- 192 - <3* T Hoofdstuk Y. VERZAMELING DER INKOMSTEN. Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. - 100. 100. f 75. 50. 50.— 25.— 208.04s f 208.04s 600.— 200.— 25, 25, 10, 600.— 500.— 825.— 30, 30, 208.04s 25, 30, 55. 825. 100, 50. 1030, 1160, 35.— 30.— 3.50 68.50 1160.— 50— 75— 1353.50 OMSCHRIJVING der INKOMSTEN. Builengemone ontvangslen. Art. 5. Bijdrage van het Eijk in de kosten, voortvloeijende uit de plaatsing en verzorging in bedelaarsgestichten van bede- laarslandloopers enz.te verstrekken aan gemeenten, welke krachtens Art. 66, ali- nea 2 der wet van 28 Junij 1854 (Staats- blad N°. 100), onvermogend zijn verklaard, om die kosten geheel te dragen Art. 6. Bijdrage van de provincie ter zake als boven Art. 7. Bijdrage van het Eijk ter tege- moetkoming in de kosten van het lager on- derwijs, verleend naar aanleiding van Art. 36 der wet op het lager onderwijs Art. 8. Bijdrage van de provincie ter zake als boven. SOMMEN, in 1859 ont- vangen. Totaal van het Vde Hoofdstuk nihil, nihil. /10182.50 ,,10182.50 SOMMEN, in 1860 toe- gestaan. nihil, nihil. 2357.50 2357.50 fl 0365, 4715 Geraamd BEDEAG voor 1861. OMSCHRIJVING der INKOMSTEN. 1 3025, 3025, 6052, Benaming. HOOFDSTUK II. Baten en opkomsten spruitende uit gemeente-eigendomraen en bezittingen J HOOFDSTUK III. Opbrengst van belas tingen en heffingen HOOFDSTUK IV. Ontvangsten van ver- schillenden aard en toevallige baten HOOFDSTUK V. Buitengewone ontvangsten Totaal der Inkomsten SOMMEN in 1859 ont- vangen. SOMMEN, in 1860 toe- gestaan. Geraamd BEDEAG voor 1861. 891.935 950.43s 2150.09s }f jj 3» 9760.295 12 7 i-7.5 615 ,,13765.33 61.27s 27— 1577— ,,20365— 4715 6052. /31078.50s /18440. /23544.42s OMSCHRIJVING der UITGAVEN. Huishoudelijk Bestuur. Afdeeling I. Bezoldigingschrijfloonenpresenilegelden en reis- en verblijf kostente genieten door de personen in liet dagelijksch bestuur der gemeente werkzaam. Art. 1. Jaarwedde van den burgemeester de wethouders den secretaris den ontvanger SOMMEN in 1859 uit- gegeven. SOMMEN, in 1860 toe- Art. 2. Art. 3. Art, 4. Art. Art. 5. Presentiegelden van den raad Jaarwedden van en bedienden ter secretarie Art. 8. Schrijfloonen. Art. 9. Eeiskosten enz. de ambtenaren Totaal der le Afdeeling Afdeeling II. Andere kosten van dagelijksch bestuur. Art. 1. Kosten van licht en brandstoffen Art. 2. Sehrijf- en bureaubehoeften Art. 3, Druk- en bindwerk Art. 4. Briefporten, vrachtloonen en an dere kleirie uitgaven Art. 6. Huur van de gebouwen ten be hoeve der gemeente Art. Onderhoud en aankoop van meu belen voor die gebouwen en vertrekken. Art. 8. Kosten van het aanleggen en bijhouden der registers van den burgerl. stand Art. 9. Idem van de dubbelen der leg gers en plans van het kadaster Art. 10. Idem van de bevolkingsregisters Art. 11. Idem van de kiezerslijsten en van het uitoefenen der kiesverrigtingen Art. 13. Idem van abonnement op het Staatsblad, Provinciaal Blad en dagbladen. Art. 15. Idem van zegels van registers rekeningen enz Art. 16. Eeis- en verblijf kosten ter bij woning der loting voor de nationale militie Totaal der Ilde Afdeeling Iste Totaal van het Iste Hoofdstuk Kosten van invordering der plaatselijke belas- tingen en middelenen teruggave deswegens. Art. 1. Kosten van toezigt en van in vordering der plaatselijke belastingen. a. Jaarwedden f 1700 b. Verdere kosten op de invor dering vallende525 Transporteere. 1500— 200— 1000— 400. 250— 150— 9.50 3509.50 100 98.82 374.805 39.96 100— 22.70 276.95 10— 5.41 32.50 88.22 5 1500, 200, 1000, 500, 250, 175, 50, 25, Geraamd BEDEAG voor 1861. 3700. 1154.37 3509.50 100. 125. 200, 40, 100, 25, 350, 75, 150, 30, 35, 25, 10, 1500, 200, 1000, 500, 250, 500, 50, 50, OMSCHRIJVING der UITGAVEN. 4050.— 1265, 3700, 4663.87 4965. 57.12 57.12 100. 125. 350, 60, 100, 100, 350, 125, 150, 30, 50, 75, 10, per Transport. Art. 2. Teruggave van belasting bij uitvoer Art. 3. Uitkeering aan het Eijk van het aandeel in de kwade posten wegens de directe belastingen (wet van 29 Julij 1848, Staatsbl. n°. 32, en 18 Sept. 1852, Staatsbl. n°. 117) Totaal van het Ilde Hoofdstuk Posten van onderhoud van gemeentc-eigendommen en de deswegens verschuldigde lasten. Afdeeling I. Jaarwedden. Art. 1. Jaarwedde van den opzigter over de gemeentegebouwen wegen en soortgelijken Art. 5. Idem van den marktmeester. Totaal der Ie Afdeeling o SOMMEN, in 1859 uit- gegeven. 57.12 SOMMEN, in 1860 toe- Geraamd BEDEAG voor 1861. 1200. 25, 57.12 1225.— 2225. 25, 50. 2300. 50.— 50. 25, 60. Afdeeling II. Onderhoud van gebouwen enz. Art. 1. Onderhoud van huizentorens poorten en dergelijken Totaal der Ilde Afdeeling 1625. 4050, 5675.— 1200.— 1200.— 2225.— Afdeeling III. Wegenstratenpleinenvaartenbruggen plantsoenen en andere werken. Art. 1. Onderhoud van straten en pleinen -A-et- 2. wegen en voetpaden Art. 7. Diep- en schoonhouden van wa- teren Art. 9. Kosten van aanleg en onderhoud der algemeene begraafplaats a. aanlegj> b. onderhoud500 c. kosten van begraving. 100 nihil, nihil. nihil. Art. 10. Onderhoud van de markt Totaal der Hide Afdeelinj Afdeeling IV. Lasten. Art. 2. Dijk- en polderlasten Art. 3. Erfpacht van den grond gebezigd voor de noodschool in de afd. Vijfhuizen. Art. 4. Idem van den grond op sectie DD, kavel I 2225.— Totaal der IVde Afdeeling Illde Ilde H ,1 Iste Totaal van het Hide Hoofdstuk 238.04s

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 2