AOTMTMTim - 107 Haarlemmermeer Verkooping om Contant Geld Te Huur gofi Te Huur: Haarlemmermeer. Marktberigten. GTowcspcmticutijCv TE MO OP: 7 a 8000 Roode Oude DAKPANNEN. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: GEBOREN18 Sept. Jan, zoon van Abraham van der En- den en Theodora Slootweg. 20 Sept. Petronella, dochter van Pieter C. Slijkerman en Corn. Tuithof. 24 Sept. Jan- netje, dochter van Frans Enzler en Mijntje Mourik. OVERLEDEN 17 Sept. Geertrui, oud 13 maanden, doch ter van J. Goudriaan en A. van Rooijen. 18 Sept. Johan nes, oud 6 maanden, zoon van J. Splinter en A. v. Rooijen. 19 Sept. Jan Hendrik van Loo, oud35jaren, ongeh. zoon van Hendrik en van Hendrikje de Vries. 23 Sept. Jacob Broek- huizenoud 31 jarengehuwd geweest met Marijtje de Jong. LEVENLOOS AANGEGEVEN: 18 Sept. 1 Kind van Corn. Bakker en Cornelia van der Meulen. ONDERTROUWD 17—24 Sept. geene. GEHUWD 20 Sept. Adrianus van Wijk en Wilh. Adriana van Wageningen. In de maand Maart is door J. van der Poel c. s. het volgend adres opgezonden Aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. Geven met verschuldigden eerbied te kennen I)e ondergeteekenden, alle inwoners der gemeente Haarlemmermeer dat hun Burgemeesterde heer M. Pabst, geen ingezeten der gemeente isen zijne woonplaats buiten dezelve heeft; dat de gemeentewet intusschen beveelt in Art. 11, dat de Burgemeester ingezeten der gemeente moet zijn en van dit voorschrift alleen mag worden afgeweken in het belang der gemeente dat diezelfde gemeentewet beveelt in Art. 74, dat de Burgemeester zijne woonplaats moet hebben binnen de gemeente, tenzij van dit voorschrift door Uwe Majesteit ontheffing worde verleend, wanneer zulks in het belang der gemeente noodig is, en dan, na het hooren van Gedeputeerde Staten, die het gevoelen van den Baad inwinnen dat de gemeentewet dus voor alles het belang der gemeente op het oog heeft; dat in Haarlemmermeerwaar een zeer hooge hoof- delijke omslag de voornaamste bron der gemeente- inkomsten uitmaakt, het voor de ingezetenen van belang isdat die last door zoo velen mogelijk worde gedragen dat de Burgemeester in den hoofdelijken omslag van Haarlemmermeer betaalt de somma van nihil in de verbruiksbelasting op wijnen en andere dran- ken betaalt Z. E. A. de somma van nihil; in de opcenten op het personeel als anderzins be taalt de Burgemeester de somma van nihilen Z. E. A. is dien ten gevolge van de kiezerslijsten moeten wor den geschrapt; dat het bekende inkomen van den Burgemeester uit de gemeentekas, 1500 'sjaars, (hetwelk zeer hoog is in vergelijking met andere gemeenten) wordt verteerd buiten de gemeente, daarvan hebben de inge zetenen dus geen genot; zij zitten zelve op zware lasten en hunne neringen worden niet gesteund door de uitgaven van den Burgemeester; datals ingezetenen den Burgemeester moeten spreken, zij genoodzaakt zijn, in spoed vereischende gevallen te reizen naar Ileemstedewanneer het niet juist is op Dingsdag en Donderdag, wanneer Z. E. A. te spreken is op de secretarie der gemeente, van des morgens 10 tot 's namiddags 3ure, en des Zaturdags op denzelfden tijd aan het Kruisdorp, hetwelk voor velen een zware last isdaar de gemeente Haarlem mermeer zelve reeds 12 uren in omtrek is, en bij slechte wegen de afstanden als verdubbeld worden het gebeurde met de kas van den gemeente-ontvan- ger; het hoog opvoeren der belastingen voor het daarstellen van velen te kostbare publieke werken waarmede slechts een klein deel der gemeente gebaat is; het uittrekken onder anderen op de begrooting van een bedrag van 17 5 voor bedienden ter secre tarie, terwijl de Secretaris toch een salaris geniet van 1000 'sjaars, en nog andere partikuliere winstge- vende