t 186 - Marktberigten. WATEKHOOGTE WATEEHOOGTE en WEB.KING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER waargenomen van 13 October des middags tot op den middag van 20 October 1860. -r- A. P. in Ellen. u Ed Ed f- O a IN DE ringvaabt IN DEN POLDER bij den CKUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den •CRXJQUIXJS bij den LIJNDEN. aan hot VENNEPER- DORP. Oct. 13 0.46 4.68 4.60 4.60 4.66 14 0.43 4.49 4.51 4.45 456 15 0.44 4.46 444 4.47 4.46 16 0.56 4.48 4.38 435 4.45 17 0.42 4.40 4.36 4.34 4.40 18 0.38 4.40 4.33 4.30 4.38 19 0.52 4.38 4.34 4.31 4.38 20 0.46 4.41 4.36 4.30 4.38 Te zamen Aantal slagen Alzoo per minunt WEBKING der STOOMTUIGEN" WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Meteorol. Observ. te Utreclit. LEEGIIWATER. Aantal Uren Pomp. Ketels CRUQUITJS. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJNDEN. Wind- kr rigting N.g Barom. bij 0°. Th. Fah. Afwijk. der Temp. Aantal Uren Pomp. Ketels 12 7 6 24 7 6 24 7 6 24 7 6 24 7 6 24 7 6 24 7 6 12 7 6 168 7 6 59340 5.886 14 16 17 18 19 20 10 10 10 10 w. w. w. w. wzw. ZW-. zw. z\v. wzw. zvv. w. wzw. zw. zw. zw. wzw. wzw. zw. w. w. w. 0,5 0,5 0,0 0,5 6,0 10,0 13,0 18,0 0,5 9,0 11,0 1,0 4,5 17,0 28,0 6,0 9,0 11,0 10,0 2-2,0 1,0 747,71 49,54 53,84 57,29 57,16 53,50 52,83 51,72 56,20 58,20 60,67 62,80 60,02 56,34 51,14 54,99 55,5 51,65 56,49 60,82 64,70 47.7 49.1 43,5 48.2 52,5 50.4 56,1 59,9 47.5 49.8 54,1 45.9 47, 51.6 51.1 52.2 56,1 55,4 51,6 54.3 1.6 5,9 4.7 1.1 2,5 2.2 7,0 5,0 0,5 0,7 0,7 2,2 0.9 2,9 3,4 4.0 1, 7,9 3.1 0,0 1,4 0,95 0,90 0,95 0,95 0,77 0,98 0,91 0,86 0,95 O, 0,70 0,83 0,89 0,80 0,95 0,91 0,79 0,98 0,75 0,67 0,82 CD P P 1,7 4.5 0,9 3.6 1.2 4,6 0,2 0,1 5,4 0,3 0,1 0 0 0 1.3 Opmerkin- gen. Zw. bew. reg. Idem. Bewolkt. Zw. bew. reg. Betrokken. Betr. regcn. Zw. bewolkt. Idem. Ligt bewolkt. Zw. bewolkt. Bewolkt. Bijna helder. Bewolkt. Zw. bewolkt. Betr. regen. 1,0 jZw. bewolkt. 0 Idem. 0,9 Betr. regen. 4,6Ligt bewolkt. Bewolkt. Ligt bewolkt. BARRETT'S Nieuw Patent 3paards vervoerbaar Stoorawerktuig en Dorschmachine. BARRETT'S Nieuw Stelsel van Paardenruiven en K rib ben. RICHMOND CHANDLER'S Prijsliakselsnij- ders, Stoomkooktoestellen, Kaasper- sen, Kneedmaobines, enz. enz. Herstellingen van Werktuigen worden in korten tijd volbragt. 95. Blaauwburgwal. Jgenten voor Nederland Amsterdam. KEYSER SWERTZ. keesche werden tot 11 a 12, wakkc en afwijkende tot 7 a 9 naar deugd met graagte genomen. Witte zeer willig en voor mesting 50 cents hooger; Koningsb. tot/ 9,20 en Dant- ziger tot 9,50 verkocht. Koolznad was heden uit het Over- maassche en Zeeland meer aangevoerd en werd tot de geno- teerde verhoogde prijzen aan onze olieslagers verkocht, zeer Te 10 uren 20 min. onweder. 12,50 a 12,5 mud Groene dito 18 a 14; 25 mud Graauwe dito 18,25 a 14,— 75 mud Vale dito/16 a 13; 64 mud Bruine Boonen 20 a 18. Voorts zijn nog op monster verkocht: 225 mud Karweizaad 13. 