- 204 - WATERHOOGTE u b o>2 WATERHOOGTE en WEKKING der STOOMTUIGEN in den HAAKLEMME RME ER-POLDER waargenomen van 10 November des middags tot op den middag van 17 November 1860. IN DE RINGVAART -i- A. P. in Ellen. IN DEN POLDER bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan bet VENNEPER- DORP. Nov. 10 11 12 13 14 15 16 17 0.50 0.50 0.51 0.52 0.52 0.47 0.46 0.44 4.83 4.76 4. 76 4.75 4.73 4.70 4.68 4.62 5.20 4.82 4.78 4.77 4.74 4.68 4.65 4.64 Te zamen 5 00 4.84 4.83 4.78 4.73 4.68 4.63 4.64 4.88 4.84 4.80 4.78 4.76 4.74 4.68 466 Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantal Uren Pomp. Ketels CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJNDEN. Aantal Uren Pomp. Ketels 10 7287 5.924 24£, Kamper- Rogge stroo BoTEn per 40 Ned. ffFriesche 52 a 55, Kuirider 52 a 55, Kamper 55 a 57, Deventer 48 a 51Zwolscbe52 a 55. Hooi en Stroo. Langestraals Hooi 22 a Eilands dito 20 a 22£, Koe dito 15 a 1 15£ a 17|, Tarwe dito 15 a 17. Alkmaar16 November. Ghanen en Zaden. Tarwe/12,50; Rogge f 7,50 Garst 6,25; Chevalier dito 7,50; Haver 5,40; Paardenboonen f 8,50; Bruine Boonen/18; Graauwe Erwten /19,Groene dito 19,50; Vale dito 17,50; Witte dilo/19. Kanarie- zaad 11,75; Karweizaad 13 en Blaauw Maanzaad 12,50 per 50 kilo. Kaas. AangevoerJ: 399 stapels of 91,550 kilo; kleioe/30; middelbare30,25, kommissie/29,50; laagste prijs/26,50. Broek in Waterland, 15 November. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 11 stapels, 989 stuks of 2123 Ned. ffi; prijs 29,25. Delft, 15 November. Granen voortdurend lusteloos puik droog goed vindt vraag doch komt weinig voor. Tarwe van bet eiland Rozenburg/12 a 12,25; Westl. 12,25 a 13; Eil. Rogge 7,50 a 8,25; West!, f 7,60 a 8; Eil. Zomer Garst 6,20 a 6,40; Westl. /6a 6,50; Korte Haver /5a 5,25; Lange 3,50 a 4,50; Duivenboonen 9 a 10; Paardenboonen/7 a 8; Bruine Boonen 14 a 16; Groene Erwten f 11 a 14. Aardappelen. 3,50 a 3. Vee blijft goeden aftrek vinden bij ruimen aanvoer. Boter flaauwer; gras- Iste kwal. 59 a 60; hooi-/50 a 54. Dordrecht, 15 November. Granen en Zaden, Tarwe. Jarige Zeeuwscbe, Vlaamsche en Gverm. door schaarschte prijshoudend13 a 14,70; nieuwe meer aangevoerd en tot genoteerde prijzen om hare verschillende kwaliteit bezwaarlijk op te ruimen, 12 a 13, afwijkende en geringe 10 a 11. Rogge. Jarige en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. weinig getoond en wel te verkoopen; jarige 7,60 a 8 nieuwe 6,30 a 7,30; 143/2 ffi Limburger is tot 213 en 140/2 If jarige Archangel tot 195 a 200 naar kwal. verhandeld. Garst bij kleinen aanvoer prijshoudend Zeeuwsche, Flakkeesehe en Overm. Winter/5,70 a 6,70dito Zomer 5,60 a 6,60. Spelt weinig aangevoerd en als