°-'i - 180 - Marktberigten WATERHOOflTE W ATERIIOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER waargenomen van 6 October des middags tot op den middag van 13 October 1860. Oct. 6 7 8 9 10 11 12 13 IN DE RINGVAABT -T- A. P. in Ellen. IN DEN POLDER bij den CRUQOTCS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. 0.50 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.47 0.46 4.80 4.82 4.92 4.98 4.92 4.73 4.64 4.68 4.80 4.84 4.93 5.02 4.93 4.76 466 4.60 Te zamen WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantal 4.91 4.95 5.05 5.10 4.90 4.78 4.70 4.60 4.83 4.88 4.94 5.02 4.90 4.81 4.70 4. 66 Aantal slagen Alzoo per minuut Uren Pomp. Ketels CRUQUIES. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJNDEN. Aantal Uren Pomp. Ketels 12 7 6 24 7 6 24 7 6 11 7 6 6 7 6 12 7 6 89 32457 6.078 den Sloterwegzijnde N°. 6 in Sectie H H: groot 20 Bunders 2 Roeden. N°. 2. Een Kavel WEI- en BOUWLANDals voren, zijnde N°. 21 in Sectie G G; groot 19 Bun ders 98 Roeden. N°. 3. Een Kavel WEI- en BOUWLAND, met HUISMANSWONING en STALLINGaan den Spie- ringweg, in Sectie J, N°. 15; groot 19 Bunders 73 Roeden 50. MV* Bit laatste Perceel is verhuurd lot Kerstijd 1861, voor f 760 's jaars-met 3 jar en optie voor f 810 's jaars. De Perceelen N°. 1 en 2 zijn dadelijk le aanvaar- den en alien inmiddels uit de hand tekoop. Adres aan den Notaris BAKKER SCHUT. Amsterdam, 15 en 17 October. Tee. Runderen lste kwal./160 a 190; 2de kwal. 150 a 180; 3de kwal. 140 a 160. Melk- en Kalf-Koeijen 100 a 160. Scbapen 28 a 34. Varkens 50 a 54 cts. per N. ffi. Kaas. Goudschc geschept/ 12 a 12£. Gbanen en Zaden. Tarwe prijshoudend131 ffi witbonte Poolsche/ 450; 131 ffi bonte dito 440 a 441; 127 ffi dito f 422 bij partij. Rogge onveranderd met redelijken handel- 125 ffi Pruissische/ 234; 121 ffi dito 215; 119 ffi Odessa /197; 117, 119 ffi jarige Petersb. 197 a 200. Haver. Puike Dikke 11 a iij. Koolzaad hooger; op 9 v. Olie in Oct. 72; April 76. Lijnzaad williger; 105 ffi Riga 290 a 292£; 110 ffi Petersb. 340; 99 ffi Archangel 295; 100, 101, ffi dito 300. g Alkmaar, 12 October. Granen en Zaden. Tarwe/ 12,25; Rogge 8,— Garst f 6,Chevalier dito 7,25 Raver/4,75; Paardenboonen /8,25; Bruine Boonen /17; Groene Erwten 19,— Graauwe dito/19,50; Vale dito/15,50; Witte dito 13,Kar- weizaad 12,50; geel Mosterdzaad 12,— rood dito f 18. Kaas. Aangevoerd571 stapcls of 131,711 Ned. ffi; kleine 26,50; middelbare 27,— kommissie 26,50; laagste prijs 22, Broek in Waterland, 11 October. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 43 stapcls4470 stuks of 9324 Ned. ffi prijs 26,25. Delft, 11 October. Granen ruim aangevoerd; jarige Tarwe 14,50 a 15,25; Tarwe van het eiland Rozenburg 12,— a 13,— - West! 13,— a 13,50; Eil. Rogge 7,90 a 8,10; Westl! f 7,50 a/7,75; Eil. Winter Garst 6,— a 6,25; Westl. 6,50 a 7,— Eil. Zomer dito 5,40 a 5,60West!. 5,60 a 6,—; korte Haver/5,lange/4,50; Duivenboonen 9,Paar denboonen 7,50. Botf.r met vooruitgnande markt: lste kwal. /65.— a 66 2de kwal. 58,— a 64,— Dordrecht, 11 October. Granen en Zaden. Tarwe. De aanvoer van oude en nieuwe Zeeuw sche, Vlaamsehe en Overm. was klein, waardoor benoodigden, cm in hunne wekelijksche behoefte te voorzicn, vorige prijzen hebhen moeten invvilligen; Sjarige /15 a 15,70; Ijarige 13 a 15; nieuwe 10 a 13. Rogge. Jarige en nieuwe mede weinig aangevoerd en tot genoteerde prijzen wel teverkoopen- jarige Zecuwsche, Vlaamsehe en Overm. 