350 mud Mosterdzaad mooi gestort Zeeuwsch lot X 66, mindere soorlen en zakgoed 1/ 18,50, tot 55 a 64 naar kwal. Op 9 v. Olie in deze maand tot Amsterdam22 en 24 October. Vef.. Runderen Iste kwal./150 a 180; 2de kwal./ 140 a f 160; 3de kwal. 100 a 130. Melk- en Kalf-Koeijen 100 a 150. Schapen 26 a 30. Varkens 48 a 52 cts. per N. ffi. Boter per 40 Ned. ffi: Friesche 51 a 54, Kuindor/51 a 54; Kamper 54 a 56Deventer 47 a 50 Zwolsche 51 a 54. llooi en Stroo. Langestraals Hooi 18£ a 20, Kamper- Eilands dito 17 a 20, Koe dito 13 a 16; Rogge Stroo 15 a 17 Tarwe dito 13£ a 16% Kaas. Goudscho geschept13 a 13% Alkmaar19 October. Granen on Zaden. Tarwe1,/12,25 Rogge 8,Garst f g 25Chevalier dilo 7,50; Haver 5,50; Boonen f 8 50 Groene Erwten 19,—Graauwe dito/20; Vale en Witte dito 16,— Kanariezand 11,75; Karweizaad 12,75 en Korianderzaad 8 per 50 kilo. Kaas. Aangevoerd: 494 stapels of 113,563 Ned. Id; kleine 28 middelbare 28,50,— kommissie 28,25; laagste prijs 23,—. Broek in Waterland, 18 October. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 20 stapels, 3200 stuks ■of 1512 Ned. ffi prijs 27,50. Delft, 18 October. Voor Granen was dc stemming levendig en werd veel handel gedaan- Tarwe van het eiland Rozenburg 12,50 a 14,— Westl. 13,50 a 14,50; fill. Rogge 7,60 a 8,25; Westl. f 7 80 a 8,80Eil. Zomer Garst6,a 6,25 Westl./ 6,50 a /6,60, Lange Haver/3,60 a 4,50; Duivenboonen/10,50 Paardenboonen/'8,50; Groene Erwten 10 a 14. Aardappelen blijven koers houden. Vee ruim ter markt en tot lagerc prijzen afgedaan. Boter merkelijk hooger; lste kwal. 67, a 68, 2de kwal. 62,— a 66,— Dordrecht, 18 October. Granen cn Zaden. Tarwe. Jarige Zeeuwsche, Vlaamsche ^n Overm. minder ter veil en goed prijshoudendnieuwe vond in de beste soortcn tot 30 cents hooger genegen koopers; 2ja- rige 15 a 15,75, Ijarige 13,50 a 15, nieuwe/ 10,oO a f 13 30. Rogge was tot vorige prijzen wel to plaatsenja rige Zeeuwsche, Vlaamsche cn Overm. 7,60 a 8nieuwe dito f 6 30 a 7 40; 144/2 ffi Limburger tot 220 en 140/2 6; jarige Archangel tot 200 ter veil. Garst zeer willig en tot merkelijk hooger prijs met graagte genomen; voor eene partij puike geslorte Zeeuwsche werd 6,60 betaald; Zeeuwsche, Flakkecsche en Overm. Winter/5,50 a 6,40, dito Zomer/5,20 a 6,20. Spelt, hoewel de kwaliteit afwijkend vielwerd 20 cents hooger, 3,50 a 4 naar dcugd, verkocht. Ink Haver werd zeer schaarsch aangevoerd en vond tot 60 a 80 cts diooger goede vraag; nieuwe Zeeuwsche en Ink Voer 3,50 a f 420, dito tlikkc 4,20 a 5. Boekweit was zeer begoerd tot 20 hooger prijs; Bredasche is tot 235 en Limburger tot 225 a 228 verkochtmooije Fransche werd op 225 en dito Rijn op 240 gchouden, docli voor beide ids minder ge- Poden Boonen. Paarden- en Duivenb. niet getoond. Witte cn Bruine Boonen niet tor markt. Erwten. Blaauwe worden steeds weinig aangevoerd en goed kookende Zeeuwsche en Flak- X 72, Nov. tot 72£, April tot X 75 aangeboden. Lijn- zaad werd in het begin dezer week bij aanzienlijke partijen ter binncnlandsche verzending verkocht, en heden werd alleen ge- veild: 11 1 ffi Catania zeer mooije kwal. tot 390 en 107 ffi Riga tot 3I0, voor beide soorten werd iets minder geboden Kanariezaad weinig getoond en tot verhoogde prijzen,/9 a 9,50, met graagte genomon. Van nieuw Ilennepzaad werden eenigc monsters getoond, over het geheel niet mooi, meerendeels wak en ongelijk van korrel, dat men tot 210 cn 220 naar kwal. had kunnen koopen. Gouda18 October. Kaas Schotsche 22 a 22£, Fok-23 a 25, met weinig aanvoer ging alles vlug van de hand. Groningen, 23 October. Granen en Zaden. Voor het eerst scdert geruimen tijd kun nen wij eene verbetering van het weder mededeelen; wij hebben namelijk sedert Zaturdag geen regen gehad, maar helder en zonneschijn; de voortduring daarvan is zeer gewenscht. Van Nieuwe Tarwe was eenig aanvoer aan de markt, die tot goed vorige prijzen werd gekocht, de kwaliteit laat algemeen veol te wenschen over, slechts bij uilzondering komen enkele mooije partijtjes voor. Oude Tarwe werd op 127 ffi op 14 gchouden, maar vond daartoe geen vraag._Rogge onveran- Vee. Aangevoerd 26 Paarden 40 a 250. 