no - Haarlenimermeer. 8ste VERGADERING lijkheid om de zokerheid te hebben dat men puike boter van eerste kwaliteit uitzonden de wijze waarop de toekenning van liet certificaat van oorsprong moest geschiedenliet voorstel werd ten slotte aan eene stem ming onderworpen en met 142 tegen 60 stemmen aangenomen. Het Bestuur verklaarde dat echter waar- schijnlijk eerst in het aanstaande voorjaar aan dezen maatregel gevolg zou kunnen worden gegeven. Naar aanleiding van het besprokene vestigde de heer van der Boon Mesch nog de aandacht op eene wijze van vervalsching, die naar men hem had berigt, in den laatsten tijd in den kaashandel plaats vond. Men maakte tegenwoordig geschepte of zoogenaamde blinde kaas in den vorm van Stolksche kaas en de kaashandelaars kochten deze op om die, bij klein aantal, onder de partijen eclite Stolksche kaas als vette kaas in den handel te brengen. Hij toonde de nood- zakelijkheid aan om dergelijke kwade praktijken op te sporen en aan het licht te brengen ten einde het kwaad bij den aanvang te kunnen te keer gaanhij wenschte zelf daaromtrent nader onderzoek te doen en hoopte dat ook anderen hem daarin zoude volgen en aan hem of aan het Hoofdbestuur daarover zoude berigten. Wat de boter-vervalsehing betreft, zoo moest hij verklaren, dat bij zijn veelvuldig onderzoek het hem tot nog toe niet was voorgekomen, dat boter, on- middelijk van den producent ontvangenopzettelijk met vreemde zelfstandigheden vermeugd was, en het misbruik alzoo volgens zijne onderviuding alleen bij de opkoopers en de handelaars in dit artikel plaats vond. Daarom te meer wenschte hij den boerenstand op te wekken om te zorgen dat hen door derden, die op een oneerlijk winstbejag aasdengeen nadeel werd toegebragt. Omtrent de longziekte waren eenige berigten in- gekomendie in de mededeelingen zullen geplaatst worden. De heer Amersfoordt vestigde nog de aandacht op het feit, dat de inenling en de daarvan verkregen resultaten nog lang niet algemeen genoeg bij den boerenstand bekend waren; dat het alzoo wenschelijk was, wijl zoovele boeren nog niet lezen op Landbouwvergaderingen en bijeenkomsten dit on- derwerp telkens op nieuw ter sprake te brengen. Omtrent het verdelgen der rinkelbollende voor- deeligste wijze van mest maken, de roest in de aard- appelen en proeven met hulp- en kunstmeststoffen was niets ingekomen. De opgaven omtrent den uitslag der proeven, genomen met de door de Maatschappij laatstleden jaar uitgedeelde aardappelen, haver, mai's en hulp- meststoffen van de heeren P o e 1M u 11 e r en K o r t- man, zullen in de mededeelingen geplaatst worden. Tlians was aan de orde het voorstel der afdeelingen Beemster, Edam en Purmerende, om aan het hoofd bestuur op te dragen om de beste pogingen en alle middelen aan te wenden tot de algeheele afschaffins: van de belasting op het rundvee, en onder mede- werking niet alleen van de afdeelingen der Hollattdsche Maatschappij, maar ook van die der hoofdbesturen en afdeelingen in andere provincien zich per rekweste te wenden tot de Hooge Begering, om de vervulling te erlangen van dezen hunnen hartelijken en billijken wensch. Het hoofdbestuur gaf als praeadvies, dat het naar zijn oordeel een ongunstig oogenblik was om op het afschaffen dezer belasting aan te dringendat sints de accijns op het varkens- en schapenvleesch was afgeschaft de landelijke bevolking in dit opzigt niet meer zwaar gedrukt werd en dat het aanwijzen van een equivalent voor die afschaffing (het heffen van eenige opcenten op de grondbelasting) in alien gevallc niet tot de bevoegdheid van adressanten behoorde om welke redenen het voorstelde geen gevolg te geven aan het voorstel dezer afdeelingen. De gehouden beraadslagingen over dit onderwerp waren meestal in denzelfden geest. Er werd aange- toond dat deze belasting inzonderheid op den verbruiker, maar niet op den voortbrenger, den veefokker of vetmester, drukte. De accijns stelde eenigermate eene premie op den uitvoer daaraangezien de uitvoer uit dit land en de invoer in Engeland vrij waszoo is het geene belasting die, gelijk in het voorstel beweerd werdop de voortbrengselen van het gras- land drukt. De landbouwende stand voedt zich daarbij voor een ruim gedeelte met varkensvleesch en is alzoo ook als verbruiker slechts in geringe mate bij de zaak betrokken. Uit een zuiver landbouwkundig oogpunt behoeft alzoo op de afschaffing van den