7,50 a 8nieuwe dito 6,30 a 7,40; 144/2 ffi dito Limburger is lot 210 a 216 naar kwal. verkocht. Garst. Winter goed prijshoudend, Zomer in de beste soorten begeerd en 30 cents duurder betaald Zeeuwsche, Elakkeesche en Overm. Winter /5 a 5,90; dito Zomer 5,20 a 5,70. Spelt. De aangevoerde parlijtjes vielen nog al verscbillend in kwaliteit en zijn tot 3,30 a 3,80 ver kocht. Ilaver zeer weinig ter markt en tot 20 cents hooger gretig genomennieuwe Zeeuwsche en Inl. Voer 3,30 a 3,70; dito Dikke 3,80 a 4,40. - Boekweit. Voor mooije Rijn was 220 te bedingen en 5 hooger te verkrijgenBre- dasche is tot 220 en Limburgsche tot/215 verkochtmooije Fransche werd tot 215 geveild en iets minder geboden. Boonen. Paarden- en Duivenboonen niet getoond. Witte en Bruine Boonen zijn opgeruimd. Erwten. Blaauwe, weinig ter markt hebben vorige prijzen opgcbragt; goed kookende Zeeuwsche en Flakkeesche 11 a 12, wakke en afwijkende 7 a 9 naar kwal. Witte blijven voor mesting gereeden aftrek vinden en zijn weder hooger, als Koningsb. tot 8,70 a 8,80, verkocht. Koolzaad werd heden weinig geveild en voor en- kele parlijtjes iets hooger prijs ingewilligd; mooi Overm. zak- goed werd tot 62|, andere soorten tot 52 a 60 naar kwal. door onze olieslagers genomen; op 9 v. Olie hooger ge- houden, vond weinig vraag; in deze maand 71Nov. 72; April 75. Lijnzaad werd hooger gehouden en dit verhin- derde den omzet; 115 ffi mooi Memol was niet onder 340 112 ffi Catania 385, 110 ffi Liskoff/ 330 en 108 ffi Riga 310 te bekomen. Kanariezaad weinig aangevoerd en tot iets hooger prijs, /10 a 10,80 wel te verkoopen. Gouda, 11 October. Kaas met kleinen aanvoer en levendigen handel; Schotsche 20 a 22 per 50 kilo; prima kwaliteit 24. Groningen, 16 October. Granen en Zaden. Sedert ons vorig berigt is het weder nog ongunstiger geworden dan vroeger, en de veldarbeid wordt daardoor bijna geheel belet. De aanvoer van Nieuwe Tarwe was heden iets ruimer dan vroeger; tot vorige pryzen had daarin goeden handel plaats; Oude Tarwe gevraagd maar bijna niet le krijgen. Rogge vond, in navolging van andere markten, heden eene zeer levendige vraag en was tot 20 cents hooger goed te plaatsende aanvoer van Nieuwe is nog klein. De aanvoer van Boekweit was heden zeer klein, vooral in goede soorten, waarvan zoo goed als niets werd aangeboden; de prijs wordt 25 cents hooger genoteerd, maar daartoe blcven koopers over. Niettegenstaande een zeer ruime aanvoer van Winter-Garst, vooral van het Oldambt, was de vraag voor verzending naar FrieslandNoord-Holland en Belgie levendig genoeg om alles tot eene verhooging van 15 cents sedert Vrijdag op te doen ruimen, er bleef nog veel vraag onvoldaan en voor puike par- tijen werd nog boven de notering bedongen. Voor Haver was Vrijdag weinig vraag en de prijzen liepen toen wat lager; heden herstelde zij zich geheel van dien teruggang en sluit op goed de prijzen van heden voor 8 dagen; zoowel ter verzending naar Belgie als naar Engeland werd veel gekocht. Gort hooger verkocht met veel handel voor verzending. Koolzaad ko°mt weinig meer voor, en de houders zijn daarmede zeer vast gestemd. IUapolie hooger met meer handel, zoowel dadelijk als op levering. Noleringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode /13 40 a 13,60127 ffi dito witte/13,10 a 13,30; 116/120 ffi nieuwe roode/ 8,30 a 9,10. Rogge. 