ABVMTMTim - 180 - Haarlemmermeer. Rijnland. Openbare Vcrkooping, DILIGENCE- ONDERNEMING Marktberigten Maarlemmermeer. KENNISGEVING. Slcc- jcu p,iaYbcnwrtt*fit. Openbare Verkooplng, ME an vie mm erm eer. van J. BUIJN, tussehen het Kruisdorp en Haarlem. c&tie lieeftalthans des voorjaars, wel plaats, maar het toezigt op het goed voldoen daaraan ontbreekt veelalen daar men in de Meer even als elders ge- woonlijk weinig voor zijn buurman verlangt te doen wordt dit telkens met minder zorg verrigtterwijl de toestand der dwarswegen er veelal niet voor pleit, dat het Bestuur met een goed voorbeeld wil voor- gaan. De wegen liggen dan ook meest alle hoi en zijn vol van kuilen en gaten. Het tweemaal 's jaars gelijk maken en zoo noodig eggen is ook niet vol- doende. Het ware beter dat daarvoor in de plaats werde gesteld het steeds in goeden staat onderhou- den" en dat het toezigt daarop aan den plaatselijken opzigter of schouwraad werd toevertrouwd. Ligt een- maal de weg goed rond dan is het goed onderhou- den door die telkens te eggen als dit noodig en de toestand van den weg daartoe geschikt iseen zeer geringe arbeiddie de laudbouwers gaarne zullen verrigtenindien zij slechts verzekerd zijn dat hunne buren het niet nalaten. Het is echter noodig dat het opzigt door een op de plaats wonend persoon wordt uitgeoefend, wijl het er zeer op aankomt het juiste oogenblik voor dezen arbeid te kiezen een dag vroe- ger of later kan hierin groot verschil maken. Nu is het meer dan eens gebeurd, dat de publicatie in het voorjaar werd uitgevaardigdals de wegen reeds steen- hard waren, en alzoo het eggen onmogelijk was. Zullen de wegen dezen winter in eenigzins bruikbaren staat zijn, dan is het nu nog juist het geschikte oogenblik om ze in orde te maken. Zelfs iswat het eggen betreft, het gunstigste tijdstip reeds weder verstreken. Het ware voorts wenschelijk dat, hetzij zoo mogelijk nog dit najaar of anders terstond na den winter de wegen goed tonrond werden gelegd. Welligt ware het niet onbillijkdat dit thans voor eenmaal uit de algemeene kas geschieddewijl zij die voor de grindwegen moeten betalen en niet in hunne onmiddeilijke nabijheid wonennu een dubbe- len last te dragen liebbenen omdat deze arbeid nu in de laatste jaren hieraan zoo slecht de hand is gehoudennog al belangrijk is. Doch daarna be- hoorde er ook eene betere verordening op het onder- houd te worden vastgesteld en het nakomen van deze streng te worden gehandhaafd. Bij besluit van 25 October j.l. heeft Z. M. be- noemd tot burgemeester der gemeenten Haarlemmer- liede, Spaarnwoude en Houtrijk en Polanen, J. L van der Burch, ten einde deze betrekkingen ge- lijktijdig met die van burgemeester van Zuid-Schalkwijk te bekleeden. Yrijdag, 19 October, 's morgens ten 11 ure, bij Benjamin, op de Boomkampaan de Hoofdvaart tussehen de Vijfhuizer en Spaarnwouderdwarsweg schapen willende koopenhoorde ik dat bovenge- noemde landman van zijn landheer, den beer G. Y a s Visser van Hazerswoude, als blijk van ver- trouwen en achting voor zijne ten toon gespreide kunde in het ontginneu en produktief maken van slecht land in den Ilaarlemmermeer-Bolderhet in dergelijk geval zeldzame gesehenk van twee schoone paarden (een schimmel en een bruin) ontvangen had. Hij had uit dankbaarheid voor dit gesehenk op een albumblaadje het volgende vers nedergeschreven HET GESCHENK. Deez' paarden gaf mijn landheer mij, Omdat 'k zijn hoogheid eer, Nu rijd ik vergenoegd en blij En heb twee paarden meer. De dankbaarheid past bij de vreugd Als men mij gunst betoont Want werkzaamheiddie boerendeugd Wordt bier slechts scbaarsch beloond. Het eermetaal door elk begeerd, Wordt wijd en zijd vermeld Dit seboon gesehenk, aan mij vereerd, Is mij meer waard dan geld. J. H. D. Koenen. Bij de op den 30sten October j.l. te Haarlem ge houden publieken verkoop van landerijen in den Haar- lemnermeer-Polderdoor den notaris Bakker Schut gehoudenis kavel n°. 