- 176 - Marktberigten. 4- U M WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HA ATlIKATIVf F.t;MT.PR-POTnp-p waargenomen van 29 September des middags tot op den middag van 6 October 18(50. WATERHOOGTE w X X Id Id Id Id -f- A. P. in Ellen. IN DE KINGVAART IN DEN POLDER H O a bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. Scpt.29 0.58 4.61 4.62 4.68 4.63 30 0.57 4.59 4.61 4.67 4.63 Oct. 1 0.57 4.59 4.63 4.70 4.64 2 0.57 4.63 4.65 4.72 4.66 3 054 4.75 4.67 4.70 4.73 4 0 52 4.74 4.78 4.80 4.75 5 0.45 4.95 4.78 4.75 4.87 6 0.50 4.80 4.80 4.91 4.83 Te zamen Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGH WATER. Aantal Uren Pomp. Kelels CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJXDEN. Aantal Uren Pomp Ketels 161 59862 6.196 Amsterdam, 8 October. Vee. Rundcren lste kwal./170 a 200; 2de kwal 160 a 190; 3de kwal. 150 a f70. Melk- en Kalf-Koeijen 130 a/190. Scliapen/28 a 34.— Varkens 50 a 54 cts. per N. ft. Boter per 40 Ned. ft: Friesclie 49 a 52; Kuinder 49 a 52; Kamper 52 a 54Deventer 45 a 48; Zwolsche 49 a 52. Broek in Waterland, 4 October. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 36 stapels, 3939 sluks of 8045 Ned. ft prijs 25,75. Delft, 5 October. Gran en zonder beduidenden omzet bij matigen aanvoer, de prijzen werden te hoog gehouden naar gelang der kwaliteit. Tar we van het eiland Rozenburg 12,25 a 13,25; Westl. 12,50 a 13,-; Eil. Rogge 7,25 a 7,75; Westl. f 7,50 a/8,— Eil. Winter Garst 6,— a 6,25; Westl. 6,50 a 6,75; Eil. Zomer dito 5,80 a 6,— Westl. 5,60 a 5,80, korte Haver 4,80 a 5,—lange 3,80 a 4,60. Boter blijft willig gcstcmd: lste kwal. 63,— a 64,— 2dc kwal. 58,a 62, Dordrecht, 4 October. Granen en Zaden. Tarwe. Onze markt was heden van oude en nicuwe Zeeuvvsche, Vlaamsclie en Overm. beter voorzien dan vorige week; de oude vond goede vraag bij bcnoodigden, doch de nieuwe was uithoofde van de geringe kwaliteit moeije lijk op te ruimen; 2jarige 15 a 15,70, ljarige 13 a 15, nieuwe 10 a 13. Rogge. Jarige Zeeuvvsche, Vlaamsclie en Overm. schaarsch en prijshoudend, 7,50 a 8; nieuwe dito meer aangevoerd en moeijelijk to verkoopen door de wakke kwaliteit f 6,20 a 7,40; de in veiling aangeslagen Amerik. is op 146/2 ft tot 207 a 208 en van 18 last Belgische 10 last op 148/2 ft' tot/210 a 207 verkocht. Garst weinig aange voerd en tot genoteerde prijzen, vooral in de mooije soorten, wel te verkoopen; Zeeuvvsche, Flakkecsche en Overm. Winter /5 a 5,90, dito Zomer 5 a 5,40. Spelt. De ter markt zijnde partijljes Overm. zijn gedecltclijk tot 3,30 a 3,80 ver kocht. Ilaver. Onze markt was van Inl slechls matig voor zien en vond genegen koopers; nieuwe Zeeuvvsche en Inl Voer /3a 3,50; dito Dikke 3,80 a 4,20. Boekweit weinig aangevoerd, vond meer aftrek; Limburgscho werd op/ 205, Bosscher en mooije zuivere Fransche op 2I0 gehouden; de in veiling aangeslagen Fransche is voor niesting lot/159 a 165 verkocht. Boonen. Paarden- en Duivenb. met getoond. Witte en Bruine Boonen zijn opgeruimd. Erwten. Blaauvve zeer willig en voor goed kookende Zeeuwsche en Flakkeesche 1,50 hooger, /11a 12, ingevvilligdwakke en afvvijkende konden niet in die verhooging deelen, en zijn tot 7 a 9 afgegeven. Witte blijven voortdurend begeerd en Koningsb. voor de mesting zijn lets hooger, tot 8,40 a 8,60 verkocht Koolzaad vond minder