1" - 108 1 1 WATEEHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAAKLEMMEKMEER-POLDER, waargenomen van 15 September des middags tot op den middag van 22 September 18fi0. d WATEEHOOGTE WERKING der STOOMTUIGEN Z Z Ed U IN DE RINGVAART IN DEN FOLDER LEEGIIWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. hi H O a bij den CRUQTJIUS. bij den bij den CRUQTJIUS bij den LIJNDEN. aan het Aantal Aantal Aantal LEEGHWA- TER. VENNEPER- DORP. Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Sept.l 5 0.56 4.83 4.79 4.80 4.84 9 9 9 9 9 9 16 0.54 4.85 4.77 4.80 4.82 J) 9 9 9 9 9 9 17 0.54 4.83 4.73 4.73 4.80 1 9 9 9 9 9 a 18 0.54 4.74 4.73 4.77 4.76 9 9 9 9 9 9 9 9 19 0.52 4.69 4.69 4.73 4.72 V 9 9 9 9 9 20 0 52 4.66 4.68 4.72 4.70 9 9 9 9 9 9 9 21 0.50 466 4.65 4.68 4.68 9 9 9 9 9 9 9 9 1 IS 0.50 4.70 4.63 4.63 4.69 9 9 9 9 9 9 9 1 hooger; op 9 v. Olie in Oct. en Nov. 71£. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raapolie dadclijk en op levering op nieuw merkelijk hooger; op 6/w. /42|; Vliegend f Lijnolie dadelijk en op levering iets aangenamer; op 6/W./31J; Vliegend/30£. Hennepolie op 6/w. 39|; Vliegend 38£. Koeken. Raap- per 1040 st. f 72 a 76. Lijn- per 104 st. 10£ a 14. Alkmaar, 21 September. Granen en Zaden. Tarwe 12, voor de zaai 12,50; Rogge 8,50; Garst 6, dito Chev. 7; Haver 4,90; rood Mosterdzaad 18,50, geel dito f 22,50; Karweizaad/13,50; Vale Erwten 14. De markt is tegenwoordig zeer abnormaal; wat aangevoerd wordt beteekent zeer weinig, zoowel wat kwa- liteit als kwantitcit betrcft. De oogst, in andere jaren op dit tijdstip reeds ter markt, staat nu nog ten deele op bet veld; wat gepresenteerd wordt is nat, van daar zeer verschillende prijzen. Goede drooge Garst, Haver, Mosterdzaad en .Erwten zouden meer geld kunnen bedingen dan hierboven opgegeven is; gele Mosterd was wel 2,50 hooger dan vorige week. Kaas. Aangevoerd 582 stapels, wegende 129,558 Ned. ID; kleine 25,25, middelbare 28 kommissie 27,75, laagsle prijs 17,25. Broek in Waterland, 20 September. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 37 stapels3820 stuks of 7687 Ned. ffi prijs 25. Delft, 20 September. Granen wel aangevoerd, bet nieuwe gewas vond meer aftrek de kwaliteiten waren over bet algemeen beterj Tarwe van het eiland Rozenburg 12,25 a 13, Westl. 12,50 a 13,50; Eil. Rogge 6,80 a 7; Westl. 7 a 7,50; Eil. Winter Garst 6 a 6,50, Westl. 6,25 a 6,75; Eil. Zomer dito 6,25 a 6,50. Korte Haver 4,50, lange/3,50. Groene Erwten 10 a 11. Vee minder aangevoerd met meer vraag, vooral voor vet Vee. Boter willig met hooger prijzen; le kwal. 61 a 62, 2e kwal. 54 a 60. Dordrecht, 20 September. Granen en Zaden. Tarwe. Onze markt was heden van oude en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. schraal voorzien, waardoor benoodigdenom in hunne wekelijksche behoefte to voorzien, 50 cents hooger prijs moesten