. van der Peet 2de; 5 kalf vaarzen: W. de Wildt lste prijs, T. Heemskerk 2deen 7 kalfdragende of melkschottenC. Nelis lste prijs, B. A. baron van Verschuer 2de. Voor varkens werden bekroond C. N e 1 i svoor een beer van inlandsch ras; B. A. baron van Ver schuer, voor een dito vreemd ras, lste prijs; H. van Wickevoort Crommelin, voor dito, 2de prijs; C. Nelis, voor eene zeug van inlandsch ras, B. A. baron van Verschuer, voor eene zeug van vreemd ras1 ste prijsMr. A. H. van Wickevoort Crommelin, voor idem2de prijsH. S. van Wickevoort Crommelin, voor 8 biggen van vreemd ras. Voor kippenMr. A. H. v. Wickevoort Crom melin, en voor duiven J. K. Koot. Van veulens, geboren in 1859, waren er 10 inge zonden. Aan H. Bredemeijer werd de lste prijs cn aan W. de Wildt de 2de toegekend. Van de vier jonge veulens werd een kind van Brilliantden heer van Wickevoort Crommelin toebehooren- demet den lsten prijs bekroond, en een veulen van Zegers Veeckens met den 2den. PBOGBAMMA van de AlgemeexH Vergadering Tentoonstelling en Volksfeesten te Gonda. Woensdag 26 September: Opening der Tentoonstel- ling door het Hoofdbestuur en tockenning der prijzen, ten 10 ure. De uilgeloofde prijzen ten bedrage van ruim 5,500.zijn vroeger bij programma bekend gemaakt. Tooneelvoorstelling ten 7 ureonder directie van de heeren Boas en Judels. Donderdag 27 September: Opening der Tentoon- stelling van Voortbrengselen en Werktuigen, ten 10 ure; van Vee, Pluimgedierte en Bijen, ten 11 ure, en toekenning der prijzen. Matinee Musicale ten 1 ure, in den tuin van het locaal Nut en Vermaak, door het muzijkkorps van het lste regiment Dragon- ders, onder directie van den heer Henning. Openbare Volksvermaken ten 2 ure, op de Groote Markt, onder leiding van den Hof-Mechanicus D. L. Bamberg. Tooneelvoorstelling ten 7 ure. Concert, Vauxhal en Bal ten half 10 ure, in Nut en Vermaak. Vrijdag 28 September: Opening der Tentoonstel- iing ten 10 ure. Algemeene Vergadering der Maatschappij ten 12 ure. Openbare Volksverma- kelijkheden ten 2 ure. Gemeenschappelijke maal- tijd voor de leden der Maatschappij ten 5 ure. Tooneelvoorstelling ten 7 ure. Zaturdag 29 SeptemberOpening der Tentoon- stelling ten 10 ure. Harddraverij van paarden die Dimmer een' prijs hebben gewonnen, ten 10 ure. Muzijk op de Groote Markt, ten 12 ure. Hard draverij van paarden van zessen klaar, ten 2 ure. Tooneelvoorstelling ten 7 ure. Soiree Musicale en Bal ten 10 urein Nut en Vermaak. Zondag 30 September: Opening der Tentoonstel- ling ten 12 ure. Kijtoer door den Zuidplaspolder, ten 1 ure. Sluiting der Tentoonstelling ten 5 ure. Muzijk ten 8 ureop de Groote Marktdoor het muzijkkorps van de Goudasche Schutterij. Vauxhal, Bal en Vuurwerk ten 8 Ure, in Nut en Vermaak. Maandag 1 October Afgifte der toegekende prij zen en ingezonden voorwerpen van 10 tot 12 ure. Openbare trekking der Loterij van Vee, Werktuigen en Gereedschappenop het raadhuis te Gouda, ten 1 ure. De werktuigen worden in werking gebragt op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag, ten 2 ure. Met het op den Wedslrijd der Maatschappij met den eer- sten prijs bekroonde Gras-Maaiwerktuig wordt gemaaid Zaturdagten 1 2 ure. Vrijen toegang tot de Tentoonstelling hebben Leden der Maatschappij met eene vrouwop vertoon van liun persoonlijk bewijs van toegang. Inzeuders geene leden der Maatschappij, voor Iran persoon alleen, op vertoon van hun bewijs van inzending Alle andere bezoekers na afgifte van eene toegang- kaart, die tegen 25 Cents verkrijgbaar is, in de societeiten voornaamste koffijhuizen logementen en uitspanningen te Gouda. Aandeelen in de Loterij zijn tegen betaling van 