203 Haarlemmermeer Opcnl>are Verfeooping- N°. 1 tot 3. Het Buitenverblijf „Zomerzorg", N°. 4 tot 6. Een Percccl Weilanil, Menu is ye King. Marktberigten. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegevens BLOEMBOLKWEEKERIJ, ENZ. Aan de Memorie van Toclichtingbehoorende bij deze Begrootingontleenen wij het volgende Omtrent de zandaamuinningwaarvoor eene sotn van 306 is uitgetrokkenwordt gezegd dat de pogingen in de laatste jaren v66r de dorpen Katwijk en Noorclwijk aangewend, om door middel van stuifidinden het zand aan te winnen, dat tot verhooging en verbreeding van het strand noodig is, zeer wet aan het doel bea.nlwoordenen men het daarom wenschelgk acht ze voort te zetten. Ook de geiden bestemd org het uitroeijen van konijnen te bevonderen, zijnzegt men, zeer goed besteed, want hoe beter die uitroeijing plaats heeft, hoe minder voor het vervolg de kosten van heimbeplanting zullen beloopen. De bekepringm war-en sedert de invoering van de nietiwe veroi'deniog op de. daioep en de reorganisatic van het toezigt over die duigen, jg zeer sterke mate toegenomen. De voornaamste uitgave voor het onderhoud der Katwijk- sche iverken bestaat in het aanbrengen van eene nieuwe hooge vloeddeur en van eene nooddeur aan de sluis S. De Spaarndamsche dijlc vereischt eene dijkverhooging en verzwaring van 600 el, tusschen de palen 162 en 160. Voor oeversterkingen inzonderbeid om de vernieling van den paal- worm tegen te gaan, zal het schoeijingwerk over eene lengte van 595 el door puin- en ballastglooijing vervangen worden. Voor versterking en rietmat-bekramming van de glooijingen is eene som van 3520 uitgetrokken. De zes sluizen aan den Spaarndamschen dijk vereischen ook gewigtige herstellingen, waaronder, als voornaamste post, het vernieuwen van de twee buiten-sluisdeuren der groote sluis mot buitenbekopering voorkomt. Omtrent de kosten voor den lJsseldjk wordt medegedeeld dat, bij naauwkeurige waterpassing gebleken is, dat het gedeelte van dezen dijk, dat buiten de afdamming van die rivier gelaten werden alzoo aan de hooge stormvloeden blootgesteld zal blijven, op sommige plaatsen 0,37 ei lager is dan de sluis- deuren in den IJsseldam en 0,67 el lager dan de sluismuren. In vergelijking met den verhoogden Haastrechtschen dijk, aan de overzijde van de rivier, is de Rijnlandsche zijde op eenige plaatsen 0.62 el lager, maar wat het mecst afdoet om van do belioefte aan verhooging van den dijk te doen blijkenisdat de hoogst bekende stormvloed tot 3.08 el boven A. P. liep, terwijl eenige dijkvakkcn niet hooger liggen dan uiterlijk 3.13 el, of slechts 0.05 el hooger dan dicn vloed. A1 deelt men niet in het gevoelen dat de stormvloeden door het stuiten tegen den dam, hooger zullen loopen dan vroeger, zoo kan de belioefte aan verhooging van den dijk toch niet betwist worden. Om nu den dijk, die van de Haastrechtsche brug tot den dam, eene lengte heeft van 965 el, te brengen tot de hoogte van 3.80 el boven A. P., of van de sluismuren der doordamming, zal eene uitgave vereischt worden van 5750. Er wordt voorgesteld de Heimans of'sMolenaarsbrug, in den lagen Rijndijk, te veranderen in eene ijzeren draaibrug en eene nieuwe brugwachterswoning te bouwen. De kosten van het cerste werk worden op /8400, van het tweede op 2020 ge- raamd. Rijnland en het Groot-Waterschap van Woerden