J ABVMTMfHil - 185 Weekblad van Haarlemmermecr, HIPPO-LASSO. BTJVOEGSEL Landbouw. HIPPO-LASSO. Haarlemmermeer OPENRARE VERKOOPING Paardenstrik of Dwangtuig GE0CTR00IJEERDE MACHINE om Stroomatten te maken. TE HOOP: LANDBOUW-WERKTUIGEN TOT IIET van Vrijdag 26 October 1860. gezien, die juiste afbakening der grenzen van ieders pligten en bevoegdheid door een goed reglement vast te stellen. De Haarlemmermeer-Polder is toch in een geheel exceptioneelen toestanden de regeling die voor kleinere polders voldoende is, waar de leden van bet bestuur gewoonlijk in den polder wonen en in dagelijkscbe aanraking met elkander zijn, terwijl het geheele beheer veel eenvoudiger is, is het bier geenszins. Wij gelooven dat vooral door Heemraden in den laatsten tijd de beboefte aan die regeling le- vendig gevoeld wordten bet behoort voorzeker tot de bevoegdheid van Hoofdingelandenom die te ont- werpen. Is eene juiste regeling van de verantwoor- delijkheid van elk lid van het Bestuur een noodza- kelijk vereischte voor een goed beheer, het behoeft wel niet gezegd te vvorden dat, om deze verantwoor- delijkheid vruchten te doen dragenvolledige open- baarheid tegenover de belanghebbenden noodig is. Het is niet de eerste maaldat wij daarop aandrin- gen en wij zullen er daarom ook ditmaal niet over uitwijden. Maar tooh kunnen wij niet verzwijgen hoe groot onze bevreemding isdat het bestuur in den laatsten tijd niet de minste behoefte gevoeld heeft, om aan de Ingelanden eenig openlijk blijk van be- langstelling te geven. In den laatsten tijd dacht elk landbouwer bij iederen regenbui met angst aan het oogenblik, dat de Lijnden niet meer in staat zou we- zen alleen den polder droog te houden, en aan de groote teleurstellingen en schaden, die hem wachtten, zoo de Cnquius niet bij tijds gereed wareen het bestuur schijnt er niet aan gedacht te hebben door eenige officiele mededeeling de Ingelanden gerust te stellen of nudaar die vrees bevestigd is geworden zijn leedwezen hierover te betuigenhet bewijs te leveren, dat dit groote onheil niet aan gemis van voorzorgen of ijver te wijten is, en te verklaren wat de vooruitzigten thans zijn. Zijn wij goed onderrigt, dan is van wege den Dijkgraaf officieus aan enkelen medegedeeld geworden, dat de Cruquius binnen eenige dagen in werking zou komen. Waarom zulk eene goede tijding, waarnaar reeds geruimen tijd reikhal- zend werd uitgezien, zoo bedektelijk ruoet worden verbreidalsof men vreesde inbreuk te maken op het stelsel van geheimhouding en van het als onmondigen behandelen der Ingelanden, is ons echter niet duidelijk. MIDDEL TOT HET VOOR KOMEN VAN BRAND IN DE TARWE. Daar de tijd tot het uitzaaijen van de wintertanve weder begint te naderenen het den landbouwer, die niet zorgeloos zijn graan in den grond werpt, geenszins onverschillig kan zijn om zoodanige hulp- middelen te kennendie eene ziekte in zijne tarwe- akkersin gewone omstandighedenkunnen voorko- menzoo is het dat wij het navolgende aan de lezers dezer Courant en alle belangstellenden aanbevelen. Het is bekenddat in sommige jaren de brand in de tarwe menigvuldiger voorkomt dan in andere; de middelen tot voorkoming van dit ongemak zijn verschillend en leveren niet altoos even goede uit- komsten op. Het door ons bedoelde middel om den brand in de tarwe (uredo caries) te voorkomen, be- staat in het aanwenden van zwavelzuur op de zaai- tarwe. De zaaitarwe wordt vooraf zwaar geschoond, zoo dat alle ligte korrels daar geheel uit verdwijnendan wordt op twee mudden zaaitarwe een Nederlandsche kan zwavelzuur van 66° (Beaume) met eene fijne straal uitgestort en, terwijl dit gesehiedt, wordt de hoop koren door twee daarbij geplaatste mannen met schoppen vlijtig omgezet, zoolang dat men