1.50 te bekomen bij den secretaris en den penning- meester der Maatschappijen bij alle penningmeesters der afdeelingen. De heer J. B o u m a n uit de Beemster deelt in de Landbouw-Courant van 6 September mede, dat sedert eenigen tijd op onderscheidene plaatsen in Noord- Ilolland het volgend ongemak bij schapen is ontdekt. Het schijnt dat een onbekend insekt in de wol van sommige schapen nestelt, en dat daarvan de maden of zoogenaamde wormen afkomstig zijndie spoedig huid en vleesck zoodanig doorknagen en verterent dat het aangetaste dierinzonderheid aan de achterbouten, welhaast in eenen deerniswaardigen toestand verkeert het kwaad verspreidt zich al verder over het geheele ligchaam, tot eindelijk het dier er door bezwijkt. Volgens zeggen is het verschijnsel hier geheel nieuw, doch in Engeland niet onbekend, en zou een aldaar gebruikelijk geneesmiddel tegen genoemde wormen hier verkrijgbaar zijn gesteld. Zoo er onder onze lezers iemand mogt zijn, die hieromtrent meerdere bijzonderheden weet of deze ziekte bij ondervinding kent, dan houden wij ons voor de mededeeling daarvan zeer aanbevolen. Vele landbouwers in Noord-Holland hebben onlangs een aanzienlijk verlies geleden door het schandelijk bankroet van eenige veehandelaren te Alkmaar en te Hoorn gevestigd. Deze, die sints verscheidene jaren wekelijks 600 tot 1000 schapen naar Londen verzonden hebben in eenige dagen tijds voor ruim 100,000 aan schapen en ook eenig groot vee opgekocht en zijn daarmede naar Londen overgestokenzonder orde op hunne zaken te stellen. Dr. W. C. H. Staring, Huisboek voor den land man in Nederlandte Haarlem bij A. C. Kruseman. Eerste aflevering. Het werk verschijnt in 6 maandelijksche afleveringen van 95 paginaas kompressen druk; elke aflevering kost 60 cents; een paar kaartjes en welligt eenige plaatjes zullen tegen billijken prijs afzonderlijk worden berekend. Staring's Almanak zal wel ieder landbouwer kennen. In elken jaargang, in 1860 verscheen de dertiendevond men eenige opstellen over verschil- lende zaken en onderwerpenvoor den landbouwer van belang. Dit huisboek zal al die verschillende stukken in een geheel vereenigen, de onderwerpen zullen wat uitvoeriger behandeld worden en de ver schillende leemten aangevuldzoodat de landbouwer daarin wat te lezen zal vindenover alles wat den Nederlandschen landbouw aangaat; dat hem belralp- n zaam zal zijn in het beantwoorden van vele vragen die dagelijks voorkomen bij het lezen van boeken en tijdschriftenof wanneer hij zich rekenschap wil geven van hetgeen er in de natuur om hem heen „voorvalt, of wel nadenkt over zijn bedrijf en het- geen daarintot voordeel van hem en de zijnen te verrigten en steeds nog te verbeteren valt." Het zal de> volgende onderwerpen behandelenDe kalen- der, waarbij de verklaring wordt gegeven van al de bijzonderheden van den almanaken een overzigt van de maandelijksche werkzaamheden op den ak- ker, in den moestuin en in het boseh. De weten- schap en de landbouw. De lucht met de kennis der weersverschijnselen. De grondwaarbij over het ont- staan van ons land, over de rivierstanden en de ge- tijen zal worden gehandeld. De zamenstelling der voorwerpenof hetgeen de landbouwer van de schei- kunde behoort te weten. De plantengroei en lijsten van de verschillende gewassen,die gekweekt worden, en van de onkruiden. De dieren, die voor den landbouwer van belang zijn. De boer. De landbouw van Nederlandmet opgave der landbouwstelsels en de gemiddelde oogsten en graanprijzen. De akker- bouwwaarbij over zaaitijd, graangewigtenwerk tuigen over het droogleggenhet vloeijenhet aanleggen van grasland zal gesproken worden. De