202 - ONTWERP-BEGROOTING Hooghccmraadschap van Rijnland, UITGAVEN en ONTVANGSTEN UITGAVEN. —seamen trTTT"™. 200. Zegela150. INKOMSTEN. fcrugfen ALGEMEENE VE RZAMELIN G DER DER VAN HET VOOR HET JAAR 1861. HOOFDSTUK I. HuisJiQudelijk Bestuur. Jaarvvedden van den dijkgraaf en de lioogheemraden 10200.- Jaarwedden van den secretaris, den rentmeester en den hoofd-opzigter. 7500. Jaarwedden van de beambten ter secre- tarie2900. Jaarwedden van de boden en den concierge2300. Reiskosten van den dijkgraaf, de lioog heemraden en den secretaris2500,-r— Reiskosten en yerschotten voor de alge- meene dienst van den hoofd-opzigter. 600. Schadeloosstelling van hoofd-ingelanden en hoofd-ingelanden-plaatsvervangers, voor bet bijwonen der vergaderingen en van commissien voor aan hen op- gedragen werkzaamheden 2400. Kosten der verkiezingen van hoofd-inge landen en hoofd-ingelanden-plaats- vervangers500. Kosten der vereenigde vergadering en van die van hoofd-ingelanden 400.— Bijhouding van het gaarderboek en kaarten1000. Schrijfloonen250. Schrijf- en bureaubehoeften 500. Druk- en bindwerk 1500. Licht en brandstoffen. i 350. Briefportenvrachtloonen en andere kleine uitgaven350. Aanplakken en afkondigen van stukken en advertentien225. Aankoop en onderhoud van mobilair 200. Geheel van het lste Hoofdstuk 34025. HOOFDSTUK II. Kosten van openbare werken en bijzondere eigendommen Jaarwedden van vasle en tijdelijke be ambten 7300. Reiskosten en verschotten van vaste beambten1600. Onderhoud en aanwinning van duinen 4973.— Premien aan Rijnlands opzieners voor het doen van bekeuringen 500. Onderhoud van de Katwijksche werken 5400. Onderhoud van den Spaarndamschen dijk 30945. Onderhoud van den IJsseldijk 6465. Onderhoud van andere dijken, kaden en schoeijingen1980. Onderhoud van kanalen en vaarten 1499. Onderhoud van sluizen en bruggen 6361. Bijdrage van het Hooghccmraadschap in het onderhoud van het Spaarne en van het IJ voor Spaarndam 1300. Aandeel van het Hoogheemraadschap in het onderhoud van den Wierikkerdijk 105. Aankoop cn onderhoud van gereed- schappen 1280. Onderhoud en behoeften der stoomge- maalwerktuigen a. te Spaarndam 13360. b. Houtrijk enPolanen 9540. c. Gouda 12425. 35325.— Peil- en seinmiddelen benevens waar- nemingen van den boezemstand. JI64. Onderhoud van Rijnlands gebouwen 3067. Onderhoud van Rijnlands grondeigen- dommen2342. Kosten bij verhuringen en aanbeste- dingen gevallen250. Brandyerzekering300. Geheel van het 2de Hoofdstuk 112156. HOOFDSTUK III. Lasten. Grond- cn personele lasten Dijk- en poiderlasten 180.0^- 60O.- Geheel van het 3de Hoofdstuk 2400.- HOOFDSTUK IV. lienten en afossing van schuld en pensioenen. Ren ten van gevestigde schuld Renten van bijzondere geldleeningen Opeischbare schulden Aflossing van schuld Pensioenen en lijfrenten Geheel van |iet 4de Hoofdstuk HOOFDSTUK V. Andere kosten in de vorige hoofdstukken niet begrepen. Gaarloon van Rijnlands bundergeld Andere kosten gevallen op de invorde- ring van het bundergeld Kosten op het beleggen en terugvor- deren van kapitalen en het invorde- ren van renten Kosten voor het voeren van gedingen Kosten voor regtskundig of technisch onderzoek Kosten van gevangenis van onvermo- gende veroordeelden op Rijnlands keuren Memorie. 50.— Memorie. Memorie. 50.