r m - 193 - EE^^g|^[|^^^^^||||^^^^|^H|p|[||||[||lillHilHllHHHl^l^BRIHIiH^HHHlllHHMNKHIMHBHNKHIHHIil^HHBiHMHHH Hoofdstdk IV. Hoofdstuk V. Hoofdstuk VI. Hoofdstuk VII. 1. 1. 1 'I 'I 'I I "I Hoofdstuk VIII. Hoofdstuk IX. Hoofdstuk X. Hoofdstuk XI. VERZAMELING DER DITGAVEN. nihil. mmum mmm B Hi OMSCHRIJVING der UITGAVEN. Kosten der openbare veiligheid en van brandweer. Afdeeling I. Jaarwedden. lieden. Totaal der lste Afdeeling Afdeeling II. Andere kosten wegens de openbare veiligheic als onderhoud enz. Art. 1. Kleeding en uitrusting der veld wachters en agenten van politie Aet. 4. Onderhoud der brandspuiten brandladders enz Art. 5. Onderhoud der lantaarns en ver dere kosten van verlichting Art. 6. Kosten der schutterij Art. 7. van het huis van bewaring Art. 8. wegens verpleging var politiegevangenen Totaal der Ilde Afdeeling S3 33 lste Totaal van het IVde Hoofdstuk Kosten der plaaiselijke gezondheidspolitie. Art. 2. Vaccinatien van behoeftigen Totaal van het Yde Hoofdstuk Kosten van het onderwijs en ter bevordering van kunsten en wetenschappen. Art. 2. Jaarwedden der hoofd- en hulp- onderwijzers en onderwijzeressenmitsgaders toelagen ten behoeve van kweekelingen behoeften der leerlingen Art. 5. Vuur en liclit in de school. Art. 6. Huur van schoolgebouwen en van onderwijzerswoningen van vrije woning Art. 8. Bijdragen tot het pensioen del onderwijzers en onderwijzeressen Art. 9. Kosten der plaatselijke school- commissie Art. 15. Idem van het bouwen eener school en onderwijzerswoning Art. 16. Kosten van een te houden ver- gelijkend examen Art. 17. Schoolschrijven Totaal van het Vide Hoofdstuk Kosten van het armwezen, mitsgaders subsidien en bijdragen van onderscheidene daarmede in verband staande instellingen. Art. 3. Vestigings-, vervangings- en trans portkosten in bedelaarsgestichten Art. 4. Kosten van vervoer en van ver pleging van-, mitsgaders van geneeskundige hulp aan arme en zieke doortrekkende rei zigers Art. 5. Kosten van verpleging van arme krankzinnigen Art. 7. Teruggave van onderstand elders verleend aan armlastigen, domicilie van on derstand hebbende in deze gemeente Art. 8. Onderstand uitgereikt aan arm lastigen a. die in de gemeente domi cilie van onderstand hebben 50 b. die elders domicilie van on derstand hebben,,1500 Transporteere. SOMMEN, SOMMEN Geraamd in 1859 uit- in I860 toe- BEDRAG gegeven. gestaan. voor 1861. 1600— 1600— 1600— 32.55 O >o 100— 34.81 50— 50— 1667.36 1700— 1750— 123 O o H V 400— 1896.62 1500— 2000— nihil. 10— 10— nihil. 5 5 15.89 20— 20— nihil. nihil. 25 f 2035.51 1635 2460— 1667.36 O o 1750— 3702.87 3335 4210— 75 75— 75 75 2198.65® 3700— 5200— 212.92 850— 600— 183.57® 310— 340— 57.49 125— 180— 173.33 200— 300— 150— 200— 200— memorie. no— 14.10 CO o CO O ,,13720.10® memorie. memorie. 99.40 memorie. 100— JJ 200— 50— /16809.57® 5615 7110,— 5— 14.30 CO O O CO 25. 150— Ox 150— 1550— 39.30 180— 1760— OMSCHRIJVING der UITGAVEN. per Transport. Art. 12. BegrafeniskostenArt. 48, lr. b der armenwet Totaal van het Vllde Hoofdstuk Renten en afiossingen van geldleeningenmits gaders alle verdere opeischbare schulden der gemeente. Andere uitgaven niet onder de vorige hoo/d- stukken behoorende. Art. 2. Kosten vallende op het houden der loting van de nationale militie en schut terij Art. 3. Kosten van begeleiding van mi- litiepligtigen en verlofgangers Art. 4. Kosten van den ijk en her-ijk der maten en gewigtenmitsgaders voor het locaal deswegens Art. 5. Kosten voor Openbare vermake- lijkheden en feesten en voor het uitsteken van vlaggen Art. 6. Kosten van brandverzekering der gebouwen Art. 7. Kosten vallende op het voeren van gedingen Art. 8. Kosten van het regtskundig on derzoek betrekkelijk het instellen van het geding Totaal van het IXde Hoofdstuk Buitengewone uitgaven van allerlei aard. Art. 1. Kosten aan advertentien. Art. 2. archief der gemeente. Art. 3. van het nummeren der huizen Totaal van het Xde Hoofdstuk Onvoorziene uitgaven. Art. 1. Onvoorziene uitgaven Totaal van het Xlde Hoofdstuk invordering JSennming, HOOFDSTUK I. Kosten van het huishou- delijk bestuur en andere kosten van het dagelijksch bestuur enz.mitsgaders reis- en verblijfkosten HOOFDSTUK II. Kosten van der plaatselijke belastingen en middelen, en teruggave deswegens. HOOFDSTUK III. Kosten van het aanleg- gen en onderhouden van plaatselijke eigen- dommen en de deswegens verschuldigde lasten HOOFDSTUK IV. Kosten der openbare vei ligheid en brandweer HOOFDSTUK V. Kosten der plaatselijke gezondheidspolitie HOOFDSTUK VI. Kosten van het onderwijs en ter bevordering van kunsten en weten- schappen HOOFDSTUK VII. Kosten voor het arm wezen, mitsgaders subsidien en bijdragen van onderscheidene daarmede in verband staande instellingen HOOFDSTUK IX. Andere uitgaven niet on der de vorige hoofdstukken behoorende. HOOFDSTUK X. Buitengewone uitgaven van allerlei aard HOOFDSTUK XI. Onvoorziene uitgaven. Totaal der uitgaven SOMMEN in 1859 uit- gegeven. 39.30 224.25 263.55 8- 9.50 22.25 30.63 70.38 19.95 19.95 160.01 160.01 4663.87 57.12 238.04® 3702.87 16809.57® 263.55 70.38 19.95 160.01 /25985.37 SOMMEN, in 1860 toe- Geraamd BEDRAG voor 1861. 180.— 225— 405.- 10-— 10— 10— 40— 40— 50— 160.— 25.- 300— 325— 1250— 1250, 4965. 1225. 1030. 3335 75— 5615— 405— 160— 325— 1250— /18385, 1760.- 200.- I960.— 10, 10, 10, 75, 60, 100, 100.— 365.- 50, 50, 105, 885, 885, 5675— 2300— 1353.50 4210— 75— 7110— 1960— 365— 105— 885— /24038.50

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3