113/116 ffi Nieuwe Inlandsche 5,90 a 6,30; 123 ffi Pruissische 7,30. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze 6,75 a 7,25; 110/113 ffi zwarte 6,55 a 7,05. Nieuwe Garst. 93/99 ffi Winter 5,— a 5,85. Haver. 78/85 ffi n.Dikke/4,15 a 4,65; 65/68® n. witte Voer/3,10 a/3,40; 68/72 ffi n. zwarte dito /3,50 a 3,90. Paardenboonen/4,50 a 7,50. Koolzaad 9, a/12,50. Gort. Grove 9,25 a 9,50puike /10 a 10,25; Parel-Gort 12,75 a 25. Olie. Raap-/40; Lijn-/29£. WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Meteorol. Observ. te Utrecht. 10 11 12 13 WlND- rigting kr. N. ffi Barom. bij 0°. Th Fah. zw. wzw. w. w. wnw. w. nw. nw. nnw. wnw. wnw. zw. wnw. nno. nw. wnw. nw. nw. zzw. zw. zw. 0,5 4,5 0,0 0,5 15,0 1,0 1,0 8,0 5,5 0,5 1,5 16,0 0, 8,0 0,0 0,5 1,0 0,0 7,5 13,5 11,0 767,39 65,87 65,34 63,05 62,99 61,07 56,60 56,54 60,68 64,04 61,36 49.92 44,42 47.80 50,27 51,46 54,66 58,65 54.93 50.81 48,69 46,8 53,8 55,8 54.0 51.1 54.7 46.8 46.2 48.4 45.3 46,6 48.1 44.2 49.5 47,5 38.3 43,3 46,8 41,0 40,3 43,2 Afwijk. der Temp Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. -f 2,0 0,89 0 Zw. bewolkt. 2,2 0,94 0,1 Betrokken. 4,0 0,95 0,3 Idem. 0,4 0,81 0 Bewolkt. 2,9 0,55 0 Idem. 2,9 0,81 0,2 Idem. ■(- 4,9 0,80 0 Zw. bewolkt. 8,8 - 4,0 0,68 1,8 Idem. 0,70 2,5 Bewolkt. - 4,1 0,80 0,5 Idem. 8,6 0,81 L3§ Zw. bewolkt. - 4,9 0,95 2,7 Betr. regen. 0,9 0,90 1,5 Zw. bewolkt. 8,6 0,78 0,2 Idem. 11,0 0,87 0,2 Bijna heider. 6,7 0,86 0,6 Ligt bewolkt. 9,0 0,72 2,3* Zw. bewolkt. 6,8 0,93 2,6 Idem. 9,4 0,81 0,3 Betrokken. 12,2 0,92 1,2 Idem. 1,8 0,94 Betr. regen. I Van 7£ tot 8£ ure weerlicht. uren m'n- eu te 10 uren 10 min. onwedcr. i Hierbij was 0,7 m. m. hagel. Hierbij was 1,0 m. m. hagel. Haarlem, 10 en 15 October. Kaas. Ter Kaasmarkt aangevoerd en verkocht 3690 stuks (42 stapels) Zoetem. Kaas a 24,75 de 50 Ned. ffi. Granen. Garst/5 a 5,20. Haver 3,80 a 4,30. Duiven boonen 8,40. Paardenboonen 8,50. Capuciiner Erw ten/ 10,10 a 12; Groene dito 12. Koolzaad 10,45. Hoorn, 11 en 13 October. Kaas. Ter waag gewogen van af 5 October, dagelijksche weging, 11 stapels of 2970 ffi; Donderdagsche markt 284 stapels of 76,057 ffi, te zamen 295 stapels of 79,027 ffi. Hoog- ste prijs: kleine 26,50; middelbare 25 laagste 22. Granen. Ter markt gebragt 665 mud, als: 22 mud Rogge 7,50 a 7,— 16 mud Tarwe/13,75 a 13; 174 mud Garst f 3 5,75; 188 mud Haver/" 4-, 75 a 4-,12 mud Witte Erwten 12,50 a 10,5 mud Groene dito/18 a 15; 40 mud Graauwe dito 16,— 80 mud Vale dito 15,25 a 13; 123 mud Bruine Boonen 18,50 a 14; 5 mud Paardenboonen f 8 Nog op monster verkocht: 230 mud Mosterdzaad 19- 125 mud Karweizaad 14. Leiden, 12 on 13 October. Boter. 3920 Ned. ffi. lste kwal. 50 a 56, 2de kwal. 44 a/49 per Vat; 1,25 a 1,40 en /1,10 a 1,224 per Ned. ffi. Vf.e. 14 Kalfkoeijen 118 a 176; 216 vette dito f 132 a/210; 92 Vare dito 76 a 146 66 vette Kalve- ren 26 a 58; 18 nuchtere dito /5a 12 376 Scbapen 14,a 25,30 magere Varkens/14 a 30; 252 Biggen /4a 11. Granen. 