WEEKBLAD mm m,M van I860. Vrijdag, 2 November. Landbouw. \SAAKtp A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. DE WERKTUIGEN GRAAN-MAAIWERKTUIG HAARLEMMERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Ileer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is f 6,in liet daar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 bescliikt. Advebtentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. OP DE TENTOONSTELLlNGteGOUDA. Vervolg. De bereiding van het voeder voor het vee heeft in Nederland nog niet zeer algemeen plaats. Gewoon- lijk geeft men de verschillende voedingsmiddelen in hunnen natuurlijken toestand aan paarden, rundvee en schapen. In de weidestreken is hooi het hoofd- voedsel en komen slechts de koeken van oliezaden als toevoeder in aanmerking. In de graanbouwende oorden berust de geheele wintervoedering van het veedat door zijnen mest de vruchtbaarheid van den grond moet herstellen, bijna uitsluitend op het stroo der graan- en peulgewassenen eenig gras en kla- verhooi dient voornamelijk voor de paarden in den zwaren werktijd en voor het dragtige vee of voor de melkkoeijen. Het is daarom niet te verwonderen, dat graanbrekers, wortelsnijders, stroosnijders, kook- toestellen en koekenbrekershoewel sinds verschei- dene jaren op elke tentoonstelling in ruimen voorraad aanwezig, nog geen algemeenen aftrek vinden. Het aankoopen van die werktuigen zal toch eerst dan zijn nut hebbenals het geheele landbouwstelsel ver- anderd is. Eerst wanneer aan de teelt van voeder- gewassen, inzonderheid van wortelgewassenmeerdere uitbreiding is gegeven, wanneer met den graanbouw eene betere wijze van veehouding, en wel vooral het vetmesten van vee in den wintertijdis verbonden zal men de voordeelen gaan inzien, om het voeder voor liet vee toe te bereiden en zich de daarvoor benoodigde werktuigen aan te schaffen. Die tijd is ook voor den Nederlandschen landbouw op handen. Op meer dan eene plaats begint men in te ziendat uitsluitende graanbouwtenzij aanvankelijk in nieuw ingedijkte rijke zeepolders, niet in staat is de noo- dige voordeelen te geven op grondenwaarvan do huurwaarde steeds stijgt, en van welke alzoo ook telkens ruimere opbrengsten moeten verkregen worden. De teelt van meer voordeel gevende gewassen, vlasmeekrapkoolzaadkarwei enz.geeft daartoe het middel aan de hand, maar men ziet ook in, dat daartegenover moet staan het maken van meer mest alzoo eene verbeterde veehouding en het teelen van meer voedergewassen op het bouwland. Inzonder heid breidt zich dan ook het verbouwen van wortel gewassen uit. Zoo b. v. werd ons in Zuid-Beveland verhaald, dat hier, waar voor weinige jaren deze kultuur geheel onbekend was, thans geen boer meer te vinden is, die niet enkele bunders met koolrapen of mangelwortelen bezet heeft. De hooge vleesch- prijzen, waarvan men, als de algemeene welvaart blijft toenemen, zoo spoedig geene verlaging kan te gemoet zien, zullen het inrigten eener meer winst- gevende wijze van veehouding, daar, waar boter- en kaasbereiding geene hoofdzaak is, zeer bevorderen. De werktuigenzoo even genoemdverdienen dus zeer de aandacht, en aan keuze ontbreekt het daarbij niet. Integendeel maakt het groote aantal modellen van dezelfde soort van werktuig die keuze dikwerf moeijelijk. Op het oog af is het niet gemakkelijk gissenwelk werktuig den gevorderden arbeid het best zal verrigten; opgaven der uitkomsten van vergelij- kende proefnemingen ontbreken onsen dan nog blijven wij omtrent de voorname vraag, welke der werktuigen het minst aan slijtagie zal onderworpen zijn, in het onzekere. Waren de aankoopers en ge- bruikers van nieuwe werktuigen maar wat minder schaarsch in het mededeelen der door hen verkregen ondervindingdie zoo zeer ten nutte van hunne medelandbouwers kon strekken, wij zouden er spoe dig genoeg van kunnen wetenom ons in onze keuze te leidenen niet alleen op de lofrijke aanbevelingen van de affiches behoeven af te gaan. Maar toch is van eenige werktuigen de roem genoegzaam bevestigd, om ver- dere weifeling onnoodig te maken. Zoo is b. v. voor stroo snijders de firma van Richmond Chandler die, welke de meeste aanbeveling verdient. KeyzerfcSwertz hadden van deze een vijftal modellen van verschil lende grootte ten toon gesteld, die aan de verschil lende behoeften kunnen voldoen. Het kleinste kost slechts 41 en kan heel wat uren arbeids besparen, daarwaar men nog den ouderwetschen hakselbak gebruikt. Het grootste, dat /150 kost en voor paarden of stoomkracht is ingerigt, is wel het meest volkomen werktuig van dien aard. De getande rollen makendat men ook het stroodat uit het dorsch- werktuig komt, daarmede zeer zuiver snijden kan. Aan dit laatste is dan ook de eerste prijs toegekend. Waar men het rundvee met wortelgewassenen stroo- haksel voederen wil, zal spoedig een der grootste modellenmet bijbehoorenden paardenmolen, het meeste voordeel