inwilligen, Sjarige 14 a 15, ljarige 12 a 14, nieuwe 10 a 12. Rogge. Jarige ZeeuwscheVlaamsche en Overm. als voren bij gerijven verkochl, 7,50 a 8; nieuwe dito minder aangevoerd en 20 cents duurder betaald, /6a 7,50. Garst minder aangevoerd en tot vorige prijzen in de beste soorten beter te plaatsen Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter /5a 5,90, dito Zomer/5,20 a 5,70. Spelt iets meer uit het Overmaasche aangevoerd, waarvoor weder/3 a 3,80 naar kwal is besteed. Haver. Enkele jarige partijtjes Inl. Voer zijn tot 4 a 4,30 verkocht; van nieuwe waren ook eenige partijtjes aangevoerd welke verschillend in kwaliteit en droogte vielen en tot geno- teerde prijzen geplaatst zijn; nieuwe Zeeuwsche en Inl. Voer /3a 3,50 dito Dikke 3,80 a 4,20. Boekweit. Jarige zonder handelvan nieuwe was er eenige aanvoer uit Bergen op Zoom en 's Boscb, niet mooi in kwaliteit, welke tot/210 verkocht is; mooije jarige Fransc.he werd tot 225 geveild. Boonen, Paarden- en Duivenb. niet getoond. Witte en Bruine Boonen zijn opgeruimd. Erwten Blaauwe zeer gezocht; tot 50 cents hooger, 10 a 10,50, waren mooije Zeeuwsche grif te plaatsen; nieuwe wakke bleven daarentegen tot/6,50 a 9,50 naar kwal. aangeboden. Witte als voren; Koningsb. voor de mesting tot /8,30 a 8,50 verkocht. Koolzaad, hocwel minder aangevoerd, vond weinig kooplust en tot X 2 lager, X 5b a 60, was het aangevoerde Overm. en Zeeuwsche slechts gedeel- telijk te verkoopen. Op 9 v. Olie met genegen verkoopers lot merkelijk verlaagde prijzen; Okt. tot X 69Nov. tot X 70, April tot X 724 aangeboden. Lijnzaad zonder omzet; 115 ffi Memel is tot 335, 112 ffi Morchanski tot 335 en 110 ffi Riga tot 300 geveild. Kanariezaad iets lager, lot 9,70 a 10,70, afgegeven. Olie. Raapolie slap, zoowel dadelijk als op levering mer kelijk lager verkocht; Vliegend en 1°. Oct. tot/ 39^; Nov. tot 33£, Dec. tot 40 gedaan Mei/41£ nominaal. Lijn olie onveranderdVliegend tot 30£ gedaan. Koeken. Raap- en Lijnkoeken tot genoleerde prijzen ver kocht; harde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk. 115 a 120. Gouda, 20 September. Kaas 22£ per 50 kilo, met zeer flaauwe stemming aanvoer "7 wagens. 26 September. Groote KAAS-markt. De aanvoer was gering, ongeveer 100 wagens; de stemming williger, zoodat alles ver kocht werd tot 24 a 27£ per 50 kilo naar kwaliteit. Groningen, 25 September. Granen en Zaden. Het weder is zeer veranderlijk gebleven, van tijd tot tijd met veel regen, waardoor het binnenhalen van Haver zeer wordt belemmerd. De aanvoer was iets grooter dan in de vorige weekmaar algemeen was de vraag daaraan geheel geevenredigd. Oude Tarwe is genoegzaam opgeruimd, enkele aangeboden partijtjes bedongen daardoor zeer hooge prijzen. Van Nieuwe waren eenige parlijljes meer aan de markt, alge meen van zeer geringe kwaliteit, waarvan de beste voor zaai eenige kooplust