179 - Hervonmle Gemecnte van Ilaarlemmermeer. Ilaarlemmermeer. jcu ipaarbciim.ivfct. ASSURAATIE- RRANBVERZEKER1NG-MAATSCHAPPIJ Haarlemmermeer. 0PENBARE VERKOOPING Die iets te vorderen hebben van OOGST DANKDAG, KENNISGEVING. ItfAJAAMS-VEEMARKT VARIvENMARKT TEGEN BRANDSCHADE, Ingeschreven Kapitaal: Vijfmaal Honderd Duizend Guldens. Vegel op den boterhandel in het algemeen geen den minsten invloed zal hebben, zou dus evenzeer voor eene oppervlakkige en eenzijdige bescliouwing pleiten als het geloofdat het ware redmiddel thans gevonden is dat als men maar eenmaal te Londen puike Delftsche boter van eerste kwaliteit geproefd heeftmen daar- voor nog veel meer zal willen betalen dan hier te landeen men van alle vervalschte waar en vreemd mengelmoes niets meer zal willen weten, zoodat de boterhandelaars wel genoodzaakt zullen worden alleen zuivere en goede boter uit te zenden. In n°. 30 van dit Weekblad deelden wij eenige beschouwingen over deze kwestie mede, waaruit van zelf eenigzins volgt, dat wij van dezen maatregel op zich zelf geen grooten invloed durven verwachten. Maar dit is nog geen reden om de poging gelieel af te keuren. Het bestrij- den van een kwaad ook met krachtendie men weet dat onvoldoende zijnpleit toch voor de goede be- doeling en den wenscli om het goede te doen zege- vieren. De zedelijke invloed nu van het voorgestelde middel kan niet anders dan goed zijn. De algemeene aandacht zal meer blijvend op deze zaak gevestigd worden en ligt meerdere middelen aan de hand geven om deze eerste poging te ondersteunen. Wij ontken- nen echter niet, dat het ons steeds voorkomt, dat het kwaad zelf, namelijk: dat door de vervalsching de prij- zen van puike boter sterk gedrukt worden, overdreven wordt voorgesteld. Onjuist althans is het, dat die ver valsching en die zoogenaamde miskenning van de Hol- landsche boter iets zou zijndat eerst van de laatste jaren dagteekent. Als bewijs daarvoor laten wij hier iets over dit onderwerp volgente vinden in de Land- huishoudkundige Almanak ten dienste van Land en Bui- tenman voor het jaar 1845, waarin een oordeel voor komt van de Kamer van Koophandel van Groningen in 1843 uitgesprokenen alzoo van reeds 17 jaren herwaarts. Wij weten niet, of wij in oudere oorkon- den snuffelendmisschien ook diezelfde klagte en die- zelfde bescliouwing niet nog wel eens meer zouden aantreifenzeker is het dat als men het onderstaande op het laatste Congres te Amersfoort had voorgele- zenvelen het als iets nieuios zouden hebben beschouwd en als juist dat, wat men in de laatste jaren had opgemerkt. In Engeland was vroeger de Nederlandsche of wilt gij liever Iiollandsche en Friesche boter zoo gezocht dat er onder de hoogere standen geene andere dan deze boter gebruikt werd. In de laatste jaren echter is dat veranderd en sedert verscheidene jaren is de aftrek en prijs der Nederlandsche boter in Engeland verminderd. Het zal wel niet onbelangrijk zijn om de oorzaken hiervan op te sporen en zoo mogelijk middelen aan te wijzen om dit te verhelpen. De schrijver wijst eerst op het verkeerde gehruik van het kleuren der boter en voortsdat somtcijlen de be- reiding niet aan alle vereischlen voldoet, en vervolgl: Niettegenstaande dit een en ander, dat van de zijde der landlieden zoude kunnen worden verbeterd, is de hoofdzaak van dit kwaad bij de landlieden toch niet, maar bij den handelsstand te zoekenen van deze zijde moet en mag men dus vooral beter- fechap verwachten. Het is geen geheim meer, dat de boterkoopers de mindere soorten van boter met de beste vermengendeze uit de vaten nemen, of in stukken opgekocht, de verschillende soorten door elkander laten werken en kleuren als dit noodig