- I WEERBLAD N°r 46. r r van i860. Vrijdag, 16 November. m v 'gags! AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCO. p1S e'v~ r h,etk3aaI'1' Elke 3 Maanden wordt over 1,50 beschikt. Advertentien van 1—5 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., SCHUTSLUIS HAARLEAIIHERIHEER, Abonnementen Yvorden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGHLeidschestraat, te T T vr A AT "DOT?TVrnoT\tty bij den Ileer BRIEVENGAARDER te Ilaccrlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTETJREN behnlve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alee Toezendingen moeten franco gescliieden aan den Hoofdredacteur,'te Amsterdam. VOOE BEN Haarlemmermeer-Volder. Wij deelen hieronder een adres mededoor in- gelandeninwoners van en belanghebbenden bij den llaarlemmermeer-Folder aan Dijkgraaf en Heemraden Yvaarin hun wenscb Yvordt te kennen gegevendat het Bestuur moge overgaan tot het daarstellen eener verbinding van het binnenwater in den Polder met de Eingvaart, door bet bouwen eener Schutsluis in den Eingdijk. De behoefte aan die verbinding is steeds levendig gevoeld geYvorden en het ontbreken daarvan heeft vooral in de eerste jarentoen al de Yvegen gedurende een gedeelte van het jaar onbruik- baar Yvaren, en zoo Yvel het bouYven van een groot aantal Yvoningenals een aanzienlijke uitvoer van landbouYvprodukten plaats hadeen ZYvaar bedrag van tranportkosten van de ingelanden greeisMu t- l.y jaar 1856 Yverd dan ook reeds een plan tot het maken eener sluis ontYvorpen, en vvij achten het van belang deze zaak in herinnering te brengen, nu zich weder op nieuYV de aandacht daarop vestigt. In de vergadering van Hoofd-Ingelandenvan 28 Januarij 1857, werd mededeeling gedaan, dat bij Dijkgraaf en Heemraden ontvangen Yvas eene aanvrage van de Heeren W. P. lleshuysen en B. W. Cro- ker om concessie tot het bouwen van een of twee sluizen. Daarbij Yverd het volgende voorgesteld. Men Yvenschte eene eerste sluis te bouwen aan den Bennen- broeker Dwarstogt en koos dit puntYvijl de sluis dan in het centrum tusschen de twee ontworpen Dorpenen op nagenoeg gelijken afstand van de beide uiteinden des polders zou gelegen zijn. De sluis zou hebben eene wijdte in den dag van 4.50 Ned. El, met 3 paar deuren en tYvee schutkolken elk van 14 El lengte. Er zoude worden gegraven een voor- boezem aan de Eingvaart van voldoende grootte. De Bennenbroekertogt zou tot aan de lloofdvaart 5 El Yvorden verbreed, en op 6.50 El A. P. worden verdiept; de bruggen over die lengte worden veranderd en gebragt op dezelfde hoogte boven den waterspiegel als die over de Hoofdvaart. Er zoude eene stoommachine van 21 paarden- krachten worden daargesteldtot het weder uitpom- pen van het in den Polder geY'loeide schut en lek- water, Yvaarvan de hoeveelheid bij aanhoudend scbutten, op ruim 12,000 kub. El in de 24 uren werd berekend. Het tarief der schutgelden zou op billijke grond- slagen worden gelegd en het maximum aan de goed- keuring van het Polderbestuur Yvorden onderworpen. De concessie werd aangevraagd voor 90 jaren; na dit tijdsverloop zoude de sluizen, machines, gebou- weii enz. in vollen eigendom overgaan aan den Polder, zonder eenige geldelijke vergoeding. Na 10 jaren voile exploitatie van iedere sluiszou het Polder bestuur het regt hebben zich dezelve te naasten tegen betaling van penning twintig van de zuivere winsten, en 15 percent van dat kapitaal daarenbo- venals YY'inst voor de onderneming. De tweede sluis zou worden gebouwd aan de Aalsmeerzijde, zoodra de eerste zou afwerpen 6 pet. zuivere winst en 1 pet. amortisatiegerekend over 12 maanden, van 1 Januarij tot ult°. December. Dijkgraaf en Heemraden zeiden deze zaak te heb ben overwogen en niet te kunnen ontveinzendat zij hun in het belang van alle iDgelanden zeer te- genlachtte. Zij verzochten daarom te Yvorden ge- magtigdom met de aanvragers dezer concessie in onderhandeling te tredenen eene commissie tot nader onderzoek dezer aangelegenheid te benoemen ten einde daarna eene bepaalde voordragt aan Inge landen te doen. Na eenige beraadslaging werd dit voorstel met 14 tegen 4 stemmen aangenomen. Tegen stemden de Heeren Amersfoordt, van IIou- Yveninge, Iloek en H. van WickevoortCrom- melin. Het project werd dien ten gevolge door het Dage- lijksch Bestuur gesteld in handen van een deskundige en van den Hoofd-Opzigter van Egmond. De Heemraden Hoeufft van Velsen en van de Poll werden tot nader onderzoek gecommitteerd en deze hielden zoowel met eerstgenoemde personen als met de aanvragers der concessie conferentienen ucii unsnig van nun onuerzoeK en van hunne beraadslaging rapport uit in de Vergadering van Hoofd-Ingelanden, van 25 Maart, van het zelfde jaar, Omtrent den duur der concessie en overgang daarna waren geene bedenkingen gerezen. Zij konden zich goed vereenigen met de plaats voor den aanleg eener eerste sluis gekozenom de ligging het meest nabij het midden van den polder, aan den duinkant, tusschen de steden Leiden en Haarlem, in een terrein voor de daarstelling niet on- gunstig en