13 Koeijen 70 a 195. 16 Kalveren 5 a 15,50. 375 Schapen /6a/ 27,50. 29 Lammeren /6a 19,90. 95 Varkens 10 a 23.-27 Zeugen /24 a 39. 950 Biggon/4,50 a 10. 14 Bokken 1 a 7. 5 Geiten 1,1-0 a 9. 950 Kippen 40 cents a 1,75. 300 Eonden 40 a 60 cents. Leiden, 19 cn 20 October. Kalfkocijen 134 a 185; 177 vette dito 128 186 Vare dito 74 a 156 70 vette Kaive- a 5916 magere dito /4a 11,50; 286 Vee. 9 a/215; ren 24 30 magere Varkens/15 a 30; Schapen /14,a 25,- S5'0 Biggen 4 a 13. Boter. 3420 Ned. ffi. lste kwal. 52 a 58, 2de kwal. 46 a/51 per i Vat; 1,30 a 1,45 en 1,15 a 1,27% per Ned. ffi. Granen. 16 mud Wintcrtarwe 14 a 15; 23 mud Zomcr- of Nieuwe Tarwe f 12 a 13. 50 mud Winterrogge/ 8 a 8 50. 21 mud Zomer- of Nieuwe dito /7a 7,50. '20 mud Garst 6 a 6,50; 27 mud Chevalier dito 7 a 7,50. 24 mud zware Haver /5a 5,50 40 mud ligte dito /4a ~f 0. 16 mud Duivenboonen 8,50 a 9. 23 mud Paar- denbooncn 7,50 a 8. Botterdam22 October. Granen en Zaden. Tarwe. Witte vond bij iets ruimer aan- - voer minder kooplust en werd 25 cents lager verkocht, waartoe dcrd in p'rijs met minder handelOude en Buitenlandsche wordt j do afwijkende kwaliteitcn moeijelijk opruimden. Roode en Pool- 10 cents hooger genoteerd, maar do vraag was tot dien prijs j sche gedeeltelijk 5 a 10 hooger aan consumptie verkocht. zeer beperkt. Boekweit was Vrijdag, door zeer geringon Puike Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat 14 a aanvoer, 15 cents hooger, heden werd er meer geveild, maar 15,50 goede dito 13,25 a 13,75 puike dito 1860 12 a dc vraag was voldocnde om alles wat tot die verhooging ter 13,50 goede dito/11,25 a 11,75 afwijkende soorten 10 veil was, te doen opruimen. Bij uiterst beperkten aanvoer en h/ll; 158 160/2 ffi Oude Witbonte Pooische 475 a 470 dringende vraag werd Garst Vrijdag II. 10 cents hooger verkocht. 160/2 ffi Jarige dito 460. Rogge. Zeeuwsche redelijk aan- Heden was er meer aanvoer, doch daar de vraag daaraan meer gevoerd en meerendeels iets lager afgegeven. Buitenlandsche dan beantwoordde, ondergingen de prijzen op nieuw eene ver- soorten met tamclijkc omgang enjverd van enkele partijen Kds hooging van 20 a 25 cents, waartoe alles, goed en slecht, voornamelijk voor Friesiand nemers vond. Haver was Vrijdag 15 cents en heden op nieuw 15 cents hooger; de vraag voor binnen- en buitenlandsche verzending was zeer levendig, zoodat alle kwaliteitcn nemers vonden. Gort werd Vrijdag en heden op nieuw hooger verkocht; de vraag voor verzending was zeer levendig. Koolzaad vond heden eenige vraag voor verzending die niet anders dan tot eene verhooging van 25 cents konde bevrcdigd worden. De aanbiedingen zijn zeer gering, Olie. Raap- en Ljjnolle iets hooger gedaan. Noteringen. Tarwe 130 IP oude en jarige roode 13,60 a 13,80; 127 ffi dito witte/13,10 a 13,30; 116/120 IP nieuwe roode 8,40 a 9,30. Rogge. 