vonden tot genotecrde prijzen. De vraag voor Rogge was iets levendiger, waardoor Nteuwe 20 cents hooger werd gekocht. Ook voor buitenlandsche was meer vraag en vorige prijzen waren daardoor coulant te bedingen. Boek weit onveranderd in prijs sedert Vrijdag, zijnde 10 cents lager dan heden voor 8 dagen. De aanvoer van Garst was vrij groot, en de vraag daarvoor, zoowel ter binnen- als buiten landsche verzending, niet minder, waardoor al wat naar koers ter veil waswerd opgeruimd tot ccne verhooging van 5 cents. Ook van Dikke Haver was de aanvoer ruimer; eenige inkoopen ter verzending naar Engeland voerden de prijzen circa 5 a 10 cents hooger; de kleine aanvoer van Zwarte werd tot 10 ceuts verlaging geplaatst, terwijl van Witte Voer, die meest nog op het veld staat, bijna niets was aangehragt. Gort ruimer ter veil, doch weinig gevraagd prijzen onveranderd. De aanvoer van Koolzaad is niet meer naauwkeurig op te gevenhet grootste gedeelte daarvan zijn partijen, die vroeger reeds aan de markt geweest zijndoor meer vraag voor olieslagerij en verzending, waren de prijzen heden iets hooger. Noleringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode 12,40 a 12,60; 127 ffi dito witte12,30 a 12,50; 116/120 ffi nieuwe roode f 8,10 a 8,80. Rogge. 113/116 ffi Nieuwe Inlandsche 5,60 a 6,123 ffi Pruissische 6,90. Nieuwe Boek weit. 110/113 ffi grijze 6,a 6,50; 110/113 ffi zwarte 5,80 a 6,30 Nieuwe Garst. 93/99 ffi Winter /4,50 a 5,45. Haver. 78 85 ffi n. Dikke 3,90 a 4,40; 65/68 ffi witte Voer/3,a /3,30; 68/72 ffi n. zwarte dito 3,20 a 3,50. Paardenboonen 6,50 a 7. Koolzaad 8, a 12,Gort. Grove 9,a 9,25; puike 9,75 a 10; Parel-Gort 12,50 a 25. Olie. Raap- /38£a38fLijn-/29. Haarlem, 19 en 25 September. Kaas. Ter Kaasmarkt aangevoerd en verkocht 3266 stuks (41 stapels) Zoetem. Kaas a 23,75 de 50 Ned. ffi. Granen. Witte Tarwe 9. Haver 4,75 a 4,80. Garst 5,50 a 5,50. Hoorn, 20 en 22 September. Kaas. Ter waag gewogen van 14 tot en met 20 dezer, dage- lijksche weging, 18 stapels of 6013 ffi, Donderdagsche markt 298 stapels of 79,693 ffi, te zamen 316 stapels of 85,706 ffi. Prijs: hoogste 25,50, middelste 23 Iaagste /18; weer naar huis gekeerd 3 stapels. Granen. Ter markt gebragt 593 mud, als; 15 mud Rogge 7,50 a 7; 222 mud Garst /6a 5,25; 275 mud Haver 5,50 a 4; 15 mud Witte Erwten 11,50 a 10; 3 mud Graauwe dito 17,25 a 14,75; 49 mud Vale dito/14,50 a 9; 13 mud Bruine Boonen /15 a 13,50. Aanvoer en prijzen van Vee: 40 Paarden 30 a 300. 6 Koeijen 115 a 265. 19 Kalveren 7 a 17. 490 Schapen 8 a 23. 35 Lammeren /7a 12. 205 Varkens 9 a 26. 39 Zeugen /19 a 53. 316 Biggen 4,50 a 9. 700 Kippen 55 cents a 1,40. 13 Eenden 40 a 60 cents. 500 mud Aahdappelen 2,60 a 4,50. 