kooplust; voor eene gestorte parlij zeer mooi Zeeuwsch is echter 65 bestced; de ovorige partijtjes Overm. en Zeeuwsch zakgocd zijn tut 50 a 58 naar kwal. door onze olieslagers genomen; op 9 v. Olie tot verlangde prijzen aangebodenin deze maand 69£; Nov. 70£; April 73. Lijnzaad met goeden omzet; 112 ft Morchanski tot 330 en 110 ft Riga tot 295 gedaan115 ft mooi Memel op 335 gehouden en iets minder geboden. Kanariezaad blijft schaarsch en vond tot/9,70 a 10,70 genegen koopers. Olie. Raap-olie flaauvv Vliegend tot 40£, 1". Nov. tot 40£, Dec. tot 41| on Mei tot 42 gclaten. Lijn-olie slilVliegend tot 30£ aangeboden. Koeken. Raap- en Lijnkoeken lot genoteerde prijzen wel te te verkoopen; harde Raapkoeken 72 a 74,; dito Lijnkoeken 115, a 120, zachte dito 130 a 140. Groningen, 9 Oc ober. Granen en Zaden. Het weder blijft als vroeger, enkele dagen droog weder tegenover vele met regen. De aanvoer was heden kiein, daar men wel genoodzaakt is, al is het weder ongunstig, zoo veel mogelijk met den vcldarbeid voort te gaan. Tarwe. Oude bij uitslijting aan bakkerij tot ruim vorige prijzen verkocht. Nieuwe voor de zaai gevraagd, maar de daar- .van overgcblevene partijljes waren tot iets lagerc prijzen nog niet gemakkelijk te plaatsen. Rogge 10 cents hooger verkocht de handel was echter niet uitgebreid, daar vele koopers deze verhooging niet vvildcn invvilligen. Boekweit vond bij meer- derc aanbiedingen ook meer vraag voor verzending en bedong eene verhooging van 20 cents, waartoe het aanwezige grif werd opgeruimd. De aanvoer van Garst was klein, de vraag voor verzending naar Friesland zeer levendig en tot eene verhooging van 25 cents sedert heden voor 8 dagen, werd het meeste voor die bestemniing gekocht; ook pellors in deze provincie deden nog al eenige inkoopen. Dikke Haver was Vrijdag 5 cents hooger, heden werd tot die prijzen de aanvoer, hoofdzakelijk ter verzending naar Engeland, opgeruimd. Zwarle door veel vraag voor het binncnland en zeer weinig aanvoer 10 cents hooger; van Witte Voer konit nog hijna niets aan de markt; prijzen nominaal onveranderd. Gort met wat meer handel tot ruim vorige prijzen. Koolzaad, waarvan weinig wordt aangebodenwerd door oliealagers in deze provincie iets hoo ger betaald. Raapolie onveranderd in piijs. Noteringen. Tarwe 130 ft oude en jarige roode f 13,20 a 13,40; 127 ft dito witte/12,90a 13,10; 116/120 ft nicuwe roode/ 8,30 a 9,10. Rogge. 113/116 ft Nieuwe Iulandsche 5,70 a 6,10; 123 ft Pruissische f 7,10 a 7,20. Nieuwe Boekweit. 110/113 ft grijze 6,50 a 7,05; 110/113 ft zwarte 6,30 a 6,85. Nieuwe Garst. 93/99 ft Winter/4,95 a 5,90. Haver. 78/85 ft n. Dikke4,15 a 4,65; 65/68 ft n. witte Voer/3,— a/3,30; 68/72 ft n. zwarte dito/3,30 a 3,80. Paardenboonen /4,50 a 6,50. Koolzaad 9, a 12,50. Gort. Grove/ 9,— a 9,25; puike/ 9,75 a 10; Parel-Gort 12,50 a 25. Olie. Raap- 39 a 39£Lijn-/ 29. Haarlem, 3 en 8 October. Kaas. Ter Kaasmarkt aangevoerd en verkocht 2257 sluks Zoetem. Kaas a 24,75 de 50 Ned. ft. Granen. Witte Tarwe 10,25, Roode dito 11,25, Zaai dito/12,50 a 13,50. Winter Garst/5,30. Haver/4 a 4,45. Koolzaad 10,50. Hoorn 4 en 6 October. Kaas. Ter waag gewogen van af 28 September, dagelijksche weging, 15 stapels of 4843 ft; Donderdagsche markt 302 stapels of 82,964 ft, te zamen 317 stapels of 87,807 ft. Hoog- ste prijs: kIeine/26; middclbare 26,50 laagste 24. Granen. Ter markt gebragt 342 mud, als: 13 mud Rogge 7,50 a 7,— 17 mud Tarwc/12,25; 65 mud Garst/6,— a/5,25; 126 mud Haver/5,—a 4,25; 3 mud Witte Erw ten 11,— a 10,5 mud Groene dito 18, all; 13 mud Graauwe dito 18,a 15,40 mud Vale dito 16 a 12; 60 mud Bruine Boonen 18,a 13,Voorts zijn nog op monsler verkocht: 275 mud Mosterdzaad tot/18,75; 130 mud Karweizaad 13,25. Vee. Aangevoerd 23 Paarden 40 a 390. 