ABYMTMinm - 175 - Haarlemmermeer. Hervormde Gemeente van Haarlemmermeer. YERZEKERING van den OOGST lAJAABS-VEKMARET YARKENMARKT OOGST DANKDAG, proces-verbaal der bekrooning. Het zou toch zeer wenschelijk wezendat de redenen der bekrooning en de verdiensten der best gekeurde werktuigen wer- den vermeld; de ondervindingop iedere tentoon- stelling verkregen, zou daardoor beter bewaard blij- ven en tot leiddraad voor het vervolg kunnen dienen. Onder de ploegen trok zeer onze aandacht n°. 272, vervaardigd door C. Yis D z. te Sommelsd-ijk, prijs 49de bulging van schaar en rister voldeed op het oog bijzonder goed en het werk zag er soliede en goed uit. Van denzelfden waren ook twee dek- ploegen voor de meekrap ingezonden, met den twee- den prijs bekroondbewerking en vorm van rister stond ons nog wel zoo goed aanals van die van D. Zaaijer, Dz. te Goedereede, welke den eersten prijs verkregen, tervvijl zij daarbij slechts op/58 en die van Zaaijer op 78 genoteerd staan. Het oog kan eohter bedriegenen om juist te oordeelen zou men het geleverde werk moeten kunnen vergelij- ken, waarvoor eehter de omstreken van Gouda geene gelegenheid aanboden. Naar wij van een Flakkeesch landbouwer vernamen, zijn de gewone en de dekploe- gen van Vis in Overflakkee, de streek waar welligt de knapste Hollandsche bouwiieden wonenzeer ge- wild. Er was nog een dekploeg van W. Wisse- k e r k ete Colhorndie door inbrengen van een ander sehaar, zoowel de boven- als de ondervoor uitploegt; het rister is geheel van ijzer. De praktijk zal moeten beslissenof het werk daarmede even goed verrigt kan worden en dan ware het natuurlijk eene bezuiniging, maar wij spraken niemanddie dezen ploeg in het gebruik had. De zaaiploeg van den heer B o d i s c o werd met den tweeden prijs als nieuwe of verbeterde ploeg bekroond; het komt ons voor, dat die eigenlijk meer onder de zaaiwerktuigendan onder de ploegen te liuis behoorde. De uitvinder schijnt er nog steeds veel gebruik van te maken, of andere hem navolgen vernamen wij niet. Wij zouden toch echter de voorkeur geven aan het ploegen en zaaijen afzonderlijkin sommige gevallen moge deze ploeg eene besparing van arbeid geven, gewoonlijk zal men daardoor eenmaal meer moeten ploegen, dan men anders zou doen. Op ligte gron- denwaar men somwijlenen meestal met zeer goede uitkomstde granen onderploegtzou deze ploeg goed te pas kunnen komen. Of de trommel echter het zaad regelmatig uitstrooit en nooit ver- stoptweten wij niet; in zware gronden, bij vochtig weder, zouden wij zeer daarvoor vreezen. Uitheemsche ploegen waren talrijk vertegenwoordigd. Ifornsby's prijsploeg, die dit jaar in Engeland alle andere ploegen in working overtrof, was door Key ser Swertz ingezonden. Het eigenaardige van dezen ploeg is een beweegbaar schaar; door stelschroeven aan de binnenzijde kan men het schaar meer landwaarts in- of uit stellen en de punt doen zakken of rijzen. Het buitengewoon lange, weinig hooge en gering gebogen rister steekt zeer bij onze zoo geheel anders gevormde ploegen en vooral bij het korte rister met sterke buiging van den arendsploeg af. Zeker is het een ploeg die niet voor alle werk geschikt iswien het echter waard is een ploeg te hebben, die het land op zeer nette, smalle, goed gedekte zaaivoor ploegt, zal hij zeker wel voldoen. Zooveel wij weten zijn hier te lande nog zeer weinig Engelsche ploegen in gebruik; beter bekend is bij ons de Hohenheimer (P eigna t n°. 276 en 277), 'vooral voor ligte gronden een weinig kostbare ploeg, van geringe trekkracht, en de arendploeg (Peignat n°. 282), die in eenige streken van Groningen alle andere ploegen geheel heeft verdrongen en ook in de andere provincien reeds hier en daar in gebruik is. Een Eransche ploeg, op de tentoonstelling te Parijs bekroond, onderscheidt zich door het schaar, waarvan de punt het uiteinde van eenen van onderen verstaalden ijzeren staaf is, die men bij het afslijten slechts wat vooruit heeft te schuivenzoodat die steeds scherp blijft. Omtrent de exstirpators geldt voorzeker wat wij bij den aanvang over het toekennen van eerste prijzen zeiden. Deze werd hier verkregen door n°. 