ABVIEIRTEram fPfT* Men vraagt KT Attentie! - 171 - Landbouw. Jugcsmibim.. Waarschutving. §CHOUW De heer J. H. D. Koenen c. s. doet het voorstel, dat de Afdeeling van Haarlemmermeer op de algemeene vergadering te Gouda den voorslag doeom voortaan den toegang tot de tentoonstellingen open te stellen voor leden van andere landbouw-maatschappijenen om in het vervolgter besparing van kostenin overleg met andere maatschappijen eenen algemeenen Almanak uit te gevenen daarvoor te nemen die van den heer W. C. H. Staring. De voorzitter doet den heer Koenen opmerken dat een voorstelom een punt van overweging bij de algemeene vergadering uit te makendrie maan- den te voren moet zijn ingeleverddat alzoo de tijd in alle geval verstreken is om nog dit jaar een zoo- danig voorstel in te dienen hij stelt daarom voor om het voorstel bij den secretaris ter inzage te leg- gen en dit plan in de volgende afdeelings-vergadering te besprekenwaartoe besloten wordt. De voorzitter deelt thans aan de winners bij den ploegwedstrijd de prijzen uit, en rigt eenige toepas- selijke woorden tot de bekroonden. Voorts brengt hij, uit naam der vergadering, dank aan den heer M. Tanis voor zijne vriendelijke ont- vangst en voor de geschikte maatregelendoor hem bij het inrigten van den wedstrijd genomen. De heer Tanis dankt de leden voor hunne welwillend- heid en biedt een vette gans ter verloting onder de leden aan. De brug over de Ringvaart en de weg van Haar lem naar den Haarlemmermeer-Polderzijn aanbesteed voor 15,280. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 25 tot en met 30 September 1860 GEBORENAdrianus, zoon van Hit. van Krimpen en W. Vink. Jan Pieter, zoon van Jan Groenewoud en I, Bos- hnizen. Klaaszoon van Ps. Kikkert en A. Dros. Jo hannes zoon van Cath. van Oosten. Antoniuszoon van Corn. Otten en Jac. Yrijders. Jan, zoon van Johs. Rave- sloot en Petr. Bienzes. Petrus Gerardus, zoon van Hk. van Alphen en Cath. Corn. Kock. Willemzoon van Bd. Bies- heuvel en Hilleg. van Bodegom. Pieter, zoon van Jac. van Straten en Immetje Timmers. Hendrik, zoon van Cornells Maliepaard en M. Hoogmoed. Antonius Wilhelmuszoon van Arie Stokman en Ma. Schoorl. Pranciscus Bernardus zoon van Hk. Duivel en Soph. Wilh. van Doom. OVERLEDEN Johannesond 1 maandzoon van Hk. van den Heuvel en A. van Dijk. Cornelis oud 8 dagenzoon van Dk. Mesman en A. Okkerse. -Hermanus van der Boom, oud 42 jaren, gehuwd met Anna van Leeuwen. - Rut Geers Peters, oud 55 jaren, gehuwd met Ma. Smits. Jacob, oud circa 4 jaren, zoon van Jan Beers en G. de Vreemd. Jan Klaasz. Groot, oud 62 jaren, gehuwd met Aaltje v. Vuuren. LEVENLOOS AANGEGEVEN1 Kind (zoon) van Corn, de Groot en Gerritje Hekker. ONDERTROUWD Izaak Abraham de Vos en Geertje van Blokhuizen. - Gijsbert Dirk de Wilde en Maria Sehaap. - Gerard IJzermans en Huijberdina Bakkers. GEHUWDJohannes Pijlman (weduwnaar) met Dirkje De- genkamp. De heer II. van C a z a n t is aannemer geworden der leverantie van fourrages voor de troepen te paard te Leyden gestationneerdvan 1°. Nov. 1860 tot tilt0. Oct. 1861, tegen de prijzen van 94 cents voor de 10 Ned. pond. Haver, 29 cents voor de 10 Ned. pond. Hooi, en 25 cents voor de 10 Ned. pond. Stroo. Te 's Hage waren de prijzen voor de leverantie al- daarHaver 83 cents, Hooi 32 cents, Stroo 25 cents. Donderdag 11 OctoberPaardenmarkt te Ameide. Nieuwveen, 25 Sept. 1860. Mijnheer de Hoofd-Redacteur In uw geacht blad van 21 dezer, vernam ik den nitslag van den gehouden ploegwedstrijd in Haarlem mermeer en bemerkte daar gelijktijdig uit, dat de beoordeeling voor heeren keurmeesters moeijelijk viel daar het alle goede ploegers waren, die aan dien strijd deelnamen; zoo ook, dat het zeer wenschelijk ware, indien men geregeld jaarlijks zulk eenen wedstrijd kon houden. Mogt die wensch later verwezenlijkt worden, dat in het