113/116 ffi Nieuwe Inlandsehe 5,90 a 6,30; 123 ffi Pruissische 7,40. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze 6,90 a 7,40; 110/113 ffi zwarte 6,70 a 7,20. Nieuwe Garst. 93/99 ffi Winter 5,30 a f 6,20. Haver. 78/85 ffi n. Dikke 4,45 a 4,9565/68 ffi n. witte Voer 3,30 a/3,80; 68/72 ffi n. zwarte dito 3,80 a 4,30. Paardenboonen /4,50 a 7,50. Koolzaad 9, a f 13,—. Gort. Grove 9,50 a 10; puike 10,25 a 10,75; Parel-Gort 13,— a 25. Olie. Raap-/40£; Lijn-/29J. Haarlem, 17 en 22 October. Kaas. Heden werden alhier aan de Kaasmarkt aangevoerd en verkocht: 2487 stuks (32 stapels) Zoetem. Kaas a 25,75 per 50 Ned. ffi. Granen. Witte Tarwe f 10,50 Zaai-Rogge 8,50. Haver 3 a 4,65. Kapucijner Erwten 10.20. Koolzaad 11,50. Hoorn, 18 en 20 October. Kaas. Ter waag gewogen van af 12 October, dageiijksche weging, 18 stapels of 5324 ffi; Donderdagsche markt 257 stapels of 68,671 ffi, te zamen 275 stapels of 73,995 ffi. Prijs: Hoogste 28, kommissie 27,25; middelste 27 laagste 26. Weder naar liuis gekeerd 1 stapel, Granen. Ter markt gebragt 572 mud, als8 mud Rogge 7,50 a 7,— 29 mud Tarwe 12,25; 155 mud Garst/6,50 a 5,50; 208 mud Haver 5 a 4,— 3 mud Witte Erwten hooger verkocht. Puike nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche 1860 zakmaat/6,50 a 7, dito Noordbrab. en Overm./6,25 a 6,75 afwijkende soorten 5 a 6, 105/2 ffi Amerikaansche 230 147 153/2 ffi Dantziger/ 220, a 245 148 150/2 ffi Komngs- berger 220 a 240,'l45, 150/2 ffi Petershurger 207 a 215. Garst. Zeeuwsche bij vrij goeden aanvoer 10 cents hooger vlug te plaatsen. Buitenlandsche soortcn goed prijshoudend. Nieuwe Overm Zeeuwsche en Vlaamsche Winter 1860 zakmaat /5a 6,40, dito Zomer 5 a 6,10, 129/2 ffi Libau 210. Haver als vorenin de gewone en mindere kwaliteiten echter minder gevraagd. Puike Nieuwe korte 4,25 a 5,20, dito lango f 3 80 a 4,40. Afwijkende lange en korte 3 a 3,60. Boek weit 5 a 8 hooger. Noord-Brabandsche 228 a 243, Maas f 234 en ip 2100 Klg Rhijn 240. Puike Jarige Fransche f 220. Erwten in de puikste soorten gezocht. Puike Schok- kers 12,50 a 14, afwijkende 6 a 11, puike kleine 12 a f 13,50, afwijkende 5,50 a 9. Nieuwe Geldersche graauwe en Capucijnen f 13 a 16. Boonen. Bij kieinen aanvoer wa- ren Nieuwe Bruine ook weinig gevraagd en werden 5 lager afgegeven. Puike 19 a 21mindere/14 a 17,50, Van Nieu we Paardenboonen waren meerdere partijtjes ter markt, bijna alien meer en minder wak, die slechts langzaam koopers vonden de beste f 7,75 a 8, mindere 5 a 7. Nieuwe Duivenboonen f g 50 a 10 Koolzaad als voren. Zeeuwsch 59£ a 61; Puik dito 63. Puik Flakkcesch 61 a 62 alles in zakken. Liinzaad. Zeeuwsch Zaai 3 a 4 St. hooger. lc kwal. 110 a 114 St.. 2o kwal. 98 a 102 St. Dordtsch Achtend. Ka nariezaad 25 cents hooger8 a 11,25. Meekrap weinig geveild, tot vorige prijzen bestond er goede kooplustdo 30 ton 2jarige Bacijn uit den Wilbelminapolder is om derzelver bijzonder zuivere kwaliteit tot/24% a 25 verkocht. Sloten, 18 October. Vee. Op de heden gehouden najaarsmarkt werden circa 300 stuks, meestal 'vare Koeijen, aangevoerd, dc handel was tamelijk en de prijzen laag; voor vare Koeijen werd /70 a 120 bestecd. Drukkerij VAN Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 6