7] - 208 - WATEEHOO0TE P-4Q P 47 0.54 0.52 Ui u WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER waargenomen van 17 November des middags tot op den middag van 24 November 18(50. 3- A. P. in Ellen. z Ed Ed Ed Ed IN DE RINGVAART IN DEN POLDER e- o -< a bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. Nov. 17 18 19 20 0.44 0.40 0.36 0.36 4.62 4.50 4.46 4.46 464 4.62 4.52 4.52 4.64 4.63 4.64 4.50 466 4.56 4.48 4.47 21 4 46 4.58 455 4.49 22 23 24 4.46 4.47 4.46 4-55 4.57 4.61 Te zamen D 4.56 4.57 4.63 4.50 4.51 4.52 Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantal Uren Pomp. Ketels CRUQUIUS. LIJNDEN. Aantal Uren I2| lit 24 24 12 Pomp. Ketels 7 50 i 7 If 7 7 28060 p m. 6.400 6.511 Aantal Uren Pomp Ketels 160 59940 6.018 De uitkomst van de laatst voorgaande working van den Cruqtiius met 10 ketels, opgegeven in N". 46 van hot Wee/Mad v°" t'aar'emmfrmeer> wlgcns welke slochts cone snellieid van 5.750 slagen per minuut bereikt vverd, deed ccni» ongemak aan den slagteller vermoedcn. By liet begin der working van deze week, is daarom die slagtclier naauwkeurig onderzoclit en nint Mil i a Sl,3g de S'ingCr van don tc,lcr in beweging was, doch dat door bet los zijn van cone veer •savonds tMS84\]re Tn'^nTe wcrd aanSeduld' slagteller is daarop afgenomen en liersteld en op den 20sten November mnotin n 1 i -p nle.'.iw KesteId - waarna blcek, dat de machine met 7 pompon en 7 ketels 6.527 slagen per minuut en k'p I p wi I la mac.ll,ne h,J het Ijegin der werking altijd wat langzaam loopt, kan voor de gehecle working met 7 pompen en i ketelb vcilig vvorden anngenomen 6.4-00 slagen per minuut. r,, IIMI n IMIII Vliegend/37. Koeken. Raapkoeken per 1040 sinks 87 a 90. Lijnkoeken per 104 stuks/ !2 a 15. Alkmaar, 23 November. Granen. Tarwo/13- Ro^c 7,50; Garst/ 6,50; Chevalier dito/ 7,75; Haver 5,— Paardenboonen 8Bruine Boonen16Groene Erwten /l9 Graauwc dito 19„50; Vale dito 16,50; Witte dito/17. ZaDEN. Kanariezaad 11,50. Km. Aangevoerd 326 sta pels of 72,183 Nod. ffi: kleine/32; middclbare 31 75- kommissie 30,50; laagste prijs 27,50. Broek in Waterland, 22 November. Kaas. Heden zijn ter markt ge\\-eest 10 stapels, 1247 stuks of 2605 Ned. ffi prijs 30.— Delft, 22 November. Boter blijft dalende; lstekwal. /55 a 562de kwal. /48 a 54. Dordrecht, 22 November. Granen. Tarwe. Jarige Zeeuw- sche, Vlaamsche en Overm. 30. cts lager afgegeven12,60 a14,40; Nieuwe bij grooteren aanvoer slap en 70 cts. lager gedeeltelijk te plaatsen, 11,50 a 12,30,afwijkende en ge- I'.inge 9,50 a 10,30. Rogge. Jarige en nieuwe Zeeuwsche Vlaamsche etj Overm. weinig ter veil on tot vorige prijzen ver kocht: jarige 7,60 a 8; nieuwe 6,30 a 7,30 140/2 ffi jarige Archangel f 195 a 200 naar kwal. Garst tot onvernn- derdo prijzen genomen: Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter/5,70 