■I - 200 - to WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den TT A AR.TEMMER\rKFTt-Pnj waargenomen van 3 November des middags tot op den middag van 10 November 1860. WATERHOOGTE 0 z -T— A. P. in Ellen. Ed Ed Ed Ed IN de RINGVAART IN DEN POLDER f- O -5 Q bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. Nov. 3 4 5 6 0.47 0.48 0.50 0.52 4.59 4.60 4.61 4.63 4.77 4.79 4.83 4.86 4. 77 4.74 4.76 4.85 4.64 466 4.70 4.71 7 0.51 4.70 4.91 4.84 4.75 8 9 10 0.50 0.50 0.50 4.75 4.77 4.83 4.97 5.10 5.20 4.87 4.92 5.00 4.80 4.84 4.88 Tc zamen Aarital siagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGII WATER. Aantal Uren Pomp Kelels CRUQGIUS. LIJNDEN. Aantal Aantal Uren Pomp. Keteis Uren Pomp. Keteis 12 7 8 4 6 6 24 7 8 9 24 7 8 9 24 7 8 9 20 7 8 4 7 10 24 7 10 9 24 7 10 9 12 7 10 9 104 7 6 4 6 6 64 7 10 38780 1382 23080 6.214 5.758 5.750 126 ffi Pruissische 238; 121 ffi Archangel 207; 117, 120 ffi Petersburger 197 a 203 bij partij. Op levering per 2100 kilo iets Irager. - Koolzaad flaauw; op 9 v. Olie in November 72£. Lijnzaad inccndoen; 105 9,' Riga f 290 107 ID dito/ 330. Olie. Raapolie dadelijk onveranderdop levering lager afge- geven; op 6/w. /43£; Vliegend f 42. Lijnolie dadelijk en op levering prijshoudend; op 6/w. 31$; Vliegend 304. Hennepolie op 6/w. 40$; Vliegend 39. Koeken. Raapkoeken per 1040 st. 80 a 83- Liink ner 104 st. 12 a 15. Alkmaar, 9 November. Granen en Zaden. Tarwe 12,25; Rogge 7,621 Garst 7,50; Chevalier dito 6,50; Haver 5,40; Paardenboonen /8,25Bruine Boonen/8,25; Groene Erwten /19,—Graauwe dito 20; Vale dito 15,50; Witte dito/16,50 Groote dito 18,50. Geel Mosterdzaad 18; Karweizaad/13 25- Ito- rianderzaad 4. Kaas stug. Aangevoerd: 470 stapels of 167,445 Ned. ffi- kieine en middelbare 29,50 kommissie/29laagste prijs/25'. Broek in Waterland, 8 November. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 34 stapels, 3758 stuks of 7824 Ned. ffi prijs 29,50. Delft, 8 November. Granen blijven lusteloos. Tarwe van bet eiland Rozenburg 12 a 12,25; Westi. 12,25 a 12,75; Eil. Rogge 7 a 7,75; Westl. f 6,90 a 7,25; Eil. Zomer Garst 6 a 6,25; Westl. 6,25 a 6,50; Korte Haver 5; Lange 4 a 4,25; Duivenboonen 10; Paardenboonen 8; Bruine Boonen 13 a 16; Groene Erwten f 13. Aarbappelen. Brielsehe 3 a 3,50; Geldersehe 2,60. Vee was ruim ter markt en minder willig. Boter met achteruitgaande prijzen; lste kwal./61,a 62 2de kwal. /56,— a 60,—. Groningen, 13 November. Granen. Het weder is droog gebleven met eenige nachtvorst, hetwolk zeer gunstig voor den veldarbeid gewerkt heeft, die nu als nagenoeg afgeloopen te beschouwen is. Tarwe bieef Vrijdag bij ruime aanbiedingen onveranderd in prijs, heden was ze minder aangeboden, doch de vraag naar goede soorten daar- enlegen levondig, waardoor de prijzen eenige verhooging onder- gingen. Mindero soorlen konden die verhooging moeijelijk bedingen. Rogge onveranderd in prijs, maar de handel uiterst beperkt. Boekweit, hoewel ruimer aangevoerdvond veel vraag, zoo voor consumptie alhior, als voor binneniandsche verzending, waardoor de prijs 15 cents verhoogd is. De aan- voer van YVinter-Garst was niet ruim, doch de vraag nog al levondig, zoodat de prijs 5 cents verhoogd is, bij den ailoop der markt was de stemming echter flaauwer. Dikke Haver weder ruim ter