9 Koeijen 109 a 295. 16 Kalveren 8 a 15. 435 Schapen/9 a 28. 60 Lammcren 7 a 30. 250 Varkens/ 9,50 a 23,50. 43 Zeugen /19 a 42,50. 300 Biggen/4,50 a 9. 850 Kippen 40 cents a 1,35. 35 Eenden 40 a 60 cents. Eijeren. 19,500 Kippen-/2,50 a 3; 8500 Eenden 3,50 a 3,90, Boter. 2900 koppen 54 a 60 cents per kop. 1950 mud Aardappelen 2,75 a 5, Vruciiten. 57,000 Ned. ft Hazelnolcn 26 a 28 cents per Ned. ft; 2100 manden Pcren en Appclcn 70 cents a1,90 per mand. 8 October. Vet Vee. 10 Koeijen, 20 Kalveren, 690 Sclia- pen, 3 Varkens. Leiden5 en 6 October. Vee. 17 Knlfkoeijen /U6 a 164; 154 vette dito 140 a 220; 76 Vare dito 78 a 154; 63 vette Kalve ren 26 a 58; 18 nuchtere dito 5 a 14; 386 Sehapen 16,25 a 25,25; 62 magere Varkens/15 a 31; 240 Diggcn /5a 13. Boteb. 4000 Ned. ft. lste kwal. 48 a 54, 2de kwal. 42 a/47 per i Vat; 1,20 a 1,35 en 1,05 a 1,17£ per Ned. ft. Granen. 24 mud Wjnterlarwc 14 a 15; 16 mud Zomertarwe 12,a 13. 44 mud Winterrogge /8a 8,50. 12 mud Zomer- of Nieuwe dito /7a 7,50. 30 mud Garst/ 6 a 6,50, 22 mud Chevalier dito 7 a 7,50. 24 mud zware Haver /5a 5,5030 mud ligte dito /4a /4,50. 6 mud Duivenboonen f 8,50 a 9. 8 mud Paar denboonen 7,50 a 8. WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metered. Observ. te Utrecht. c w ■0 H P5 5 c - ft Win rigling D- kr. N.ffi Barom. bij 0°. Th Fah. Afvvijk. der Temp Vochtig- lieid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 30 8 zzw. 0,5 763,52 53,6 0,5 0,91 0 Betrokken. 0. z. 0,0 64,47 59,5 0,9 0,81 0 Zw. bewolkt. 10 nnvv. 0,0 66,76 53,1 0,95 0 Idem. 1 8 n. 0,0 67,25 55,8 2,0 0,88 0 Ligt bewolkt. 1 10 nno. 0,5 66,80 60,1 -f 0,4 0,74 0 Zw. bewolkt. n. 0,0 66,84 52,5 0,7 0,98 0 Holder. 2 8 wnw. 0,0 67,85 53,6 0,4 0,90 0 Bewolkt. nw. 2,0 68,25 59,0 0,4 0,72 0 Zw. bewolkt. 10 w. 0,0 68,79 50,7 - 0,7 0,93 0 Idem. 3 8 wzw. 5,0 64,63 53,6 -j- 0,7 0,93 0,1 Idem. 2 w. 14,0 62,24 60,4 0,80 0 Bewolkt. 10 wnw. 4,0 64,31 50,9 0,2 0,76 0 Ligt bewolkt. 4 8 nw. 5,0 66,80 52,2 0,4 0,58 1,2 Idem. 2 10 wnw. 13,0 68,43 56,5 2,2 0 55 0 Idem. w. 1,0 68,50 48,9 1,8 0,84 0 Idem. 5 8 zw. 11,0 63,65 49,6 2,5 0,86 0 Zw. bewolkt. 2 wzw. 19,0 61,02 54,3 - 4,0 0,83 0,2 Idem. 10 wnw. 6,0 62,51 55,9 5,6 0,94 0,4 Idem. 6 8 nnw. 0,0 68,52 54,0 2,0 0,81 0 Idem. 2 nw. 0,5 69,22 61,2 -j- 3,1 0,63 0 Bewolkt. 10 wnw. 0,0 69,23 50,9 0,7 0,94 0 Idem. Middelburg4 October. Granen en Zaden. Onze markt van heden was slecht voor zien; naar Tarwe heslond niet zooveel vraag als vorige week. Tarwe. Jarige Walchersche werd verre boven koers gehouden zoodat daarin niets omging; nieuwe dito tot f 12,75 a 13,25 gekocht; jarige Zeeuwsche niet ter veil; nieuwe dito einde beurs grootendeels onvorkocht. Zeeuwsche Rogge tot 6,50 a 7,50 afgedaan. Garst. Winter 5,80; Zomer 5,60. Erwten. Walchersche Groene weder weinig ter veil en de meeste partijljes, die getoond werden, van afwijkende kwal.; voor