- 172 Marktberigten. "WATERHOOGTE 4" WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER waargenomen van 22 September des middags tot op den middag van 29 September 1860. Sept 22 23 24- 25 26 27 28 29 IN DE RINGVAART -f- A. P. in Ellen. IN DEN POLDER bij den CRDQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQDIUS bij den LIJNDEN. aan bet VENNEPER- DORP. 0.50 0.50 0.51 0.52 0.57 0.58 0.59 0.58 4.70 4.58 4.85 4.61 464 4.62 4.61 4.59 4.63 4.62 4.63 4.56 4.63 4.62 4.63 4.62 Te zamen 4.63 4.69 4.70 4.55 4.70 4.70 4.70 4. 68 4.69 4.64 4.63 4.71 4.64 466 466 4.63 Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantal Uren Pomp. Kctels CRUQUITJS. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJNDEN. Aantal Uren Pomp. Ketels 143 52430 6.110 Amsterdam1 en 3 October. Vee. Rundercn lste kwal./180 a 210; 2de kwal. 170 a 200; 3de kwal. /160 a 180. Melk- en Kalf-Koeijen 140 a/200. Schapen/28 a 34. Varkens 52 a 56 cts. perN. ffi. Boter per 40 Ned. ffi: Friesche 50 a 53; Kuinder 50 a 52; Kamper 53 a 55; Deventer 46 a 49 Zwolsche 50 a 53. Granen en Zaden. Tarwe. Poolsche en Roode iets hooger, Witte onveranderd132 ffi honte Poolsche 443, 445; 130 ffi dito 432; 124, 126 if Friesche 410, 425. Rogge ruim prijshoudend met goeden handel; 125 Pruissi- sche/ 227; 123 ffi dito/212; 118, 119 nieuwe Peters- burger 190, 192; 118 jarige dito 186 117 dito 185. Garst iets hooger; 94 nieuwe Friesche Winter 160. Koolzaad op hot Najaar X en op bet Voorjaar 1 X lager; op 9 v. Olie in Oct. 70 X; Nov. X 71. Lijn- zaad in een doen 103, 104 Archangel 290. Olie. Raap-olie lager afgegevenop 6/w. 43 Yliegend 41|. Lijnolie traag; op 6/w. f 31 Vliegend 304. Ilennepolie op 6/w. 39J; Vliegend 38£. Koeisen. Raapkoeken per 1040 stuks/72 a 76. Lijn- koeken per 104 stuks 10£ a 14. Alkmaar, 28 September. Granen en Zaden. Tarwe/ 12,50; Rogge 8,50Garst 6,25 Chevalier dito 7,25 Haver 5,— Groene Erwten 19,Graauwe dito/18,;Vale dito 15. Kanarie zaad/ 10,50; rood Mosterdzaad 18,50; geel dito 22, Karweizaad zonder vraag. Broek in Waterland, 27 September. Kaas. Heden zijn ter rnarkt geweest 37 stapels, 4020 stuks of 8246 Ned. prijs 26. Delft, 27 September. Van Granen was de aanvoer tamelijk. Flet nieuwe gewas kwam in betere kwaliteiten voor. De handel was meer geani- meerdvooral in Tarwe. Tarwe van het eiland Rozenburg 13,— a 13,25; Westl. 12,50 a 13,— Eil. Rogge 7,— a 7,25; Westl. f 7,50 a 7,75; Eil. Winter Garst 6,25 a 6,50; Westl. 6,50 a 6,60; Eil. Zomer dito 6,25 a 6,75; Westl. 6,50 a 7,Nieuwe Haver: korte, goed droog 4,50 a 4,75; lange/3,50 a 4,Duivenboonen f 8,75. Groene Erwten 10,a 11.— Witte dito/8,50. Boter met veel kooplust: lste kwal. 61.a 62,2de kwal. 56,a 60, Dordrecht, 27 September. Granen en Zaden. Tarwe. De aanvoer van oude en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche was heden zeer klein, waardoor benoodigdenom in hunne wckelijkSche behocfte te voorzien 75 cents a/1,hooger bebben moeten inwilligen; tweejarige 15,a 15,70; eenjarige/13,—a 15,—nieuwe 10,50 a 13,—. Rogge. Jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Over maassche prijshoudend7,50 a 8,nieuwe dito weinig aangevocrd en wedcr 20 cents hoogertot 6,30 a 7,40 ver- kocbt; dito Limburger op 154/2 ffi tot/210,— verhandeld. Garst. Winter scbaarsch en wel to verkoopenZomer