voren tot 3,70 a 4,20 geplaatst. Haver. Inl. Voer bij toenemenden aanvoer 20 cents lager afgegeven; Dikke door schaarschte prijs houdend; Zeeuwsche en Inl. Voer 2,80 a 3,80, dito Dikke 4 a 5. Boekweit vond heden tot iels hooger prijs goede vraag bij benoodigden en de omzet was levendiger, mooije Ber gen op Zoomsche en dito Rhijn 238, Bosscher 233. Boonen. Paardenb. bij toenemenden aanvoer uit het Overmaas- sche en Zeeland minder begeerd en 40 cents lager,/6 a 7,60 naar kwal., afgegeven. Duivenb. niet ler markt. Witte Boonen werden uit Zeeland nog weinig aangevoerd en vonden tot on- verandcrde prijzen, 13 a 16 naar kwaleenige vraag. Bruine dito meer uit Zeeland ter markt, waren tot 1 lager, 10 a 16 naar deugd, te plaatsen. Erwten. Blaauwe komen steeds weinig aan eu waren tot verhoogde prijzenvooral in de puik kookende soorten tot 12 a 12,80, afwijkende en wakkc tot 11 a 9 wel te verkoopen. Buiten- en Inlandsche Witte zijn opgeruimd. Koolzaad met goeden handelpuik jarig Zeeuwsch gestort is tot X 72, dito zakgoed tot X 71, oud Fransch tot X 65, best nicuw Overm. tot 65 a 04 en mindere soorten tot 62 a 55 aan onze olieslagers verkocht. Op termijn zonder omgang; in deze maand tot X 72£; Dec. tot 73 en April tot X 75 aangeboden. Lijnzaad onver- anderd, doch prijshoudend; 112 If Morchanski tot 370 ver kocht; voorts geveild: 111 If Catania 405 en 106 If Riga f 305. Inl. Zaai- meer aangevoerd en bij trage gesteldheid lager afgegeven; le soort 5,30 a 5,50, 2e soort 4,20 a 4,80 per Dordtsch aehtendecl. Kanariezaad vond tot on- veranderde prijzen, 10,50 a 12, meer vraag. Hennepzaad stil en tot 230 a 240 naar kwal. te koopen. Olie: Raapolie dadelijk iets hooger bij goede vraag, op ter mijn traag; Vliegend tot 42£ gedaan; 1°. Dec. tot 41J eu Mei tot 43 met genegen verkoopers. Lijnolie prijshoudend; Vliegend tot 31 verkocht; Voorjaar op 32 gehouden. Koeken. Raapk. weder duurder belaald, harde 88 a 90. Lijnkoeken tot vorige prijzen verhandeld, harde 130 a 135, zachte 145 a 155. Gouda 14 November. Kaas. Fok- van 10 ffi 24£; 16 ff Kakor26JSehot- sche f 22 a 23 per 50 kilo. Groningen, 20 November. Granen. Do regen, die op het drooge weder gevolgd is, hecftnu de veldarbeid afgeloopen is, aan do landbouwers gelegenheid gegevenmeer algomeon zich met dorschen bezig te houden, waardoor de aanvoer aan onze markt heden zeer groot was. Tarwe, hoewel ruim ter veil, was niet lager te koop, daar de vraag voor vorzending groot genoeg was om den aanvoer te doen opruimen. Rogge flaauw en 5 cents lager genoteerd, maar daartoe alleen bij kleinigheden aan consumtie te plaatsen. Boekweit tot oriveranderde prijzen met nog al vraag ter vorzending en op speculatie, zoodat