24 September. Vet Vee. Aangevoerd: 9 Koeijen, 15 Kal veren, 565 Schapen, 3 Varkens. Leiden, 21 en 22 September. Vee. 9 Stieren/54 a 108; - 24 Ossen 86 a 124: - 34 Kalfkoeijen 108 a 186; - 164 vette dito 145 a 240; - 46 Vare dito 84 a 154, 76 vette Kalveren 26 a 57- 23 nuchtere dito 5,50 a 13,50; - 286 vette schapen 17 a 24; 66 magere dito /II a 15; 40 magere Varkens 15 a 36; - 242 Biggen /6a 13. Boter. 4860 Ned. ffi. lste kwal. 48 a 54, 2de kwal. /42 a/47 per i Vat; 1,20 a 1,35 en 1,05 a 1,07^ per Ned. ffi. Granen. 30 mud Wintertarwe 13 a 14; 20 mud Zomertarwe 10,50 a 12. 40 mud Winterrogge /8a 8,50. 29 mud Garst /6a 6,5020 mud Chevalier dito /7a 7,50. 26 mud zware Haver /5a 5,50 24 mud ligte dito /4a 4,50. 6 mud Duivenboonen 8,50 a 9. 10 mud Paardenboonen 7,50 a 8. WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metered. Observ. te Utrecht. Ui pi •0 H 5 1 UREN. 1 Win "gling D- kr. N. ffi Barom. bij 0°. Th. Fah. Afvvijk. der Temp. Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 16 8 wzw. 2,0 751,47 56,1 3,2 0,90 0 Zw. bewolkt. 2 w. 13,0 53,95 61,5 3,8 0,65 0,1 Idem. 10 zw. 11,0 55,37 54,0 2,7 0,98 1,2 Betr. regen. 17 8 zw. 9,5 55,45 57,9 - 1,3 0,89 0 Betrokken. 2 zw. 7,5 55,34 63,3 - 1,8 0,72 0 Idem. 10 z. 0,5 53,52 56,1 0,4 0,88 0 Bijna helder. 18 8 zzw. 0,5 50,17 59,5 0,5 0,87 0 Zw. bewolkt. 2 zzo. 0,0 46,88 60,3 4,7 0,96 4,9 Betrokken. 10 wzw. 6,5 46,64 56,5 0,2 0,93 5,6 Zw. bewolkt. 19 8 zw. 0,5 49,58 55,6 - 3,1 0,82 1,5 Ligt benev. 2 zzo. 0,0 49,46 61,9 2,7 0,60 0 Zw. bewolkt. 10 no. 0,5 50,56 53,2 3,4 0,97 2,2 Betr. regen. 20 8 nno. 0,0 54,59 56,1 2,2 0,88 3,1 Zw. bewolkt. 2 nw. 0,0 56,72 63,0 1,3 0,62 0 Idem. 10 wnw. 0,0 58,82 52,5 - 3,1 0,95 0 Idem. 21 8 zzw. 4,0 58,51 53,1 4,5 0,94 1.1 Betr. regen. 2 II w, 2,5 61,12 61,0 2,9 0,70 0,5 Bewolkt. 10 nw, 0,0 63,52 47,5 7,9 0,97 0 Helder. 22 8 z. 1,0 59,78 56,1 1,1 0,83 0 Zw. bewolkt. 2 zw. 13,0 57,64 64,0 4- 0,5 0,69 0 Idem. 10 zw. 5,0 55,74 59,0 -f 40 0,96 0 Idem. Middelburg, 20 September. Granen en Zaden. Even als voorgaande week was de aanvoer uit onze buiten-eilanden zeer klein, terwijl die uit Walcheren met uitzondering van Groene Erwten, voldoende voor de be hoefte was. Tarwe. Jarige Walchersche in puike soort tot 13,50 afgedaan. Nieuwe dito algemeen gevraagd en tot 50 a 75 cents boven vorigen weekprijs met graagte gekocht; voor de Zaai- werd 12 bij uitzoeking ingewilligd, terwijl gewono puike tot 11,50 a 11,75 grage koopers vond. Jarige Zeeuw sche 12,50, nieuwe dito, niet mooi en wak, 10,50 a 10,75; voor een mooi partijlje werd, na beurstijd, nog/11,25 ingewilligd. Zeeuwsche Rogge 7 a 8 naar kwal. Garst. Winter 5,90 a 6,60 naar deugd verkocht; Zomer /5 a 5,80. Erwten. Walchersche Groene weinig ter veil en gevraagd voor de puiksle kleine werd 10,50 a 10,25 ingewilligd. Groote, waarvan twee a drie parlijljes ter markt, niet best droog, vonden tot /I I koopers. Koolzaad voor olieslagerij en voor verzending naar deugd en kwal. met 10 a 11,75 betaald. Olie. Patent-olie 44J; Raap-olie 