- 190 - WATEEHOOGTE A •Sf WATEEH00GTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER waargenomen van 20 October des middags tot op den middag van 27 October 1860. w S5 Sd H ta fid fid H- A. P. in Ellen. IN de RINGVAART IN DEN FOLDER t- O bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. Oct. 20 0.46 4.41 4.36 4.30 4.38 21 0.37 4.35 4.34 4.35 4.36 22 0.39 4.32 4.35 4.37 4.35 23 0.48 4.34 4.36 4.37 4.37 24 0.53 4.33 4.37 4.39 4.37 25 0.44 4.35 4.37 4.38 4.38 26 0.50 4.36 4.36 4.40 4.39 27 0.50 4.37 4.37 4.41 4.40 Te zamen Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGH1VATER. Aantal Uren Pomp. Ketels CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJNDEN. Aantal Uren Pomp. Ketels 168 58970 5.884 Delft, 25 October. Granen lusteloos, zoodat er weinig werd verhandeld; Tarwe van bet eiland Rozenburg 12,25 a 13,50; Westl. 13 a 13,50; Eil. Rogge/ 7,25; Westl. f 7,50 a 8; Eil. Winter Garst 6,50 a 6,80; Westl. 6,40 a 6,60; Eil. Zomer dito 5,60 a 6,20; Westl, 5,80 a 6; Korte Haver/5,20 a 5,60; Range 4 a 4,25; Huivenboonen 10 a 10,50; jarige Groene Ervvten 12 a 14. Vee was willigcr bij ruimen aanvoer, vooral vet Vce. Boter. De markt was genoegzaam in een doen; Iste kwal. 66,a 68,— 2de kwal. 60,a 65, Dordrecht, 25 October. Granen en Zaden. Oude Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. bij gerijven lot genoteerde prijzen verkocht, 2jarige 14,70 a/ 15,70; ljarige 13,50 a 14,70; nieuwe dito weinig aan gevoerd kon om de afwjjkende kwaliteit niet in prijs staande lilijven en moest 30 cents lager afgegeven worden, 10 a 13. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. bij kleincn aanvoer tot vorige prijzen begeerd; jarige 7,60 a 8, nieuwe 6,30 a 7,40144/2 ffi Limburger tot/219 verkocht; 140/2 ffi jarige Archangel tot 195 te koopen. Garst zeer weinig ter markt en 20 cents duurder betaald; Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter/ 5,60 a 6,60, dito Zomer/5,40a 6,40. Spelt vond meer vraag en werd tot 20 cents hooger,/ 3,70 a 4,20 naar kwal., verkocht. Ink Haver, over het geheel afvyijkend in kwaliteit, weder weinig ter veil en tot vorige prijzen grif te verkoopen; nieuwe Zeeuwsche en Inl. Voer 3,50 a 4,20; dito Dikke 4,20 a 5. Boekweit 3 hooger; Bredasche lot 238 en Bosscher tot 235 verkocht; mooije Rijn werd op 240 gehouden en kon/235 opbrcngenFransche tot 220 a 225 naar kwal. aangeboden. Boonen. Enkele partijtjes Paardenboonenuit het Overmaasche aangevoerd, beb- ben volgens droogte f 6 a 8 opgebragt. Duivenb. nog niet gctoond. Witte Boonen niet ter markt. Eenige partijtjes Bruine dito, uit Zeeland en Vlaanderen aangevoerd, zeer verschillend in kwaliteit, zijn tot/10 a 20 naar kwal. verkocht. Erwten. Blaauwe zijn in goed kookende Zeeuwsche en Flakkeesche soor- ten 