belang van den landbouw zeer nuttig werken zoudaar het toch door de ondervinding bevestigd, eene onomstootelijke waarheid is, dat het welslagen van den oogst voornamelijk afhangt van eene goede bewerking van den grond, neem ik de vrijheid door middel van uwe courant, de afdeeling Haar lemmermeer der ILollandsche Maatscliappij van Landbouw en verder zij die in dien wedstrijd belangstellen en tot het jaarlijks houden daarvan willen medewerken opmerkzaam te jnaken, dat onze afdeeling ten voor- leden jare eenen dergelijken wedstrijd hielddoch uit- sluUend door jongeliedenniet ouder dan 18 a 19 jaar. Zij deed dit te meer, om jongelieden op te wekken, tut de leoefening van die waarlijk niet te verwerpen kunst. Indien dus de afdeeling Haarlemmermeer met nog anderen deze wijziging voor het vervolg wilden in acht nemen, dan geloof ik, dat zij hiervan in de toekomst goede vruchten zullen zien. Even als men jagtclub-vereenigingen heeft tot stand gebragt met het doel om van jeugdige lieden goede varensgezellen te vormenzoo zou men in dien geest in elke afdeeling waar hieraan behoefte bestaat, en waar bestaat die niet, door het hierboven aangegeven middel, jongelie den kunnen aansporen en vormen tot goede ploegers. Ik vertrouw dat de afdeeling Haarlemmermeer deze bescheiden wenk, in het belang van den landbouw gegevenmij niet zal ten kwade duiden. Met de meeste achting, De voorzitter van de Afdeeling der Nieuwkoopsche en Zevenhovensche Polders en Ringdotpen der Hollandsche Maat schappij van Landbouw J. M. Koekelis. Naar men verneemt, ligt er bij den heer P. de Boer, logementhouder aan het Kruisdorp een adres ter teekening, waarin Dijkgraaf, Hoogheemraden en Hoofd-Ingelanden verzocht worden tot daarstelling eener schutsluis aan den Ringdijkten einde daar- door eene directe verbinding van de wateren van den Polder met de Ringvaart tot stand te brengen. Het is te hopen dat elkdie in de daarstelling van dit werk belang heeftzoowel grondeigenaars en land- bouwers als kooplieden, winkeliers en aannemers, door hunne onderteekening op dit adres van hunne belangstelling zullen doen blijken, en dat het bestuur van den polder in een door zoovelen uitgedrukt ver- langen aanleiding moge vinden om dit belangrijk werk, waartoe men vroeg of laat toch zal moeten overgaan, ten spoedigste uit te voeren. Het mag overbodig genoemd worden de dringeude behoefte aan zoodanige schutsluis te betoogen. Ten opzigte van zijn verkeer met hetgeen er buiten ligt, is de Haarlemmermeer-Polder in eene geheel excep- tionele positie. Geheel Holland is doorsneden met rivieren, kanalen en vaarten, op elk punt, zelfs in de kleinste dorpen en buurten, heeft men het, voorregt van de directe gemeenschap langs den goedkoopen waterweg. Maar voor den Haarlemmermeer-Polder is het overal elders zoo goedkoope vervoer te water bezwaard met de belangrijke kosten van overladen aan den ringdijk, waarvan het gevolg is, dat alles wat men van buiten aanvoert, als: hout, steen, ijzer en alle bouwmaterialenbrand- en bemesting- stoifenwinkelwaren enz.aldaar duurder kost dan elders, terwijl producten van den grond minder voordeel afvverpen, omdat zij eveneens met die hooge kosten van vervoer bezwaard zijndaar zij in de omliggende steden ter markt moeten worden gebragt. Wij spraken van de belangrijke kosten van overladen en niet zonder reden. Zoo heeft b. v. bet overladen aan den Ringdijk met het verder vervoer tot in bet midden des polders van de bouwstolfenbenoodigd voor eene gewone Noord-IIollandsche boerenwoning, meer dan tweehonderd gulden gekost. Was er eene schutsluis geweestdan had men geene andere kosten dan bet schutgeld, ten bedrage van eenige guldens, gebad Bij de groote lasten die nu reeds op den polder drukkenzullen velengedrongen door een gevoel van spaarzaambeidzicb welligt tegen de daarstelling