is of nog een weinig bijzouten, om uit deze vermengde soorten eene botersoort te bereiden die dan onder den naam van beste naar Engeland wordt verzonden. Deze nog al bescheidene en met eene malige winst zich vergenoegende maatregel, zou den goeden naam der Nederlandsche boter nog al langer tijd vlottende gehouden hebbenmaar de onverzadelijke geldzucht met eene matige winst niet tevredenwilde in kor- ten tijd schatten bijeenzamelen om dan toch maar, het koste wat het wil, rijk te worden. Men ver mengde dan van lieverlede slechtere botersoorten met de beste, of met kwaliteiten van de tweede soort, en zoo vermeerderde de hoeveelheid en de hoedanig- heid der slechte soort al meer en meertot dat ein- delijk de verhouding van de slechte tot de beste of betere werd als plus tot minus. Het is reeds een aantal jaren dat er op deze wijze met de boter werd gehandelddat allengskens toegenomen istot dat wij •eindelijk op het tegenwoordige standpunt zijn geko- mendat de Nederlandsche boter niet alleen haren vroegeren roem in Engeland heeft verlorenmaar ook reeds bij die van Oost-Friesland en Holstein achter staat. Men heeft deze bedriegelijke handelwijze zoo ver gedrevendat niet alleen de slechtste Drenthsche en Westerwoldsche, maar zelfs ook de vuile gemeene buitenlandsche boter uit Munsterland, die soras inge- sloken, tot de helft van den prijs der beste kleiboter opgekocht en met deze vermengd wordt. Het is daarom derhalve niet te verwonderen, dat de boter handel jaren lang veel meer winst heeft afgeworpen dan menige anderen tak van handel. Thans echter is het blaadje omgekeerdde winsten worden wegens de daling van het product geringermaar de onschul- dige landbouwer of liever de melkboer verliest hierbij het meest. Men heeft sedert eenige jaren nu en dan officiele aanmerkingen en raadgevingen in de Provinciale en Friesche dagbladen gelezenwelke de boeren den raad mededeelden om de boter vlijtig te kleurenbeter te bewerkenenz.om daardoor beter de mededinging te kunnen uithouden maar men behoorde veeleer op dezen handel een naauwletlend oog te vestigenwant daar is de bron van het kwaad. De beste Neder landsche boter is thans nog, evenzeer als voor eene halve eeuw, de beste van Europa, men bederve de- zelve en derzelver roem dus niet door eene onverza delijke winzucht en oneerlijke handelwijze ten koste van het belang des landmans Aldus leest men daarover in hetVerslag van Ge- deputeerde Staten der Provincie Groningen over 1843 In de prijzen der boter heeft achtereenvolgend teruggang plants gehadhoofdzakelijk veroorzaakt door de onbeduidende vraag ter verzending naar Engeland. Naar de meening der Kamer van Koophandel en Fa- brieken te dezer stedewordt die geringe verzending voornamelijk veroorzaakt door den ongunstigeu naam welken de boter van deze provincie hoe langer hoe meer verkrijgt, zijnde dezelve reeds zoo zeer in de schatting der Engelsclxe handelaren gedaald dat zij aan de Oost-Friesche boter de voorkeur geven. De Commissie van Landbouw in dit gewest mede over de slechte hoedanigheid onzer gewestelijke boter kla- gende, schrijft die voornamelijk toe aan den invoer van vreemdevooral van Munsterlandsche boterdie met onze meer deugdzame gewestelijke zoude ver mengd wordenterwijl de Kamer van Koophandel het er voor houdt, dat in dit gewest algemeen de ver- eischte zorg niet besteed wordt aan de bewerking der boter, alsmede dat de landlieden, in plaats van de boter ter markt te brengenzoodra zij gereed is veelal in dit artikel speculeren en maar al te dikwijls hunne boter eerst ter verkoop aanbiedenals zij het frissche en aangename reeds verloren heeft." De Staten laten deze kwestie in het midden en maken slechts opmerkzaam op dit verschijnselvoor den handel en landbouw beide even nadeelig. Deze zaak is ons voorgekomen belangrijk genoeg te zijn om meer algemeen gekend te worden en verdient allezins een opzettelijk onderzoek naar de oorzaken en de aanwijzing tot verbetering van dit kwaad. Maandag den 29 October: Najaars-Veemarkt in de Deemster. VERBETERING. In N°. 