de aanvoer grif werd opgeruimd Voor het eerst was heden een aanvoer van eenige beteekenis van Wintergarst van het Hoogcland aan de markt, hetwelk eene flaauwe stemming veroorzaakte. Tot eene verlaging van aanvankelijk 15, later 20 cents werd de aanvoer goed opgeruimd, grootendeels ter verzending naar de Zaan. llaver. De aanvoer van Dikke was heden weder zeer groot, en door de flaauwe berigten van Engeland, de vraag meer beperkt: eene verlaging van 20 cents per mud was hiervan het gevolg, waartoe de aanvoer grootendeels opgeruimd is. Ook Witte Voer en Zwarte deelden in die verlaging, terwijl vooral van Zwarte veel meer werd aangeboden. Paardenboonen rai nier ter veil zijnde en geene vraag vindendewerden lager afgegevenmaar bleven toch gedeeltelijk onverkocht. Gort door de verlaging der Garstprijzen meer aangeboden en 20 a 25 cents lager verkocht. Koolzaad met weinig handel onverandord in prijs. Olie. Raap- en Lijnolie flaauwer en lager afgegeven. Noteringen. Tarwe 130 oude en jarige roode 13,40 a 13,60; 116/120 nieuwe roode8,10 a 9. Rogge. 113/116 Nieuwe Inlandsche5,75 a 6,25; 123 Pruis- sische 7,40. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze 6,90 a 7,45; 110/113 zwarte 6,70 a 7,25 Nieuwe Garst. 93/99 ffi Winter 5,10 a 6,—. Nieuwe Haver. 75/78 Dikke/3,45 a 3,75; 65/68 ffi witte Voer/3,—a /3,35; 68/72 ffi zwarte dito/3,40 a 4,05. Paardenboonen 4,50 a 6,50. Koolzaad 9,a 13,Gort. Grove 9,25 a 9,75; puike 10,— a 10,50; Parol-Gort 13,— a 25.Olie. Raap- 40£; Lijn- 29f. Haarlem, 15 en 19 November. Kaas. Aangevoerd en verkocht: 2121 stuks (26 slapels) Zoetem. Kaas a 28,50 per 50 Ned. ffi. Granen. Witte Tarwe 8 a 10; Roode dito/11,50; Rogge 7; Haver/4-a 5,25; Paardenb. 7,50 a 8; Bruine Boonen f 13,50 a 14. Wit Kanariezaad 11. Hoorn15 en 17 November. Kaas. Ter waag gewogen van af 9 Novemberdagelijksche weging, 10 stapels of 3074 ffi; Donderdagscbe markt 213 stapels of 58,603 ffi, te zamen 223 stapels of 61,677 ffi. Prijs: Hoogste 30,middelste 28; laagste 24; kommissie en middelb. 29,50. Granen. Ter markt gebragt 587 mud, als: 21 mud Rogge 7,75 a 7; 19 mud Tarwe 12,50 a 11 142 mud Garst/7 a/6; 149 mud Haver/5a4; 126 mud Erwten, Witte 14 a 11,50; Groene 18 a 14; Graauwe 18 a 12; Vale 15 a 11; 110 mud Bruine Boonen 17,75 a 10; 20 mud Paardenb. /8a 7,75. Voorts op monster verkocht 225 mud Mos- terdzaad/20; 175 mud Karweizaad 12,50. Leiden16 en 17 November. Vee. 14 Kalf-Koeijen/145 a 194; 231 vette dito/424 a 210; 392 Vare dito 72 a 162 61 vette Kalveren 22 a 58; 8 magere dito 6,75 a 12; 186 vette Hamels 17 a 22; 26 magere Varkens /15 a 24; 164 Biggen /5a 12. Boter. 3000 Ned. ffi. Iste kwal. 46 a 52, 2de kwal. 42 a/45 per Vat;/1,15 a 1,30 en 1,05 a 1,12£ per Ned. ffi. Granen. 