WGEKBLAD van 1800. Vrijdag, 30 November. \H c Rijnland. Haarlemmermeer-Polder. Haarlem mermeer Landbouw. A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. PLAN EENER GELDLEENING a\na/U/, HAARLEMMEKMEBR Abonnementen worden aaDgenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem bij den Heer BRIEVENGAARDER te Ilaarlemmermeer en yerder bij alle solicde BOEKHANDEIAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Pkijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advektentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco gescbieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. YEItEENIGDE VERGADERING, op 3 November 1860 in het Gemeenelandshuis te Leijden. Tegenivoordig 22 leden. a. Wordt gelezen het jaarlijksch verslag betrekkel ijk de waarborgkassen en slikfondsen, vermeldende de tegenwoordige stand dier kassen. b. Idem een verslag van den tijdelijken archivaris betrekkelijk de beschrijving van het oud arehief, waaruit blijkt, dat hieraan een langdurige arbeid verbonden zal zijnmaar waardoor vele wetens- waardige bijzonderheden aan het licht zullen komen. Het oudste sluk, dat gevonden is, dateert van het jaar 1408. Dit vrij uitvoerig verslag zal in de notulen der Vereenigde Ver- gadering worden opgenomen. c. Idem eene missive van Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-IIolland, behelzende goedkeuring omtrent eenige af- en overschrijvingen op de rekening van 1860. d. Idem een verslag van den ambtenaar belast met het toezigt op de tijdelijke inlating van water uit Delfland, hetwelk op den 20 en 21 Oct. jl. gedurende 30 uren aan den Leijdschendam heeft plaats gehad, ten einde het oogenblikkelijk ge- vaar, waarin Delfland zich bevond, af te wenden. Door deze overlating werd het peil in Delfland 17 Ned. duim verlaagd. e. Idem eene mededeeling van Dijkgraaf en Hoog- heemradendat door hen in 1859 de verbetering van de Bloemendaalsche Sluis aan het bestuur van dien polder was opgedragen mitsgaders het verzwaren van den keerdam, welke tot beveiliging der sluis was daargesteld; dat, daar gezegd bestuur evenwel onwillig geweest is aan dezen last te voldoen, zij den dam ten koste der na- latigen hebben doen verzwaren, en het uitbreken van de geheele sluis in 1861 hebben bevolen. Dat Gedeputeerde Staten van Zuid-IIolland deze dwangmaatregelen door hunne goedkeuring hebben bekrachtigd. A1 deze mededeelingen worden als kennisgeving aangenomen. 1°. Aan de orde is: De benoeming der commissie voor het onderzoek der Begrooting en Rekening over 1861. Daartoe worden door de Vergadering aangewezen de heeren Hoeufft, de Clercq en Pol. 2°. Een voorstel tot wijziging van het tarief voor de doorvaartregten van de Zwammerdamsche brug. Op grond der hierbij aangevoerde motieven besluit de Vergadering tot het weglaten der slotbepaling van genoemd tarief. 3°. Ontwerp-reglement op het toekomstig beheer der waarborgpenningen. Dit reglement heeft ten doelregelen te stellen omtrent de geldelijke administratie en de uitbetaling van de renten der waarborgkapitalenalsook omtrent het toezigt daarover. Dijkgraaf en Hoogheemraden gaven in eene begeleidende missive te kennendat z:j gemeend hebben aan het verlangen van eenige adressantendie op eene betaling der rente in half- jaarlijksehe termijnen aandringenniet te moeten voldoenen wel om reden dat de renten der waar borgkapitalen dienen om de betaling te verzekeren der grond- en polderlasten en van Rijnland's bun- dergeld. Met algemeene stemmen wordt dit ontwerp-regle ment, behoudens goedkeuring van Gedeput. Staten, door de vergadering vastgesteld. In de vergadering van het Dagelijksch Bestuur van 28 November heeft de heer J. L. van der Burch zijn ontslag als Dijkgraaf aangevraagdmet verzoek om, zoo mogelijk, met 1 Januarij 1861 te kunnen aftreden. Naar wij vernemen, zullen de Hoofd-Inge- landen tegen de helft der volgende maand worden bijeengeroepen, om in deze vacature te voorzien. In de Begrooting der Inlcomslen en Uitgaven van de gemeente llaarlemmermeer (N°. 45) komen de volgende onjuistheden in het geraamd bedrag voor 1861 voor: Belasting op gedestilleerdlikeuren en wijn, staat: f 4150.moet zijn: f 4450. Onderhoud van de markt, staat: -500.moet zijn: f 400. Kostenvallende op het voeren van gedingen staat 100.moet zijn: 50. Kosten van het regtskundig onderzoek betrekkelijk het instellen van het geding, staat: f 100.moet zijn 50. Door deze meerder geraamde inkomsten van/ 300. en minder geraamde uitgaven van 200.veran- dert het waarschijnlijk nadeelig saldo van 494.075 in een waarschijnlijk batig saldo van 5.92s. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 20 November tot en met 27 November 1860 GEBORENGerritje, docbter van T. Boll en P. M. de Haan. Willem, zoon van H. Taeonis en M. v. d. Hoek. Hesterdochter van G. v. Leeuwen en C. Rijkelijkbuizen. Corneliszoon van C. v. d. Spruit en W. v. Oosten. Adria- nuszoon van J. v. d. Heuvel en M. de Jong. Wilhclmus, zoon van D. Wiebes en A. Monte. Gerrit, zoon van C. de Gooijer en J. Aaltveer. Geertruida Corneliadochter van T. B. van Buren en C. C. Spronk. Herman, zoon van L. Molkenboer en M. Spijker. 1Dieuwertje, dochter van J. Ap- pelman en G. Weel. OVERLEDEN Cornelia Prnissenoud 25 jarengehuwd met J. van Weelde. Jan, oud 11 jaren, zoon van P. van Kerkwijk en D. van Loon. Johannesoud 18 jaren zoon van A. Verkuijl en A. Colijn. M. Middag, oud 52 jaren, gehuwd met Gerrit Spruitenhurg. LEVENLOOS AANGEGEVEN: geene. ONDERTROU W1) Jan Stokman met Dieuwertje Lutkenhuis. GEHUWDT. van Ravestein met E. van Kouterik. H. Gerritsen met P. Timmers. TEE OPRIGTING EENER MODELHOEVE, bij Aandeelen van 10. Het is een ieder, die zich eenigzins met land- bouwzaken bemoeit, bekend, dat de ondergeteekende zich gedurende de laatste 25 jaren met al zijnekrach- ten en vermogens er op toegelegd heeftom den landbouw in Nederland te bevorderente verbeteren en vooral om de wetenschap van den landbouw zoo- veel mogelijk populair te maken. Men zal zich herin- nerendat hij eerste geweest is, die eene land- bouwschool tot stand gebragt heeft, maar welke hij bij gebrek aan ondersleuning van buitenvooral van de zijde der regering, na een dozijn jaren worstelens, met verlies van zijn gelieel klein fortuin heeft moeten opgevenzonder ooit, van welke zijde ook, eenige vergoeding of tegemoetkoming voor zijne bewezen diensten te hebben mogen ontvangen. Altijd met het denkbeeld bezieldom in den landbouw zijn bestaan te vinden en daarin ook door een praktisch voor- beeld voor anderen nuttig te zijnwendde hij zich in het begin dezes jaars tot den Minister van Bin- nenlandsohe Zaken, met verzoek, dat hem, onder een volledigen waarborg van restitutie over 20 jaren en betaling eener billijke rente, uit de scliatkist een voorschot mogt worden gedaan ter oprigting eener modelhoeve. Dit verzoek, later nogmaals, en nu gerugsteund door een adres van aandrang, geteekend door 115 landbouwers of grondeigenaarswaaronder vele mannen van eersten rang en aanzien voorkwa- menwerd bij herhaling van de hand gewezenmet de uitdrukking, dat er geene termen gevonden wa- ren, om aan dat verzoek te voldoen. Nadat hij vooraf en ook nog later elders tevergeefs beproefd heeft, om op dergelijke voorwaarden in eens de be- noodigde som ter bereiking van zijn doel op te ne- men en dit toch wenschende te bereikenschiet hem niets anders over, dan een beroep op de Nederland- sche landbouwers en grondeigenaars te doen in het vertrouwendat zijdie meer of minder de vruchten genoten hebben van zijn 25jarigen arbeid, hem de behulpzame hand zullen vvillen leenen, om op zijn reeds eenigzins gevorderden leeftijd eenige belooning daarvoor te genieten, zonder dat het hun eenige eigenlijke opoffering kost. Tot dit einde neemt hij de vrijheid aan alle land bouwers "en grondeigenaars in Nederlandhet navol- gend plan eener geldleening voor te stellen. Tot aankoop van een landgoed van matigen om- vang en oprigting eener modelhoeve rekent hij noodig te hebben eene som van minstens40,000 a50,000. Deze som zal bijeengebragt worden door 4 a 5000 aandeeltjes, ieder van/10. Een iederdie een of meer aandeelen neemt, ont- vangt voor rente en aflossing voor ieder aandeel ge durende vier achtereenvolgende jaren gratis franco per post een exemplaar van het tijdschrift de Vriend van den Landmanhetwelk te dien einde, zonder aan den inhoud in eenig opzigt afbreuk te doen, alleen eene verandering in vorm zal ondergaanom daardoor tevens met het groote aantal deze zoo uiterst goed- koope uitgave mogelijk te maken. Indien op deze wijze de bovengenoemde som van 40,000 niet bijeen komen mogt, dan wordt dit geheele plan als nul en van geener waarde beschouwd en alles blijft op den ouden voet. Mogt dit plan echter den noodigen bijval vinden en werkelijk de bedoelde som bijeen komen, dan wordt daarvan aan de inteekenaars kennis gegeven waarna de storting der ingeschreven som franco aan eene daartoe uit te noodigen commissie van drie geaccrediteerde personen uit de inteekenaars onmid- dellijk zal plaats hebben.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1