vond daarenlegen minder begeerte cn is 20 a 30 cents lager verkocht; Zeeuwsche,Flakkeesche en Overm. Winter/5,— a 5,90; dito Zomer 5,a 5,40. Spelt. Enkele aangevoerde partijtjes Overm. hebben 3,30 a 3,80 naar kwal. opgebragt. Haver. De ter markt zijnde partijljes jarige Overm. zijn tot 4,— a 4,20 verkochtnieuwe Voer en Dikke tot genoteerde prijzen opgeruimd; nieuwe Zeeuwsche en Inl. Voer 3,a 3,50; dito Dikke 3,80 a 4,20. Boekweit als voren verkocht; do aangevoerde nieuwe Bergen-op-Zoomsche en Limburgsche is tot /210,verkocht. Boonen. Paarden- en Duivenboonen niet getoond. Witte en Bruine Boonen zijn opgeruimd. Erwten. Blaauwe waren tot vorige prijzenals goed kookende Zeeuw sche en Flakkeesche tot/10,— a 10,50, goed te verkoopen wakke en afwijkende zijn naar kwal. tot 7,— a 9,— ver kocht. Witte vonden voor mesting goede vraag. Koolzaad. Mooi jarig Overm. zakgocd heefl 66 a 67 opgebragt. Nieuw weinig aangevoerd en beter aan Olieslagers te verkoopen; voor eene partij mooi gestort Zeeuwscli is X 64 ingewilligd; het overige aangevoerde Overm. en Zecuwsch zakgocd is naar kwal. tot 50 a 58 verkocht. Op 9 vat Olie zonder omgang. Lijnzaad zonder omgang tot vorige prijzen. Kanariezaad wei nig aangevoerd en tot vorige prijzen, 9,70 a 10,70 naar deugd, verkocht. Olie. Raap-olie vond meer vraag cn is hooger verkocht Vliegend tot/40^ gedaan; op termijn mede hooger gchouden. Lijn-olie als voren; Vliegend lot/30^ verkocht. Koeken. Raap-en Lijnkoeken met toenemende vraag; harde Raapkoeken 72,- a 74,-; dito Lijnkoeken 115,- a 120.- Groningen, 2 October. Granen en Zaden. Het weder is zeer veranderlijk gebleven, Vrijdag heeft het den geheelen dag geregenddoch Zaturdag Zondag en Maandag bleef het droog. Volgens alle berigten, die wij uit deze provincie ontvangen, is het land erg nat en vordert de veldarbeid zeer weinig; de nieuwe uitzaai van Win- tergrancn wordt daardoor belemmerdop sommige plaalsen ge- heel tegengehoudenen het verlangen naar droogte wordt groot. Het nieuw uitgezaaide Koolzaad in het Oldambt slaat aigemeen goed maar op het Hoogeland en in het Westerkwartier is het daarmede geheel anders gesteld. Vooreerst is op vele plaatsen aldaar door het nalte weder veel minder Koolzaad uitgezaaid geworden dan gewoonlijken ten andere heeft het uitgezaaide ook veel te lijden van de slak, en wel in die mate, dat reeds liier en daar eenige stukken zijn omgeploegd geworden en men op droog weder wacht om daarmedo voort te gaan. Daar het te laat is om op nieuw Koolzaad uit te zaaijen, zal waarsehijn- lijk dat land met Winter-Garst worden bcsteld. Oude Tarwe bij kleinigheden op nieuw hooger. Nieuwe vond voor de Zaai eenige vraagmaar ook voor verzending ging tot de notcring wat meer daarin om. Rogge tot iets hoogere prijzen aan consumtie te plaatsen de omzct is echter gering. Boekweit 30 a 35 cents hooger dan voor 8 dagen, met "eenige vraag voor verzending. Winter-Garst vond veel vraag voor verzending naar Friesland en Belgie, tot eene verhooging van 20 cents per mud sedert vorige week. Dikke Haver voor Binnen- en Buitenlandsche verzending gekoeht, tot eene ver hooging van 20 cents per mud. Witte en Zwarte Voer-Haver meest onveranderd in prijs. Gort met iets meer handel tot onvcranderde prijzen. Koolzaad was Vrijdag nog al wat hooger, door meer vraag voor Olieslagerij en verzending. He den werd tot die prijzen nog al wat voor verzending gekoeht. Raap-Olie vast. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode /13 20 a 13,40; 127 ffi dito witte/12,90 a 13,10; 116/120 ffi nieuwe roode 8,50 a 9,20. Rogge. 113/116 ffi Nieuwe Inlandsche 5,60 a 6,123 ffi Pruissische 7,a 7,10. Nieuwe Boekweit. 110/113© grijze /6,30 a 6,85; 110/113© zwarte 6,10 a 6,65. Nieuwe Garst. 93/99 ffi Winter/4,70 a 5,65. Haver. 78/85 ffi n. Dikke4,10 a 4,60; 65/68® n. witte Voer 3,a /3,30; 68/72 ffi n. zwarte dito 3,20 a 3,60. Paardenboonen 6,50 a 7. Koolzaad 9, a/12,50. Gort. Grove 9,— a 9,25; puike /9,75 a 10; Parel-Gort 12,50 a 25. Olie. Raap- /39 a 39£Lijn-/ 29. Haarlem26 September en 1 October. Kaas. Ter Kaasmarkt aangevoerd en verkocht 4369 stuks (44 stapels) Zoetem. Kaas a 24,50 de 50 Ned. ffi. Granen. Roode Tarwe 11,30 a 13,75. Garst 5, a 5,50. Haver 4,a 4,62£. Greene Erwten 12. Wit Mosterdzaad 12, Hoorn27 en 29 September. Kaas. Ter waag gewogen van 21 tot en met 27 dezcr, dage- lijkscbe weging, 16 stapels of 4578 ffi; Donderdagsche markt 268 stapels of 70,439 ffi, le zamen 284 stapels of 75,017 ffi. Hoogste prijs: kleine 26,25; kommissie 26,50 middelste 24,—laagste 21,— Granen. Ter markt gebragt 393 mudals4 mud Rogge 7,75 a 7,6 mud Tarwe 11,50; 96 mud Garst 6, a/5,— 177 mud Ilavcr/ 5,a 4,50; 30 mud Witte Erw ten 10,50 a 9,10 mud Graauwe dito 18,25 a 14, 70 mud Vale dito 15,a 10,Voorts zijn nog op mon ster verkocht: 300 mud Mosterdzaad tot 19,a 18, en 130 mud Karweizaad 13,a 12,50. Vee. Aangevoerd 43 Paarden 35 a 275. 9 Koeijcn 115 a 245. 150 Lammeren/ 6 a 26. 300 Varkens 8 a 26. 23 Zeugen 16 a 42. 450 Biggen 5 a 8. 690 Kippen 30 cents a 1,50. 25 Eenden 40 a 60 cents. 500 mud Aardappelen 2,a 3,50. WAAENEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. Ui M T) G WlND- Barom. Th. Aewuk. 2. Q 1 CO Opmerkin- kr. N. ffi bij 0°. der OQ p 5 rigting Fah. Temp oq 1 P 5" p gen. 23 8 2 n. 0,0 755,14 54,5 2,5 0,94 0,1 Betrokken. w. 0,0 55,37 59,4 4,0 0,82 0,1 Zw. bewolkt. 10 110. 0,0 55,04 53,8 1,1 0,96 6,2 Betr. regen. 24 8 ono. 0,0 54,20 57,6 0,7 0,96 8,6 Betr. mist. 2 no. 0,0 53,56 61,3 1,8 0,86 0 Zw. bewolkt. 10 zo. 1,5 49,84 62,2 7,6 0,85 0,3 Idem. 25 8 zzw. 41,0 52,02 52,5 4,1 0,71 0 Idem. 2 10 zw. 29,0 56,86 53,2 9,7 0,69 0 Idem. zzw. 0,0 60,55 47,8 6,7 0,94 0 Bewolkt. 26 8 zo. 0,5 59,57 50,5 5,9 0,88 0 Betrokken. 2 0. 0,0 58,76 53,8 9,0 0,83 0,3 Betr. regen. Zw. bewolkt. 10 z. 0,0 59,03 49,1 8,8 0,97 1,5 27 8 zo. 1,5 57,64 50,4 5,8 0,88 0 Idem. 2 10 zzw. 0,5 57,29 57,6 4,9 0,89 0,3 Idem. zzo. 0,0 56,62 54,0 0,0 0,98 1,2 Idem. 28 8 2 ozo. 0,0 54,15 43,2 2,2 0,93 0,3 Betrokken. zzo. 0,0 54,09 57,9 5,6 0,90 0 1 Idem. 10 z. 0,0 55,00 55,2 2,0 0,96 5,0 Mist. 29 8 z. 0,5 57,75 54,0 0,7 0,95 0,3 Zw. bewolkt. 2 z. 2,5 58,73 63,3 2,3 0,68 0 1 Bewolkt. 10 zo. 0,5 01,42 54,5 2,0 0,95 0 Idem. Grootste windstoot te 6f ure, van 88 Ned. ffi drukking op de vierkante cl. Leiden28 en 29 September. Vee. 34 Kalfkoeijen /110 a 200; 156 vette dito f 140 a/ 230; 66 Vare dito 78 a 154; 66 vette Kalve- ren 25 a 63; 21 nuclitere dito /6a 12,50; 256 Schapcn 15 a 25,25; 22 magere Varkens 14 a 25; 186 Biggen /5a 12. Boter. 4840 Ned. ffi. Isle kwal. 48 a 54, 2de kwal. 42 a/47 per Vat; 1,20 a 1,30 en 1,05 a 1,17$ per Ned. ffi. Granen. 