20 mud Wintertarwe 14 a 15; 14 mud Zomer- of Nieuwe Tarwe 12,— a 13..— 55 mud Winterrogge /8a 8,50. 20 mud Zomer- of Nieuwe dito /7a 7,50. 26 mud Garst/ 6 a 6,50; 29 mud Chevalier dito 7 a 7 50 30 mud zware Haver 5 a 5,5041 mud ligte dito /4a 4,50. 10 mud Duivenboonen 8,50 a 9. 12 mud Paar denboonen 7,50 a 8. Purmerende, 15 October. Ter n a jaars VEE-markt zijn aangevoerd circa 2000 Runderen- prijs tot 160geen vlugge markt. 16 October. Vee. Aangevoerd: 1092 Schapen en Lammeren, levendiger handel; 180 Runderen, handel levendiger; 80 vette Kalveren 50 a 70 cents per Ned. ffi, handel vlug- 20 nuchtere dito, 14 stug; 76 vette Varkens 48 a 53' cents per Ned. ffi, vlug; 12 magere dito 11 a 17 en 380 Biggen/ 4 a 6,50, in beide stuggen handel. Boter 1,20 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- f 3 50- Eenden 3. Rotterdam, 15 October. Granen en Zaden. Tarwe. Van Witte was de aanvoer klein, waardoor voor Jarige en Nieuwe iets hoogere koersen werden ingewilligd Poolsche en Roode 5 a 15 hooger met matigen afzet. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsehe 1859 zakmaat U a 15,50; goede dito 13,25 a 13,75; puike dito 1860 12 a 13,50; goede dito 11,25 a 11,75afwijkende soorten f 10 a 11; 158/2 ffi Oude Witbonte PooIscbe/465160/2 ffi Jarige dito 455; 2400 kilo (130, 131 ffi) Roode Poolsche 450f- 2400 kilo (127, 128 ffi) Nieuwe Iloogl. Kleefsche 395, Rogge. Zeeuwsche matig aangevoerd als voren wel te plaatsen. Buitenlandsche soorten meorendeels 5 hooger aan consumplie met redelijken omgang. Puike nieuwe Zeeuw sche en Vlaamsehe 1860 zakmaat 6,50 a 7,25; dito Noord- Brabandsche en Overm. 6,25 a 6,75; afwijkende soorten 5 a 6; 156/2 ffi Pommer /255; 152, 154/2 ffi Dantziger 235 a 243; 145, 149/2 ffi Koningsberger 215 a 227; 150/2 ffi puike dito/ 240; 118, 151/2 ffi Nieuwe Limburger 220 a 228; 143, 150/2 ffi Petersburger200 a 208. Garst. Zeeuwsche niet ruim ter veil 20 cents hooger. Buiten landsche soorten op nieuw hooger verkocht. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsehe Winter 1860 zakmaat 5 a 6,10; Zomer /5 a 5,90; 107, 108 ffi Nieuwe Rijn/206, 130/2 ffi Libau 200. Haver 20 cents hooger langzaam genomen. Puike Nieuwe korte 4,50 a 5,30; dito lange 2,90 a 4,50. Afwijkende lange en korte3 a 3,75; 100 kilo (73, 74ffi) Jarige Deensche 10. Boekweit 15 hooger. Noord-Brab. 225 a 235; 2100 kilo Rhijn 230 a 232; Jarige Fran sche 210. Erwten. Puike soorten voortdurend schaarsch, gewone als voren. Puike Schokkers 12,50 a 13,50; afwij kende 6 a 11; puike kleine/11 a 13; afwijkende5,50 a 9, Nieuwe Geldersche graauwe en Capucijnen 13 a 15,50. Boonen. Van Nieuwe Bruine kwamen nog weinig partijtjes voor, welkewederom 16 a 24 genomen werden. Van Nieuwe Paardenboonen waren enkele partijtjes aangevoerd, wclke tot 6 a 8,50 betaald werden. Koolzaad als voren. Zeeuwseh X 62 a 65 gestort. Vlaamsch en Flakkeesch 61 a 62 in zakken. Lijnzaad. Zeeuwseh Zaai 10 en 4 St. hooger. le kwaliteit 108 a 110 St.; 2e kwal. 22 a 98 St. per Dordtsch Achtendeel Kanariezaad langzaam als voren,/8 a 11. Meekrap redelijk geveild; tot vorige prijzen bestond vrij goeden kooplust. Wortelen iets lager afgegeven. Prukkerij van Bong a k C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4