wm. BBBBBUWBBWBBiI 8 207 Belangrijke Verkooping Belangrijke Verkooping Marktberigten. MM (JTavrcspcmbcntti:. VerkoopiDg1 Gewaterde StammenHakhout, Droog Spalhout en Drooge Takkebossen, OPENBARE VERKOOPING te Haarlemmermeer, TE HOOP: LANDBOU W-WERKTUIGEN SiSiVi I -<L.-J Art. 3. Dc zorg cn dc regeling van deze Algemeenc Tcn- toonstelling is, onder de leiding van Z. K. H. Prins van Oranje, die goedgunstig het Eerevoorzitterschap hceft aanvaard, opge- dragen aan eene Commissie, bestaande uit de Heeren: Dr. G. Simons, President-Directeur der MaatschappijVoorzitter; Mr. Joh. Enschede Jr., Vice-Prcsident-Directeur; A. C. Kruseman Mr. P. Mabe Jr., Dr. A. Vrolik, Directeuren; N. J. A. Tra- vaglino Oud-Direeteur en President van het Haarlemsche De- partement der Maatschappijen den Algemeenen Secretaris, den Heer F. W. van Eeden Secretaris. Art. A. Door deze Commissie zullen de voor de Tentoon- stelling bestemde goederen in ontvang genomen, tentoongesteld en teruggezonden worden. Hare Leden zullen aan do De- partementen der Maatschappij, milsgaders aan gewestelijke of plaalselijke Besturen en Kamers van Koophandel en Fabrieken gelijk niede aan belanghebbendenop gedane aanvrage, alle mogelijke verlangde inlichtirigen geven. Art. 5. De Tentoonstelling zal plaats hebben in het Stadhuis cn bijgelegen localen, daarvoor door het Stedelijke Bestuur van Haarlem welwillend afgestaan. Art. 6. De Tentoonstelling zal geopend worden op Maandag 24 Junij. De sluiting is voorloopig bepaald op Zondag 11 Au gustus; Directeuren behoudcn zich evenwel de bevoegdheid voor, om dozen termijn te verlengcn. Art. 7. Op deze Tentoonstelling kunnen, behalve in dit Rijk vervaardigde voorwerpen van Nijverheid, ook die worden aan- genomenwelke afkomstig zijn uit de Kolonien en overzeesche bezittingen van den Staat. Van iedcre soort van voorwerpen mag door den Inzender niet meer worden tentoongesteld, dan ter beoordeeling van de hoedanigheid noodig is. Art. 8. Voor de Tentoonstelling komen in aanmerking niet alleen alle voorwerpen van Nijverheid en Kunstvlijt, welke door bewcrking of hoedanigheid uilmuntcn, maar vooral ook die, welke zich wegens bruikbaarheidnut, eenvoud cn on- kostbaarheid onderscheiden. Art. 9. Geweven stoffen worden niet bij stalen, maar bij het stuk aangonomen. Art. 10. De in te zenden voorwerpen moeten voorzien zijn van eene verklaring van den belanghebbende (naar modellcn daartoc door de Maatschappij beschikbaar gesteld) dat zij door hem zelvcn, of onder zijn opzigt of beheer in dit Rijk zijn vervaardigd, cn verder van eene verklaring van hot Bestuur der plaats, dat de Inzender daar bekend is, en zijn bedrijf, fabriek of werkplaats daar gevestigd. Art. 11. Vermits de Maatschappij zich ook hezig houdt met dc aangelegenheden van den Landbouw, als een belangrijk on- derdeel van de Nijverheid, zullen ook Landbouwvoortbrengseien voor de Algemeene Tentoonstelling worden aangenomen. Art. 12. Het blijft der Commissie voorbehoudonom zooda- nige voorwerpen, welke uit hoofde van ongeschiktheid, als anderzins, minder vatbaar zijn om tentoongesteld te worden, niet aan te nemen. Meer bepaald zijn uitgesloten: a. Dieren en Planten in leven- dcn toestand b. versche planlaardige en dierlijke stoffen, die aan bederf onderhevig zijn; c. ontvlambare of voor ontplof- iing valbare praeparaten. Geestrijke vochten, olien en zoo- genaamdo essences, zuren en daarmede gelijk staande stoffen zullen evenwel worden aangenomen, mils zij zoodanig besloten worden ingezonden, dat de Commissie meeut die zonder ge- vaar te kunnen toelaten. Art. 13. Directeuren bebouden zich