361 van G. Stout. Op zich zelf beschouwd is het een vrij goed werktuig; doch Enklaar's vijfscharige hakploeg met dubbelen hefboom, die echter dit jaar niet tentoon- gesteld wasverdient bepaald de voorkeur. Het ge- makkelijk bevrijden der scharen bij verstopping is een hoofdvereisehte, en aan deze voorwaarde voldoet de exstirpator van Stout geenszins; de volmaaktste in- rigting daarvoor vindt men bij een dergelijk werktuig van Smith Taylo r (zie Landbomo-Courant 1860 n°. 37) waarbij de tanden of voeten door hefboomen geheel achterwaarts uit den grond kunnen geligt wordenen alle verstopping alzoo terstond kan wor den verholpen. Van zaaiwerktuigen was niets bijzonders ingezonden. Het is jammer dat Keyser Swertz het groote zaaiwerktuig van Smyth niet ten toon stelden, waarvan zij reeds eenige hier te lande plaatsten en waarop zij onlangs weder verscheidene bestellingen ontvingen. Inzonderheid moet de heer F o r e e s t van der Palm in den Anna Paulowna polder daar mede bijzonder goede resultaten verkregen hebben. Wordt vervobjd.) Aan een particulier berigt uit Groningenvan 5 October 1.1., ontleenen wij het volgende omtrent den uitslag van den oogst in die provincie. Door het buitengewoon laat binnenkomen van den oogst kunnen wij op dit oogenblikvan den afloop daarvannog geene naauwkeurige opgave doenen moeten ons gewoon berigt daaromtrent nog eenigen tijd verdagen. Over het algemeen kunnen wij echter mededeelen dat Tanoewat kwantiteit betrefteene vrij goede opbrengst geeftde kwaliteit is echter algemeen zeer gering, ligt en veel met brand bezet. Rogge ruime opbrengst, kwaliteit gedeeltelijk nat en ligt, evenwel is er ook veel geoogst dat vrij goed is en vooral na den winter voldoende zal bevonden worden. Boekioeitde Zand-Boekweit levert een goed beschot, maar is ligt en algemeen niet droog; van Veen-Boek- weit staat het meeste nog te velde en heeft veel door regen en vooral door een paar dagen harden wind geleden. Winter-Garniwaarvan veel te velde gestaan heeft, levert algemeen een ruim beschot, de kwaliteit is zeer onderscheidengedeeltelijk erg nat, gedeeltelijk beter, maar toch algemeen zeer ligt. Zomer- en Kwohhe-G arstkleinere opbrengst; van de kwaliteit kan nog weinig gezegd wordenmaar algmeen is dit gewas almede niet droog binnen gebragt. De opbrengst van Dikke Haver is algemeen ruim en daar ook de daarmede bezaaide oppervlakte buite- gewoon groot geweest iszal de opbrengst in deze provincie dit jaar grooter zijn dan sedert vele jaren het geval geweest is. De kwaliteit laatdoor het nat binnen brengen, veel te wenschen over; Zwarte Haver is zeer onderscheiden in kwaliteit maar algemeen ligt en niet droog. Witte Voer staat meest nog te velde. Boonen hebben beter gestaan dan sedert vele jaren zij hebben tegenwoordig van het natte weder veel te lijdenstaan meest alien nog buiten. Aardappelen leveren dit jaar in kwaliteit zeer weinig, misschien niet meer dan in de minste jaren het geval geweest isde kwaliteit is daarbijbehoudens enkele uitzonderingenzeer slecht. De totale opbrengst van den Koohaad-oogst is om- streeks 3000 last geweest. De berigten omtrent het nieuw gezaaide van dit gewas luiden meerendeels ongunstig. Vooral in het Westerkwartier en het Hoogeland is de stand slecht. Door het natte weder heeft men het Koolzaad op vele plaatsen eerst laat kunnen zaaijende jonge plant is in zijnen groei teruggehouden en vele stukken zijn door de aardvloo en door de slak geheel vernield. Er is minder uitgezaaid dan in gewone jarenreeds is er veel weder omgeploegd om met wintergraan be- zaaid te worden, en men vreest dat het laat gezaaide meerendeels de winter niet zal doorstaan. Men rekent alzoo dat het volgende jaar in die streken niet meer dan de lielft van de gewone oppervlakte met Koolzaad zal bezet zijn. De berigten uit het Oldambt zijn ech ter beter; het gewas is wel niet zoo forsch als in andere jaren en heeft ook wel wat van slak en aard vloo geledenmaar men heeft toch geen reden om voor mislukking te vreezen. tegen Brandschade. Hoewel het verzekeren der gebouwen tegen braud- schade Zeer algemeen is, zoo schijnt het verzekeren van den oogst nog lang niet altijd te geschieden. En er zijn toch