veronder- stelt, dat het uitgestorte zwavelzuur den hoop geheel heeft doortrokken. Nu laat men het een paar uren liggenhet wordt dan op nieuw omgezet en vervol- gens met eenig zand vermengd en gezaaid. De behandeling der zaaitarwe met geconeentreerd zwavelzuur tegen den brand isbehalve misschien eldersop het eiland Schouwen in Zeeland met eene gelukkige uitkomst door een praktischen landbouwer aangewend. Men heeft aldaar Zomer- en Wintertarwe gezaaid, waarvan men de zaden wel en niet in zwa velzuur had geweekt. Tarwe, die toen niet geweekt was, was erg bezet met brand, terwijl de geweekte tarwe geheel vrij bleef. De boven omschrevene handelwijs is gemakkelijk en niet kostbaarals men 3 a 4 uren voor het zaaijen de bewerking doet, is het voldoende; terwijl het kalken, dat hier veel in gebruik is, altijd eenige dagen voor't zaaijen moet geschieden, zoodat men bij eene regenachtige weersgesteldheid wel eens deerlijk in 't naauw geraakt en het ingekalkte zaai- zaad kan bederven. Wij bevelen de vorenstaande behandeling der zaai tarwe, om den brand voor te komen, dus dringend aan, en noodigen de proefnemers uit om later door dit blad hunne bevinding nopens de gebleken waarde van dit middel mede te deelen. (Zie mede hierover Tijdschrift van Nijverheid, deel 6, stuk 5, pag. 39.) Ik ben hetop grond van genomene proeven, niet geheel over dit onderwerp eens met den schrijver in de Courant van Zondag 11. In mijne vorige betrek- king jaarlijks vele bunders met tarwe latende bezaaijen, werd ik door de bezwaren, welke het kalken der zaaitarwe oplevert (zoo als schrijver die teregt aangeeft), tot de beproeving van zwavelzuur opgewekt, vooral omdat ik gehoord had, dat men ook in Zeeland daarover zeer tevreden was. Vergelijkende proeven met Engelsch zwavelzuur, kopervitriool (1) en gewoon kalken, op eene vrij groote schaal in Haarlemmermeer genomen, vielen zoo bepaald ten voordeele van het laatste dezer drie bijt- middelen uit, dat ik later geene nieuwe proeven met de twee andere stoffen meer nam. Hoe bekend dit aan de meeste landbouwers ook zijn moge, meen ik echter hier wel te mogen herinneren, dat kalken eerst goed helpt, wanneer men vooraf de zaaitarwe met sterken pekel bevochtigt. Een ander zeer eenvoudig middel wordt ook niet genoeg toegepast, naar ik meen. Het is het wasschen der zaaitarwe, hetgeen men doet door dezelve in eene groote tobbe geheel onder water te zetten, ze goed om te roeren, en dan al de bo- vendrijvende korrels zorgvuldig af te scheppen, waarna men de onder water geblevene korrels in manden laat uitdruipen en daarna de pekel en kalk er onder mengt. Voor hendie proeven met Engelsch zwavelzuur mogten willen nemen, deel ik nog mede, dat volgens mijne opgave in Zeeland niet 1 Ned. kan per 2 mud, maar 1 flesch per mud gebruikt wordt. Karen24 Maart 1860. Jb. Boeke. Overgenomen uit de Groninger Courant van 23 en 26 September.) (1) De fijngestampte kristallen van dit zout (zwavelzuur ko- peroxyde) worden in Holland (hoewel onder een anderen naara en tegen het driedubbele van den markprijs verkocht) wel als brandwerend middel bij zaaitarwe gebruikt. Vrijdag 2 NovemberSt. Huberts Beesten- of Toon- markt te Gorinchem. Zaturdag 3 Najaars-Veemarkt te Beverwijk. Maandag 12 St. Maartensche Paardenmarkt te Gorinchem. Dingsdagl3 St. Maartensche Beestenmarkt te Gorinchem. Paardenstrik of Dwangtuig. Wij vestigen de aandacht op dit werkje, bij den boekhandelaar J. Noordendorp, te Amsterdam verschenen (zie Advertentie). Het is uit het Eranscli overgebragt door den Rijks-veearts D. van Hulst, te Nieuwveen, wiens naam reeds eene aanbeveling is. Het bevat de beschrijving van een zeer eenvoudigen toestel, die, blijkens het daar vermelde, uitnemend geschikt schijnt te zijn