a 6,70; dito Zomer /5,60 a 6,60. Spelt meer uit het Ovcrmaassclic aangevoerd en 20 cts. lager afgegeven 3,60 a 4. Jnlandsche Haver tot verlaagde prijzen bezwaarlijk' op te ruimen: Zeeuwsche en Inl. Voer 2,50 a 3,50; dito Dikke/ 3,80 a 4,70. Boekweit met beperkten handel tot vn- rjge prijzen: 's Bossche tot/235 verhandpldmooije Bredascbe en R11ijn was niet ondor 240 te bekomen. Paardenboonen meer uit hot Overmaassche aangevoerd werden weder 40 cts. lager verkocht, f 5,80 a 7,20 naar kwal. Van Duivcnhoonen waren cenige klusjes ter markt, die 8 a 9 naar kwal. gol den. Witte Boonen uit Zeeland nog weinig aangevoerd en tot 13 a 16 naar kwaliteit verhandold. Bruine Boonen vonden minder vraag en zijn bij gerijven tot /10a/ 15 verkocht. Blaauwe Erwten werden in mooi kookende soorten steeds weinig aangevoerd, de beste werden tot 12,50 a 12,80, mindere tot 9 a 11,50 gretig genomen; Buiten- en Inlandsche Witte opgeruimd. Zadkn. Koolzaad. Puik jarig Vlaamsch zakgoed tot 71 vorhandeldnieuw Overm. en Zeeuwsch meer ter veil en 1 lager, is, slechts gedeeltelijk tot 56 a 64 naar kwal. geplaatst kunnen worden op 9 v. Olie iets lager, deze maand 72 genoteerd. Lijnzaad tot vorige prijzen: 103 ffi Archangel 3i 5 106 ffi Riga 305. Ink Zaai-Lijrizaad vond tot vorige prijzen meer vraag: Iste sport 5,40 a, 5,60 2de soort 4,20 a 4,90 per Dordlsch achltendeel. Kanariezaad weinig ter markt en tot 10,50 a 12 naar kwal. verkocht. llenpepzaad onveranderd blijft tot f 230 a 240 to koopen. Olie. Raap-OIie lager afgegevpn Vlicg tot 42 en 1°. Dec. tot 41£ gcdaan. Lijn-Olie onveranderd: Vlicg. tot/31 vor handeld. Koeken. Raap- en Lijnkoeken als genoteerd ver kocht: harde Raapk-88 a 90dito Lijnk. 130 a 135 - zachte dito 145 a 155. Gouda, 22 November. Kaas. Van 10-ffi-24 a 25A van 16 ffi 27 a. 28; per 50 kilo. Groningen, 27 November. Het weder is sedert eenige dagen zcer veranderlijkde eene dag snceuw,, daarna vrij strcn- ge nacbtvorst; dan weder regensneenw en vorstthans dooi- weder; maar altijd met Oostenwind^ Granen. Van Tarwe was de aanvoer heden vrij groot, maar de vraag zeer beperkt, zoodat er weinig is omgegaan; men heeft de notering onveranderd gelaten maar daartoe kon men niet verkoopen. Rogge, door meer aanvoer zoowel van Oost- Friesland als van de kolonien, zeer flaauw; de prijs der nieu we is hfdnn 35 cts. lager dan voor 8 dagen en daartoe is zelfs nog zeer weinig kunnen geplaatst worden daar de vraag zeer beperkt was. Oude wordt op prijs gehouden en de consnmlie is genoodzaakt vorige prijzen te betalenmaar koopt slechts kleinighedcn. De aanvoer van Boekweit is toenemendevooral van Oost-Friesland zoodat heden nog al veel weed aangebo- den; vraag voor verzending was er weinig, waardoor de prijs 25 cts. lager liep. Wat tot dien