WGEKBLAD van SAIiSIM I860. Vrijdag, 0 November S C. BEGROOTING <!<-■■ IXKOMSTEX en I 1 T AV I- V Gemeenle Haarlemmermeer \\NHUa A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLEKCQ. Hoofdstuk I. Hoofdstuk IT. Hooedstuk III, - Hoofdstuk IV. - HAARLEMMERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in hot Rijk. De Pelts is f 6,in het .1 aar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Adveetentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Bij dit Sommcr behoort een Bijvoeg§el. VAN DE VOOR DE DlENST VAN 1861. Bevolking 7199 Xlelen. OMSCHRIJVING dor INKOMSTEN. Ontvangsten wegens vroegere diensten. Aet. 1. Batig saldo der laatst door Ge- deputeerde Staten gesloten rekening, voor zoo verre daaraan niet reeds eene bepaalde be- stemming is gegeven Baten en opkomsten spruitende uit ge- meente-eigendommen en bezittingen Opbrengst van belastingen en heffingen. Afdeeling I. Opcenten op 's Rijks directe telastingen. Aet. 1. 15 opcenten op de hoofdsom der bdlasting op de gebouwde eigendommen. Aet. 2. 10 opcenten op de hoofdsom der belasting op de ongebouwde eigendommen. Aet. 3. 525 opcenten op de hoofdsom der belasting op het personeel Totaal der Iste Afdeeling Afdeeling II. PlaatselijJce directe belastingen. Aet. 1. Hoofdelijke omslag Totaal der Tide Afdeeling Afdeeling III. Belastingen op voorwerpen van verbruik. Belastingen op binnen- en buitenlandsch gedestilleerdlikeuren en wijnen Totaal der Hide Afdeeling Afdeeling IV. Hefjingen voor het gebruik van openbare plaal- senwegenwerken en inrigtingen. Aet. 5. Opbrengst wegens de begraaf- plaatsen. a. Begten en inkomsten100 b. Verkoop of huur van graven Transporteere SOMMEN, in 1859 ont- vangen. )1.93: 950.43® nihil. \f 338.75 1851.58 2190.33 6195.10 6195.10 nihil. nihil. SOMMEN, in 1860 toe- nihil. 110.60 175.33 1823.54 2109.47 6000. 6000, 3263.09® 3263.09® Geraamd BEDRAG voor 1861. 2150.091 nihil. 163.42 175.33 1851.58 2190.33 6000.— 6000.— 4150, 4150, 50, 50. .100.— 100, OMSCHRIJVING der INKOMSTEN. per Transport. Aet. 6. Leges en voordeelen der gemeente- secretarie Aet. 8. Opbrengst van schoolgelden. Totaal der IVde Afdeeling Afdeeling V. Andere belastingen en lieffingenniet begrepen onder eene der vier voorgaande afdeelingen. Art. 1. Belasting op de honden Totaal der Vde Afdeeling IV de Hide Ilde T ctp 9f if AOLC Totaal van het Hide Hoofdstuk Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten. Afdeeling I. Ontvangsten wegens restitntien van uitgaven ter zake van het armicezen. Aet. 1Teruggave van verpleging en trans portkosten van krankzinnigen en kinderen van gevangenen, bedoeld bij Art. 26 der wet van 28 Junij 1854 Staatsblad n°. 100). Aet. 2. Teruggave van onderhoud ver leend aan behoeftigenelders domicilie van onderhoud hebbende (art. 46, alinea 2 van voornoemde wet) Totaal der Iste Afdeeling Afdeeling II. Andere ontvangsten en toevallige baten. Aet. 3. Boeten van politie, nationale militie, Aet. 4. Boeten wegens overtredingen in zake van plaatselijke belastingen Aet. 13. Alle andere ontvangsten niet tot de vorenstaande behoorende Totaal der Ilde Afdeeling Iste Totaal van het IVde Hoofdstuk SOMMEN, in 1859 ont- vangen. nihil. 30.35 925.14 955.49 419.37; 419.37® 955.49 6195.10 2190.33 9760.29® SOMMEN, in 1860 toe- gestaan. 50.— 25.— 900.— 975.— 400.- 400.— 975. 3263.09® 6000.— 2109.47 /12747.561 61.27® 25.— 50— nihil. 1.— 1— nihil. 1— 1 61.27® 27.— 52— 55 1525— 61.27® 27— 1577— Geraamd BEDRAG voor 1861. 100.— 25.— 900.— 1025.— f 400.- 400.— 1025.— 4150.— 6000. 2190.33 /13765.33 25. 1500, 1525.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1