50 cents hooger, 11,50 a 12,50, verkocht; wakke en afwijkende soorten vonden tot 7 a 9 minder vraag. Witte bij onbeduidenden voorraad met graagte genomen, alsKoningsb. tot 9,30, Dantziger tot 9,60. Koolzaad traag met kleinen omzet; mooi gestort Overm. kon 64 opbrengen; de aange- voerde partijtjes Overm. en Zeeuwsch zijn tot 55 a 63 naar deugd aan onze olieslagers verkocht. Op 9 v. Olie tot lagere prijzen aangeboden; in deze maand 71; Nov. 71%April 14. Lijnzaad met toenemende vraag tot verhoogde prijzen verkocht; 111 If zeer mooi Catania/ 400; 112 ffi Morchanski 360; voorls105, 106 ffi Archangel tot 325,1 13 Ber- dianski mooije kwal. tot 380 en 106 ffi Riga tot 305 ge- veild. Inl. Zaai-, met eenigen aanvoer uit onze omstreken als volgt, geplaatst: le soort tot 5,30 a 5,50 en 2e soort tot 4,60 a 4,90 per Bordlsch achtendeel. Kanariezaad zeer willig en tot verhoogde prijzen, 11 a 12 naar kwal., met graagte genomen. Hennepzaad bij eenigen aanvoer tot 210 a 225 naar deugd verhandeld. Olie. Raap-olie flaauw en lager te koopen; Vliegend tot 41 J, 1°. Nov. tot 41% Dec. tot 41J en Mei tot 43 aangeboden. Lijn-olie onveranderd; Vliegend tot/31 gedaan. Koeken. Raap- en Lijnkoeken weinig voorhanden en weder merkelijk duurder verkocht; harde Raapkoeken 84 a 86; dito Lijnkoeken 120 a 130, zachte dito 140 a 150. Gouda25 October. Kaas. Schotsche 22£ a 23Fok- 24 a 25per 50 Ned. ffi ■met levendigen liaudel, alles verkocht. Groningen, 30 October. Granen en Zaden. Het weder is in de vorige week zeer schoon gebleven, alle dag helderen zonneschijnsedert gisteren is de lucht weder betrokken, maar bleef het toch droog. Van Nieuwe Tarwe was de aanvoer vrij goeddoor vraag voor slijf- selmakerij bleef do prijs echter onveranderd, doch de verkoop ging niet gemakkelijk. Oude Tarwe op prijs gehouden maar niet bijkomend daarvoor geboden. Rogge onveranderd in prijs, maar daartoe weinig gevraagd zijnde, bleef de handel zeer beperkt. Reeds Vrijdag was de vraag voor Boekweit beperkt eu gelukte het daardoor de prijs 15 cents te verlagen; heden was de aanvoer grooter en konden de koopers tot op nieuw 5 a 10 cents verlaging hunne orders uitvoeren. De willige stemming die heden voor 8 dagen voor Garst bestond had Vrijdag voor groote flaauwte plaats gemaakt, zoodat als toen de prijs 20 cents lager liep, waartoe de aanvoer werd opgeruimd. Heden was op de verlaagde prijs wat meer vraag opgekomen en betaalde men weder 5 a 10 cents meer. De hoogere prijzen heden voor 8 dagen voor Dikke Haver betaald deden alle orders van de Markt tcrug blijven, waardoor de stemming 1.1. Vrijdag zeer flaauw was en men tot eene verla ging van 20 a 30 cents nog moeijelijk koopers vond. Heden was de aanvoer zeer groot en de kooplust weder gering, waarvan eene