tot het bedwingen en afrigten van paarden, terwijl het tevens een onfeilbaar mid- del moet wezen om het hollen te beletten. De uit- vinder Lunel heeft daarvan in de Krim tot het temmen van paarden een uitgebreid gebruik gemaakt. Zes met zorg uitgevoerde teekeningen maken de be schrijving volkomen duidelijk en zijn naauwkeurig ge noeg om daarnaar het toestel te doen vervaardigen. Het medegedeelde omtrent het nut en de goede uit- werking draagt zeer het kenmerk van waarheid zon- der overdrijving. Wij durven daarom het werkje aan alien, die met paarden omgaan, gerust aanbevelen. De uitvoering is zeer net. Onzen dank voor de toezendingen van de heeren 0. P. Hondius en J. Boeke. De ingezonden opstellen van den heer J. H. D. Koenen en de mededeeling van den heer Bosker worden spoedig geplaatst. it W op Dingsdag 30 October I860, des middags ten 12 urein het Logement DE KROON", te Haarlem, ten overstaan van den Notaris BAKKER SCIIUT, van: N°. 1. Een Kavel WEI- en BOUWLANDaan den Sloterwegzijnde N°. 6 in Sectie HH; groot 20 Bunders 2 Roeden. N°. 2. Een Kavel WET- en BOUWLAND, als voren, zijnde N°, 21 in Sectie GG; groot 19 Bun ders 98 Roeden. N°. 3. Een Kavel WEI- en BOUWLAND, met HUISMANSWONING en STALLING, aan den Spie- ringweg, in Sectie J, N°. 15 groot 19 Bunders 73 Roeden 50. Dit laatste Perceel is verliuurd tot Kerstijd 1861, voor f 760 'sjaars, met 3 jaren optie voor 810 'sjaars. De Perceelen N°. 1 en 2 zijn dadelijk te aanvaar- i en alien inmiddels uit de handtekoop. Adres aan den Notaris BAKKER SCIIUT. Bij J. NOORDENDORPte Amsterdamziet het licht dienende om het PAARD den MUIL - EZEL en in 't algemeen alle groote viervoetige Huisdieren, die door hunnen ondeugenden, koppigen of wilden aard onhandelbaar zijnin zeer korten tijd en op hoogst gemakkelijke wijze te TEMMEN en tot alle diensten af te rigten en tevens het HOLLEN van het Rijd- en Trekpaard ONMQGELIJK te maken. Naar het Eransch van M. RAABE, Ritmeester bij liet 6de Re- gement Dragondersen M. LUNELLuitenant bij het 4de Eskadr. van den Trein, door D. VAN HULST, Rijks-Veearts. Met 10 Platen. Prijs f ,90. Belcroond op de laatst gehouden Tentoonstelling van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw te Gouda. Bovenstaande MACHINE, geschikt tot het maken van alle Soorten MATTENalsvan Strop' Riet Biezen, enz. enz. is verkrijgbaar aan het ETABLIS- SEMENT ARTS 8p METIERS, in de Warmoesstraat M 446, te Amsterdam; waar, op franco aanvrage alle verlangd wordende informatien verkrijgbaar zijn. ran nieutce rintling. BURGESS KEY's Patent Gras- en Graanmaai- werktuigen, bekroond met den eersten prijs van 500.op Rusthoeh en te Goes, thans alhier met groot voordeel in gebruik. NB, Ten einde teleurstellingen in de aflevering te voorkomenwarden Heeren Landbouwers ver- zocht lmnne Bestellingen vroegtijdig op te geven. IlORNSBY's Zaaimachines van 6 tot 16 rijen. Deze behoeven een derde van het gewone Zaai- zaad en vergoeden meestal binnen het jaar de onkosten van aankoop. HORNSBY's Patent Prijsplo eg en, bekroond op elke ploegwedstrijd. Derzelver goede werking wordt door gebruikers hier te lande zeer geprezen. RANSOMES SIMS gunstig bekende W erktuigen voor Akkerbouw en ter bereiding van Veevoeder. BENTALL's Patent Wortelkneuzers. Deze Moes, vermengd met Haksel, geeft best Veevoeder en bespaart meestal de helft van Wortelgewassen. BENTALL's Patent IJzeren Dakpannen met 2 lichtopeningendienstig om daglicht te geven in Schuren en op Zolders. Hydraulieke Hooipersen. Deze persen het Hooi beter dan eenige andere Pers. BARRETT'S Nieuw verbeterd 2paards Dorsch- werktuig, sedert jaren hier bekend als voor- deelig dorschende fijne ZadenGranenErwten en Boonen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 5