- iMf Weekblad van Haarlemmermeer, - 195 - Marktberigten. BIJVOEGSEL SCHOIJW a De Leden der Nederd. Hervorinde De Notaris LICHTENBELT, TE KOOP: LANDBOUW-WERKTUIGEN TOT HET van Vrijdag 9 November 1860. een weg en brug ter verbetering der gemeenschap van genoemde gemeente met den Haarlemmermeer- Polder. Naar aanleiding van die stukken besluit de verga- dering haar besluit van 1 Augustus jl.in zooverre te wijzigen, dat de gemeente Haarlem, zal verpligt zijn de genoemde brug ten genoegen van het bestuur van den Haarlemmermeer-Polder voortdurend te onder- houdenzoo lang als die gemeente de brug toil behouden. 2°. Een verzoek van den Opzigter aan den Leegh- waterJ. G. Starck, die ten gevolge zijner benoe- ming tot Opziener bij de spoorwegdienst, de dienst van den Polder verlaat, om nog eenige toelage, wordt afgewezen, omdat hij reeds eene Rijks betrekking heeft, en aan den lsten Machinist aan den Leeghwater J. S. A. Noordendorp, die met 1°. November eervol als zoodanig wordt ontslagenwordt tot ultimo December eene toelage verleend van van zijn te- senwoordig tractement. 3°. Een voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden, tot verkoop van een gedeelte Polderkade aan E.Los te Oude Watering, wordt om bijzondere redenen voor- loopig aangehouden. 4°. Op voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden wordt besloten tot a. Het maken en bezanden van een Voetpad langs den IJweg van den Spaarnwouderdwarsweg tot het begrinde gedeelte achter Halfwegter lengte van 200 ellen. b. Het bezanden van den westelijken Hoofdweg langs de Dorpsgronden aan het Kruispunt en langs Kavel J N°. 29gezamenlijk lang 600 ellen. c. Idem van den westelijken Hoofdweg, langs de Dorpsgronden aan den Yenneperweg en langs een gedeelte der kavels O, n°. 29 en Q, n°. 17, gezamenlijk lang 500 ellen. 5°. Vervolgens komt ter tafel een voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden tot financiele regeling der buitengewone werken aan de Stoomtuigen. Dit voorstel wordfc^aangenomen. 6°. De Voorzitter deelt mededat: a. De rekening en verantwoording van dezen Polder over 1 859 door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Kijnland is goedgekeurd. b. Het besluit dezer vergadering van den 1 Aug. jl. N°. 11, voor zoo verre betreft het verkoopen aan de gemeente Haarlemvan een gedeelte Pol derkade benoodigd voor de daarstelling van een nieuwen weg en brug ter verbetering der ge meenschap met dezen Polder, door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is goedgekeurd. 7°. De vergadering verleent magtiging, om zoolang de begrooting voor 1861 niet is vastgesteld voor dat jaar uitgaven te doenop den bij de vorige begroo ting aangenomen voet, ten einde geene stoornis in den gang der zaken te veroorzaken. 8°. Aan het dagelijkseh bestuur wordt magtiging verleend om in eigen beheer of bij onderhandsche aan- besteding nog voor den Winter te doen uitvoeren het wegnemen van eene ondiepte in de Kruisvaart voor den Spaarnetogt. 9°. De kosten eener gedane afdamming aan den Lijnden ad 525.word en gevonden uit den post van onvoorziene uitgaven der loopende dienst. 10°. Naar aanleiding van een voorstel van den Heer I m a n sverklaart de vergadering zich voor het beginsel van openbaren verkoop van die Polderkaden, welke zullen blijken daarvoor vatbaar te zijn. E. W. van Brederode Secretaris. In de vergadering van Hoofd-Ingelandengehouden den 7den November, door den Dijkgraaf belegd ter behandeling van 1°. Yoorstel tot het leggen van een derden dam aan den Leeghwater 2°. Aanvrage van de gemeente Haarlemtot aan- koop van meerderen grond voor den nieuwen weg en brug; enz. -waren afwezig de heeren Hoeufft van Velsen, van Houweninge, van Tienhoven en van Voorst. Na beraadslaging 'waarop wij in one