- 190 - WATEEHOOQTE 14017 10365 31789 - o Drukkerij van Bonga C°, Amsterdam, WATERIIOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER waargenomen van 27 October des middags tot op den middag van 3 November 1860. o K K U X w (4 -5- A. P. in Ellen. IN DE RINGVAART IN DEN POIDEB H O a bij den CHUQUIUS. bij den LEEGHWA- TEE. bij den ckuquius bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. Oct. 27 0.50 4.37 4.37 4.41 4.40 28 0.50 4.40 4.47 4.45 4.43 29 0.50 4.42 4.51 4.50 4.46 30 0.50 4.44 4.56 4.55 4.50 31 Nov. 1 0.50 0.52 4.47 4.49 4.59 4.62 4.58 4.65 4.53 4.54 2 0.47 4.53 4.69 4.71 4.59 3 0.47 4.59 4.77 4.77 4.64 Te zamen Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantal Uren Pomp. Ketels CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels 140 49156 10540 5.851 6 273 LIJNDEN. Aantal WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Meteorol. Observ. te Utrecbt. Uren 12 ID 14 20 4 14 10 24 24 24 12 Pomp. Ketels 40 34 91 7 7 6 5.840 5.080 5.636 Kaas Aangevoerd: 448 stapels of 104,361 Ned. ffi; kleine en middelbare 29,50; kommissie 29; laagste prijs/24,50. Broek in Waterland, 1 November. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 26 stapels, 2650 stuks of 5591 Ned. ffi prijs 29,25. Delft, 1 November. Graken lusteloos, door de veel uiteenloopende kwaliteit be- paalt zich de omzet tot dadelijke behoefte. Tarwe van het ei- land Rozenburg 12 a 12,50; Westl. 12,50 a 12,75; El. Rogge 7,50 a 8; Westl. f 7,75 a/8; Eil. Zomer Garst 6,50 a 7Westl. 6 a 6,60; Lange Haver 3,75 a 4,50; Duivenboonen 9,75 a 10; Paardenboonen 8. Boter dalendelste kwal./63,— a 61,— 2de kwal./58,— a 62,—. Dordrecht, 1 November. Granen en Zaden. Tarwe. Jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. door schaarsehte prijshoudend,/13 a 14,70; nieuwe dito mede weinig aangevoerd en tot vorige prijzen aan gebrui- kers geplaatst, 12 a 13, afwijkende en geringc/10 all. Rogge. Jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. onveranderd, 7,60 a 8; nieuwe dito meer aangevoerd en 10 cents lager afgegeven,/ 6,20 a 7,30; 142/2 ffi Limburger tot 210 ver- kocht 140/2 ffi Jarige Archangel lot/195 a 200 naar kwal. geveild. Garst zeer weinig aangevoerd en tot verhoogde prij zen vooral in de beste soortenmet graagte genomenZeeuw sche, Flakkeesche en Overm Winter/5,70 a 6,70, dito Zo mer 5.60 a 6,60. Spelt mede weinig ter veil en de aan- gevoerde partijtjes tot/3,70 a 4,20 geplaatst, Inl. Haver is tot genoteerde prijzen door de geringe kwaliteit langzaam verkocht; nieuwe Zeeuwsche en Inl. Voer /3,50 a 4,20, dito Dikke 4,20 a 5. Boekweit tot verlaagde prijzen met minder handel; alleen verkocht Bredasehe tot /227 a 228. Boonen. Paardenb. waren wcder weinig aangevoerd; voor de hardste Overm. partijtjes is 30 cents meer,/8,30, en voor de min- dere 6,50 a 7,80 naar kwal. ingevvilligd. Duivenb. nog niet getoond. Witte Boonen niet ter markt. De aangevoerde partijtjes Bruine dito uit Zeeland en Vlaanderen waren meerendeels niet droog en zijn tot 10 a 17 verkocht. Erwlen. Blaauwe onveranderd; goed kookende Zeeuwsche en Overm.'tot/11,50 a 12,50, wakke en afwijkende volgens droogle tot/8 a 10,50 verkocht. Witte vonden veel vraag en zijn merkelijk duurder betaald; Koningsb. 