WATEEHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HA ART.TCIYTMIU?MF.F.R.PnT,PER waargenomen van 8 September des middags tot op den middag van 15 September 1860. Sept. 8 9 10 tl 12 13 14 15 WATERHOOGTE -f- A. P. in Ellen. IN DE RINGVAART bij den CBUQUIUS. IN BEN BOBBER bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNBEN. aan bet VENNEPER- DORP. 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.56 A. 65 A.68 A.70 A.72 A.72 A.87 A.89 A. 83 A. 70 A.73 A.75 A. 80 A. 85 A.90 A. 83 A.79 Te zamen A.78 A.8A A. 88 A.93 5.00 5.05 A. 85 A. 80 A. 70 A.71 A.7A A.79 A. 87 A.9A A. 89 A.8A WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantal Aantal slagen Alzoo per minuut Uren Pomp. Ketels CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJNDEN. Aantal Uren Pomp. Ketels 112 39082 5.816 Eilands dito 14| a 17£, Koe dito 11£ a 15; Rogge Stroo 12£ a 1A, Tarvve dito 11£ a 13£. Kaas. Goudschc 19, dito geschept 13£. Granen en Zaden. Tarvve booger verkocht; 130 ffi bonte Poolscbe A30. Rogge ruim prijshoudend met meer handel; 122, 125 ffi Pruissische 200, 216; 118 ffi nieuwe Peters- burger 18A; 119 jarige dito /186; 115,116© dito 176, 178. Op levering per 2100 kilo vast. Boekweit onveranderd: 120 nieuwe Gooische 228; per 2100 kilo geringe nieuwe Holsteinscbe 200. Koolzaad op bet Najaar 1 lager, op het Voorjaar onveranderd; op 9 v. Olie in Sept. 69. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raapolie dadeiijk en op levering lager afgegeven; op 6/w./Al£; Vliegend/40. Lijnolie dadeiijk in een doen; op levering flaauw; op 6/w. 3I|; VIiegend/30. Hen- nepolie op 6/vv. 39|; Vliegend 38. Koeken. Raap- per 1040 st. /72 a 76. Lijn- per 10A st. 10£ a 1A. Alkmaar, 13 September. Granen en Zaden. Tarvve 12; Rogge f 8,50; Garst 6,25; Haver A,75; Groene Ervvten f 15,50; Vale dito 14. Koolzaad 12; Karvveizaad 13,75; rood Mosterd- zaad 18,50; geel dito 23. Kaas. Aangevoerd 623 stapels, wegende 135,436 Ned. ffi; kleine/25, middelbare en kommissie 28, laagstc prijs/18. Broek in Waterland, 13 September. Kaas. Ileden zijn ter markt geweest 44 stapels, 4529 stuks of 9101 Ned. ffi prijs 24,50. Delft, 13 September. Granen. Van het nieuwe gewas vvaren ruimer aanvoeren; de kvval. inferieur, zoodat ze geen aftrek vonden; oudo Tarvve van het eiland Rozenburg 13 a 13,75, Westl. 13,25 a 14; Eil. nieuwe Rogge 6,75 a 7,50; Westl/6,50 a 7,50; Eil. Zomer Garst /6a 6,25, Westl. 5,75 a 6.25. Korte Ha ver 5,50, lange 4,50. Koolzaad 11,50 a 12,50. BoTER-prijzen vvaren hcden merkelijk booger; le kvval./59 a 602e kvval. 52 a 58. Dordrecht, 13 September. Granen en Zaden. Tarvve. De aanvoer van oude en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. was heden kleiner dan vorige week en werd door gebruikers tot genoteerde prijzen grif op- geruimd; 2jarige 13,50 a 14,50, 1 jarige 11,50 a 13,50, nieuwe f 9 a 11,50. Rogge. Jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm werd iets lager afgegeven, 7,50 a 8; nieuwe werd tot onveranderde prijzen, 6 a 7 naar kwal.verkocht. Garst bij redelijken aanvoer traag; Winter werd 20 cents en Zomer 30 cents lager afgegeven; Zeeuwsche, Flakkeescbe en Overm, Winter /5a 5,90, dito Zomer/5,20 a 5,70. Spelt. Van nieuwe waren enkele partijtjes uit het Overmaassche ter markt, niet droog, blaauwachlig in kwaliteit, die tot/3 a 3,80 verkocht zijn. Inl. Haver lieeft vorige prijzen opgebragt; Zeeuwsche en Inl. Voer A a 4,50, dito Dikke/5 a 