33 mud Wintertarwe 14 a 15; 20 mud Zomer- of Nieuwe Tarwe 12 a 13. 50 mud Winterrogge 8 a 8,50. 27 mud Zomer- of Nieuwe dito /7a 7,50. 30 mud Garst/6 a 6,50; 24 mud Chevalier dito/7a 7,50. 35 mud zware Haver /5a 5,50 47 mud ligte dito /4a /4,50. 11 mud Duivenboonen 8,50 a 9. 16 mud Paar denboonen 7,50 a 8. WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Meteorol. Observ. te Utrecht. f| Novemb. UREN. Win rigting D- kr. N. ffi Baiiom. bij 0°. Th. Fah. Afwijk. der Temp. ts n 2. d* oq Gevallen regen. Opmerkin- gen. 8 ozo. 7,0 761,40 35,2 - 5,9 0,78 0 Betrokken. 2 ozo. 7,0 59,35 37,4 - 8,6 0,72 0 Zw. bewolkt. 10 0. 1,0 58,26 29,5 - 11,9 0,96 0 Ilelder. 12 8 0. 1,0 57,25 26,6 -14,4 0,88 0 Bijna helder. 2 zzo. 2,5 56,12 32,9 -13,0 0,88 0 Zw. bewolkt. 10 0. 0,5 55,70 26,2 -14,9 0,96 0 Helder. 13 8 0. 0,0 54,40 24,4 -16,2 0,95 0 Bijna helder. 2 zo. 0,0 52,89 42,6 - 1,1 0,71 0 Ligt bewolkt. 10 zzo. 0,5 52,12 40,6 - 0,2 0,92 0 Betrokken. 14 8 z. 0,5 51,25 45,1 b 4,7 0,97 0,2 Betr. mist. 2 zw. 1,0 51,19 49,6 - 4,3 0,95 0,2 Betr. stuifr. 10 zzw. 0,5 51,10 44,6 - 4,0 0,95 0,3 Ligt bewolkt. 15 8 z. 20,0 44,98 48,4 b 8,1 0,87 0,2 Betrokken. 2 wnw. 5,0 44,50 47,8 - 2,7 0,93 3,3 Idem. 10 w. 1,0 48,66 42,4 - 2,0 0,91 0 Helder. 16 8 zw. 3,5 51,80 40,3 0,92 0 Ligt bewolkt. 2 wzw. 7,5 53,04 46,9 - 2,0 0,77 0 Idem. 10 zw. 2,0 50,11 43,5 - 3,2 0,91 0 Zw. bewolkt. 17 8 zzo. 0,0 50,22 40,6 h 0,9 0,93 0 idem. 2 ozo. 4,5 42,41 42,4 - 2,2 0,78 0 Betrokken. 10 nw. 10,0 36,08 37,2 - 2,7 0,94 13,8 Betr. regen. Middelburg, 15 November. Granen. Wij hadden heden uit onze buiten-eilanden weinig Graan ter markt, de aanvoer uit Walcheron was voldoende. Tarwe. Jarige Walchersche is met 15,50 betaald, nieuwe dito in puike kwal. tot 13 genomen, mindere 12,50 a 12,75; jarige Zeeuwsche liield men op 15; nieuwe dito f 11 a 12,50 naar deugd. Zeeuwsche Rogge tot/7,50 afgedaan. Garst. Zeeuwsche weinig ter markt; Winter bragt 6,50 en Zomer 6,30 op. Boonen. Nieuwe Walchersche Witte, waarvan onderseheidene partijtjes ter markt, lieten in kwaliteit weder veel te wenscben over; men betaalde /15 a 16 voor de beste. Dito Bruine zijn tot 16 a 17 genomen. Dito Paardenb. zijn met 7,20 a 7,50 betaald; Zeeuwsche niet aangevoerd Walchersche Groene Erwten vonden tot/12,75 a 13,25 genegen koopers; groote dito tot 13,50 in puike soort gekocbt. Koolzaad, waarvan weinig meer voorradig is, met 13 betaald. Koeken. Raapk. 