9,70; Dantziger 10. Kool- zaad tot onveranderde prijzen met weinig omzet; mooi jarig Deensch lot X 71, dito nieuvv tot X 65, mindere kwal. tot X 55 a 62 aan olieslagers verkocht. Op 9 v. Olie zonder vraag; in deze maand tot X 71£ April tot X geveild. Lijn- zaad vindt voortdurend goeden aftrek; 112 ffi mooi Morchanski tot 370, 105 ffi Archangel tot 320 en 113 ffi mooi Ber- dianski tot/ 375 verkocht; voorts geveild: 111 ffi zeer mooi Catania tot/ 405 en 106 ffi Riga tot 305. Inl. Zaai- vond weder goede vraag; le soort gold f 5,40 a 5 60 en 2e soort /4 50 a 5 per Dordtsch achtendeel. Kanariezaad, waarvan eenige partijtjes uit het Overmaassche aangevoerd, heeft/10,50 a 12 naar kwal. opgebragt. Henriepzaad weinig getoond, is 215 a 230 volgens droogte waardig. Olie. Raap-oiie onveranderd; Vliegend tot4if, 1°. Nov. tot 41 gedaan; Dec. tot/4lf en Mei tot/43 aangoboden. Lijn-olie prijshoudend; Vliegend tot 31 gedaan. Gouda1 November. Kaas was heden ter markt schaarsch aaugevoerd bij vluggen handel; Fok-Kaas 22 a 24, Schotsche 20 a 22 per 50 kilo Groningen, 6 November. Granen en Zaden. Over het weder kunnen wij gunsliger berigten mededeelen; het is meest helder en frisch, zonder noemenswaardige vorst. Door eenigzins ruimere aanbiedingen van Nieuwe Tarwe en beperkte vraag werden de afwijkende soorten vrij wat lager afgegevende betere soorten daarentegen waren weinig lager, daar doze voor verzending gevraagd bleven. Van Oude Tarwe was eene puikc partij van circa 20 last aan de markt, waarvoor op 128 ffi 13,50 werd gevraagd, waarschijnlijk zou 13,25 daarvoor hebben kunnen bedongen worden. Rogge zeer weinig gevraagd wordende, bleef de handel daarin zeer beperkt, en moet de notering als nominaal beschouwd worden. Boekweit was Vrijdag onveranderd in prijs bij zeer geringen aanvoer; heden was de vraag levendiger en hoewel de aanvoer iets grooter was, werd alles opgeruimd lot 10 cents verhooging in prijs. Winter Garst werd Vrijdag door eenige vraag voor pelierij en verzending naar de Zaan 10 a 15 cents hooger verkocht; heden was de aanvoer iets grooter, maar ruimde vlug op ter verzending en aan pelierij. Dikke Haver was Vrijdag flaauw en 10 cents lager; heden was op de verlaagde prijzen de vraag voor verzending levendiger en de prijs werd daardoor weder 5 cents verhoogd Zwarte en Witte Voer- tot 10 cents verlaging goed te plaatsen. Gort ruim aangeboden en zeer weinig gevraagd; de pellers hieiden echter vast op vorige prijzen, waardoor er weinig in omging Koolzaad bij zeer geringe aanbiedingen vrij goed gevraagd voor olieslagerij. Olie. Raapolie hooger verkocht. Lijnolie onveranderd. Noleringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode 13,40 a 13,60; 116/120 ffi nieuwe roode8,10 a 9. Rogge. 113/116 ffi Nieuwe Inlandsche 5,90 a 6,30; 123 ffi Pruis- sische/7,40. Nieuwe Boekweit 110/113 ffi grijze 6,75 a 7,30; 110/113 ffi zwarte 6,55 a 7,10 Nieuwe Garst. 93/99 ffi Winter 5,25 a 6,20. Nieuwe Haver. 75/78 ffi Dikke/3,75 a 4,05; 65/68 ffi witte Voer/3,20a 3,5568/72 ffi zwarte dito/3,50 a 4,05. Paardenboonen 4,50 a 7,50. Koolzaad 9,— a 13,—. Gort. Grove 9,50 a 10.