dragen ieder de helft in die kosten. Omtrent het gaarloon van Rijnland's bundergeldwordt het volgende gezegd: Naar alle waarschijnlijkheid zal de invordering van Rijnlands bundergeld in 1861, overeenkomstig het gaarderboek, waaraan thans de laatste hand gelegd wordt, kunnen plaats hebben, eene verandering, welke noodzakelijk leiden moet tot eene geheel andere regeling van het gaarloon. Immcrs art. 157 van het Reglement bepaalt, vooreerst, dat de rentmeester bevoegd is, onder goedkeuring der Vereenigde Vergaderiug, in elk dis trict een of meer gemagtigden aan te stellen, en ten andere dat diezelfde Vereenigde Vergadering de belooning van die bedoelde gemagtigden regelt. Vermoedelijk zal de rentmeester van de hem verleende bevoegdhcid gebruik makenmaar welke zijne voorstellen zijn zullen is nog niet bekend, laat staan de beslissing welke daaromtrent door de Vereenigde Vergadering zal genomen worden Mot het oog op deze onzekerheid heeft men gemeeud dit artikel eenvoudig voor memorie te doen uit- trekken, maar bij de bepaling van de som voor onvoorzieno uitgaven noodig, op een vrij aanzienlijk bedrag voor gaarloon te moeten rekenen. De som voor aanleg van nieuwe werken, tenbedrage van/28705, wordt aangevraagd voor de navolgende verbeteringen. 1°. Verbetering van het stoomgemaalwerktuig te Spaarndam. Bij besluit van 25 Januarij 11, n°. 12, bepaalde de Veree nigde Vergadering, naar aanleiding van het verslag, vroeger door de hoeren ingenfcurs Storm Buysing en Mich a el is omtrent de gesteldheid van het stoomgemaalwerktuig te Spaardam uitgebragt: 1°. dat niet zou worden overgegaan tot eene duur- zame of tijdelijke opheffmg van dat werktuig; 2°. dat aan Dijk- graaf en Hoogheemraden zou worden opgedragen nader van advies te dienen, a. omtrent de waarde van de in het bedoeld verslag voorgestelde verbeteringen op zich zelven, b. omtrent het meer of minder wenschelijke om tot het aanbrengen van die verbe teringen, met het oog op de daaraan verbonden kosten, over te gaan. Ten einde aan deze uitnoodiging te kunnen voldoen, hebben Dijkgraaf en Hoogheemraden het gevoelen ingewonnen van den hoofd-opztgter, die daarop dezer dagen het uitvoerig rapport heeft uitgebragt, dat als Bijlagc II aan deze Memorie wordt loegevoegd. Dijkgraaf en Hoogheemraden, niet bevoegd een bepaald oor- deel uit te spreken over de geheel teehnische vraagstukken, welke in dit advies behandeld worden hebben niet anders kun nen doen dan zich noderleggen bij het gevoelen van hunnen hoofd-opzigter en daarom besloten dienovereenkomstig aan de Vereenigde Vergadering de noodige voorstellen te doenen wel te gelijk met de aanbieding van deze begrooting, opdat reeds dadelijk in 1861 tot het aanbrengen van een deel der voorge stelde verbeteringen zou kunnen worden overgegaan. De kosten van die verbeteringen over het genocmde jaar bcdragen bliikens de bijlage 10100, 2°. Verbreeding en verdieping van afvoerkanalen. In de Memorie van Toelichting, welke gevoegd was bij de begrooting voor het jaar 1861, werd in groote trekken gewe- zen op de behoefte aan eene verbreeding en verdieping der hoofdwaterleidingenopdat Rijnland in de gelegenheid zoude zijn van zijne kostbare uitlozingsmiddelen al de voordeelen te trekken, welke deze in staat zijn te leveren. De vereenigde Vergadering heeft algemeen met de beschouwingen