nieuwe verlaging van 15 cents het gevolg werd. Witte Voer 10, Zwarte 10 a 20 cents lager. Gort weinig aange boden en daardoor prijshnudend; de vraag was echter ook zeer beperkt. Koolzaad bijna niet aangeboden, maar ook uiet veel gevraagd. Olie. Raapolie onveranderd. Lijnolie iets hooger. Noteringen. Tarwe 130 oude en jarige roode f 13,60 a 13,80; 127 ffi dito witte/13,10 a 13,30116/120 ffinieuwe roode/ 8,40 a 9,30. Rogge. 113/116 ffi Nieuwe Inlandsche 5,90 a 6,30; 123 ffi Pruissische 7,40. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze 6,65 a 7,20; 110/113® zwarte 6,45 a 7,Nieuwe Garst. 93/99 ffi Winter/5,10 a 6,05. Haver. 75/78 ffi n. Dikke3,85 a 4,15; 65/68® n. witte Voer/3,30 a/3,65; 68/72 ffi n. zwarte dito/3,60 a/ 4,15. Paardenboonen /4,50 a 7,50. Koolzaad 9,— a 13,—Gort. Grove 9,50 a 10; puike 10,25 a 10,75; Parel-Gort /13,— a 25. Olie. Raap-/40% Lijn-/30. Haarlem, 29 October. Granen en Zaden. Roode Zaai-Tarwe 14; Haver/4 a 5,25; Duivenboonen 9,75; Capucijners 12,50. Kana riezaad 12; Wit Mosterdzaad 13. Hoorn, 25 en 27 October. Kaas. Tor waag gewogen van af 19 October, dagelijksche weging, 16 stapels of 4805 ffi; Donderdagsche markt 230 stapels of 62,398 ffi, te zamen 246 stapels of 67,203 ffi. Prijs: Iloogste /29; middelste/28 laagste 26; middelbare 28 koinmissie 28,50. Weder naar huis gekeerd 2 stapels. Granen. Ter markt gebragt 557 mud, als: 10 mud Rogge 8 a 7; 20 mud Tarwe 13,25 a 12 100 mud Garst/6,624 a5; 90 mud Haver 5 a 4; 10 mud Witte Erwten 6,25 a 5,7520 mud Groene dito 18 a 14; 30 mud Graauwe dito 19,50 a 15; 30 mud Vale dito 15 a 11; 200 mud Bruine Boonen 19 a 14; 39 mud Paardenb. 8; 8 mud Kanariezaad /ll. Vee. Aangevoerd: 22 Paarden 30 a 265. 16 Koeijen 65 a 200. 19 Kalveren 4 a 16. 275 Schapen 7 a 19. 35 Lammeren /7a 17,50. 120 Varkens 9 a 23. 30 Zeugen 21 a 44. 390 Biggen /3,50 a 9. 13 Bokken 1 a 11. 7 Geiten 1,25 a 10. 800 Kippen 50 cents a 1,60. 300 Eenden 50 a 65 cents. Eijeren. 6500 Kippen- 3,50 a 4; 2500 Eenden 3,70 a 4,25. Boter. 2850 koppen, 63 a 66 cents per kop. Leiden, 26 en 27 October. Vee. 209 vette Koeijen 126 a 210; 287 Vare dito/70 a 156; 60 vette Kalveren 24 a 56; 15 nuchtere dito 5 a 12; 276 Hamels 14 a 23; 46 Ooijen 13 a 20; 82 magere Varkens /14 a 25; 290 Biggen 4 a 13. Boter. 5240 Ned. ffi. Iste kwal. 52 a 58, 2de kwal. 46 a/51 per Vat; 1,30 a 1,45 en 1,15 a 1,27% per Ned. ffi. Granen. 46 mud Winterlarwe 14 a 15; 20 mud Zomer- of Nieuwe Tarwe 12 a 13. 57 mud Wintcrrogge 8 a 8,50. 30 mud Zomer- of Nieuwe dito 7 a 7,50. 29 mud Garst /6a 6,50; 24 mud Chevalier dito /7a 7,50. 34 mud zware Haver /5a 5,5039 mud ligte dito /4a /4,50. 9 mud Duivenboonen f 8,50 a 9. 