koers werd aangeboden, vond koopersmaar velen wilden zich aan die verlaging niet onder- werpen zoodat er nog al wat onverkocht gebleven is. Garst werd Vrijdag 10 a 15 cts. lager afgegeven; heden was de aan voer nog al ruinimaar ook de vraag levendigerzoodat bet met moeite gelukte de prijzen op nieuw 5 cents te drukken De aanvoer van Dikke Haver was Vrijdag groot, en de prijs door gebrek aan vraag toen 15 cents lager. Heden was de aanvoer weder zeer ruimmaar op de verlaagde prijzen was er ook meer vraag, zoodat de markt weinig verandering onder- ging en de verlaging niet meer dan 5 cents bedroeg. Zwarte Haver bij toenemenden aanvoer 20 a 30 cents lager dan Vrij dag, zijnde 40 a 50 cents lager dan voor 8 dagen. Witte Voer-Haver was Vrijdag 10 en heden op nieuw 20 cts. lager. Paardenboonen meer aangeboden en weinig gevraagd zijnde was de stemming daarvoor flaauw en de mindere soorten lager] terwiji de beste vorige prijzen konden opbrengen. Gort veel aangeboden en 25 a 30 cents lager. Koolzaad zonder handel. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roodc 13,40 a 13,60; 116/120 ffi nieuwe roode/8,10 a 9. Ro»'ge. 113/116 ffi Nieuwe Inlandsche 5,40 a 5,90; 123 ffi Pruis- sisehe 7,35. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi griize f 6 65 a 7,20; 110/113 ffi zwarte 6,45 a 7,—. Nieuwe Garst. 93/99 ffi Winter 4,95 a 5,80. Nieuwe Haver. 75/78 ffi Dikke 3,25 a 3,55; 65/68 ffi witte Voer /2 70 a /3.05; 68/72 ffi zwarte dito 3,a 3,55. Paardenboonen /4,50 a 6,50. Koolzaad 9,— a 13,—. Gort. Grove 9,— a 9,50; puike 9,75 a 10,25; Parel-Gort 12 50 a 24.Olie. Raap-/40; Lijn-/29|, 30. Haarlem, 21 November. Kaas. Aangevoerd en verkocht- 1716 stuks (20 stapels) Zoetem. Kaas a 29,50 per 50 Ned. ffi] 26 November. Granen. Roode Tarwe 10 a 10,50- Witte dito 10,50 a 10,62J; Rogge 7,40; Haver3 a 4,45- Duivenboonen 7,50 Groene Erwten f 14,25. Kanarie zaad 8. Hoorn22 November. Kaas. Ter waag gewogen van af 16 November, dagelijksche wcging, 8 stapels of 2464 ffi- Donderdagscbe markt 137 stapels of 36,112 ffi, to zamen 145 stapels of 38,576 ffi. Prijs: hoogste 31,50; middelsto f 30- laagste 28; kommissie 30. 23 November. Op de VARKENS-markt van heden zijn aange voerd 492 stuks Vette; de prijzen waren; 75 a 100 Ned. ffi 21 a 23 cts. van 100 a 125 Ned. ffi, 23 a 25 cts.; van 125 a 150 Ned. ffi en zwaarder, 25 a 27 cts.., per Ned. ffi. 24 November. Granen. Ter markt gebragt 780 mudals; 7 mud Rogge 7,75 a 7; 12 mud Tarwe 11,25 a 11 289 mud Garst/6,75 a/ 5,75; 207 mud Haver 4,75 a 4- 125 mud Erwten, Witte 14,50 a /13; Groene 18 a 13- Graauwc 19 a 14; Vale/ 15 a 12; 140 mud Boonen, Gele/ 18; Bruine 16 a 10; Witte 14; Paardenb. 