daaromtrent in de bedoelde memorie voorkomende ingestemd, en dan ook geiden toogewezen, welke voor de verbetering van eenige der hoofdwaterleidingen noodig waren. Na deze beslissing bchoeft het besluit van Dijkgraaf en Hoogheemraden, om ook in 1861 met die verbreeding en ver dieping van de afvoerkanalen voort te gaan, geene nadere regtvaardiging, en zulks te minder omdat, althans wat aangaat de Leede en de Does, men zich eenvoudig wil bepalen bij eene voertzetting van het in 1860 begonoen werk. Intusschen zou de vraag kunnen rijzen waarom de verwijding van den Rijn tusschen Valkenburg en de spoorwegbrug aan de Vink, in verband met eene verbreeding van de Waddingerviiet, welke ten vorigen fare als de meest noodzakelijke van al de verbeteringen aan de afvoerkanalen werd voorgesteld, niet in de raming der werken voor 1861 is opgenomen. De verklaring van dit feit ligt eenvoudig in den omvang van het hier be doelde werk, een omvang zoo groot, dat daarover moeijelijk gelijklijdig met de begrooting beslist kon worden. Zoodra deze groote onderneming rijp zal zijn voor het nemen van een eind- besluit, zullen daaromtrent afzonderlijke voorstellen worden gedaan. Na deze algemeene opmerkingen volgt hier eene opgave van de werken, welke men in 1861 ler verbetering van de afvoer kanalen wenscht uit te voeren a. De Warmonder Leede. Het gedeelte van dit afvoerkanaal dat thans voor verruiming en verdieping aan de beurt ligt, strekt zich uit van de spoor wegbrug, of het einde van bet afgewerkte gedeelte, tot boven de Groote Sloot, een zijkanaal uitloopende in do Zijl. Door deze verdieping en verruiming zal het reeds verbeterde deel der Leede een versterkten aanvoer van water erlangen, zoowel uit de genoemde sloot als uit dat gedeelte van de Leede, dat voorloopig nog in zijn vroegeren toestand blijft verkceren. De kosten hiervan zijn geraamd op 7700. Voor kosten van onteigening voor de verbreeding in het volgend jaar wordt voorts nog 5000 aangevraagd. b. De Doeswatering. Zal de geheele Doeswatering althans aanvankelijk in vol- doenden staat verkeeren, dan behoort zij nog over eene lengte van 500 el verruimd te worden; vermoedelijk zal daarvoor eene uitgave worden gevorderd van 1445. c. De oude Rijn. Het behoeft naauwe'ijks herinnering dat de Oude Rijn, en bepaaldelijk het gedeelte van dien Rijntak, dat zich uitstrekt van beoosten de brug te Leyderdorp tot de Spanjaardsbrug of de Zijl, een der belangrijkste afvoerkanalen is voor het zui- delijk en zuidwestelijk deel van Rijnland. De Does- en de Heimanswateringen zijn in dit opzigt voorzeker van veel ge- wigt, daar zij het water uit die streken leiden naar de oostelijke Ringvaart en daar langs naar de Halfweger uitwatering; maar de bovengenoemde Rijntak is toch de hoofdaileiding vooreerst naar de meer belangrijke uitwatering te Spaarndam, langs de Zijl, de westelijke Ringvaart en het Spaarne; en ten andere naar de uitwatering op de Noordzee, te weten eenerzijds door de Zijl, de Groote Sloot en de Leede, en anderzijds, door de Maregrachten van Leyden en de Mare. In wecrwil van zijn overwegend belang behoort eeliter de Oude Rijn tot de ondiepste en bekrompenste van de afvoer kanalen, en zulks niet het minst omdat bij de bestaande on zekerheid omtrent den eigendom van den bodem des Rijns, niemand zich tot nog toe de verbetering van dit