voor, om, lijdens de bijeenkomst van de Algemeene Vcrgadering en het Nijverheids- Congres, eene Tentoonstelling uit te schrijvcn van Bloemen, levende Planten en verdere voortbrengsclen van Tuinbouw. Hot Programma voor deze Tentoonstelling zal nader worden bekend gemaakt. Vermits in het jaar 1862, volgende op dat van de Algemeene Tentoonstelling, het minder geraden zal zijn, eene provinciale of plaalselijke te houden, slellen Directeuren zich voor, om, onder nadere goedkeuring der Maatschappijin dat jaar eene Algemeene Tentoonstelling van levend Vee en Landbouw-voorlbrengselen, ook voor die, welke in 1861 niet bij de andcrc kunnen worden aangenomen, te doen plaats hebben. Art. 14. Zijdie voorwerpen voor de Tentoonstelling ver- langen in te zenden, zijn gehoudon daarvan voor 1 Mei 1861 aan de Commissie vrachtvrij berigt te doen toekomen, met ver- melding van den aard en de soort der voorwerpen, gelijk mede bij benadering, van de ruimte, welke zij zullen innemen. Art. 15. De voor de Tentoonstelling bestemde voorwerpen moeten bchoorlijk ingepakt en vrachtvrij, van 15 Mei tot 1 Junij 1861, worden ingezonden aan de Commissie der Tentoon stelling, aan hot Stadhuis te Haarlem, met een brief, hou- dende den naam en de woonplaats van den Inzender en opgaaf van het gezondene. De wijze, waarop het kostcloos overbrengen door ondernemin- gen van vervoer kan plaats hebben, wordt nader bekend gemaakt Art. 16 De aangenomcne voorwerpen blijven, tot de slui ting der Tentoonstelling, toevertrouwd aan de zorg der Com missie, die zich helast met de terugzending binnen drie weken ua de sluiting. De tentoongeslelde voorwerpen zullen door de Maatschappij tegen brandschade worden verzekerd, zonder dat zij zich echter voor verdere schade aansprakelijk kan stellen. Art. 17. Aan de Inzenders wordt vrijgelatcn om de midde- len van vervoer, waarmede zij de ingezondene voorwerpen willen terug ontvangen, op te geven, met verklaring of zij zelven voor het inpakken willen zorgen, dan wel die zorg aan de Commissie overlaten. Art. 18. Van de tentoongestelde voorwerpen wordt een zooveel mogelijk naauwkeurige Catalogus vervaardigd en uilge- geven. De Inzenders worden dientengevolge uitgenoodigdom eene beknopte en zakelijke beschrijving van de door hen in te zenden voorwerpen bij deze te voegen. Art. 19. De voorwerpen mogen gedurende de Tentoonstel ling niet worden tcruggenomen, zonder de uitdrukkelijke toe- stemming van de Commissie, welke alleen in bijzondere geval- len die toestemming zal verleencn. Art. 20. De Tentoonstelling wordt voor het algemeen dage- lijks geopend van des voormiddags 9 tot des avonds 6 uur, en op de Zondagen van des middags 12 tot des avonds 6 uur. De Toegangsprijs is bepaald: op 25 Cents de persoon, des Zondags, Maandags, Woensdags cn Donderdags; op 50 Cents, des Dingsdags en Vrijdags; op een Gulden, des Zaturdags. Art. 21. Gedurende de dagen, dat te Haarlem de Algemeene Vergadering der Maatschappij zal bijeenkomen en het Nijver- heids-Congres vergaderen (9, 10, 11, 12 en 13 Julij) is de (oegang, volgcns Art. 181 der Wet, vrij voor de Leden van de Maatschappij en van het Congres. De Toegangsprijs wordt alsdan, wat het publiek betreft, bepaald op een Gulden de persoon. Art. 22. Ten einde deze Tentoonstelling zooveel mogelijk te doen beantwoorden aan het doel, 't welk door de Maat schappij wordt beoogd, worden van harentwege de Inzenders, die zich onderscheiden hebben, bekroond. Art. 23. Te dien einde wordt door de Maatschappij, onder de hooge goedkeuring van haren Koninklijken Beschermheer, eene Jury van deskundigen benoemd, die zal