veil, de vraag ter verzending, vooral naar Engeland, was echter geheel daaraan geevenredigd, zoodat de prijzen onveranderd zijn gebleven. De omzet was zeer groot. Witte Voer onderging geene prijsveranderingm3.ir Zwarte iets hooger, vooral in de zwaro soorten, waarvan weinig wordt aan geboden. Paardenboonen komen wat meer aan de markt, zeer ongelijk van kwaliteit en droogle waaronder sleehts zeer enkele drooge partijtjes worden aangetroffen. Gort meer aan geboden en in de ordinaire soorten iets lager afgegeven. Koolzaad onveranderd in prijs met weinig handel. Raapolie flaauwer en meer aangeboden. Noleringen. Tarwe 130 ID oude en jarige roode f 13,40 a 13,60; 116/120 ffi nieuwe roode/ 8,10 a 9. Rogge. 113/116 fD Nieuwe Ialandsche5,80 a 6,30; 123 ffi Pruis sische/ 7,40. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze 6,90 a/7,45; 110/113 ffi zwarte 6,70 a 7,25 Nieuwe Garst. 93/99 ffi Winter 5,30 a 6,20. Nieuwe Haver. 75/78 ffi Dikke/3,75 a 4,05; 65/68 ffi witte Voer/3,20a 3,65 68/72 ffi zwarte dito/3,60 a 4,30. Paardenboonen 4,50 a 7,50. Koolzaad 9,a 13,Gort. Grove 9,50 a 10.— puike 10,25 a 10,75; Parcl-Gort 13,— 3 25.— Olie. Raap- 40JLijn-/ 30. Haarlem, 7 en 12 November. Kaas. Aangevoerd en verkochl: 1701 sluks (27 stapels) Zoetem. Kaas a 29,per 50 Ned. ffi. Granen. Witte Tarwe 9,50 a 12,25; Roode dito 11,25 Rogge 7 a 7,25; Garst 5,50 a 5,60; Haver f 3,25 a 4,25; Paardenb. 7,50 a 8,10; Bruine Boonen f 14,50; Capuciiner Erwlen 13. Koolzaad 11. Hoorn8 en 10 November. Kaas. Ter waag gewogen van af 2 November, dagelijksche weging, 21 stapels of 5873 ffi; Donderdagsche markt 305 stapels of 83,991 ffi, te zamen 326 stapels of 89,864 ffi. Prijs: Hoogste/ 29,50; kommissie 28,75middelste 27 laagste 25; weder naar huis gekeerd 2 stapels. Granen. Ter markt gebragt 562 mud, als: 12 mud Rogge 7,50 a 7 8 mud Tarwe 12,25 a 11,75 124 mud Garst/ 7 a 5,50; 160 mud Haver 4,75 a 4; 13 mud Witte Erwten 16 a 12; 20 mud Groene dito 18 a 12; 25 mud Graauwe dito 18 a 14; 50 mud Vale dito 15 a 10; 125 mud Bruine Boonen 19,50 a 10; 25 mud Paardenb 8,25 a 7,50. Voorts op monster verkocht 300 mud Mosterdzaad/19 180 mud Karweizaad 13. Vee. Aangevoerd: 12 Paarden 34 a 175. 36 Koeijen 70 a 205. 19 Kalveren 7 a 16. 47 Schnpen/ 7,50 a 22. 20 Lammeren 7 a 16. 300 Varkens /8a 26. 27 Zeugen 8 a 37. 600 Biggen 4 a 8. 14 Bokken/1 a 6. 7 Geiten/1 a 7,50. 270 Kippen 40 cents a 1,60. 145 Eenden 35 a 65 cents. Eijeren. 7600 Kippen- /4a 4,50; Eenden-/3,75 a 4,50. Boter. 3400 koppen, 60 a 70 cents per kop. Aardappelen 2000 mud /3a 4,50. Appelen en Peren: 1950 manden 60 cts. a/1,50 per mand. 12 November. De groote najaars KoE-markt alhier word druk bezocht door vreemdelingen en kooplieden. 8500 stuks, waaronder zeer schoon Vee, werden aangevoerd, de prijzen waren over het algemeen hoog en de handel zeer vlug. Leiden, 9 en 10 November. Vee. 26 Kaif-Koeijen/144 a 186; 279 vette dito/132 a 216; 478 Vare dito/72 a 165; 73 vette Kalveren 22 a 58; 7 nuchtere dito 7 a 11,50; 198 vette Hamels 15 a 25; 76 vette Ooijen 14 a 22; 62 magere Varkens /15 a 23; 240 Biggen /4a 12. Boter. 4200 Ned. ffi. lste kwal. 48 a 54, 2de kwal. 44 a/47 per Vat;/ 1,20 a 1,35 en 1,10 a 1,17$ per Ned. ffi. Granen. 27 mud Winteftarwe 14 a 15; 14 mud Zomer- of Nieuwe Tarwe 12 a 13. 