volgend num- mer welligt sullen terugkomen) is, omtrent het eerste punt besloten a. de reeds gemaakle kosten, die de vroeger toe- gestane overschrijden, goed te keuren tot een bedrag van 7753.40. b. aan den aannemer van D ij k eene schadeloos- stelling toe te kennen ten bedrage van /350. Tegende heeren H. v. Wickevoort Crom- melin, J. P. A. v. Wickevoort Crom- melin, Previnaire en Pol.) c. het Bestuur te magtigen een derden dam, met of zonder damplanken, te leggen. d. de kosten van het een en ander te vinden uit den post voor onvoorziene uitgaven. Omtrent het tweede punt is besloten aan de ge meente Haarlem 26 roeden land in koop af te staan voor 200.met verpligting om de polderkaden en de bermsloot ter lengte van 200 ellen te onder- houden. Daarna is in behandeling gebragt een voorstel van den Burgemeester van Haarlemmermeer, om ten be- hoeve van de schoolgaande kinderenbij Abenes eene brug voor voetgangers over de Iloofdvaart te leggen, waarvan de kosten op 300.worden geschat, en waartoe het Gemeentebestuur 100.wil bijdragen. Volgens eene gedane opneming, zullen de kosten van zulk een bruggetje echter f 500.minstens bedra- gen. Na gemaakte bedenkingen is eehter het voor stel aangenomen. Tegen stemden de heerenJ. P. A. van Wickevoort Crommelin, Previnaire, Imans, Amersfoordt, Beijerinck en Pol.) Yerder is onder anderen besloten een gedeelte van de westzijde van den Hoofdvaartweg en een gedeelte van den IJweg te bezanden, en dit werk in eigen beheer te doen uitvoeren. De Dijkgraaf J. L. van der B u r c h heeft vervol gens officieus medegedeeld, dat hij besloten heeft, overeenkomstig art. 13 van het algemeen reglement voor de waterschappen in Noord-Holland, zijn ontslag als Dijkgraaf aan te vragen. Verder is medegedeelddat de heer Johannes Kietbergen, van Leidenis aangesteld als opzig ter, in de plaats van den heer van Riesen, te Aalsmeerwelke laatste aan den Leeghwater is geplaatst. De heer H. v. Wickevoort Crommelin deelde mede, dat na het spreiden van de eerste grindlaag volgens het bestek de rol gebruikt moet worden en naar hij meent is dit aan den Vijfhuizer-dwars- weg niet geschied. De zaak zal onderzocht worden. Daarna heeft de heer Amersfoordt inlichtingen gevraagdwaarom de Cruqaius niet op den in de vorige vergadering beloofden tijd in werking is ge bragt, en of, indien de vertraging aan de fabriek de Atlas te wijten is, boete zal worden toegepast. De Dijkgraaf heeft hierop geantwoorddat het in werking brengen van den Cruquius vooraf op een paar dagen niet was te bepalendat het aanbrengen der voedingstoestellen met veel juistheid moest geschieden, dat men het werktuig nog eenige dagen heeft laten staan om het metselwerk te doen droogen en verhar- den, en dat er geene termen bestaan om van de fa briek de Atlas boete te vorderen. Op de vraaghoe het thans met de voltooijing der waterberging gesteld is, is medegedeeld, dat de op- zigters in de afgeloopene week aanschrijving hebben gekregenom die op te nemen. Daarna is de vergadering gescheiden. Wij ontvingen deze mededeelingen van een der lloofdingelanden ter plaatsing.) IN DEN DIJKGRAAF en 1IEEMRADEN van den Haarlem mermeer-Polder Gelet op Art. 67 van het Algemeen Reglement van Bestuur voor de Waterschappen in Noord-Holland (Provinciaalblad N°. 80 van 1854), en op Art. 6, 7 en 8 der Yerordening op het daarstellen van meer- dere Waterberging en het opmaken van de Sloot langs den Veldweg in den Haarlemmermeer-Polder. Brengen bij deze ter algemeene kennisdat door hen over bovengenoemde werken, SCHOUW zal wor den gedrevente beginnen na den 15 den November aanstaande. Haarlem, 31 October 1860. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. Ii. VAN DER BURCH, Voorzitter E. W. VAN BREDERODE, Secretaris. i in de Gemeente Haarlemmermeer,"*' worden uitgenoodigdom op Zondag, 10 November aanstaande, ten Huize van J. Knol, inzage te nemen endes verkiezendemede te onderteekenen een ADRES aan KERKYOOGDEN dezer Gemeente, betrekking hebbende op de Verhuring van Zitplaatsen in de Kerk en op de Heffing van eenen Roofdelijken Omslag. te Aalsmeerzal, op Wo ens dag den 14 Novem ber 1860, ten Elf ure, ten Huize van P. Einkel in het Oost-Einde te Aalsmeer, voor den Tijd van 5 Jaren, publiek FBRHUREN.- DRIE KAVELS LAND, in den Zwarte- of Schinkelpolderzijnde de N°s. 195, 196 en 197, LL, aan den Noordweg te zamen groot 4 Bunders 80 Roeden. De Ruurprijs moet vooruit betaald worden. De Helft dadelijk en vervolgens van 6 tot 6 maanden. ran niewtve rinding. BURGESS KEY's Patent Gras- en Graaumaai- werktuigen, bekroond met den eersten prijs van 500.op Rusthoek en te Goes, thans alhier met groot voordeel in gebruik. NB. Ten einde teleurstellingen in de aflevering te voorkomenworden Heeren Landbouwers ver- zocht hunne Bestellingen vroegtijdig op te geven. IlORNSBY's Zaaimachines van 6 tot 16 rijen. Deze behoeven een derde van het gewone Zaai- zaad en vergoeden meestal binnen het jaar de onkosten van aankoop. HORNSBY's Patent P r ij s p 1 o e g e n bekroond op elke ploegwedstrijd. Derzelver goede werking wordt door gebruikers hier te lande zeer geprezen. RANSOMES SIMS gunstig bekende Werktuig en voor Akkerbouw en ter bereiding van Veevoeder. BENTALL's Patent Wo r t elk n euze r s. Deze Moes, vermengd met Hakselgeeft best Veevoeder en bespaart meestal de helft van Wortelgewassen. BENTALL's Patent IJzeren Dakpannen met 2 lichtopeningendienstig om daglicht te geven in Schuren en op Zolders. Hydraulieke Hooipersen. Deze persen het Hooi beter dan eenige andere Pers. BARRETT'S Nieuw verbeterd 2paards Dorsch- werktuig, sedert jaren hier bekend als voor- deelig dorschende fijne ZadenGranenErwten en Boonen. BARRETT'S Nieuw Patent 3paards vervoerbaar Stoomwerktuig en Dorschmaehine. BARRETT'S Nieuw Stelsel van Paardenruiven en K rib ben. RICHMOND CHANDLER'S P r ij s ha k s els n ij- ders, Stoomkooktoestellen, Kaasper- sen, Kneedmachines, enz. enz. Herstellingen van Werktuigen -worden in korten tijd volbragt. 95. Blaauwburgwal. Agenten voor Nederland, Amsterdam. KEYSER a SWERTZ. Amsterdam5 en 7 November. Vke. Runderen lste kwal.160 a 180; 2de kwal. f 150 a 170; 3de kwal. /140 a 160. Melk- en Kalf-Koeijen 130 a/180. Scliapen door den geringen aanvoer prijzen onbe- kend Varkens 48 a 52 cts. per N. ft". Granen cn Zaden. Tarwe onveranderd, met redelijken han- del; 128 ffi jarige bonte Poolsche 420; 128, 129 ffi min- dere dilo 405, 408. Rogge ruim prijstioudend, met gocden bandel; 125 ffi Pruissische 234120, 121 ffi Galatz/211, f 214; 120 ffi Archangel 199 bij partij; 120, 122 ffi dito f 200, 206; 116, 117 ffi Petersburger f 191, 193; 120 IE jarige dito/198. Garst onveranderd; 112 ffi Koningsbergcr 230; 92 tt' Friesche Winter 180. Haver in een doen; 110/2 IE Dikke/5,50; per 2400 kilo Groninger Dikke/9,80. Boekweit in eene vaste stemming, maar zonder bandel. Kool- zaad lager; Friesch 60, 60£; Rubsen op 9 v. Olie 71 Lijnzaad in een doen; 106, 107 IE Drojaner330. Olie. Raapolie dadelijk en op levering onveranderdop 6/w. 43£; Vliegend f 42. Lijnolie dadelijk in een doen, op levering traag; op 6/w. 31 J; Vliegend 301 Ilennepolie op 6/w. f 40£; Vliegend f 39. Alkmaar2 November. Granen cn Zaden. Tarwe 12,25; Rogge 7,50Zaai dito 8; Garst 6,25; Chevalier dilo 7,75; Haver 5, Paardenboonen 8,50; Bruine Boonen /IS; Groene Erwten f 19,Graauwe dito f 20; Vale dito/16; Witte A\tof\1. Kanariezaad 11,50; rood Mosterdzaad 16,50; geel dito 19; Karweizaad/ 13 en blaauw Maanzaad12,50 per 50 kilo.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 5