accijns op het rundvleesch niet te worden aange- drongen. Men vereenigde zich daarom met het uit- gebragte praeadvies. Door de afdeeling Gouda en omstreken werd thans, Bij monde van den heer Snellen, het voorstel gedaan eene commissie te benoemen, aan welke wordt opge- dragen te onderzoeken in hoeverre de krachten der Maatschappij aan de instellingbevordering of uitbrei- ding voor landbouw-onderwijs in deze provincien zouden kunnen worden dienstbaar gemaakt. Het hoofdbestuur gaf als praeadvies zijn gevoelen te kennendat het benoemen eener commissie onnoodig moest geacht worden, wijl reeds eenigejaren geledenop voorstel der afdeeling Edam eene dergelijke commissie was benoemdmaar dit tot geen resultaat had geleid. Dat het echter wenschelijk ware zich tot de Begering met het verzoek te wenden dat bij de inrigting der kweekscholen en normaallessen vooral zoude gelet worden op het onderwijs in de land- huishoudkunde. De heer Snellen ontwikkelde zijn voorstel nader en bleef op het benoemen eener commissie aandringen de heer van der Boon Mesch wees evenzeer op het hooge gewigt van het onderwijs in de landhuis- houdkunde; tot nu toe hacl de Begering weinig aandacht aan die zaak gewijd. Men was nog steeds wachtende op de regeling van het hooger en mid- delbaar onderwijs, en het bleef dus onzeker in hoeverre daarbij ook aan het landbouw-onderwijs zou worden gedacbt. Tijdens de heer Simons minister van binnenlandsche zaken waswas er eene commissie benoemd om te onderzoeken, wat door de Begering voor het onderrigt in de landhuishoudkunde zou kunnen geschieden; hij had ook deel uitgemaakt van die commissie, de commissie had een uitvoerig rapport uitgebragtmaar daarbij was het ook gebleven en de zaak was weder in vergetelheid geraakt. Ook anderen ondersteunden het voorstel en wezen er op dat de Maatschappij b. v. door premien of ondersteuning het onderwijs in de landhuishoudkunde op de dorpsscholen zou kunnen aanmoedigen en be- vorderen. Bij meerderheid van stemmen werd dan ook besloten eene commissie voor deze zaak te benoemen. Het voorstel der afdeeling Sloten en omstreken luidendedat de Maatschappij zich wendde tot de Hooge Begering, met verzoek om vrijdom van belas ting voor het gebruik van de boerenioagen op veeren, uitsluitend voor landbouvvbedrijf in gebruik en alzoo gelijkstelling van deze met de gewone boerenwagen wordt door den afgevaardigdeden heer Amers foordt, toegelicht. Ten gevolge van eene politie- verordening in Amsterdam, mogen daar geene andere vrachtwagens dan op veeren voor het transport gebruikt worden. De boeren van den omtrek, die daar hunne produkten ter markt brengenzijn alzoo genoodzaakt om wagens op veren te gebruiken en dientengevolge moeten zij voor een of twee paarden belasting betalen. Het hoofdbestuur is van oordeeldat het hier meer eene uitlegging van de wet geldt, en men zich alzoo tot de bevoegde autoriteit heeft te wendenterwijl bet, als eene zaak van persoonlijk en niet van alge meen belangniet tot den werkkring der Maatschappij behoort. Na eenige discussie wordt bij stemming, door de meerderheid het voorstel der afdeeling verworpen. Thans zijn aan de orde de voorstelleu van het hoofdbestuur. Het bestuur stelt voor in den volgenden zomer eenen wedstrijd te houden van binnen- en bui- tenlandsche werktuigen dienstig tot den werktuigelijken hooibouwalsgrasmaaijershooischudders en paar- denharken, benevens voertuigen en handgereedschappen voor den hooibouw. De wedstrijd te doen plaats hebben of in Zuid-Holland, bij den secretaris der Maatschappij, of in Noord-Holland. Op de tentoon- toonstelling van het volgend jaar alleen prijzen uit te loven voor produkten van veeteelt, zuivelbereiding tuinbouw en bloemkweekerij. Het voorstel tot den wedstrijd wordt met genoegen vernomen en algemeen ondersteund. Bij de bepaling van de plaats, waar deze gehouden zal worden, geschieden aanbiedingen om voor een geschikt terrein te zorgen door baron van Verschuer p. p.door de afdee ling Alkmaar en door den heer Bredius, voor het geval dat men genegen is den wedstrijd tijdens het bijeenkomen van het Landhaishoudlcundig Congres te Dordrecht, in de omgeving van die stad te houden. De heer Gevers Deijnoot zegt dat zoo Zuid- Holland daartoe wordt aangewezen het hem aangenaam zal zijn dat men weder, even als dit jaar, op Rust* hoek bijeenkome. Bij stemming wordt door de meer derheid bepaalddat