veehouderijhetwelk handelen zal over vee veredelen, over het meten of wegen van vet vee, het afhouwen van den vetten os. Het beheer van de boerderij waarin opgaven over het bgekhoudenover arbeids- loonen, over maten, gewigteo fin munten. Men ziet daarult, dat het ecu goede, dagelijksehe raadsman voor den boer zal kunuen zijn, en vele opgaven zal bevatten, die den landbouwer, die ge- woon is wat over zijne zaken na te denkentelkens te pas kunnen komen. Iederdie met Staring's werken bekend is, weet, dat men een degelijken in- houd kan verwachten, en daarom durven wij het ge- rust ook aan hemdie niet veel met boeken over den landbouw op heeft, aanbevelen; wij zijn over- tuigddat hij bij het lezen zal ondervindendat er zelfs bij den besten boer nog veel te weten overblijft en men ook uit boeken goede dingen kan leeren die, even als veel mest en puik zaaizaad, rijke oog sten geven. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haar- lemmemeer, brengen ter kennis van belanghebbenden dat de PATENTEN over het dienstjaar 1860/61 aan de Patentpligtigentegen intrekking van het Bewijsvoor den ontvang van het Biljet van aau- gifte afgegeven, zullen worden uitgereikt van af Maandag 10 September tot Zaturdag 22 September 1860 's morgens van 10 tot 's nammiddags 4 ure. Wordende de Patentpligtigen herinnerd, dat de Patenten in persoon behooren te worden afgehaald ten einde dezelve volgens art. 25 der wet door hen kunnen worden geteekend; doch datingevolge Z. M. besluit van 17 October 1820 Stbln°. 22), aan degenen die na den afloop van opgemeldentijd hunne Patentbladen niet zullen hebben afgehaald, dezelve aan hunne huizen door den Deurwaarder der Directe Belastingen zullen worden bezorgdin wiens tegen- woordigheid het Patent door den Patentpligtige zal moeten worden geteekend en welke bezorger daarvoor zal mogen vorderen 10 cents voor ieder Patentblad. Jiaarlemmermeer3 Sept. 1860. Burgemeester en Wethouders voorn. PABST. De Secretaris D. EGGINK. Donderdag den 27 September 1860 des voormiddags ten 10 ure, op de Bouwmanswoning genaamd: OOSTHOEVE", aan den Lisserwegnabij de Oude Wetering, onder de Gemeente Haarlem- mermeer, van 25 a 30 stuks zeer schoone en goed in het Vleesch zijnde, zoo JONGE- als WERK-PAARDEN. Voorts van eene groote Partij BOUWERIJ-GE- REEDSCHAPPENbestaande voornamelijlc in Boe- renwagens met Toebelioorendriewielde Karren, Ploe- genEggendiverse TuigenTwee Dorschmachines met Paardenmolenbestemd voor 4 PaardenZaad-Dorsch- kleedenEiken ZaadrollenZaadsleden enz.alsmede eene OVERDEKTE SCHUIT met Toebehoorengroot 20 Ton. Een en ander daags voor den Verkoop- dag voor een ieder te bezigtigen terwijl nadere in formation zijn te bekomen zoo ten ICantore van den Notaris A. W. E. GUNNING, aan de Oude Wetering binnen Alkemadeals bij den Heer V. J. STEGER- HOEK opgemelde Bouwhoeve bewonende. De Ondergeteekende berigt, dat de Heer P. A. VAN LOMMEL in geene betrekking hoegenaamd tot zijne Biei-brouwerij staaten herinnert bovendien, dat hijals allien Eigenaar dier Brouicerijvoor geene handelingen of verbindtenissen aansprakelijk kan zijn, dan die door he in persoonlijk of namens hem door den Heer W. C. RAVEN worden verrigt of aangegaan. Haarlem, 6 Sept. 1860. S. C. RAVEN. Amsterdam, 17 en 19 September. Vee. Bunderen le kwal. 170 a 200, 2e kwal 1C0 a 190, 3e kwal 150 a 170; Melk- en Kalf-Koeijen 140 a /200.Schapen/28 a 34. Varkens 52 a 56 cents per Ned. ffi. Boter per 40 Ned. ffi: Friesche 48 a 51, Kuinder 48 a 50, Ramper 51 a 53, Deventer 46 a 49, Zwolscha f 48 a 51. Hooi en Stroo. Langstraats Hooi 16£ a 19, Hamper-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3