8 a 7. Voorts op monster verk. 260 mud Mosterdzaad/ 20,75 145 mud Karweizaad 13. Vee. Aangevoerd; 35 Paarden/20 a 170 13 Koeijen/60 a 14019 Knlveren/ 7 a 13 30 Schapen 8 a 23 115 Varkens/ 7 a 21,50; 33 Zwijnen 17 a 38; 450 Biggen f 4 a 7; 750 Kippen 40 cts. a 1,75; 350 Eenden 40 a 65 cts. Eijeren. 9500 Kippen-/3,50 a 4,25; 4600 Eenden- 3,50 a 4,50. Boter. 2900 Koppen47 a 60 cts. 26 November. Op de zoogonaamde Scheimarkt of ldeine Na- jaars-KoEMARKT van heden waren aangevoerd circa 800 stuks Veehandel en prijzen waren matig. Aangevoerd vet Vee 12 Knlveren, 14 Schapen en 3 Varkens. WAAENEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Meteorol. Observ. te Utrecht, 18 19 20 21 22 WlND- rigting kr. N.ffi Barom. bij 0°. Til. Fab. Afwijk. der Temp. 23 24 nw. nnvv, nw. wnw. nw. w. wzw. wzw. zw. z. zzo. zzo. zo. zzo. zzo. ozo. ozo ono. no. ono. no. 3,5 9,0 0,0 0.0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,5 6,5 10,0 7,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 747,76 52,46 56.51 59,00 61,13 63,75 63.52 62,15 63,73 63,68 61,54 58,34 53,05 51,23 51,41 52,32 53,51 55.77 50,65 55.78 54,73 41.4 44.1 34.2 34,0 38,7 32,9 36.3 38,7 37,0 34.2 42.3 35,2 36.0 37,2 37,6 38.5 42.6 38.1 34.2 34,9 32,5 2,0 0,2 5.4 5,0 5, 6.3 2.5 5,0 2,0 4,5 0,7 4,0 2.5 5.6 1.4 0,2 0,0 0,7 4.0 7,6 6.1 0,87 0,60 0,96 0,94 0,87 0,90 0,87 0,88 0,93 0,85 0,64 0,81 0,85 0,96 1,00 1,00 0,97 0,97 0,96 0,91 0,91 Opmerlcin- gen. 10,5 0,3 4,2 s 9,5 0,3 s 0 0,5 0 0 0 0 0 0,3 1,1 0,2 2,5 0,1 0,1 0 0 0 Zw. bewolkt. Bewolkt. Betr. hagel. Zw. bewolkt. Idem. Ligt bewolkt. Zw. bewolkt. Bewolkt. Betrokken. Ligt bewolkt. Idem. Zw. bewolkt. Betr. regen. Betrokken. Betr. nevel. Betr.zw.mist. Mist. Betr. nevel. Zw. bewolkt. Betrokken. Zw. bewolkt. Leiden, 23 November. Vee. 17 Kalf-Koeijen 142 a 164; 215 vette dito 130 a/215; 256 Vare dito 70 158; 51 vette Kalveren 26 a 62: 9 nuchtere dito6 12; 143 vette Schapen 13 a 22,25; 60 maeerc Varkens 14 a 24; 228 Biggen 4 a 12 Boter. 4180 Ned. ffi. Iste kwal. 48 a 50, 2do kwal. 40 a/45 per 4 Vat- f 1 15 if 1,25 en 1 a i,\2% per Ned. ffi. 24 November. Granen. 30 mud Wintertarwe 13,50 a 14,50; 41 mud Zomer- of Nieuwe dito /II a 12; 70 mud Winterrogge /-8 a 8,50 30 mud Zomer- of Nieuwe dito 6 75 a 7,25; 52 mud Garst 6,75 a 7,25; 40 mud Chevalier dito 7 a 7,50 40 mud zware Haver /5a 5,50 40 mud ligte dito 4 a 4,50; 11 mud Duivenboonen 8,50 a 9; 20 mud Paardenboonen 7,50 a 8. Purmerende27 November. Kaas. Middelbare 32,50 kleine/31,25; aan de Stads waag zijn gewogen 70 stapels of 20,714 Ned. ffi. Boter 1,— per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-4,25, Eenden- 3,25 de 100 stuks. Vee. 104 Runderen, vlugger handel; 48 vette Kalveren 55 a 75 cts.vlug; 38 nuchtere dito,/4 a 14, met vluggen han del; 968 Schapen en Lammerenmet betere prijzen en meer handel; 68 vette Varkens, 44 a 52 cts., met vluggen handel; 5 magere dito,/13 a 19; en 284 Biggen,/5 a 7, de han del vlug; 536 Ganzen 2,40137 Zwanen/5. Rotterdam 9 26 November. Granen. Witte Tarwe we der ruim aangevoerd, waardoor jarige 75 cts. en nieuwe/1,50 lager slechts voor een klein gedoelte koopers vond; Roode en Poolsehe soorten tot vorige noteringen met beperkten afzet. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakm./13 a 14- goede dito 11 a 12; puike dito 1860 10,50 a 12; goede dito/10 a 10,25 afwijkende soorten/8,50 a 9,50; 158/2 ffi oude witbonte Pooische 460158/2 ffi jarige dito 455 165/2 ffi jarige Rostocker 450. Rogge. Zeeuwsche redelijk aangevoerd, puike soorten 10 a 20 cts. lager vrij wel afgaan- de. Buitenlandsche soorten aan eonsumptie prijshoudend. Puike nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsclie 1860 zakrn./6,60 a 7; dito Noord-Brab. en Overm. 6,25 a 6,60 afwijkende soorten 5 a 6; 145/2 ffi Archangel 210; 144, 145/2 ffi Petersbur- ger 210 150/2 ffi nieuwe Limburger/ 230. Garst. Zeeuw sche, met vrij goeden aanvoer, in de extra puike kwaliteiten prijshoudend, overigens 20 cts. lager nog mocijelijk te plaat- sen. Buitenlandsche soorten als voren geveild. Nieuwe Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche Winter 1860 zakm. 5,25 a 6,50 dito Zomer 5,25 a 6,25. Haver 20 cts. lager moeijelijk te verkoopen. Puike nieuwe korte 3,80 a 4,70dito lange 3,40 a 3,90 afwijkende lange en korte 2,25 a 2,90. Boekweit nagenoeg als voren doch met weinig kooplust. Noord-Brab. 230 a 238 puike jarige Fransche 225. Erwten ruimer aangevoerd en 1 lager. Puike Schokkers 13,50 a 14,50; gewone dito /9a 11 puike kleine /II a 13 afwijkende grooto en kleine f 5 a 9 nieuwe Gcldersche graauwe en Ca- pucijncn 13 a 16; Zeeuwsche 10 a 12,50. Witte en Bruine Boonen als voren puike Witte 15 a 16 mindere/5 a/10; puike Bruine 16 a 19; geringe en mindere 4 a 12. Paardenboonen 20 cts. lager: puike 7,10 a 7,50; mindere /4,10 a 6,25. Duivenboonen/7 a 9. Zaden. Kool zaad langzaam als voren: Overm. 63| a 65 Vlaamsch 64£ Flakkeesch 61; Zeeuwsch 61 a 65; alies in zakken. Zeeuwsch gestort 63£ Zeeuwsch Zaai-Lijnzaad als voren Iste kwal. 108—113 St 2de kwal. 96—100 St. per Dordtsch achtendeel. Puike kwaliteit. Kanariezaad 8 a 11,75. Meekrappen weinig aangeboden en tot de vorige prijzen met veel kooplust. Rijp, 21 November. Kaas. Hoogste prijs 30,50. Aan gevoerd 13 stapels, 1663 stuks of 3547 Ned. ffi. Boter 52£ a 57£ cts. per Ned. ffi. Eijeren 4,25. Velsen, 24 November. Vee. Heden werden alhier aange voerd plus minus 300 stuks. Bij levendigen handel waren de prijzen zeer hoog. Zierikzee, 22 November. Meekrappen. Teelt I860: 2/1, l/.l en Onberoofde puike/32; dito goede 31 afwij kende 30 a 30£; Mullen/7 a 10; Racijn/24 a 24£; met veel vraag. Drnkkerij van Bonga C°. - Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4