de wedstrijd in Noord-Holland zal plaats hebben. Op voorstel van den secretaris wordt aan het bestuur de bepaling van de plaats overgelaten. Omtrent de tentoonstelling van het volgend jaar is verschil van gevoelen. Sommige afgevaardigden wenschen dat ook weder voor de produkten van den akkerbouw prijzen worden uitgeloofd. Anderen stellen vodr, die voor tuinbouw en bloemkweekerij te doen vervallen. Na toelichting van den secretaris, die het voorne- men van het bestuur te kennen geeft om de aan staande tentoonstelling vroegerin het begin van September, te houden en dat het inzenden van akkerbouw-produkten dan moeijelijk zoude zijn, wordt het voorstel van het bestuur onveranderd aangenomen. De heer Gevers Deijnoot doet eenige mede deelingen over de beste wijze van aanfokken van kalveren. Yolgens zijne ondervinding moet men den voorkeur geven aan het op het hok houden gedurende het eerste levensjaar. Bij goede voedering en verple- ging ontwikkelen zij zich daarbij beter dan in de weide. Als leden van verdienste wordenop voorstel van het bestuur, aangenomen: Max. 1 e Docte, algemeen secretaris der Belgische Centrals Landbouw-Maaischappij die het bestuur met inlichtingen had gediend en J. de Leron d'Airolles, schrijver van het werk Notice Pomologiquewaarvan hij een present-exemplaar toezond. Yoor de plaats tot het houden der vijftiende alge- meene vergadering in 1861, in Noord-Holland, komen in aanmerking Purmerende en Alkmaar. Na eenige discussie wordt Alkmaar daartoe aangewezen. Ter vervanging van den heer Mr. J. S c h i m m e 1 lid van het hoofdbestuur, die op 81 December 1860 moet aftreden, wordt gekozen Jhr. J. P. Six, te Amsterdam, en ter vervanging van den heer A. II. van der Boon Mesch, die eerst op 31 Decem ber 1861 moest aftreden, maar verzocht had tegen het einde van dit jaar als lid van het hoofdbestuur te worden ontslagen, den heer Th. P. Yirulij, te Gouda. Hierna gaat de vergadering uiteen. DER Afdeeling Haarlemmermee e Donderdag 13 September 1860. Tegenwoordig 43 leden. Als nieuwe leden worden voorgesteld de heeren M. K i e v i e tKl. T a n i sL. A. K. S 1 u ij t e r m a n van Loo, L. Enthoven, DirkBakker, B. Labrijn, Z. Bestman en J. A. Vincent; zonder hoofdelijke stemming wordt tot hunne aanne- ming besloten. De heer Bakker Schut, als fungerend secreta ris, doet mededeeling der ingekomen stukken. De voorzitterde heer Amersfoordt, vestigt daarbij de aandacht op de ontvangen werken der Koninklijke Landbouw-Vereenigingen beveelt de lezing daarvan zeer aan. De voorzitter deelt mede, dat hij den wedstrijd te Goes als afgevaardigde niet is gaan bijwonen, voor- eerst door zijne vele drukten ten gevolge van den brand op de Badhoeveen voorts omdat hij vernomen had dat er geen stoomploeg was ingezonden. In Engeland, waar hij onlangs eenigen tijd geweest was, had hij een drietal stocmploegen van verschillende construclie gezien, doch hij achtte dat de toestand der gronden in Ilaarlemmermeer het gebruik van zulke zware werktuigen niet zou gedoogen, en hij had dan ook afgezien van zijn voornemen, om welligt een dergelijk werktuig aan te koopen. Hij verzoekt nu den heer C. E. de Clercq eeni ge mededeelingen aan de vergadering te willen doen over den wedstrijd van graan-maaiwerktuigen in den Wilhelmina-Polder. Deze deelt in het kort den uitslag daarvan mede en de voor- en nadeelen van de verschillende werktuigen, daar beproefd. Op de vraag van den voorzitter, of hij den aankoop van dergelijke werktuigen aan de landbouwers in liaar- lemmermeer zou aanradenzegt hijdat het moeijelijk valt daarop een beslissend antwoord te gevendat echter, naar zijn oordeel, de machine van Burgess Key het werk even goed verrigt als het gemeenlijk hier in Haarlemmermeer geschiedtmaar omdat de maaiwerktuigen bij sterk liggend graan niet zop voor- deelig werken, wijl zij dan slechts den halven arbeid doen, hij het gebruik daarvan voor alsnog niet voor zulke bouwerijen zou durven aanraden, waar men het geheele graangewas met de machine zoude moeten maaijenom voordeel bij het gebruik daarvan te hebben. Als plaats voor de volgende bijeenkomstwordt voorgesteld de school aan het Venneperdorp; wijl eenige leden daartegen bezwaren opperen om ver- meend gebrek aan stalling en het nog in handen zijn der school bij den aannemer, wordt hierover gestemd en daartoe besloten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 2