puike kleine soort werd gaarne 11,25 a 11,50 bctanlii en alzoo weder 50 cents hooger dan vorige week; groote dito tot 12,50 genomen. Koolzaad door olieslagcrij en voor verzending tot/10,50 a 11,50 gekocht. Olie. Patent- f 46|. Raap- 44, Lijn- 34f. Purmerende, 9 October. Kaas. Middelbare 27,— kleine 26,— per 50 Ned. ft. Aan dc Stads waag zijn gewogen'216 stapels, wegende 64,954 Ned. ft. Boter 1,10 per Ned. ft. Eijeren. Kippen- cr Eenden- 3,— de 100 stuks. Vee. 1271 Sehapen en Lammeren, flaauwe handel; 182 Rundcren, handel flaauwer; 83 vette Kalveren 50 a 70 cents per Ned. ft, vlugge handel; 25 nuchtere dito, 5,— a f 15,83 vette Varkens 44 a 51 cents perNed. ft han del niet vlug32 magere dito 12,— a 18,— per sluk- 436 Biggcn/4,a 7,stugge handel; 10 Paarden. Rotterdam, 8 October. Granen en Zaden. Tarwe. Van Witte was jarige, bij zeer matigen aanvoer, nagenoeg onveranderd, tcrwijt Nieuwe bij ruimer aanvoer 50 cents lager nog moeijelijk koopers vond. Roode en Poolsche veelal iets hooger, echter minder gemakke lijk aan consumplie te plaatsen. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsclie 1859 zakmaat/13,60 a 15; goede dito/13 a 13,50; puike dito 1860/ 11,60 a 13; goede dito 11 a 11,40; af wijkende soorten 9,50 a 10,75; 136, 161/2 ft With. Pool sche 435 a 460. Rogge. Zeeuwsche met goeden toevocr 20 cents lager alleen in de puikste kwaliteiten te verkoopen, terwijl gewone en mindcre in lager vcrhouding werden afgegeven. Buitenlandsche soorten op vorige kocrsen met minder omgang. Puike nicuwe Zeeuwsche en Vlaamsclie 1860 zakmaat 6,40 a 7 dito Noordhrab. en Overm. 6,25 a 6,75; afwijkende soorten /5 a 6; 156/2 ft Poinmer 245145, 154/2 ft Dantzigcr 205 a 245; 148, 151/2 ft Nieuwe Liinburger 215 a 223; 143/2 ft Archangel190144, 147/2 ft Pe- tersburger 195, 198. Garst. Zeeuwsche bij kleinen aan voer onveranderd. Buiterdasdsche soorten als voren geveild. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter 1860 zakm. /5a 5,90; dito Zomer 5 a 5,70. Haver 10 cents hooger gezocht. Nieuwe korte/ 4 a 5,25, dito lange/2,90 a 4,40; 100 k°. (73, 74 ft) Inlandscho 9,75 a 10. Boekweit 10 hooger wel te plaatsen. Noordhrab. 210 a 220 2100 k°. dito 218 a 220; 2100 k». Rhijn 215 a' 216. Erwten. De puikste kwaliteiten, welke sehaarsch voorkomenworden hooger betaaldgewone en mindere echter traag als voren. Puike Schokkers 11,50 a 13; afwijkende 6 a 10; puike kleine 11 a 12,75; afwijkende 5,50 a 9. Nieuwe Geldersche graauwe en Capucijnen /13 a 15,50. Boonen. Alleen van Nieuwe Bruine kwamcn zeer enkele kleine klussen voor, welke voor 16 a 25 koopers vonden. Koolzaad langzaam als voren. Jarig Zeeuwsch 68 in zakken; Overm. 60; Brielsch 57 a 62; Vlaamsch X 57 a 60; Zeeuwsch X 55 a 60; puik dito 62 a 63, alles in zakken. Lijn zaad. Inlandsch Zaai- 1c kwaliteit 98 a 102 St., 2e kwaliteit 88 a 94 St. Dordtsch Achtendeel. Kanariezaad 25 cents hooger,8 a 11. Meekrap redelijk geveild tot onveranderde prijzen met vrij goeden kooplust. Rijp, 3 October. Kaas. Hoogste prijs/26,25; aangevoerd: 20 stapels, 8135 stuks of 6534 Ned. ft. Boter 55 cents per Ned. ft. Eijeren 2,75. Zierikzee, 4 October. Meekrappen. Teelt 1860: 2/1 Meekrap 28,a 30, 1/1 dito/28,a 30,Ouberoofden f 28,it 30, Mullen 5,— a 7,— Racijn 24,— a 24£. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4