20 mud Paar denboonen 7,50 a 8. Middelburg, 25 October. Granen. Onze aanvoer van heden was, zoowel uit Walcheren als uit onze buiten-eilanden bij uitstck kleinhoofdzakelijk toe le schrijven aan den drukken veldarbeid der landlieden. Tarwe. Jarige Walchersche door hoogstbenoodigden tot/15 a 16 genomen; nieuwe dito weinig getoond en naar deugd en kwal. met 12,75 a 13,50 betaald; jarige Zeeuwsche tot/15,50 afgedaan; nieuwe dito bijna niet ter markt en meest van zeer afwijkende kwal. Zeeuwsche Rogge 6,50 a 7,50. Garst. Zeeuwsche Winter- weder 20 cents hooger, puike kwal tot WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Meteorol. Observ. te Utrecht. o n H e WlND- Barom. Th. Afwijk. 1 CO Opmerkin- gen. ca S3 2: rigting kr. N. ffi bij 0°. Fah. der Temp. 2. p-cr. CTQ p 21 8 w. 0,5 767,04 45,3 2,7 0,85 0 Ligt bewolkt. 2 10 w. 6,5 67,15 53,6 0,0 0,70 0 Idem. wzw. 0,0 67,78 42,1 5,2 0,95 0 Helder. 22 8 zo. 0,0 66,03 42,8 4,7 0,91 0 Idem. 2 10 zzo. 0,5 64,70 53,8 0,7 0,70 0 Idem. zo. 0,0 64,96 44,2 2,5 0,83 0 Bijna helder. 23 8 zo. 0,0 65,36 43,3 3,8 0,95 0 Ligt bewolkt. 2 10 zzw. 0,0 65,87 58,5 5,8 0,77 0 Zw. bewolkt. zw. 0,0 67,02 53,2 6,8 0,93 0 Betrokken. 24 8 2 zw. 0,5 67,53 52,3 5,9 0,9! 0 Zw. bewolkt. zzo. 0,5 66,14 59,0 7,0 0,71 0 Ligt bewolkt. 10 zzo. 0,0 65,30 50,5 4,9 0,92 0 Idem. 25 8 z. 0,5 65,22 51,1 5,2 0,91 0 Bewolkt. 2 10 z. 1,0 64,90 58,3 6,8 0,84 0 Idem. z. 0,0 65,52 55,0 9,9 0,96 0 Zw. bewolkt. 26 8 z. 0,5 65,10 53,2 7,6 0,91 0 Idem. 2 zzo. 4,0 63,07 61,2 9,9 0,78 0 Bijna helder. 10 zzo. 0,5 63,72 51,4 6,5 0,94 0 Ligt bewolkt. 27 8 zzo. 0,5 64,13 47,3 1,8 0,92 0 Idem. 2 zzo. 2,0 63,69 58,6 7,6 0,79 0 Bewolkt. 1U zzo. 0,0 64,44 49,8 5,0 0,95 0 Bijna helder. 6,50 gekocht; dito Zomer met 6,30 betaald. Boonen. Nieuwe Walchersche Bruine tot 18 a 20 naar deugd verhandeld. Van dito Paardenboonen was nog al eenige aanvoer. Even als voorgaande week liet de kwal. in droogte nog al le wenschen overig; men hield op f 8, doch zeer weinig is gekocht, daar de prijs te hoog was. Groene Erwten. Walchersche weder zeer weinig ter veil en vele partijljes van afwijkende kwaliteit. Algemeene vraag voor dit artikel zijnde, ondergingen prijzen weder eene verhooging van 50 cents, wordendo voor de beste gaarne 12,50 a 12,75 ingewiiligd; groote dito met 13,25 betaald. Koolzaad naar deugd en kwai. tot 11,50 a 12,50 verhandeld. Olie. Patent- 46, Raap- 43% Lijn- 35. Purmerende, 30 October. Kaas. Middelbare 29,50; kleine/ 29,25 per 50 Ned. ff. Aan de Slads waag^zijn gewogen 148 stapels, wegende 43,829 Ned. Boter 1,25 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 4,—, Eenden- 3,10 de 100 stuks. Vf.e. Aangevoerd: 920 Schapen en Lammeren, slug; 193 Runderen, handel slug; 56 vette Kalveren 40 a 60 cents per Ned. ffi, stugge handel36 nuchtere dito,/2 a 14, stugge handel. 110 vette Varkens 44 a 50 cents per Ned. vlugger handel. 