water heeft aangetrokken. Het zeer groot nut, dat er voor Rijnland in eene verbetering van den Ouden Rijn gelegen is, maakt het intusschen naar men meent raadzaam de kosten van verdieping ten laste te brengen van het Iloogheemraadschap. Ter uitvoe- ring van dit plan is het trouwens niet noodig strooken land aan te koopen; men kan volstaan met het uitbaggeren van 5000 kub. el harden grond, en zoodoende aan de rivier over eene lengte van 1500 el eene diepte geven van 2,70 el, bij eene bodembreedte van 10 el. De kosten van dit werk zullen vermoedelijk bedragen 4250. 3°. Afpaling van zeeduinen. Onder Noordwijk en Noordwijkerhout bestaat een duinvak waar de grens tusschen zee- en binnenduinen twijfelachtig is en door middel van steenen palen dient te worden aangewezen. Dit doel is te bereiken met eene uitgave van 210. Omtrent de redenen, die tot bepaling van het bedrag van den omslag over 1861 hebben geleid, wordt gezegd: Wil men den omslag niet tot ongeveer 2 per bunder ver- hoogen en toch de nieuwe werken uitvoeren, welke onder artikel 46 werden uitgetrokken, zoo blijft er niets anders over dan een klein gedeelte van Rijnlands kapitalen te gelde te maken. Na rijp beraad heeft men gemeend daartoe te moeten overgaan, en dit to eer omdat de kapitalen van het Iloogheemraadschap grootendeels voortvloeijen uit den verkoop van meeroeverwerken, en in der tijd werden opgelegd met het doel om daaruit later de werken te bekostigen, welke een uitvloeisel mogten zijn van de droogmaking van het Haarlemmermeer. De verbetering nu van het stoomgemaalwerktuig te Spaarndam en de verrui ming van de afvoerkanalen behooren ongetwijfeid lot die werken en kunnen dus naar alle billijkheid uit het bedoelde kapitaal gekvveten worden. De omslag over 1861 kon echter niet lager worden gesteld dan op /1,60. Dit bedrag is althans vergeleken met de om- slagen der laatste jaren, vrij hoog, maar bij eene naauwkeurige overweging van deze begrooting zal het blijken, dat alleen de werkelijke behoeften van het Hoogbeemraadschapin verband met het gemis van een eenigzins beduidend saldo, tot het stellen van die som hebben geleidimmcrs andere buitengewone werken, dan die welke in Rijnlands belang volstrekt gevorderd worden, komen op de begrooting niet voor, terwijl het zeer lage cijfer van het saldo do gedachte weert als zoude de zucht om een aanzienlijk batig slot voort te brengen, bij het zamen- stellen van de begrooting hebben voorgezeten. van 6 November tot en met 20 November 1860 GEBORENHendrik, zoon van J. van Weelde en C. Pruis- sen. Nicolaas, zoon van L. van Rooijen en P. Mooijenkind. WiHem, zoon van J. Nieuwkoop en A. Elsinga. Petrus Laurens, zoon van E. Spreeuw en A. C. de Die le Clercq. Aagje, dochter van "W. Metz en A. Basjes. Aagje, dochter van J. Lewis en A. Metz. Pietertje, dochter van L. Hout- koper en E. de Jong. Wulmetdochter van C. Kooy en A. Zuidland, Jannadochter van M. van der Stolp en J. Luijendijk. Johanna, dochter van J. Verbij en J. van der VVcrf. Teuntje, dochter van P. Verbeek en T. Roza. OVERLEDENPieternella, oud 18 maanden, dochter van A.de Boer en N. van Dijk. Aartje, oud 7 maanden, dochter van J. Camerling en C. M. van Es. Cornellsoud 9 jaren, zoon van M. Eveleens en N. Overvecht. Abraham, oud 1 week, zoon van J. Kneppers en M. van Veen. Maria, oud 4 jaren, dochter van