5,50. Boekweit zonder handel; nieuwe Limburger werd tot200 en jarige Fransche mooije kvval. tot 225 gelatcn. Boonen, Paarden- en Duivenb. niet getoond. Wilte en Bruine Boonen zijn opgeruiind. Ervvten. Nieuwe Blaauwe meer uit Zeeland en Flakkee aangevoerd, meerendeels wak, die tot 10 a 6 naar kwal. bezwaarlijk konden geplaatst worden. Witte vinden wekelijks goede vraag; Koningsb. voor mesting 8,30 a 8,50 verkocht, Koolzaad mot afnemenden aanvoer tot booger prijs, als een partijlje zeer mooi Overm. tot X 62£, overigens tot X 60 a X 60 naar kwal. Op 9 v. Olie iets booger genoteerd; Najaar tot X 72J; April X 75. Lijnzaad met goeden handel tot vorige prijzen; 112 Morchansky tot 335 en 110 ffi Riga tot 300 gedaan; 115 ffi zeer mooi Memel tot 340 geveild. Kanariezaad weinig getoond en tot vorige prijzen, 10 a 11, wel te verkoopen. Olie. Raapolie werd iets hoogcr gehouden, doch vond weinig vraag en bleef zonder omzet; Vliegend en 1°. Oct. lot /40£; Nov. tot f 41 Dec. 41£ en Mci tot 42£ aangeboden. Lijnolie traag; Vliegend tot 30£ te bckomen. Koeken. Raap- en Lijnkocken tot de notering te koopen liarde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk./ 115 a 120. Groningen, 18 September. Granen en Zaden. Na eene week van schoon en droog weder, is de rcgcn op nieuvv ingevallen; io de vorige week is vcel Graan hinncn gobragt, maar er staat nog vooral vcel Haver buiten, waarvoor nog een paar weken droog weder zeer wenschelijk zoude geweest zijn. Ten gevoige van het schoone weder der vorige week hadden de landbouwers het te druk met landwerk, dan dat zij zouden hebben kunnen dorschen; dieutengevoige was de aanvoer heden geheel onbeduidend. Oude Tarvve zeer schaarsch en door eenige vraag hooger verkocht. Van Nieuwe waren eenige kleine partijtjes aan de markt, die in kwaliteit zeer veei te vvcnschen overlieten. Rogge bij kieinen aanvoer van nieuwe inlandsche 10 cents booger in prijs; de vraag is zeer beperkt en Jarige bieef on veranderd, Nieuwe Boekweit vond eenige vraag voor ver- zending tot 10 cents hooger. Door zeer kieinen aanvoer van Garst gelukte het daarvoor eene verhooging van 15 cents per mud te bedingende vraag was in bet begin der markt vrij levendig, maar later iiep het flaauw af. Er was veel vraag voor Nieuwe Dikke Haver ter binnen- en builcnlandsche ver- zending, waardoor de kleine aanvoer tot eene verhooging van 10 a 20 cts. per mud coulant werd opgeruimd. Andere soorlen bleven onveranderd in prijs. Gort weinig aangeboden maar ook niet gevraagd; prijzen onveranderd. De aanvoer van Koolzaad bedroeg Vrijdag in bet geheel 100 last, die toen tot 25 cents verhooging gedeeltelijk werd opgeruimd. Hcden ging deze verhooging weder grootendeels verlorende aanvoer van 150 last werd voor een groot gedeelte opgeruimd. In het ge heel rekenen wijdat van den nieuwen oogst thans omslrecks 2500 last is verkocht gcworden. Raapolie 38J met weinig kooplust maar ook weinig aan- biedingen. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige ronde f 12,10 a 12,35; 127 ffi dito witte/12,— a 12,25; 127/130 ffi nieuwe roode/11,45 a 12,10; 127 ffi dito witte 11,70 a 11,95. Rogge. 113/116 ffi n. Inlandsche 5,40 a 5,80; 123 ffi Pruis sische 6,90. Nieuwe Boekweit 110/113 ffi grijze 6,10 a 6,60; 110/113 ffi zwarte 5,90 a 6,45. Nieuwe Garst. 93/99 ffi Winter/4,45 a 5,40. Haver. 