tijden van het jaar, dat het groot- ste gedeelte van het kapitaal van den pachter in den vorm van geoogste gewassen aan brandgevaar is bloot- gesteld. Vooral de kans van het broeijen van hooi vermeerdert het gevaar dikwerf sterk. De premie die voor het verzekeren van den oogst wordt gevor- derd, is, en ook met reden, hooger dan voor ge bouwen en inboedels, maar toch niet zoo belangrijk, dat men zich daarom aan zoo groote verliezen zou blootstellen. Bij de Haarlemsche Brandverzekering- Maatschappij betaalt men 3.van elke verzekerde /1000.voor een termijn van 6 maanden, en/4. voor een termijn van 9 maanden. Gewoonlijk is in de eerste zes maanden na den oogst reeds een groot gedeelte daarvan te gelde gemaakt; men kan alzoo het meeste op dien termijn cn een kleiner gedeelte op 9 maanden verzekeren. Men verzekert den oogst zoowel ongedorscht in den berg of tas, als later ge- dorscht op den zaadzolder. Een teelboer, die een twintig bunders land heeft, zal dus voor/10.a /12.zijnen geheelen oogst kunnen verzekeren, en dit is toch waarlijk zulk eene groote uitgave niet. Het is alle grondeigenaars zeer aan te bevelen om in het pachtcontract te bepalen dat de pachter steeds zijnen geheelen inboedel aan gereedschappenpaardenveeenz.en ook zijnen oogst zal moeten verzekerenwant dikwijls Worden zij de lijdende partijals de boer bij brandschade buiten staat is zijne pachtgelden te betalen. Zoover wij weten zijn de voorwaarden van verzekering van den oogst van andere maatscliappijen niet gunstiger dan de gemelde van de Haarlemsche Brandverzelcering- Maatschappij. Wij durven voorts gerust deze maat- schappij als zeer soliede aanbevelen; men heeft ons nog onlangs inzage van den stand van zaken ver- leend en wij hebben gezien dat het gewaarborgd ka pitaal tegenover het verzekerd bedrag in eene gunstige verhouding staat, en een ruim reserve-fonds de ze- kerheid verhoogt. Allen die gewoonlijk kunnen oogst niet verzekerenmogen er dus eens ernstig over nadenkenen laten zij toch uit geene misplaat- ste zuinigheid tegen die betrekkelijk geringe uitgave opzienbij brandschade zouden zij alleen zich zelven als oorzaak van hun ongeluk moeten aanklagen. In het Vebslag der Algem. Vergadering van de IIoll. Maatschappij is verkeerdelijk gemeld, dat de heer J. P. Six tot lid van het Bestuur is gekozen dit moet zijn de heer W. F. Heshuijsen. Ook was het de heer B r e d i u sen niet de heer van der Boon M e s c hdie de mededeeling over de vervalseking der Stolksohe kaas deed. Woensdag 17 October: Veemarkt te Benschop. Maandag 22 Paardenmarkt te Woerden. Woensdag 24 Rundveemarkt te idem. In de zitting van den Gemeenteraad van Leiden van 4 Octoberis in behandeling genomen een nader voorstel van de Baadscommissie, in zake het Haar lemmermeer luidende: dat in het door den Minister van Binnenlandsche zaken gedane aanbod van15,000 wegens sckadevergoeding aan deze Gemeente voor het gemis der visscherij in dat Meerschoon naar de schatting der Commissie ongenoegzaam, worde berust, en zij gemagtigd worde het aan te nemen. Het lid Sikkel Groos stelde als amendement vooreene Commissie van drie leden te benoemen ten einde een regtsgeleerd advies uit te brengen, of al dan niet tegen den Staat zal worden geprocc- deerd tot het bekomen van schadevergoeding wegens het gemis van het visschen in het Haarlemmermeer. Dit amendement in rondvrSag gebragt zijndeis na deliberate met 9 tegen 7 stemmen aangenomen. EN TE HAARLEM. BURGEMEESTER en WETIIOUDERS van Haar lem herinneren de Belanghebbenden bij deze dat de gewone NAJAARS-VEEMARKT alhier zal gehouden worden op den laatsten Maandag, zijnde den 29sten der loopende maand en de JAARLIJKSCHE VAR- KENMARKT op de drie laatsle Maandag enzijnde den 15den, 22sten en 29sten der loopende maand October, en den eersten Maandag, zijnde den 5den der volgende maand November. Haarlem, 3 October 1860. Burgemeester en Wethouders voornoemd, FOCKVoorzitter. J.TIELENIUS KRUIJTHOFF, Secret. op Zondag den 21sten October 1860, des voormid- dags ten 10 ure. Haarlemmermeer, 9 October 1860. Namens den Kerkeraad L. TINHOLT, Predikant. M. TANISOuderling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3