geven. Want men zij vooral indachtig, dat een voornaam voordeel der werktuigen is, dat men daarbij den handenarbeid door den veel goedkooperen paarden- arbeid kan vervangen. Yooral geldt dit van die, welke men in den winter gebruiktwanneer de paar den veelal op geene andere wijze den kost kunnen verdienen. Door de toebereiding of het fijn maken van het voeder wordt dit beter verteerd, en zal het vee daardoor meer voordeel geven. Maar dit ver- schil is niet zoo groot, dat, wanneer men al die werkzaamheden van stroo en wortelgewassen snijden haver breken enz. met de hand moet laten verrigten een ruim gedeelte, zoo niet de geheele winst, door dien meerderen arbeid niet weder verloren kan gaan. Stroosnijders van inlandsch fabriekaat, die in alles de vergelijking met de Engelsche kunnen doorstaan, hebben wij nog niet ontmoet; bij een werktuig, waar het zoo op goede konstruktie en beste kwaliteit van ijzer en staal aankomtdurven wij ze alzoo niet aanbevelen, Moeijelijker valt het eene goede keuze te doen tusschen de zeer van elkander afwijkende modellen van wortelsnijders; men kan echter vertrouwen, dat bijna alien vrij goed aan het doel zullen voldoen; ook door inlandsche fabriekanten worden zeer vol- doende werktuigen van deze soort geleverd. Men moet zich dus voornamelijk in zijne keuze laten leiden door het werk, dat men begeert. Is men te- vreden met de wortels in groote schijven gesneden te hebben, dan is het werktuig, waar de messen door een roostervormigen bak heendraaijenhet meest eenvoudige en dat veel werk verrigt. Wil men de mangelwortels of koolrapen met haksel gemengd voe deren, dan is het snijden in smalle repen verkieslijk. Peignat C°. stelden verscheidene doelmatige werk tuigen van deze soort ten toon. Voedert men ook schapen met wortelgewassen - maar dat zal hier te lande nog wel zelden voorkomcn dan verdient het model van Gardner, uit de fabriek van Ran so mes Sims (Peignat N°. 314) aanbeveling. Dit is van dubbele werking; naar de eene zijde draaijendesnijdt men de wortels in repennaar de andere zijde in kleine dobbelsteenen. Het nieuwste model van wortelsnijder is dat met ronddraaijenden bak en vlak liggende messen, eveneens van Ranso mes Sims; of deze nieuwe vinding eene verbe- tering is, durven wij niet verzekeren. Wij hebben van een persoon in Haarlemmermeer, die het ge- bruiktedaarover een ongunstig oordeel vernomen en zoo op het oog zou men ook vermoedendat het werk niet bijzonder snel zal gaanmaar eene verge- lijkende proef kan hier alleen een juist oordeel doen vormen. Maar in den laatsten tijd is men in Engeland nog verder gegaan met het fijnmaken der wortelgewassen en heeft eene soort van raspwerktuigen uitgedacht, die ze tot eene dunne brij maakt. Keyser Swertz hadden van deze rootpulpers van Ben tall (wortel- raspen of kneuzers) een viertal van verschillende grootte ten toon gesteld. Men beweert, dat men van op die wijze fijngemaakte wortelgewassen veel meer nut heeft, dan wanneer men ze in stukken gesneden aan het vee geeft. Men zie b. v. daarover de mede- deeling van den heer J. Bo eke in N°. 20 van dit weekblad. In N°. 36 der Landbouw-Courant van dit jaar wordt een afkeurend oordeel van Dr. W. Hamm over deze wijze van toebereiding medegedeeld. Hij verwijt daaraandat de dieren daarbij niet tot kaau- wen genoodzaakt wordenhet voedsel dus niet ge noeg met speeksel vermengd en dientengevolge minder goed verteerd wordt, en voorts dat veel van het vocht en daarmede vele voedzame oplosbare deelen zouden verloren gaan. Wij gelooven echterdat beide deze nadeelen geheel vermeden worden, indien men de brij terstond met stroohaksel vermengd en dadelijk vervoederdzoodat er geen verlies van vocht of scha- delijke gisting plaats kan hebben. Als een der voordeelen van deze wijze van toebereiding wordt ook juist door velen opgegeven, dat men daardoor het vee veel meer stroo kan doen etendan wanneer men het haksel met in stuken gesneden wortels ver mengd. Hoewel wij dus geene vrees koesteren voor de nadeelen dezer wijze van voeding, zoo gelooven wij toch ook dat de voordeelen overdreven worden, zoo als ze althans in het legio attesten, die bij den catalogus van Ben tail's rootpulpers waren gevoegd worden voorgesteld, en waarbij sommigen beweren dat men op die wijze de helft der wortelgewassen zou besparen. Wij zouden das hem die een goeden wortelsnij der heeft, het aanschaffen van dit werktuig niet wil- len aanbevelenen vooral gelooven wij datwaar men de knollen of wortels tot moes wil makenmen het werktuig door paarden in beweging moet bren- gen, want de daarvoor gevorderde handarbeid zou voorzeker zeer aanzienlijk wezen en ligt tegen het voordeel der betere toebereiding opwegen. VAN BURGESS KEY. Mijnheer de Tiedacteur Van een reisje naar Groningen te huis komende vond ik een vereerend schrijven van UEd., hetwelk

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1