36 mud Wintertarwe f 13 a 14; 13 mud Zomertarwe 10,50 a 12. 53 mud Winlerrogge /8a 8,50. 36 mud Garst 6 a 6,50; 27 mud Chevalier dilo /7a 7,50. 30 mud zware Haver /5a 5,50; 37 mud ligte dito /4a 4,50. 5 mud Duivenboonen 8,50 a 9. 10 mud Paardenboonen 7,50 a 8. Burmerende, 2 October. Kaas. Middelbare 27,75; kleine 26,— per 50 Ned. ffi. Aan de Slads waag zijn gewogen 180 stapels, wegende 52,670 Ned. ffi. Doter 1,— per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 3,Eenden- 2,90 de 100 stuks. Vee. 1350 Schapen en Lammeren, met geringen handel; 152 Runderen, handel stug; 60 vette Kalveren 45 a 65 cents per Ned. ffi, vlugge handel; 32 nuchtere dito,/5,a 17,50, handel stug; 56 vette Varkens 46 a 52 cents per Ned. ffi, vlug; 40 magere dito 13,a 20,per stuk; 412 Biggen 5,— a 7,—, slugge handel; 14 Paarden. Rotterdam, 1 October. Granen en Zaden. Tarwe. Witte redelijk aangevoerdalleen vroegbeurs zijn de puikste kwaliteiten 50 cents hooger ver kocht terwijl gewone en mindere als voren sleclils langzaam genomen werden. Roode/10,a 15,hooger, terwijl voor Poolsche gedeeltelijk werkelijk meer verhooging werd ingewil ligd. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat 13,60 a 15,goede dito 13,a 13,50; puike dito I860 12,a 13,25; goede dito11,25 a 11,75 afwijkende soorten 9,50 a 10,75; 157, 160/2 ffi Oude Witbonto Pool sche 430, 465; 156/2 ffi puike Jarige dito 440; 156, 161/2 ffi Witbonto Poolsche 430 a 458; en 2400 Kilo 131, 132/2 ffi Roode Poolsche 440. Rogge. Zeeuwsche met vrij goeden aanvoer, in de puikste kwaliteiten 20 cents lager, doch gewone en minaere alzoo nog veelal onverkociit gebleven. Buitenlandsche met redelijken omgang, gedeeltelijk iets hooger betaald. Puike nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche 1860 zakmaat /6,40 a 7,25; dito Noordbrab. en Overm /6,25 a 6,75; afwijkende soorten 5,50 a 6,156/2 ffi Pom- mer/245; 143, 144/2 ffi Petersburger 195, 190. Garst. Zeeuwsche matig aangevoerd, in puike kwaliteiten prijshoudend. Builenlandsche soorten vast op vorige koersen. Nieuwe Over maassche, Zeeuwsche en Vlaamsche Winter 1860 zakmaat 5, a/5,90; dito Zomer 5,a 5,70; 130/2® Windau/195; 130/2 ffi Libau 192. Haver. Nieuwe 20 cents hooger, langzaam afgaande. Nieuwe korte 3,75 a 5,— dito lange 2,75 a 4,25. Boekweit gedeeltelyk 5,a 10,hoo ger. Noordbrab. 195 a 210; Rbijn/200 a 205. Erwten langzaam als voren. Puike Schokkers 11,50 a 12,50; af- afwijkende 7,a 10,50; puike kleine 10,50 a 11,50; afwijkende 5,50 a 9,50. Nieuwe Geldersche graauwe en Ca- pucijnen/ 13,a 15,50. Koolzaad als voren vrij wel af gaande. Puik Vlaamsch X 63£ gestort; dito in zakken X 63. Puik Zeeuwsch X 62£ in zakken. Zeeuwscli 58 zakmaat; minder X 40 a 54. Overmaasch 57£ a 60 in zakken. Flak- keesch X 52 a 61. Lijnzaad. 109, 110 ffi IConingsberger 287 102, 103 ffi Archangel 300. Kanariezaad prijs houdend 8,a 10,75. Meekrap redelijk geveildmet goeden kooplusttot vaste prijzen. Rijp, 26 September. Kaas. Hoogste prijs 26,— aangevoerd: 20 stapels, 2784 stuks of 5645 Ned. ffi. Boter 55 cents per Ned. ffi. Eijeren 2,50. Zierikzee, 27 September. Meekrappen. Teelt 1860: 2/1 Meekrap f 29,— a 29^; 1/1 dito 29,a 29£; Onberoofden 28£ h 29£; 3jarige Racijn 24^ Mullen 5,— a 6, Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4