78/85 ffi n. Dikke 3,80 a 4,30; 65/68 ffi witte Voer/3,a 3,30; 68/72 ffi n. zwarte dito 3,30 a 3,60. Paardenboonen 6,50 a 7. Koolzaad 8,a 12,Gort. Grove 9,— a 9,25; puike 9,75 a 10; Parel-Gort 12,50 a 25. Olie. Raap- f 38£ a 38fLijn- 29. Haarlem, 12 en 17 September. Kaas. Aangevoerd 2833 stuks Zoetem. Kaasverkocht 2130 stuks. Hoogsle prijs 24 per 50 Ned. ffi. Granen. Winter Garst 5,25. Haver 4,65 a 4,80. Groene Erwten 11,50. Hoorn, 13 en 15 September. Kaas. Ter waag gewogen van 7 tot en met 13 dezer, dage- lijksche weging, 24 stapels of 7343 ffi, Donderdagsche markt 328 stapels of 87,965 ffi, te zamen 352 stapels of 95,308 ffi. Prijs: hoogsle 25, middeiste 24, laagste 20. Granen. Ter markt gebragt 4-42 mud, als: 3 mud Rogge 7,50150 mud Garst f 6 a 5; 192 mud Haver/5,50 a /4,50; 3 mud Witte Erwten/ll; 5 mud Graauwe dito/17,50 88 mud Vale dito 14 a 9; 1 mud Bruine Boonen 16. Vee. Aangevoerd: 35 Paarden 60 a 225. 15 Koeijen 120 a 260. 19 Kalvercn /7a 14. 560 Schapen/9 a 24. 75 Lammeren 9,50 a 18. 160 Varkens 9 a 23. 55 Zeugen 19 a 42. 275 Biggen 5 a 9. 500 Kippen 50 cents a 1,45. 39 Eenden 40 a 60 cents. Eijeren. 28,500 Kippen- 2,40 a 2,50. 14,000 Eenden- f 2,90 a 3,10. Boter. 3300 koppen 48 a 52 cents per kop. 425 mud Aardappelen 2,50 a 3,50. Fruit. 300 manden Aalbessen 75 cents a 1. 8000 man- den Appelen en Peren 90 cents a 1,40 per mand. 17 September. Vet Vee. Aangevoerd: 13 Kalveren, 685 Schapen, 3 Varkens; handel slug. Leiden, 14 en 15 September. Vee. 7 Stieren 65 a 106; - 32 Kalfkoeijen 116 a 194; 134 vette dito 142 a 230; - 27 Vare dito 88 a 142, 89 vette Kalveren 24 a 56; - 23 nuchtere dito5,75 a 13,50; 212 vette schapen 16 a 24; 44 magere dito /11 a 13; 26 magere Varkens 15 a 34; - 80 Biggen /6a 12. Boter. 4100 Ned. ffi. lste kwal. 48 a 52, 2de kwal. 42 a/47 per Vat; 1,20 a 30 en 1,05 a 1,07£ per Ned. ffi. Granen. 26 mud Wintertarwe 13 a 14; 17 mud WAABNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. 10 11 12 13 1A 15 10 WlND- rigting kr. N.ffi nnw. nnw. nnw. no. no. nno. nnw. nno. nno. o, zzo. zo. z. zzw. zw. z. zw. zzw. z. zzw. zw. 1,5 7,0 0,5 0,0 0,5 2,0 0,0 A, 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 0,0 1,0 12,0 0,0 1,5 6,0 0,0 Barom. bij 0°. Th. Fah. 762,22 63,01 63,76 6 A, 16 63,32 63,50 65,10 66,61 70,78 72,31 71,09 68,82 65,05 61,99 59,97 56,38 54,71 54,86 53,78 53,60 53,28 56,1 59,0 50,7 52,9 57,7 50.0 55.6 56.1 48.2 55.2 59.7 47.8 55.4 62.8 48.9 56.5 67.3 53.6 58.6 63.7 51,1 Afwijk. der Temp. Opmerkin- gen. 4,7 7, 7,0, 7,7 8,6 7.6 4,5 9,9 9,2 4,5 5,9 9,2 4,1 2.7 7,9 2,9 2,0 4,9 0,5 1,4 5,4 0,66 0,51 0,82 0,81 0,58 0,90 0,78 0,55 0,86 0,79 0,59 0, 0,68 0,50 0,92 0,86 0,55 1,00 0,82 0,50 0,85 0 0 0 0 0,8 0,7 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 Bewolkt. Idem. Ligt bewolkt. Bewolkt. Idem. Idem. Idem. Ligl bewolkt. Holder. Idem. Bewolkt. Helder. Bijna helder. Holder. Idem. Bewolkt. Idem. Idem. Zw. bewolkt. Bewolkt. Idem. Zomertarwe 10,50 a 12. 42 mud Winterrogge 8 a 8,50. 20 mud Garst 6 a 6,50; 14 mud Chevalier dito 7 a 7,50. 16 mud zware Haver /5a 5,50; 19 mud ligte dito A a 4,50. 7 mud Duivenboonen 8,50 a 9. 