— puike 10,25 a 10,75; Parel-Gort 13,— a 25.Olie. Raap- 40J a 41 Lijn- 30. Haarlem, 31 October en 5 November. Kaas. Aangevoerd en verkocht: 3063 stuks (35 stapels) Zoetem. Kaas a 28,25 per 50 Ned. ffi. Granen. Witte Tarwe/10 a 10,62£; Garst/5,50; Haver f 3,25 a 5. Koolzaad 11. Hoorn1 en 3 November. Kaas. Ter waag gewogen van af 26 October, dagelijksche weging, 11 stapels of 2732 ffi; Donderdagsche markt 161 stapels of 44,653 ffi, te zamen 172 stapels of 47,385 ffi. Prijs: Hoogste 29,50middelste 27 laagsie 25. Granen. Ter markt gebragt 580 mud, als: 11 mud Rogge 7,50 a 7 15 mud Tarwe 13,25 a 11 87 mud Garst/6,25 a/6; 170 mud Haver /5a 4,50; 5 mud Witte Erwten 14,50 a 12; 15 mud Groene dito 18 a 13; 30 mud Graauwe dito /18 a 15; 80 mud Vale dito 15,25 a 13; 150 mud Bruine Boonen/ 16 a 12; 17 mud Paardenb. 8 a 7. Als nog op monster verkocht 450 mud Mosterdzaad/18. Vee. Aangevoerd: 32 Paarden 36 a 165. 17 Koeijen 80 a 215. 14 Kalveren /6a 12,50. 270 Schapen/ 7 a 13,50. 40 Lammeren 6 a 12. 210 Varkens 7 a 17,50. 39 Zeugen 16 a 40. 500 Biggen 4,50 a 7. 13 Bokken 1 a 9. 12 Geiten 1,20 a 10. 750 Kippen 45 cents a 1,70. 300 Eenden 40 a 65 cents. Eijeren. 6500 Kippen- 4 a 5; 3600 Eenden-/4 a 5,50. Boter. 3200 koppen, 64 a 68 cents per kop. Leiden 2 en 3 November. Vee. 11 Kalf-Koeijen /145 a 192; 274 vette dito/140 a/ 225; 268 Vare dito/72 a 163; 70 vette Kalveren 24 a 62; 16 magere dito 4 a 12; 124 vette Hamels 14 a 24; 22 vette Ooijen 13 a 21; 40 magere Varkens/14 a 26; 246 Biggen /4a 11. Boter. 3440 Ned. ffi. lste kwal. 50 a 56, 2de kwal. 45 a/49 per Vat;/ 1,25 a 1,40 en 1,124 a 1,22^ per Ned. ffi. Granen. 20 mud Wintertarwe 14 a 15; 16 mud Zomer- of Nieuwe Tarwe 12 a 13. 41 mud Winterrogge/ 8 a 8,50. 20 mud Zomer- of Nieuwe dito /7a 7,50. 29 mud Garst 6 a 6,50; 24 mud Chevalier dito 7 a 7,50. 30 mud zware Haver /5a 5,5033 mud Iigte dito /4a /4,50. 8 mud Duivenboonen 8,50 a 9. 20 mud Paar denboonen 7,50 a 8. 29 30 31 10 10 WlND- rigting kr. N. ffi Barom. bij 0°. Th. Fab. zzo. zzo. zo. zo. 0Z0. 0. zo. ozo. ono. o. ozo. 0. 0. 0. 0. ono. ono. ono. ono. no. no. 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 7,0 2,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 765,39 65,17 65,87 66,74 66,68 67,76 68.64 68.30 68.31 67.32 66,05 65,38 64,70 64,09 65,29 65,94 65,61 66.37 66.65 66,49 66.38 48,6 62.4 52.5 47, 61,9 48,2 42,4 45.0 40.1 42,4 51,1 38,1 35,4 48,9 33.4 30.6 46,6 31,8 28,8 32.5 30.6 Afwijk. der Temp. Vochtig- heid. a *i n> "8 F o P Opmerkin- gen. b 3,2 0,89 0,1 Helder. - 11,5 0,72 0 Idem. b 7,9 0,87 0 Idem. 2,5 0,86 0 Idem. -11,2 0,60 0 Idem. 3,8 0,93 0 Idem. - 2,5 0,94 0 Mist. - 5,6 0,88 0 Beueveld. - 4,1 0,98 0 Ligtbetr.ncv. - 2,3 0,76 0 Bewolkt. 0,7 0,48 0 Ligt bewolkt. - 7,7 0,78 0 Idem. - 9,2 0,83 0 Idem. - 0,9 0,50 0 Helder. - 10,8 0,85 0 Idem. - 13,7 0,87 0 Idem. - 2,9 0,58 0 Idem. -12,1 0,91 0 Idem. -14,9 0,90 0 Bijna helder. -16,4 0,89 0 Bewolkt. 12,8 0,96 Liglbew.mist. Middelburg, 1 November. Granen. Bij tamelijken aanvoer van alle Graansoorten, was het verhandelde aan onze beurs van weinig belang, daar houders veelal te hoog hieiden. Tarwe. Jarige Walchersche met/15 a 16 door hoogstbenoodigden betaald; nieuwe dito naar deugd en kwal. tot 12,75 a 13,25 gekocht; jarige Zeeuwsche 15,30; van meuwe dito waren slechts enkele mudden ter markt, die tot 12,25 zijn genomen. Zeeuwsche Rogge tot 7 a 7,50 verhandeld. Garst. Winter 6,25 a 6,50; Zomer met 6,30 betaald. Boonen. Walchersche Bruine tot 16 verkocht. Dito Paardenboonen zijn naar deugd en kwal. tot 7 a 7,50 afgedaan; Zeeuwsche dito 7,25. Groene Erwten. Walchersche weder 25 cents hooger; puike