84 a 88, Lijn- 13,50. Olie. Patent- /46, Raap- 43 J, Lijn-/35. Purmerende20 November. Kaas. Middelbare 31kleine 30,50aan de Slads waag zijn gewogen 65 slapels of 19,648 Ned. ffi. - Boter 1,05 per Ned. if. Eijeren. Kippen- 4,25, Eenden- 3,25. Vf.e. 840 Schapen en Lammeren, met hooger prijzen60 vette Kalveren 50 a 75 cents per Ned. ffi; vlug; 38 nuch- tere dito, /4a 16; tamelijk vlug; 136 vette Varkens 46 a 54 cents per Ned. ffi, vlug; 12 magere dito, 12 a 18; en 290 Biggen, 5 a 6,50, matig vlug; 190 Run- deren, met vluggen handel; 7 Paarden; 422 Ganzen 2,40; 118 Zwanen 5. Rotterdam, 19 November. Granen en Zaden. Tarwe. Witte vond bij ruimen aanvoer weinig kooplust en was Jarige 30 a 40 cents en nieuwe 75 cts. a f 1 lager slechts gedeeltelijk te plaatsen. Roode en Poolsche tot iets lager koers met matigen omzet. Puike Overm., Zeeuw sche en Vlaamsche 1859 zakmaat 14 a 15; goede dito 12 a 13; puike dito 1860 11,90 a 13; goede dito 11 a 11,75; afwijkende soorten 9,50 a 10,50; 158/2 ffi Oudo Witbonto Poolsche 460; 158/2 ffi Witbonte Poolsche/450. Rogge. Zeeuwsche met goeden aanvoer 10 cents lager niet vlug afgaande. Buitenlandsche soorten aan consumptie prijshoudend. Puike nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche 1860 zakmaat 6,75 a/7,25; dito Noordbrab. en 0verm./6,50 a 6,75 afwijkende soorten 5 a 6,25; 147, 153/2 ffi Dantziger 220 a 250; 140/2 ffi Geringe Odessa 183; 150, 154/2 ffi Nieuwe Lim burger 235 a 245; 145, 147/2 ffi Archangel 210 a 215; 150/2 ffi Petersburger 220 145/2 ffi Nieuwe dito/212. Garst. Zeeuwsche redelijk aangevoerd echter 20 cents lager met beperkte kooplust. Buitenlandsche soorten als voren ge veild. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter 1860 zakmaat 5,50 a 6,60 dito Zomer 5,30 a 6,40. Haver onveranderd. Puike Nieuwe Korte /4a 4,90dito Lange 3,75 a 4,10. Afwijkende Lange en Korte 2,50 a 3,25. Boekweit als voren. Noord-Brab. 230 a 240. Puike jarige Fransche 225. Erwten bij meer aanvoer 25 cents lager. Puike Schokkers 13,50 a 14,75, puike kleine 11,75 a 13,75, afwijkende groote en kleine 5 a 9,50. Nieuwe Geldersche graauwe en Capucijnen 13 a 16,50; Zeeuwsche 10 a 12,75. Boonen. Witte en Bruine als voren. Witte 10 a 16. Puike Bruine 17 a 20, geringe en mindere f 4 a 12. Paardenboonen 40 cents lager, puike 7,25 a 7,60, mindere /4,50 a 6,50. Duivenboonen I a 8,60. Kool zaad X 1 a 2 lager. Vlaamsch X 65 in zakken. Lijn zaad 101 102 ffi Archangel 315. Zeeuwsch Zaai als voren. le kwal. 108 a 113 St., 2e kwal. 96 a 100 St. per Dordtsch Achtendeel. Hennepzaad bij gerijf /8a 8,50. Kanarie zaad 25 cents lager, /8a 11,75. Meekrap iets meer geveild dan vorige week en waren de vraagprijzen wel zoo hoog; de kooplust was echtcr niet groot. Zierikzee, 15 November. Meekrappen. Teelt 1860: 2/1 Meekrap 30 a 32J; 1/1 dito/30 a 32£ Onberoofden 30 4 31£; Mullen 7 a 10. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4