10 mud Paardenboonen 7,50 a 8. Middelburg, 13 September. Gp.anen en Zaden. Uit onze buiten-eilanden en uit Walcheren was, vooral van Tarwe, nog al wat aangevoerd. Tarwe. Jarige Walchersche in gewone soorlen met 13 betaald, puike blanke 13,50; nieuwe dito ruim ter markt, doch met veel verschil van kwaliteit on droogte, bij uitzoeking is voor d'e zaai 11 a 11,25 betaald, terwijl gewone en mindere tot10,25 a 10,75 te koop was; jarige Zeeuwsche/11 a 12 naar deugd nieuwe dito einde beurs nog onverkocbt em bare afwijkende kwal. Zeeuwsche Rogge, roeeslal niet droog, met 7 be taald. Garst. Winter tot 5,50 a 6 afgedaan; Zomer/5,50 a 6. Van nieuwe Walchersche. Groene Erwten was nog a! eenigen aanvoer, doch bet groolste gedeelte van afwijkende kwal.; de puikste kleine werden gaarne met f\0 betaald; groolc nog niet tor markt. Koolzaad werd voor olieslagerij tot/10 a 11,75 naar deugd gekocht. Olie. Patent-olie A5J; Raap-olie 43 Lijn-olie 34£. Met bet snijden van Paardenboonen is men druk bezig en mag men die binnen kort ter markt verwachten. Over de te veld staande Witte Boonen hoort men algemeen klagen en mag men dit jaar slechts op een half gewas rekenen. Purmerende18 September. Kaas. Middelbare 28, kleine 25. Aan do slads waag zijn gewogen 178 stapels of 52,042 Ned. ffi.Boter 97£cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 2,60; Eenden- 2,90. Vee. Aangevoerd: 1095 Schapen en Lammeren, flaauwer handel; 90 vet I e Kalveren 54 a 65 cents per Ned. ffi.vlug; 30 nuchtere dito/6 a 17 per stukstug; 63 vette Var kens, 44 a 50 cents per Ned. ffi, flaauwe handel; 30 magere dito 17 a 22; 280 Biggen, /6a 6,75, tame- lijk vlug; 132 Runderen, flaauwer handel; 26 Paarden. Rotterdam, 17 September. Granen cn Zaden. Witte met kieinen aanvoer en hierdoor 20 cents hoogcr gemakkelijk te verkoopen. Roode en Poolscbe aan consumptie prijshoudend. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat 12,75 a 14; goede dito f 12,25 a 12,50; puike dito 1860 10,75 a 11,75goede dito/ 10,25 a 10,50; afwijkende soorten 8,50 a 10; 160, 161/2 ffi Witbonte Poolsche/417 a 420; 157/2 ffi Oude dito/410. Rogge Nieuwe Zeeuwsche door minder ruimen aanvoer 10 cents lager iets beter te plaatscn. Buitenlandsche soorten op vorige koersen met maligen omzet. Puike nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche 1860 zakmaat6,50 a 7,25; ditoNoordhrab.cn Overm /6,25 a 6,75; afwijkende soorten /5,50 a 6; 156/2 ffi Pruissische240 148/2 ffi Nieuwe Limburgcr/210, 145/2 ffi Nieuwe Pctersburger /187. Garst. Zeeuwsche met rede lijken aanvoer 10 cents lager verkocht Buitenlandsche soorten onveranderd. Nieuwe Overm Zeeuwsche en Vlaamsche Winter 1860 zakmaat 5 a 5,80; dito Zomer 5 a 5,60. Haver in vorige koersen meer aangeboden. Goede cn puike korte /5 a 5,75, dito lange/A a 4,75; afwijkende soorlen /3,25 a 3,90. Van Nieuwe kwamen meerdere partijljes voor, mee rendeels vrij voldoende van kwaliteitwelke van 3 tot 4,25 genomcn werden. 77, 78 ffi Zwcedsche 10 100 kig. netto. Boekweit met matigen omgang; Noord-Brabandsclie/193 a 225 Friessche Zand 230. Erwten, De nog kleine aanvoer werd als vorcn genomen 7 a 12. Koolzaad matig aangevoerd in de besle kwaliteiten X 1 hooger. Puik Brielsch en Overmaasch X 62 a 62£. Overmaasch X 69 a 61. Vlaamsch X 60 a 61f. Zeeuwsch X ^5 a 61J. Flakkeesch X 60, alles in zakken. Zeeuwsch X 68£. Jang d'to X 70 >n zakkenX 72 gestort. Van Lijn- en Hennepzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanariezaad nagenoeg als voren 8,50 a 10,75. Meekrap redelijk aangeboden en vooral in Wortelen met goeden omzet tot vorige prijzen. Rijp, 12 September. Kaas. Hoogste prijs 25; aangevoerd: 38 stapels, 5594 stuks of 11,402 Ned. ffi. Boter 50 a 52 centsper ffi. Eijeren 2,30 a 2,50. Drukkerij van Bonga St C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4