van dit werk verklaren of het liever tot later zien uitgesteld. Wanneer zij echter in aanmerking nemen dat onderhoud van bet werk en renten van het benoodigde kapitaal zeer waarschijnlijk ruimschoots gedekt zullen worden door de opbrengst der schut- geldendan zal dit bezwaar grootelijks vervallen. Het bestuur van den polder zou immers eene leening voor de daarstelling kunnen aangaan en gemakkelijk de noodige fondsen bijeen krijgen, indien de schut- gelden voor de betaling der renten verbonden blijven. Wij acbten het direct verkeer te water eene levens- behoefte voor den polder en hopen daarom dat wij spoedig de gevraagde schutsluis zullen krijgen 26 Sept. 1860. J. A. M. v. B. Heden overleedna eene langdurige ongesteldheid, mijn geliefde Echtgenoot JAN KLAASZn. GROOT, in den ouderdom van 62 jaren. Haarlemmermeer A. GROOT 30 September 1860. Geb. van Vuken. Eenige Kennisgeving. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haar lemmermeer Brengen ter kennis van de Ingezetenen datblijkens eene bij ben ontvangen mededeeling, het onderzoek omtrent het aanwezig zijn van SCHADELIJKE BE- STANDDEELEN in het ANIJSZAADin den klein- handel voorhanden heeft doen ziendat de vermenging van anijszaad met vruchtjes van dolle kervelin sommige partijen zeer sterk is, en zelfs tot /3 bedroeg, in welke verhouding zij bepaald gevaarlijk moet geacht worden. En waarschuwen mitsdien de Ingezetenenom met het gebruik van Anijszaad voorzigtig te zijn, en bet niet anders te koopen dan bij Apothekers of Droogisten wier voorraad aan het toezigt der Geneeskundige Commissien ondervvorpen is, en welke daarop thans nog meer bepaald hunne aandacht zullen vestigen. Haarlemmermeer, 2 October 1860. Burgemeester en Wethouders voorn., PABST, Voorzitter. D. EGGINK, Secretaris. IN DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. DIJKGRAAE en HEEMRADEN van den Haarlem mermeer-Polder Gelet op art. 67 van bet Algemeen Reglement van Bestuur voor de Waterschappen in Noord-Hollandop de art. 1 en 2 der Verordening op het kroozen en zuiveren der Lengtetogten en Slooten en art. 12 34 en 8 der Verordening op het opmaken en herschieten der Weg-, Kavel- en Veldwegslootenen het daarstellen van Duikers en Nummerpalen in den Haarlemmermeer-Polder. Brengen bij deze ter algemeene kennis, dat door hen over bovengenoemde Togten, Slooten en verdere werken, met inbegrip der volgens de keur van 20 Mei 1857 nieuw daargestelde Slooten, Schouw zal worden gedreven, te beginnen na den 15den Octo ber aanstaande. De Ingelanden mitsdien aangezegd, de bedoelde werkenzijnde De Lengtetogten De Kavelslooten De Tusschenslooten De Slooten langs de Lengte- en Dwarswegen, De Slooten langs den Veldweg en De Dammen, Duikers en Nummerpalen in belioorlijken staat op te maken en op te leveren waarbij voor zooveel noodig herinnerd wordt aan de verpligting bij art. 5 der eerstgenoemde Verordening, in dato 16 Julij 1857 opgelegd. De verschillende Verordeningen in den Polder van kracbtliggen ter lezingaan de Secretarie van den Polder te Haarlemaan de drie Stoomtuigenbij de Schouwraden en Opzigters van den Polder en bij de Brug- en Pontwachters. Haarlem, 25 September 1860. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. Ii. VAN DEB, BUBCH, Voonilter. E. W. VAN BBEDERODESecretaris. om met November of December aanst. in Dien s t tetreden, op eene Bouwhoeve in den Haarlem mermeer-Polder, een paar GEI1UWDE LIEDEN, zonder Kinderenvan de P. Godsd.de Man in alle Bouwwerk bekwaam, de Vnouw met de Melkerij en waarneming van het Huishouden. Reflecterende met franco Brievenonder Letter B. A.bij den Boek- bandelaar H.W.WILLEMSKoningsplein te Amsterdam. Nieuwe Zeeuwsche ZAAI-TARWE, ROGGE en WINTER-GARST zijn te bekomen bij J. P. P. MULLER, in Oranen, Rok-in, A 431. te Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3