harde kwal. 12,75 a 13; afwijkende soort onbegeerd; groote tot 13,50 gekocht. Koolzaad naar deugd en kwal. 12 a 12,75. Burmerende6 November. Kaas. Middelbare 29,— kleine 30,25 per 50 Ned. ffi. Aan de Stads waag zijn gewogen 134 stapels, wegende 43,669 Ned. ffi. Boter 1,20 per Ned. -ffi. Eijeren. Kinpen- 4,25, Eenden- 3,15 de 100 stuks. Vf.e. Aangevoerd: 910 Schapen en Lammeren, met vluggen handel; 46 vette Kalveren 50 a 70 cents per Ned. ffi, handel was vlug; 45 nuchtere dito,/2,50a 14.handel' slug; 218 vette Varkens 36 a 52 cents per Ned. ffi, met grooten aanvoer nog al vlug; 14 magere dito 11 a 17 460 Biggen, 4,a 5,25, minder vluggen handel; 286 Runderen, handel matig vlug; 24 Zwanen,/5 per stuk. 212 Ganzen,/ 2,40 per stuk. Rotterdam5 November. Granen en Zaden. Tarwe. Witte door kieinen aanvoer tot ruim vorige prijzen wel te verkoopen. Roode en Poolsche bij uitslijting onveranderd. Puike Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat 14,25 a 15,50; goede dito 13 a 14; puike dito 1860 12,40 a 13,75; goede dito/11,25 a 11,75afwij kende soorten/10 all; 157/2 ffi Jarige Witbonte Poolsche 465; 162/2 ffi Stralsunder 465. Rogge. Zeeuwsche schaarsch aangevoerd en als voren te plaatsen. Buitenlandsche soorten aan consumptie prijshoudend. Puike nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche 1860 zakmaat 6,50 a 7, dito Noordbrab en Overm. 6,25 a 6,75; afwijkende soorten 5 a 6; 153/2 ffi Dantziger 243 a 245j 149, 150/2 ffi Koningsherger230 a 235; 148, 152/2 ffi Nieuwe Limburger 225 a 235; 144, 150/2 ffi Petersburger 204 a 215. Garst. Zeeuwsche matig aangevoerd en 20 cents lager, alleen extra puike prijs houdend. Buitenlandsche soorten meerendeels iets hooger. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter 1860 zak maat 5,50 a 6,70; dito Zomer 5,25 a 6,30; 130/2 ffi Libau 212. Haver 20 cents lager. Puike Nieuwe korte /4a 4,90; dito lange 3,75 a 4,10. Afwijkende lange en korte 2,50 a 3,25. Boekweit minder aangeboden, in puike soorten ruim prijshoudend. Noord-Brabaudsche 225 a 235. Maas 225. Erwten alleen in de puikste soorten 20 a 25 cents hooger. Puike Schokkers 13 a 14,25; afwijkende 6 a 11puike kleine 12,25 a 13,75 afwijkende /5,50 a 9. Nieuwe Geldersche graauwe en Capucijnen 13 a 16,50. Zeeuwsche 10 a 13. Boonen. Van Witte waren enkele klussen aangevoerd, echter bijna algemeen wak, welke lot/7 a f 14 genomen werden. Bruine puike harde blijven zeldzaam en prijshoudendgewone en mindere 2 lager traag afgaande. Puike 16 a 19; geringe en mindere 4 a 10. Paarden boonen 20 cents lager, puike 7,60 a 7,80; mindere 4,50 a 6,75. Duivenb./9 a 9,90. Koolzaad X 1 hooger. Over- maasch 64 a 65Zeeuwsch X 63 a 65; Betuwsch X 64; Fiakkeesch X 62 a 62£; Polder X 62, alles in zakken. Lijnzaad. 112, 113 ffi Berdianski/373112, 113 ffi Morchansky 360; 101 102 ffi Archangel 315. Zeeuwsch Zaai- als voren. le kwaltieit 110 a 114 St., 2e kwal. 98 a 102 St. per Dordtsch Achtendeel. Hennepzaad. Nieuw Iniandsch tot 235 a 240 geveild. Kanariezaad als voren, 8 a 11,60. Meekrappen redelijk geveild; tot vorige prijzen bestond een goede kooplust; mooije driejarige Racijn 24|. Zierikzee, 25 October. Meekrappen. Teelt 1860: 2/1 Meekrap 29,— a 30,— 1/1 dito 29,a 30,Onberoofden 29,k 30, Mullen 6,a 9,Racijn 24,a 24|.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 6