10 Paarden. Rotterdam, 29 October. Granen en Zaden. Tarwe. Van Witte was de aanvoer klein de kooplust echter beperkt, waardoor Jarige meerendeels 20 cents lager werd verkocht. Nieuwe werd in de goede kwaliteiten 30 cents lager afgegeven, terwijl de mindere alleenin nog lager verhouding koopers vond. Roode en Poolsche prijshoudend met matigen afzet aan consumptie. Puike Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat 14 a 15,25 goede dito/13 a 13,75 puike dito 1860 12 a 13,50 goede dito 11 a 11,50, afwijkende soorten/10 a 11; 160/2 ffi Oude Witbonte Pool sche/ 470; 156, 160/2 ffi Jarige dito 460 a 465; 162/2 ffi Stralsunder/465. Rogge. Zeeuwsche door beperkten aanvoer 20 cents lager wel te verkoopen. Buitenlandsche soorten aan consumptie gedeeltelijk iets lager afgegeven. Puike nieuwe Zeeiuvsche en Vlaamsche 1860 zakmaat 6,50 a 7, dito Noord- brab en Overm. 6,25 a 6,75; afwijkende soorten /5 a 6; 153/2 ffi Dantziger 239 a 245; 149, 150/2 ffi Koningsberger 225 a 235; 150/2 ffi Galatz/215; 144/2 ffi Nieuwe Archan gel 200. Garst. Zeeuwsche niet ruim ter veil20 cents hooger met goeden kooplust. Buitenlandsche soorten goed prijs houdend. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter 1860 zakmaat 5,50 a 6,70; dito Zomer/ 5,40 a 6,40. Haver 20 cents lager langzaam afgaande. Puike Nieuwe korte 4 a 5; dito lange 3,80 a 4,25. Afwijkende Iange en korte 2,50 a 3,25. Boekweit minder begeerd en 10 lager ver kocht. Noord-Brabaudsche 225 a 233. Rhijn 2100 kilo 222 a 230. Erwten in puike soorten prijshoudend. Puiko Schokkers 12,50 a 14; afwijkende 6 a 11, puike kleine 12 a 13,50; afwijkende 5,50 a 9. Nieuwe Geldersche graauwe en Capucijnen 13 a 16. Boonen. Puike Bruine 2 lager. Wakke in verhouding niet te plaatsen. Puike 17 a 19, mindere 9 a 11. Paardenboonen 30 cents lager, puike 7,75 a 8, mindere 4,50 a 7. Duivenb./9 a 10. Koolzaad 1 hooger. Overmaasch 62 a 64 in zakken. Vlaamsch 63 a 65 gestort, 63 in zakken. Zeeuwsch/58 a 62. Puik dito 63£ in zakken. Flakkeesch 61 in zakken. Lijnzaad. Ill, 112 ffiBerdianski /375; 107,108 tC Riga 320. Zeeuwsch Zaai onveranderd. 1e kwaliteit 110 a 114 St.2e kwal. 98 a 102 St. per Dordtsch Achtendeel. Kanariezaad in do puikste kwaliteiten prijshoudend,/8 a 11,50. Meekrappen weinig gcveild, de vraagprijzen iets hooger dan vorige week en had daartoe een vrij goede omzet plaats; Wortclen onveranderd. Rijp, 24 October. Kaas. Hoogste prijs 29aangevoerd: 27 stapels, 8639 stuks of 7677 Ned. ffi. Boter 60 a 62£ cents per Ned. ffi. Eijeren 3,50. Zierikzee, 25 October. Meekrappen. Teelt 1860: 2/1 Meekrap 29,a 29,50; 1 /I dito 29,a 29,50 Onberoofden 28,50 J 29,50 Mullen 6,a 8, r i aa Drukkerij van Bong a C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4