41 van het Weekblad staat herhaaldelijk metereologisch"moet zijn: meteorologisch". Heden avond beviel voorspoedig van eene welge- schapen Dociitek, M. DUOS, geliefde Echtge- noote van IlaarlemmermeerL. TINHOLT. 10 October 1860. of verschuldigd zijn aan den onder beneficie van in- ventaris aanvaarden BoEdEL en Naxatenschappen van de Echtelieden JACOB BROEKHUIZEN en MARIJTJE DE JONG, gewoond hebbende en overleden te Ilaarlemmermeerworden verzocht daar- van Opgave of Betaling te doen voor den lsten November aanstaande, ten Kantore van de Nota- rissen BAKKER SCHUT te Ilaarlemmermeerof J. H. LICHTENBELT Jr., te Aalsmeer. op Zondag den 2lsten October 1860, des voormid- dags ten 10 ure. Ilaarlemmermeer9 October 1860. Namens den Kerkeraad L. TINHOLT, Predikant. M. TANIS, Ouderling. BURGEMEESTER en WETIIOUDERS van Ilaar lemmermeer brengen bij deze ter kennis van een ieder wien het zoude kunnen aangaan, dat de VEE- en PAARDENMARKT aan de Iloofdvaart in het ontwor- pen Dorp aan de Kruisvaart zal worden gehouden op Woensdag den 7den, 14den, 21sten en 28sten November en den 5den December eerstkomende. Wanneer men bedenkt dat in 1856 slechts 1522 Bunders WEI- en HOOILAND in gebruik waren, en in 1860 Zeven Duizend Negen Honderd Vijf Negentig Bunders; dat de VEESTAPEL in Mei 11. bestond uit1919 Paajjdon89 Stieren 218 Ossen, 2658 Koeijen, 2120 Hokkelingen 1126 Kalveren, 12,535 Schapen, 1506 Varkens en 506 Geitendan zal men erkennen dat deze Markt aanzienlijk moet worden. BURGEMEESTER en WETIIOUDERS noodigen daarom alle belanghebbenden maar inzonderheid de Handelaren in Vee ten dringendste uit, om deze vrije Markt te bezoeken. Burgemeester en Wethouders voornoemd Ilaarlemmermeer, PABST, Voorzitter. October 1860. D. EGGINK Secretaris. EN TE HAARLEM. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haar lem herinneren de Belanghebbenden bij deze dat de gewone NAJAARS-VEEMARKT alhier zal gehouden worden op den laatsten Maandagzijnde den 29sten der loopende maand en de JAARLIJKSCHE VAR- KENMARKT op de drie laatste Maandagenzijnde den 15den, 22sten en 29sten der loopende maand October, en den eersten Maandagzijnde den 5den der volgende maand November. Haarlem, 3 October 1860. Burgemeester en Wethouders voornoemd, FOCKVoorzitter. J. TIELENIUS KRUIJTHOFFSecret. TE ZUTPHEN. Deze Maatschappij verzekert tegen BRANDSCHADE en de gevolgen van dien, zander inleggeld, voor vaste Premien in het Jaar, alle GEBOUWEN MEUBELEN, KOOPMANS-GOEDEREN, OOGST VEEenz. enz. Het vaste Kapitaal, groot Reserve-Ponds en de zeer billijke bohandeling, alles onder toe- zigt van aanzienlijke Commissarissen, doen deze Maatschappij onder de soliedste rangschikken. VERZEKERINGEN worden gesloten in de HAAR LEMMERMEER door den Agent B. LABRIJNop het Kruisdorp aldaar. gevestigd te DELFT. Goedgekeurd bij Z. M. Desluit van 20 December 1855 N°. 63.) Deze Maatschappij verzekert tegen zeer billijke VASTE PREMIEN. Tarieven en Voor- waarden zijn te bekomen bij de Agenten J. H. LICHTENBELT, te Aalsmeer. J. BAKKER SCHUTHaarlemmermeer. H. H. B. BINNEWIERTZ, Heemstede. op Dingsdag 30 October 1860, des middags ten 12 urein het Logement DE KROON", te Haarlem, ten overstaan van den Notaris BAKKER SCHUT, van: N°. 1. Een Kavel WEI- en BOUWLANDaan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3