betrekkingen waarneemt; de zeer ongelijke verdeeling van den hoofdelijken omslag toonen genoeg aandat de zaken der gemeente door een vreemdeling bestuurdzeer sleeht worden behartigden dat hare belangen zeer waarschijnlijk dikwijls geleden hebben door de afwezendheid des Burgemeesters dat het adressanten niet onbekend isdat het gevoelen van den Raad gunstig is geweest om op nieuw toestemming te geven aan den Burgemeester, om in eene andere gemeente te wonen. Eerbiedig echter wagen zij het Uwe Majesteit op- iettend te maken, dat de gemeenteraad te Haarlemmer meer niet uitdrukt het gevoelen van de meerderheid der gemeenteleden dat de meeste leden toch van den Baad zijn benoemd voor dat de Haarlemmermeer bevolkt was of zelfs het land door het Bijk was verkocht, en wel door de toenmalige inwoners, waaronder zeer velen die niet wisten dat het afvaardigen van leden voor den Baad zulk eene gewigtige zaak wasvooral in eene nieuwe gemeente, waar zooveel moest worden gedaan. Het getal van zeven leden dat den Baad zamensteltwaarbij nog eene plaats vacant was, tijdens de behandeling dezer gewigtige zaak, kan ook zeer moeijelijk de ge- voelens uitdrukken van eene bevolking van p. m. 8000 zielenwelke toch immers volgens de gemeentewet 13 leden behoorde te hebben; dat niet het gevoelen van den Raad dusnaar der adressanten bescheiden meening, in deze Uwer Majesteits beslissing behoort te leidenmaar wel het belang der gemeentehetgeen dringend eischtdat de Burgemeester proef-ondervindelijk deelt in de lasten die den ingezetenen worden opgelegd redenen waarom zij het wagen zich tot den troon Uwer Majesteit te wenden, met eerbiedig verzoek, dat het Uwe Majesteit goedgunstig moge behagen aan den heer Mr. Pabst, Burgemeester van Haar lemmermeer, geene ontheffing te verleenen van de verpligting om zijne woonplaats binnen de gemeente te vestigen. 't Welk doende enz. Haarlemmermeer, 29 Maart 1860. Was geteekend:) J. van der Poel Landb. C. Kroon C.Hz., Landb. P. Knaap Lid v. d. Baad. M. van Buken, Grondeig. J. Kooij, Landb. A. de Zeeuw, Landb. S. Zijlmans Grondeig. J. Verkuil Koopman. J. Roodenburg, Landb. A. Pruissen, Landb. P. Yerkuil, Landb. J. Leenheer, Bakker. T. Klaare Landb. J. Bier, Landb. W. Bijl, Landb. J. C. Schoone, Grondeig. A. Peters, Koopman. P. van Marienboer, Landb. K. J. Kroon, Grondeig. C. de Ruiter, Landb. H. Taconis, Grondeig. N. van Egmond Landb. A. H. van Zeyst, Wagenm. L. van der Beek. Landb. A. Nelemans Landb. H. van der Beek, Bakker. H. van Lith, Timmerm. A. Yerkuil, Grondeig. H. A. Hanedoes, Grondeig. P. Knibbe, Grondeig. E. Knibbe, Grondeig. P. de Boer, Logementh. C. Lewis Jz. benoemd Lid van den Gemeenteraad. P. Luyt, Grondeig. P. J. v. D. Bemden, Landb. T. Yerboom, Landb. W. D. Meijer, Landb. C. C. Dijt, Grondeig. G. Speijers, Landb. A. Wagenaar, Landb. J. M. van Opstal, Schild. L. Suringar, Landb. B. Labrlin, Winkelier en Drankslijter. W. Noome, Landb. J. Braakman, Landb. H. Blokker, Schilder. H. Damman, Landb. P. Yis, Schilder. Z. Bestman, Logement- en Stalhouder. A. J. G. Timmermans Grondeigenaar. C. Schoon, Landb. W. Pruit Koopman. J. Buijn, Houtkooper. Jan Rensen, Landb. C. Lok Hz., Landb. G. Maliepaard, Timmerm. J. Nol, Logementh. A. Franke, Grondeig. B. Biesheuvel, Landb. P. van Zon, Landb. J. van den Berg, Metsel. T. VAN DEN URK. F. Kos, Landb. C. Konijn, Landb. A. Tadis, Sehipper. L. H. Ellerman, Grondeig. en Oud Lid v. d. Gem. W. Hagoort, Grondeig. L. Hoogeveen, Landb. M. van Egmond Landb. Zij hebben daarop onlangs het volgend antwoord ontvangen Ministerie van Binnenl. Zaken 29 Augustus 1860 N°. 