P. Erkelens en C. Moleman. Theodora, oud 9 maanden, dochter van P. van der Puttcu en T. Wiggeipan, Antje, oud 15 maanden, dochter van J. Braakman en G. Schoemaker. Johannes, oud 3 maanden, zoon van R. van Beek en P. Goedman. Nicolaas, outl 10 dagen, zoon van L. van Rooijen en P. Mooijenkind. Joseph Pahlenkemperoud 48 jaren. Jan Baas, oud 39 jaren, gehuwd met G. van den Berg. Maria, oud ruim 1 jaar, dochter van L. de Kraay en G. Mulder. Petronella, oud 2 maanden, dochter van P. C. Slijkerman en C. Tuitbof. LEVENLOOS AANGEGEVENgeene. ONDERTROUWD J. de Koter met II. B. Roskam. GEHUWD C. van Rijswijk met D. Slingerland. J. van der Ban met M. Buis. J. Pelle met J. C. Slagmolen. J. Sander met M. Wijtkamp. VAN EENE Men is voornemensten overstaan van den Nota- ris D. J. VAN STOCKUMte Lissein het Loge- ment DE WI'TTE ZWAAN" op Dingsdagen den 27sten November en den 4den December 1860, telkens des voorraiddags ten 11 ure, in bet openbaar te veilen en verkoopen: bevattende WOONHUIS met 5 KamersKeuken, Kelder en Zolders, KOEPEL, BOLLENHUISKOE- en PAARDENSTALLING ARBEIDERSWONING, IiOOIBERG, enz., benevens circa 2 Bunders uit- muntend BOLLENLAND, alles ingerigt voor Bloem- lolkweekerijTuinderij en Boerderijgelegen naast elkander in bet Dorp Lisse, aan den Straatweg, Kad. Seetie D, N°s. 500—508, 511—513, 713 en 714, te zamen groot 2 Bunders 6 Roeden 30 El len. In 3 Perceelen en bij Combinatie. genaamd „DE VENNE", zeer gesekikt voor de Bollenteelt, gelegen in den Zemelpoldergroot 1 Bunder 94 Roeden 70 Ellen, en eenige Perceelen WEILAND, in den Lisserbroek- polder, te zamen groot 1 Bander 46 Roeden 20 El len, alles Gemeente Lisse, Kad. Seetie B, N°s. 14, 15 en 607 en Seetie D, N°s. 618, 619 en 625. Te aanvaarden de Gebouvven 1 Mei 1861 en het Land 1 Januarij 1861. Zijnde inmiddels uit dc hand te koop. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notarisalwaar tusschen de Veiling en de Gunning verhoogingen zullen worden aange- nomen tegen genot van een vijfde van elke verhooging. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haar lemmermeer brengen ter kennis van de belanghebben- den, dat Maandag den Hasten November aanstaande des voormiddags om negen urede VIJFDE OPEN- BARE SCHOOL VOOR LAGER ONDERWIJS in deze Gemeente op Abbeneszal worden geopend. Wij verzoeken de Ouders dringend om hunne Kin- deren van deze gelegenheid tot het ontvangen van Imager Onderwijs een trouw gebruik te laten maken en zich daartoe bij den Hoofdonderwijzer in bet huis van den vroegeren Bakker Giioexestein aan te melden. Burgemeester en Wethouders voorn., PABST. De Secretaris D. EGGINK. Amsterdam, 19 en 21 November. Vise. Runderen lste kwal./140 a 160; 2de kwal. 130 a 150; 3de kwal. f 120 a 140. Melk- en Kalf-Koeijen HO a 170. Schapen 22 a 26. Varkens 46 a 50 cts. per N. (C. Granen en Zaden. Tarwe als voren; 130 tf bonte Poolsche 435. Rogge prijshoudend; 125 ffi Pruissische 236; 121 Archangel 206. Garst iets lager; 195 IS Friesche Winter 195. Koolzaad J lager; Friesch 60; op 9 v. Olie in Nov. /71£. Lijnzaad traag; 107, 108 iS Riga/310. Olie. Raapolie dadelijk onveranderd, op levering niet willi- ger; op 6/w. /43; Vliegend f 41J. Lijnotie dadelijk en op levering prijshoudend; op 6/w. 31£; Vliegend 30j. Hennepolie op 6/w. 40JVliegend 39.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3