42J; Lijn-olie 34£. Burmerende, 25 September. Kaas. Middelbare 28, kleine 26. Aan de slads waag zijn gewogen 141 stapels of 39,519 Ned. ffi. Boter 1 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-/ 2,80; Eenden- 2,90. Vee. 1287 Schapen en Lammeren, fiaauwer; 226 Run- deren, flaauwer; 122 vette Kalveren 45 a 65 cents per Ned ffi, handel stug40 nuchtere dito, 5 a 21 slugger; 50 vette Varkens, prijzen hooger; vlug; 30 magere dito, 12 a 21; 256 Biggen, /6a 7,50, stug; 25 Paarden. Rotterdam, 24 September. Granen en Zaden. Tarwe. Witte, bij iets meer aanvoer, vond Jarige 50 en Nieuwe 30 cents hooger genegen koopers. Roode en Poolsche tot verhoogde prijzen alleen aan benoodigden te plaatsen. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat 13,40 a 14,50; goede dito 12,50 a 13; puike dito 1860 11,40 a 12,50; goede dito/10,50 a 11afwijkende soorten /9a 10,25; 160/2 ffi puike Oude Witbonte Poolsche /445 a 450; 155, 157/2 ffi Jarige Witbonte Poolsche 405 a 423; 158, 161/2 ffi Witbonte Poolsche 415 a 440. Rogge. Nieuwe Zeeuwsche matig aangevoerd en als voren ver kocht. Buitenlandsche tot veelal iets hooger koers met meer omgang. Puike nieuwe Zeeuwrcho en Vlaamsche 1860, zakmaat 6^,50 a 7,50; dito Noordbrab. en Overm 6,25 a 6,75; af wijkende soorten 5,50 a 6; 149, 156/2 ffi Pruissische/215 a 245; 150/2 ffi Nieuwe Limburger/220; 147/2 ffi Nieuwo Petersburger 190; 145, 147/2 ffi puike dito/ 193 a 198. Garst. Zeeuwsche niet ruim aangevoerd, voor een klein gedeelto 10 cents hooger, doch traag afgaande. Buitenlandsche soorten op de hoogere koersen van verleden week prijshoudend. Nieuwe Overm Zeeuwsche en Vlaamsche Winter 1860, zakmaat /5 a 5,90; dito Zomer 5 a 5,70; 130/2 ffi Libau 192. Haver onveranderd. Goede en puike korte 5 a 5,75; dito lange/4 a 4,75; afwijkende soorten 3,25 a 3,90; nieuwe korte/3,75 a 5; dito lange/2,75 a 4,25. Boekweit prijs houdend. Noordbrab. 193 a 200; Rhijn 203 a 205; 2100 kilo netto 200. Erwten als voren. Puike nieuwe kleine blaauwe 10,50 a 12; afwijkende 6 a 9; nieuwe Geldersche graauwe en Capucijnen 13 a 15. Koolzaad met kleinen toevoer, echter X 4 'ager slechts moeijelijk te verkoopen. Vlaamsch X 59£ gestort; puik Zeeuwsch X 63i gestort en verden in zakkeri; Overmaasch X 57£ a 60; Brielsch X 57 a X 60; Zeeuwsch X 58 a 60Flakkeesch X 52 a 57. Ka nariezaad 25 cents lager8 a 10,50. Meekrap redelijk geveild, er bestond een goede kooplust tot vaste prijzen; wat van Wortelen voorkwam, vond tot ferine prijzen koopers. Rijp, 19 September. Kaas. Hoogste prijs 25; aangevoerd: 13 stapels, 1764 stuks of 3605 Ned. ffi. Boter 50 a 52£ centsper ffi. Eijeren 2,50. Zierikzee, 20 September. Meekrappen. Teelt 1859: 2/1 Meekrap 28^ a 29, 1/1 dito/28£ a 29, Onberoofden/ 28 5 29, 3jarige Racijn 24 a 24^. Drukkerij van Bonga Si C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4