122, 2de Afdeeling. Be Minister van Binnenlandsche Zaken Op het adres van J. v a n der Poel c. s.te Haar lemmermeerstrekkende ter bekoming van beschikking op hun adres van 29 Maart 11., waarbij zij hebben verzocht dat aan den heer Pabst, burgemeester dier gemeentegeene ontheffing mogt verleend worden van de verpligting tot inwoning te Haarlemmermeer, Geeftuit krachte der door den Koning verstrekte magtiging, aan de adressanten te kennen, dat het Zijne Majesteit heeft behaagd, bij Hoogstdeszelfs be- sluit van 24 April 11., N°. 64, de bedoelde onthef fing aan den heer Pabst te verleenen, onder voor- waarde, dat hij zich zooveel mogelijk dagelijks be- vinde in het door hem in het midden van de Haar lemmermeer gebouwd huis, waarin de vergaderingen van den Raad, van Burgemeester en Wethouders alsmede de Secretarie der gemeente worden gehouden dat hij daarenboven in een ander gedeelte zijner ge meente wekelijks zitting houdeen buitendien ten gerieve zijner ingezetenen op de marktdagen te Haar lem te spreken zij. 's Gravenhageden 29 Augustus 1860. Namens den Minister De Secretaris-Generaal J. Schroder. Aan de Heeren J. van der Poel c. s. te Haarlemmermeer. In dank ontvangen van Dr. L. Mulder, Mede- deelingen en Berigten der Overijsselsche Maalschappij 1860, N°. 1, 2,3. Het schrijven van den heer J. M. Koekelis wordt in het volgend nommer geplaatst. aan het Oude Posthitis, aan den Ilaag- schen Straatwegbij Mejufvr. de Wed. van Koppen, te Heemstedeop Woensdag, den 3den October 1860, 's middags 12 ure, van: 13 Stuks GELDE- KOEIJEN3 KALF-KOEIJENkrachtig in het Yleesch, 2 Vette KOEIJEN, 1 buitengewoon Schoonen en Zwaren 2'/2jarigen STIER, Tijgerbont; voorts 4 Yette SCHAPEN, 1 Halfbloed JONGE RAM en 1 jarige ZEUG. 1 Dit RUNDVEE is voor het geheel herkomstig uit Weidenwaarin in de laatste jaren geene Longziekte heeft geheerscht. Ongeveer 30 BUNDERS best BOUW- en WEILAND, van Kavels 7 en 8Sectie Q, aan den IJwegAfd. Beinsdorpte Haarlemmermeervoor den tijd van 18 of meerder jaren, op zeer aanneme- lijke Voorwaarden, doch onder verpligting tot stichting eener bekwame WONINGwelke, na expi- ratie der Huurtegen taxatie zal worden overgenomen. Information betrekkelijk een en anderzijn te be- komen bij den Notaris J. H. LICHTENBELT Jr. te Aalsmeer. Brieven franco. pMS&l Eene Nieuwe BOUW MANS-WONING met 38 BUNDERS best WEI- en BOUWLANDte bevragen op de Bouwmans-Woning genaamdBIJ 'T BORP, aan het Kruisdorp, in den Haarlem- mermeer-Polder. Brieven franco. TE HUUR: Eene BOUW MANS-WONING, waarin Stallingen voor Yee en Paarden, Dorschvloer enz.en bijbehoorende Boet of Bergloodsmet 3 2 '/2 BUNDER best BOUW- en WEILAND (zijnde Kavels 29 en 30, Sectie O), alles staande en lig- gende in den Haarlemmermeer-Poldertegen het Ven- neperdorp, aan de Hoofdvaart en langs den Yenne- perdwarsweg, voor den tijd van 7 jaren. Te bevragen ten Kantore van den Notaris J. H. LICHTENBELT Jr., te Aalsmeer; terwijl ook Infor mation te bekomen zijn bij den Heer C. SIEMERS Notaris te Zijpe. Brieven franco. Franco te bevragen bij den Bouwman P. LANSER op Sectie KK, N°. 29 in Haarlemmermeer. Amsterdam, 24 en 26 September. Vee. Runderen le kwal. f 180 a 210, 2e kwal f 170 a 200, 3e kwal f 160 a 180; Melk- en Kalf-Koeijen 140 a 200. Schapen 28 a 34. Varkens 52 a 56 cents per Ned. Boter per 40 Ned. ffi: Friesche f 51 a 54, Kuinder 51 a f 53, Kamper 54 a 56, Deventer f 47 a 50, Zwolsche 51 a 54. Kaas. Goudsche geschept12 a 15. Granen en Zaden. Tarwe iets hooger verkocht; 129 ffi bonte Poolsche 415 bij partij; 132 ffi dito/ 432; 130 ffi dito/ 423, 425. Rogge ruim prijshoudend met redelijken handel; 124 Pruissische /213; 118, 119 ffi jarige Peters- burger 186, 183; 114 oude dito 178. Garst iets hooger; 96 ffi nieuwe Friesche Winter 163. Koolzaad

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3