53 mud Wintcrrogge /8a 8,50. 17 mud Zomer- of Nieuwe dito 7 a 7,50. 29 mud Garst 6 a 6,50; 21 mud Chevalier 'dito /7a 7,50. 29 mud zware Haver /5a 5,5040 mud ligte dito /4a /4,50. 10 mud Duivenboonen 8,50 a 9. 22 mud Paar denboonen 7,50 a 8. Middelburg, 8 November. Granen. Wij hadden heden uit onze buiten-eilanden weinig Graan ter markt, terwijl de aanvoer uit Walcheren, met uitzon- dering van Tarwe, voldoende was. Tarwe. Jarige Walchersche bijna niet gctoond en tot/15 a 16 naar deugd gekocht; nieuwe dito 12,75 a 13; dito Zeeuwsche met /12 a 12,50 in puike soort betaald. Zeeuwsche Rogge weinig ter markt en naar deugd en kwal. tot 7 a 7,75 gekocht. Garst. Winter tot 6,50 in puike soort verhaudeid; Zomer 6,25 a 6,30. Boonen. Van nieuwe Walchersche Witte waren enkele partijtjes ter markt, vrij wel bard, maar geviekt, die tot 16 a 16,50 genomen zijn. Walchersche Bruine zijn lot 15 a 16 in puike soort afgedaan Van dilo Paardenboonen was vrij wat ter markt en werden de puikste tot 7,25 a 7,50 voor binneniandsche verzending verkocht; Zeeuwsche van afwijkende kwalit. einde beurs nog onverkocht. Groene Envleii. Walchersche 25 cts. hooger; voor de puikste kieine soort werd 12,75 a 13,25 ingewilligd; groote met 13,50 betaald. Koolzaad 12 a 12,75 naar deugd en kwal. Olie. Patent- /46, Raap- 43fLijn- 35. Purmerende 13 November. Kaas. Middelbare 29,50; kieine29,75 per 50 Ned. ffi. Aan de Slads waag zijn gewogen 128 stapels, wegende 38,199 Ned. ffi. Boter 1,15 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 4,25, Eenden- 3,15 de 100 stuks. Vee. Aangevoerd: 1010 Schapen en Lammeren, met vluggen handel; 50 vetle Kalveren 50 a 70 cents jtcr Ned. ffi, WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Meteorol. Observ. te Utrecht. Novemb. c: K Z Win rigting D- kr. N. ffi Barom. bij 0°. Th. Fah. Afwijk. der Temp. Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 4 8 0. 0,5 766,00 32,4 11,0 0,93 0 Zw. bewolkt. 2 10 ono. 1,0 65,30 41,9 6,7 0,67 0 Bewoikt. 0. 0,5 66,39 32,4 10,6 0,89 0 Helder. 5 8 ono. 0,5 67,85 34,5 8,5 0,90 0 Bijna helder. 2 10 0. 13,0 67,67 42,1 6,1 0,69 0 Zw. bewolkt. ono. 5,0 69,69 34,9 7,7 0,76 0 Helder. 6 8 ono. 6,0 71,90 35,6 7,0 0,87 0 Zw. bewolkt. 2 ono. 8,0 72,52 42,1 5,8 0,75 0 Idem. 10 no. 5,5 73,72 39,7 2,5 0,74 0 Betrokken. 7 8 no. 5,5 73,40 39,2 - 3,1 0,83 0 Bewolkt. 2 10 no. 7,5 71,94 43,2 - 4,3 0,62 0 Idem. no. 0,5 71,59 38,3 3,6 0,69 0 Zw. bewolkt. 8 8 n. 0,0 70,33 38,5 - 3,4 0,84 0 Idem. 2 10 no. 1,0 69,51 40,1 7,0 0,65 0 Idem. ono. 1,0 69,94 36,3 - 5,2 0,93 0 Betrokken. 9 8 ono. 0,5 70,78 32,5 9,0 0,83 0 Zw. bewolkt. 2 ono. 2,0 69,85 39,7 - 7,0 0,75 0 Idem. no. 0,5 68,42 38,3 2,9 0,93 0,1 Betr. rcgena. 10 8 0. 1,0 65,88 37,6 3,6 0,91 0,3 Betrokken. 2 10 ozo. 4,0 64,24 37,4 - 9,0 0,79 0 Idem. ozo. 4,5 63,51 34,5 -.,3 0,78 0 Idem. vlugge handel; 46 nuchtere dito, 4a 13; niet vlug; 194 vette Varkens 44 a 54 cents per Ned. ffi, vlug; 11 magere dito,/10 a 16; 380 Biggen,/4 a 5, meVvluggen handel; 225 Runderen, handel vlugger; 8 Paarden; 382 Ganzen2,50 per stuk. 20 Zwarien 5 per stuk. Rotterdam, 12 November. Granen en Zaden. Tarwe. Witte zeer weing aangevoerd, waardoor de beste bij den aanvang ruim prijshoudend was, ter wijl de gewone en mindere alieen iets lager te piaatsen waren. Roode en Poolsche als voren met weinig omgang. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat 14,25 a 15,50goede dito 13 a 14; puike dito 1860 12,50 a 14; goede dito 11,75 a 12,25; afwijkende soorten 10 a 11,50; 157, 158/2 ffi Oude Witbonte Poolsche 465 a 470; 157/2 ffi Witbonte Poolsche 455; 162/2 ffi Stralsunder 465. Rogge. Zeeuwsche matig aangevoerd, als voren met genegen koopcrs. Buitenlandsche soorten 5 hooger met redelijken handel aan consumptie. Puike Nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche 1860 zakmaat 6,75 a 7,25; dilo Noord-Brabandsche en Overm. 6,50 a 6,90; afwijkende soorten /5a 6,25; 147 153/2 ffi Dantzigor 220 a 250: 149, 150/2 ffi Koningsberger 225 a 240; 150, 152/2 ffi Nieuwe Limburger 235 a 240; 145/2 Archangel 205; 144, 150/2 ffi Petersburger/207 a 220. Garst. Zeeuwsche met kleinen aanvoer 10 cents hooger vrij wel te piaatsen. Buitenlandsche soorlen op nieuw iets hooger verkocht. Nieuwe Overm.Zeeuwsche en Vlaamsche Winter 1860 zakm. 5,50 a 6,80; dito Zomer 5,30 a 6,40. Haver 20 cents lager, in niet puike soorten langzaam afgaande. Puike Nieuwe Korte 4 a 4,90; dito Lange 3,75 a 4,10. Afwijkende Lange en Korte 2,50 a 3,25. —'Boekweit ruim prijshoudend. Noord-Brabandscbe 230 a 240 en ^2100klg. Rhijri 235; Fransche/212 en Holsteinsehe zeilonde 240. Erwten. Puike prijshoudend. Puike Schokkers 13,50 a 15; afwijkende 6 a 11; puike kieine 12,25 a 14; afwijkende 5,50 a 9; Nieuwe Geldersehe graauwe en Capucijnen 13 a 17; Zeeuwsche f 10 a 13. Boonen. Witte bij kleinen aanvoer als voren/12 a 16; Bruine onveranderd; puike/16 a/ 20; geringe 4 a 10. Paardenboonen langzaam als voren, puike 7,50 a 7,75; mindere 4,50 a 6,75. Duivenboonen 7,75 a 8,75. Koolzaad 1 hooger. Overmaasch 65 a 66 Puik Brielsch 66$; Zeeuwsch 64$ a 65$; Betuwsch 65, alles in zakken. Lijnzaad. 112, 113 ffi Berdiansky 378 101, 102 ffi Archangel 315. Zeeuwsch Zaai 1 a 2 St. hooger. le kwaliteit 108 a 113 St. 2e kwal. 96 a 100 St. per Dordtsch Achtendeel Hennepzaad. Nieuw Inlandsch 240. Kanariczaad 25 cents hooger, /8a 12. Meekrap. Tot a 1 hooger dan vorige week was er goede kooplust; Wortels minder aangeboden en verkocht, 24 a 24$ naar kwal. en gewas; de 40,000 kilo, door den Wilhelmina- polder aangeboden, zijn tot 25 verkocht. Hijp, 7 November. Kaas. Hoogste prijs/30,— aangevoerd; 20 stapels, 2615 stuks of 5738 Ned. ffi. Boter 60 cents per Ned. ffi. Eijeren 3,80. Schagen, 8 November. Vee. Paarden/30 a 120; 93 magere gelde Koeijen/ 60 a 130; 63 vette dito/152 a 220; 30 Kaif-Koeijen/80 a 140; 60 Vaarzen 60 a 120; 62 Gras-Kalveren 18 a 32; 6 nuch tere Kalveren/4 a 9; magere Schapen 12 a 16; vette dito /18 a 25; Bokken en Geiten 3 a 7; magere Varkens 10 a 20; Biggen 3 a 7Kippen 30 cents a 1Eenden 35 a 45 cents; Duiven 15 a 30 cents; Ganzen 4 a 4,25. Boter 87$ cents per kop of/ 1,14 per Ned. ffi. Kaas 25 a 50 cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 3,50 a 4 Eenden-4. Velsen, 10 November. Vee. Op onze le najaarsmarkt waren p. m. 1500 stuks Hoornvee aangevoerd. Bij levendigen handel waren de prijzen zeer hoog. Zierikzee, 9 November. Meekrappen. Teelt 1860: 2/1 Meekrap 29,50 a 31, 1/1 dito 29,50 a 31,Onberoofden 29,50 30,5 Mullen 6,a 9,Raeijn 24,a 24$. 1 1 Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4