uitwijzen, aan welke Inzenders eene vercerende onderscheiding behoort te worden toegekend. De Leden dezer Jury zullen nader worden bekend gemaakt. Art. 24. De Maatschappij looft Medailles van de lste klasse (jsilveren) en Medailles van de 2de klasse bronzenuit, waar- van hot aantal zal geregeld worden, naar het oordeel van de Jury. Daarenboven zal de Jury ook nog Inzenders voor eene eervolle vermelding kunnen voordragen. De Maatschappij be- houdt zich voor, om, naar aanleiding van het Verslag door de Jury uitgebragt, haar 2de Gouden Medaille toe te kennen aan den Inzender, die het meest heeft bijgedragen tot den luister en de waarde der Tentoonstelling cn haar eerste, groote Gouden Medaille te vereeren aan hemdie door zijne vinding of zijn bedrijf, in de laatst verloopen tien jaren, zich bijzonder en meest verdienstelijk heeft gemaakt omtrent de Nederlandsche Nijverheid, in een der drie vakken, welke de Maatschappij in hare zorgen omvat: a. Landbouw; b. Kunstcn, Handwerken, Fabrieken en Trafiekenc. Koophandel, Zeevaart en Visscherijen. Art. 25. Van wage de Maatschappij kunnen verder gelde- lijke belooningen en getuigschriften worden toegekend aan werklieden, die, blijkens het tentoongestelde, voor zoodanige onderscheiding en aanmoediging door de Jury worden voorge- dragen. Art. 26. Aan het Verslag der Jury wordt, zooveel mogelijk en met al de middelen, welke de Maatschappij ten dienste staan oponbaarheid gegeven. Art. 27. Directeuren noodigen alle Inzenders uit, om aan de Commissie opgaaf te doen van den prijswaarvoor hunne tentoongestelde voorwerpen in don handel verkrijgbaar zijn. Art. 28. Geene voorwerpen kunnen voor de bekrooning door de Jury in aanmerking worden genomen, zoo niet de in het vorige artikel bedoelde Prijs-opgaaf daarbij is gevoegd. Art. 29. De Inzenders, die bezwaar mogten zien in de open- bare bekendmaking hunner prijzenkunnen daarvan opgaaf doen aan de Commissiedie zich verbindt om van die opgaaf geene verdere mededeeling te doen, dan aan de Jury voor de be oordeeling. Art. 30. Inzenders, die de door hen tentoongestelde voor werpen ter verkoop aanbieden, zullen daarvan aan de Commis sie kennis geven. Ter goedmaking der onkosten, wordt van de vcrkochte voorwerpen 3 pCt. van den verkoopprijs gekort. Art. 31. De Commissie stelt zich voor, om een zeker aan tal der tentoongestelde voorwerpen aan te koopen, ten einde die, na bekomene magtiging, op nader bekend te maken voor- waarden, te doen verloten. Art. 32. De Inzenders, die verlangen mogen, dat de door hen geleverde voorwerpen niet voor de Verloting worden aan- gekocht, zullen dit bij de inzending behooren op te geven. Art. 33. Over den verkoopprijs der verkochte voorwerpen wordt, vier weken na de sluiting der Tentoonstelling, door de Inzenders beschikt. Art. 34. Al diegenen, welke voorwerpen hebben ingezonden, hebben voor hun persoon den vrijen toegang tot deze Tentoon stelling onder do voorwaarden in het Reglement van orde vast te stellen. Directeuren der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. HaarlemSimons President. 