— Geheel van het Yde Hoofdstuk 100. HOOFDSTUK VI. Buitengewone uitgaven. Aanleg van nieuwe werken f 28705. Schadevergoeding wegens het gemis van van vroegere inkomsten 5325. Regeling en beschrijving van het oude archief300. Kosten voor het aanleggen van een nieuw gaarderboekNihil. Geheel van het 6de Hoofdstuk 34330.- UOOJFPB,rTTV Tiwoorziene uitt. lene uitgaven. Onvoorziene uitgaven. 20000.— Geheel van het 7de Hoofdstuk 20000. HOOFDSTUK I. Ontvangsten wegens vroegere diensten. Batig slot der vorige rekening 7000.— Andere ontvangsten uit vroegere dien sten voortvloejjendeMemorie. Geheel van het lste Hoofdstuk/ 7000.- HOOFDSTUK II. Hefjingen van verschillenden aard. Sluis- en bruggelden, regtstreeks geheven 5500. Transporteere. f 5500. per Transport. f Opbrengst van verpachte sluizen en Beges van uitgegeven vergunningen Consentgeld van ter verveening inge- stoken land 5500.— 500-0,— 104).— Memorie. Geheel van het 2de Hoofdstuk 10600. HOOFDSTUK III. Inkomsten uit bezittingen en regten voortvloeijende. Renten van kapitalen. a. inschrijvingen op het grootb&ek der nationale werkelijke schuld 3640. b. wegens voorgeschoten gelden. Onopzegjbare renten en uitkoop.en275.50 Huur of pacht van landerijen 15000. Huur van huizen en andere gebouwen. 300.— Opbrengst van grasgewas 5000.— Opbrengst van den houthak en andere opstaande gewassenMemorie. Opbrengst of pacht van visscherijen 390. Recognition 205. Geheel van het 3de Hoofdstuk 24870.50 HOOFDSTUK IV. Ferschillende andere inkomsten, Bijdrage van Woerden voor de uitwa- tering te Katwijk 2250. Bijdrage van hoefslagpligtigen voor het onderhoud van den IJsseldijk 276, Vergoeding van diensten door het hoog heemraadschap aan andere water- schappen bewezen215. Subsidien Boeten150. Opbrengst van verkrijgbaar gestelde stukkenMemorie. Versehillende kleine inkomsten 300. Andere ontvangsten niet tot de voren- staande behoorendeMemorie. Geheel van het 4de Hoofdstuk 3191 HOOFDSTUK V. Buitengewone ontvangsten. -T-vjuwjy »»ji virrvniuuuc gueGdreii HfewiOTic Yerkoop van obligationhypotheken en andere schuldbekentenissen 25000.— Yerkoop van roerende goederen Memorie. Geldleeningen Geheel van het 5de Hoofdstuk 25000. HOOFDSTUK VI. Omslagen. Bijdrage van ingenomen polders bij contract geregeld7046.34 Bijdragen van polders buiten Rijnland, die voor vaste sommen zijn aange- slagen110.70 Gewone omslag van Rijnlands bunder geld over 79054 Bunders a /1.60. 126486.40 Buitengewone omslag van Rijnlands bundergeld over bunders a Geheel van het 6de Hoofdstuk 133643.44 ONTVANGSTEN. Ontvangsten wegens vroegere diensten. 7000. Heffingen van verschillenden aard 10600.— Inkomsten uit bezittingen en regten voortvloeijende24870,50 Yerschillende andere inkomsten 3191. Buitengewone ontvangsten 25000.- Omslagen. 133643.44 Geheel bedrag der ontvangsten 204304.94 UIT G A VENT. Huishoudejijk bestuur Kosten van openbare werken en bijzon dere eigendommea Lasten Renten en aflossingen van schuld en pensioenen Y Uitgaven in de vorige hoofdstukken niet begrepen Buitengewone uitgaven Onvoorziene uitgaven Geheel bedrag der uitgaven. Batig saldo. Totaal bedrag M 34025.— 112156.— 2400.— Nihil. 100.— 34330.— 20000.— 203011.— 1293.94 204304,94 Aldus ontworpen door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnlandden 29sten October 1860. 11. C. J. IIOOG, Dijkgraaf. J. T. BUIJS, Secretaris.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 2