in dat opzigt te verkiezen boven den veen- grond bij den Lijnden of het NieuYve Meer, Yvelke plaatsen anders door de nabijheid van Amsterdam en het minder lang uitdiepen der vaart zeer in aanmer- king zouden komen. Wat betreft de concessie voor het bouwen eener tweede sluiswenschten zij daarvoor de bepaling te stellen, dat de concessionarissengedurende vijf jaren na het openstellen van de eerste sluis voor algemeen gebruik, de voorkeur zouden hebben tot het bouwen eener tYveede sluis op nader te bepalen plaats. Deze wijziging werd ook door de aanvragers der concessie goedgekeurd. Omtrent de afmetingen der sluiskolken en van den voorboezemwerden de volgende bepalingen gesteld De sluis zal zijn twee enkele schutsluizenwaar- van de eerste of die aan de Eingvaart zal zijn van steen; en de tYveede ook in steen, als mogt blijken uit de begrootingdat het verschil van hout en steen niet van beduidenden iDvloed zal zijn op het eind- cijfer. De wijdte in den dag zal zijn 4 el, met schutkolken van 22 el, gemeten van punt tot punt der deurenmet ruime voorhavenzoo als in het situatieplan reeds is voorgestelden tusschenbassin van minstens 50 el lengte en 20 el breedte, voor- zien van vier aanlegplaatsen. De brug in het Jaagpad zal zijn van hout en be- weegbaar, met eene opening van 6 el. Men achtte eene grootere breedte der sluis dan van 4 el onnoodig, wijl men bij een zomerpeil van 5 el A. P. en de gedeellelijke diepte van de Hoofd vaart van 6 el A. P. toch geen andere vaartuigen dan van hoogstens 0.80 a 0.90 el diepgang zou kun nen gebruiken. Dergelijke vaartuigen, 1015 ton groot, zijn slechts van 2.50 tot 3.50 el breed, terwijl de gestelde lengte der schutkolken op 22 el ook het gebruik van lange, ijzeren, platboomde gchuiten zou gedoogen. De sluis aan den Leijdschen Dam en de kleine sluis te Spaardam zijn slechts 3.61 el breed. Daar de diepte van de Hoofdvaart gedeeltelijk slechts 6.00 el A. P. bedraagt, Yverd het brengen van den Bennebroekertogt op eene grootere diepte, van 6.50 el, onnoodig geaclit. Omtrent het daar te stellen stoomYverktuig tot het weder opvoeren van het schut- en lekwater, Yverd in het rapport de volgende beschouwing gemaakt. Een voornaam bezwaar tegen het maken van eene sluis in den Eingdijk van eenen Polder, is stellig gelegen in het onvermijdelijk binnenlaten van water bij schutting. Dit bezYvaar vermindert echter zeer bij eene zoo groote oppervlakte als van 17,000 bunders. Men is voorts door eene gissing naar het maximum van schut- tingen en het berekenen van den cubieken inhoud van de sluiskolken en het bassin tot een cijfer ge- komen van. enhieke, ellen waterwaarvnn de "Pnldar zouue moeten Yvorclen ontlast. Deze outlasting zoudevolgens het eerste plan der aanvragers, dagelijks geschieden, met berekening van het aantal schuttingen door een teller. Wij hebben hierin echter bezwaar gezien, en aannemende dat er 72 schuttingen per dag geschieden en het Yvaterbe- zwaar door lekking der deuren, rekenende op 3000 cub. el in 24 uren, zoo zoude het stoomwerktuig van 25 paardenkrachten achtereenvolgens Yverkende, 160 dagen 'sjaars noodig hebben en de overige 205 dagen stilstaan. Aannemende verder dat er ^5 dagen in het jaar om besloten water niet kan geschut wordenzoo zouden toch de onkosten voor bemaling aan de con cessionarissen pi. m.5500 's jaars kosten. Wanneer wij daarentegen de belangen van den Polder raadple- gen, die des zomers niet veel overlast van een weinig schutwater hebben zal, doch veel meer zoude gebaat worden door een achtereenvolgend gebruik van een Yverktuig van 25 paardenkrachten op de laagste ge- deelten van den Polder aangebragt, op tijden Yvanneer bij veel vallende regens daartoe behoefte werd gevoeld, zoo zijn wij op het denkbeeld gekomenom aan con cessionarissen voor te stellen een zoodanig werktuig te laten in gereedheid brengen, doch hetzelve, na voldoend bevinding, onder beheer van het Polder bestuur te laten verblijvenof welom ter voorko- ming van alle verwikkelingen dienaangaandein plaats van de daarstelling en bemaling van zoodanig werk tuig, aan het Polderbestuur, in eens af, eene som geld ten bedrage van pi. m. 40,000 uit te keeren. In de overeenkomst werd alzoo daaromtrent de vol gende bepaling opgenomen. Ter keuze van het Pol derbestuur zal eene stoommachine met gebouwen Yvorden gestichtuitoefenende 25 paardenkrachtnut- tige werkingin beweging brengende eene centrifugale pomp van de H.H. Gevijne C°. te Londen, geheel afgescheiden bij de sluis gefundeerd, welke in eigendom van het Polderbestuur zal overgaan zoo dra de werking zal zijn geconstateerdof eene som in geld gelijk aan deze stichtingskostenals zal blijken uit over te leggen begrooting; hiermede zal in beide gevallen de verpligting afgekocht worden van het op- malen van het op den Polder komende schut- en lekYvater. Het rapport eindigde met eenige algemeene beschou- wingen over de zaak zelve. Het verkrijgen eener ge- meenschap te water met de omliggende plaatsen Yverd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1