6 Sept. 1860. F. W. van Eeden, Secretaris. Het sclirijven van den heer J. van derPoel wordt geplaatst. In liet volgend nommer doen wij mededeeling van het verhandelde in de zitting van den Gemeenteraad van Haarlemmermeervan 27 Nov. VAN BOOMEN en HAKHOUT, op Donderdag den 6den December I860 op de Hofstede,,'T HUIS TE BENNEBROEK", nabij het Station de Vogelenzang, van ongeveer 8 0 Stuks Zware POPULIEEEN-BOOMEN, gemiddeld tot '/2 El over kruis5 0 Stuks Zware IEPEN-BOOMEN eene groote Partijwaaronder bnitengewoon Zware zoo EIKEN-, BEUKEN-, LINDEN-, SPAR REN- WILLIGEN- als KASTANJE-BOOMENalles geschikt voor WERKHOUT; voorts extra Zwaar EIKEN-, ESSCHEN- en ELZEN-HAKHOUT, en eenige AF- BRAAK. Alles zeer gelegen om ook te TFiter ver voer d te worden. VAN BOOMEN, op Dingsdag den 4den December 1860, op de Hofstede: BERKENROBE"te Berkenrodevan: 10 Stuks buitengewoon Zware EIKEN-, 25 IEPEN-, 8 BEUKEN-, 16 POPULIE- REN-, 6 SPARREN- en 5 LINDEN-BOOMENde Populieren ongeveer 1 El middellijn en 16 El lengte. Het meerendeel der Boomen is door den Storm reeds gevallen en zij liggen onmiddellijk aan het Vaarwaier. Yoorts extra Zwaar ESSCHEN- en ELZEN-HAK HOUT, BEITEL-HOUT en TAKKEBOSSEN. VAN op de Hofstede: BE IIARTENKAMP"te Heem- sledeop Zaturdag 8 December 1860, van eene Partij Zware ESSCHEN-, IEPEN-, BEUKEN-LIN- DEN- en ABEELEN-STAMMEN zwaar ESSCHEN- en ELZEN-HAKHOUTongeveer 60 Wissen Droog SPALHOUT en 5000 Drooge TAKKEBOSSEN. op Dingsdag 11 December 1860, ten llure, in het na te melden Perceelvan 1°. Het OPSTALREGT op een stukgrond, groot 21 roeden 50 ellengelegen aan den Ringdijk van Haarlemmermeer, met den op dien grond staande OPSTAL, bestaande in DRIE HUIZEN onder 66n dak, in eene van welke de Tappeeij en Winkelne- hing wordt uitgeoefend, met daarachter staande STAL voor 7 Koeijen en dito voor 2 Paarden, en BERGPLAATS voor Wagens, mitsgaders'een vier roeden's BARG. 2°. 3 KALF-KOEIJEN 1 M EERIE PA ARD 1 SPEELWAGEN, circa 14000 ponden HOOI1 ROEI-SCHUITJEBOEREN- en BOUW-GEREED- SCHAP en eenig HUISRAAD. van nieutve vinding. BURGESS KET's Patent G r a s- en G r a a n m a a i- werktuigen, bekroond met den eersten prijs van/ 500.op Rusthoek en te Goes, thans alhier met groot voordeel -in gebruik. NB. Ten einde teleurstellingen in de aflevering te voorkomenworden Heeren Landbouwers ver- zocht hunne Bestettingen vroeglijdig op te geven. HORNSBY's Zaaimachines van 6 tot 16 rijen. Deze behoeven een derde van het gewone Zaai- zaad en vergoeden meestal binnen het jaar de onkosten van aankoop. HORNSBY's Patent Prijsploegen, bekroond op elke ploegwedstrijd. Derzelver goede werking wordt door gebruikers bier te lande zeer geprezen. RANSOMES SIMS gunstig bekende YVerktuigen voor Akkevbouw en ter bereiding van Veevoeder. BENTALL's Patent Wort elkneuzers. Deze Moes, vermengd met Ilaksel, geeft best Veevoeder en bespaart meestal de helft van Wortelgewassen. BENTALL's Patent IJzeren Dakpannen met 2 licbtopeningendienstig om daglicht te geven in Schuren en op Zolders. Hydraulieke Hooipersen. Deze persen het Hooi beter dan eenige andere Pers. BARRETT's Nieuvv verbeterd 2 p a a r d s D o r s c h- werktuig, sedert jaren bier bekend als voor- deelig dorschende fijne ZadenGranenErwten en Boonen. BARRETT'S Nieuw Patent Spaards vervoerbaar Stoomwerktuig en Dorschmachine. BARRETT'S Nieuw Stelsel van Paardenruiven en K rib ben. RICHMOND CHANDLER'S Prijsbakselsnij- ders, Stoomkooktoestellen, Kaasper- sen, Kneedmachines, enz. enz. Herstellingen van YVerktuigen worden in korten tijd volbragt. 95. Blaauwburgwal. Agenten voor Nederland Amsterdam. KEYSER SWERTZ. Amsterdam, 28 Nov. Granen. Tarwestil: 131 fi? bonle Poolsche 438, 440; 135 oude Rostockcr f 455. Rogge onveranderd 125 tP Pruissis. 236119 ffi Archangel 198, 200 bij partij. Garst in een doen 97 Friesche Winter f 180 f 182. Zaden. Koolzaad onveranderd: op 9 vat Olie in Nov. 72£. Lijnzaad zonder handel. Oue. Raap-Olie dn- delijk en op levering prijshoudend op 6/w. f 43£ Vliegend '42. Lijn-Olie dadel'ijk en op levering onveranderdop 6/w. 3l£ Vliegend 30£. Hennep-Olie op 6/w. 38J BEEBiHMH

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3