6in sectie H Haan den Sloterwegverkocht voor de som van 9125.— Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 10 tot en met 23 October 1860 GEBORENMachielzoon van H. de Weersen T. Wal- raven. Jacobus, zoon van J. Wessels en M. Terlie. H«n- drik, zoon van P. Bokborst en P. de Jong. Johannes en Jacominus Johannes Antonius, zoons van J. Bolkestein en J. J. A. Quanjer, Jan, zoon van A, Camfferman en G. Schaap. Pieter, zoon van F. Overhand en G. Kniep. Jacobzoon van A. van Tol en A. de Bie. Jasinuszoon van J. van den Berg en M. Overweel. Jacobus, zoon van A. Haster en L. Kuileman. Cristiaanzoon van J. Goudriaan en J. Brand. Ariezoon van D. Blom en K. Stam. Petronella, dochter van A. F. Korthals en A. Vermeulen. Hilletje, dochter van L. Tinbolt en M. Dros. Pieternella, dochter van W. van der Geest en G. de Groot. Antje, dochter van H. de Jong en N. Keijzer. Elizabeth, dochter van C. van Tol en A. de Kruijff. Ydadochter van J. Blok en C. Vorst. Johanna, dochter van E. Bernaerds en E. Vermeulen. Johanna, dochter van S. Berkhout en S. van Velsen. Johanna Catharina, dochter van P. de Dange en J. Timmers. Cornelia, dochter van M. van Heijningen en M. Bax. Johanna, dochter van II. Zevenhuizen en K. Ver- hoef. Trijntje, dochter van J. vandcrLelij en M. v. d. Nol. OVERLEDENPieter, oud 6 m.zoon van H. Munster- man en M. Valentijn. Dirk Versloot, oud 81 j., gehuwd geweest met J. Klop. Jacominus Johannes Antonius, oud 3 d.zoon van J. Bolkestein en J. J. A. Quanjer. Theo- dorus, oud 9 m.zoon van T. Bakker en J. van Dril. Karel, oud 5 j., zoon van K. V. Lamboo en J. Johan El. Wolmertoud 1 m.zoon van J. Kallenzee en N. Beets. Teunisoud 14 d.zoon van T. Rijswijk en A. van den As- jem. Johanna, oud ruim 1 j., dochter van K. Stroet en N. Mak. leendert, oud 9 m.zoon van H. Bras en 1. Bloot. LEVENLOOS AANGEGEVEN: 1 kind van T. Visser en A. Blidderswijk. 1 kind van Klazina van Duuren. ONDERTROUWD C. van Rijswijk en D. Slingerland. M. Sterk en A. van der Stroom. J. Evers en M. Reijneveld. GEHUWD J. A. de Vos en G. van Blokhuizen. G. D. de Wilde en J. van der Vliet. M. de Groot en M. Zuidland. De LeydscJie Courant meldt het volgende Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland hebben in de vorige weekop dringend verzoek van het Collegie van Delfland dat bij den hoogen stand der rivieren de gelegenheid tot waterlozing miste en daardoor in groot en dadelijk gevaar verkeerde, be- sloten dat Collegie voor het oogenblik te hulp te komenvoor zoover dit zonder benadeeling van Rijnlands ingelanden kon plaats hebben. De door- lating van water heeft dan ook met meerder of min der vermogenal naarmate de omstandighedenter beoordeeling van een Rijnland's beambtenaar den Leydschen dam heengezondendit gedoogden gedu- rende ongeveer 30 uren plaats gehad en is daarna, toen het dringend gevaar geweken wasweder ge- heel gestaakt. Zaturdag 3 November aanst. zal in het Gemeene- landshuis te Leydendes voormiddags ten 11 ure, eene vereenigde vergadering worden gehouden. Maandag 5 November: Najaars-Yeemarkt te Alkmaar. Yoorspoedig bevallen van eene welgeschapene DOCHTERD. KEMPENAAR, geliefde Echtgenoote van HaarlemmermeerK. J. KROON. 30 October I860. BURGEMEESTER en WETIIOUDERS van Haar lemmermeer brengen bij deze ter kennis van een ieder wien het zoude kunnen aangaan, dat de YEE- en PAARDENMARKT aan de Hoofdvaart in het ontwor- pen Dorp aan de Kruisvaart zal worden gehouden op Woensdag den 7den, 14den, 21sten en 28sten November en den 5den December eerstkomende. Wanneer men bedenkt dat in 1856 slechts 1522 Bunders WEI- en HOOILAND in gebruik warenen in 1860 Zeven Duizend Negen Honderd Vijf Negentig Bunders; dat de YEESTAPEL in Mei 11. bestond uit1919 Paarden89 Stieren 218 Ossen, 2658 Koeijen, 2120 Hokkelingen 1126 Kalveren, 12,535 Schapen, 1506 Varkens en 506 Geitendan zal men erkennen dat deze Markt aanzienlijk moet worden. BURGEMEESTER en WETHOUDERS noodigen daarom alle belanghebbenden maar inzonderheid de Handelaren in Vee ten dringendste uit, om deze vrije Markt te bezoeken. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HaarlemmermeerPABST, Voorzitter. October 1860. D, EGGINK Secretaris. aan den Ringdijknabij Aalsmeerten Huize van A. van Es van eene Groote Partij HOUTWAREN, als: TIMMERHOUT, HEIPALEN, OPLEGGERS SLIETENLATTEN en BRANDHOUTop Donderdag 8 November 1860, ten 10 ure. ten Sterfhuize van JACOB BROEKIIUIZEN, op Kavel I, Sectie L, aan den IJweg en de Kruisvaart en den weg te Haarlemmermeer, op Din gs d a g den 6den November, 's voormiddags ten 10 ure, om contant geld, van: 4 Schelften HAYER, 3 Dito TARWE2 Dito best gewonnen KLAYER-HOOI, ongeveer '/2 Bunder KANARIEZAADeene partij AARDAPPELEN, WOR- TELEN, UIJEN en gedorschte TARWE; 1 PAARD, 1 GEIT; 1 SCHUITJE, 1 WAGEN, 1 PLOEG en verdere BOUW- en BOEEENGEREEDSCIIAP- PEN, TUIGEN, enz.alsmede HUISRAAD en INBOEDEL, waaronder: KABINET KASTEN TAFELS, STOELEN, 2 BEDDEN, met toebehooren 1 KLOK1 HOROLOGIE, Koperen KETELS en divers IJZER- en AARDEWERKen hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles daags te voren te bezigtigen, terwijl informa tion te bekomen zijn ten kantore van de Notarissen BAKKER SCHUT, te Haarlemmermeer, en LIGH TENBELT, te Aalsmeer. C. J. G. DE BOOY, Notaris te Haarlem zal op Dingsdag den 13den November 1860, des mid- dags ten 12 ure, ten huize van de Wed. DE YRIES, in het I1UIS TER HART" te Halficeg Haarlem en Amsterdam, in Openbare Veiling brengen en genoeg geldendeVerkoopen: Eene I1UISMANSJFONINO met ERE, WERF, TUIN, BOOMGAARD en LANDERIJEN, te Haar lemmermeer, Afd. Vijfhuizen, aan de Hoofdvaart, tussehen de Spaarnwouder- en Vijfhuizerdwarsweg, F, N°. 23 van de Polderkaart, Kadastraal bekend Sectie B, N°. 489 tot en met 494, de grond groot 9 Bunders 98 Roeden 10 Ellen. De Landerijen te aanvaarden dadelijk na de beta- ling, de Huizing 1°. Mei 1861. De Kooper kan een gedeelte van den Koopprijsd i/2 pCL. op liet verlcochte gevestigd houden. Nadere informatien bij genoemden Notaris en bij den Heer C. MULLER Cz.te Barsingerhorn. T ertrekt ellten JtKaandar/. Van het Kruisdorp des morgens ten acht ure, ten Huize van J. BUIJN. En van Haarlem de3 namiddags ten drie ureten Huize van A. HOUTMAN. De VRACHT per Persoon bedraagtvan het Kruis dorp naar Haarlem, of omgekeerd, Zestig Cents. Voor keen en terug in eens Tachtig Cents. Amsterdam29 en 31 October. Vee. Runderen lste kwal./150 a 170; 2de kwal./140 a 160; 3de kwal. /120 a 140. Melk- en Kalf-Koeijen 100 a 160. Schapen 26 a 30. Varkens 48 a 52 cts. per N. ffi. Granen en Zaden. Tarwe prijshoudend; 132 ffi b. Poolsche 470125 ffi dito f 425. Rogge onveranderd met rede- lijken handel; 125 ffi Pruissische 230; 119, 120 ffi Galatz 202 a 205; 121 ffi Petersburger f 199120 ffi dito/197; 116 ffi dito f 181. Op levering per 2100 kilo deze maand iets lager; Voorjaar onveranderd. Koolzaad dadelijk zonder handel. Lijnzaad zondel handel. Olie. Raapolie prijshoudend, op 6/w. /42f; Vliegend f 41£. Lijnolie onveranderd; op 6/w. 31f; Vliegend 30^. Hennepolie op 6/w. 40 j-; Vliegend 39. Alkmaar, 26 October. Granen en Zaden. Tarwe 12,25; Rogge 8,25 Garst 6,25,— Chevalier dito /7,62£; Haver 5,— Groene Erwten 19,Graauwe dito 20; Vale en Witte dito/16. Boonen niet ter markt. Kanariezaad 11,75; Karweizaad 12,25; Korianderzaad 8,75; rood Mosterdzaad 17,— geel dito 19, Kaas. Aangevoerd514 stapels of 116,003 Ned. ffi; kleine 28,25 middelbare en kommissie/ 29,50 laagste prijs 25.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3