210 - Haarlemmerineer Landbouw. Bocfeaattfeonbiging* VERORDENING GEMEENTERAAD. 7. a ml en van cenige gedeeltcn wegde begrooting verre lieeft overtroffenworden Dijkgraaf en Heemraden gemagtigddat werk in eigen bebeer ten uitvoer te brengen. Het crediet voor de onderhandsche aanbesteding van het verdiepen van een gedeelte Kruisvaart bij den Cruquiut, wordt ten gevolge van den uitslag daarvan van 630 tot 677 verhoogd. De Voorzitter, de Heer J. L. van der Burcb, deelt mededat hij door Z. M. den Koning is benoemd tot Burgemeester der Gemeenten Spaarnwoude, Haar- lemmerliede en Houtrijk en Polanendat liij die betrekkingen ten gevolge van de daaruit voortvloei- jende bezigheden onvereenigbaar acht met die van Dijk graaf, welke hij van voornemen is neder te leggen. Hij geeft van dit zijn voornemen mi voorloopig kennis om later zijn ontslag overeenkomstig de bepa- ling der wet aan het collegie van dagelijksch Bestuur in te zenden. op het daarstetten van meerdere waterberging en het opmaken van de sloot langs den Veldweg in den HAARLEMMERMEER-POLDER. Alt, 1. Het peil waarvan in deze verordening gc- sproken wordtis het Amsterdamsche kortheidshalve uitgedrukt door de letters A.P. Art. 2. In iederen kavel van 20 bunders, meer dere of mindere oppervlakte naar evenredigheidmoe- ten buiten en behalve de aanwezige kavelslooten in gemeenschap met het polderwater worden gebragt en onderhouden a. Bij landerijen gelegen op 4 el onder A.P. en lagerdrie slooten over de geheele lengteen cene dwarssloot over de geheele breedte breed op het maaiveld 3 el, diep 1 el en wijd in den bodem 1,50 el. b. Bij landerijen liggende hooger dan 4 el beneden A.P. tot 3,50 el beneden dat peil, drie slooten over de geheele lengtebreed op het maaiveld 3 el, diep 1 el en wijd in den bodem 1,50 el. Art. 3. Het is veroorloofd de waterberging op eene andere dan bij art. 2 beschrevene wijze in de percee- len daar te slellen door het graven in gemeenschap met het polderwater brengen en onderhouden van sloo ten van andere afmetingen, mits deze waterberging buiten en behalve de aanwezige kavelslootenper bunder ter hoogte van cene el beneden het maaiveld bedrage voor de landen gelegen op 4 el onder A.P. en daar beneden 240 vierkante ellenen voor de landen hooger dan 4 el beneden A.P. tot 3,50 el beneden dat peil 225 vierkante ellen, en de bodems- wijdte der slooten niet minder worde dan 80 Ned. duimen. Art. 4. Aan Dijkgraaf en Heemraden wordt de be- voegdheid verleend om in bijzondere gevallenwaar het blijken mogt, dat het graven der slooten tot de voorgeschrevene diepte met buitengewone bezwaren ge- paard gaat, eene uitzondering op dat punt toe te staan. Art. 5. De daarstelling van de gevorderde waterber ging moet, door of van wege den eigenaar plaats hebben binnen drie jaren, en wel voor 1 November 1857 een derde voor 1 November 1858 een derde voor 1 Nov. 1859 het overblijvende derde, en zulks op verbeurte door den eigenaar eener boete van /25, Art. 6. In de maandcn November 1857, 1858 en 1859 wordt tot het opnemen der gemaakte werken overgegaanterwijl daarover verder jaarlijks, 14 da- gen nadat zulks bij publicatie door Dijkgraaf en Heemraden is bekend gemaakt, schouw wordt gedre- ven. leder wiens werken alsdan in onvoldoenden staat van onderhoud worden bevondenverbeurt eene boete van 10 voor iederen kavel of onderdeel daarvan, te zamen in geen geval de som van 25 te boven gaande. Art. 7. Ieder eigenaar die de gevorderde water berging reeds in zijne perceelen heeft daargesteld, of zulks voor de in art. 5 gestelde termijnen verlangt te doen, kan die werken bij de schouw in November 1857, aan Dijkgraaf en Heemraden ter opneming aanbieden. Art. 8. De sloot langs den veldweg moet voor 1 November 1857, door of van wege den eigenaar, ter halver sloot teruggebragt werden op de bestaan hebbende breedte van 3 el op het maaiveld, diep 1 el, wijd in den bodem 1 el; een en ander op eene boete van f 5 voor iederen kavel of onderdeel daarvante zamen echter de som van 25 niet te boven gaande. Art. 9. Wanneer de in deze Verordening bevolene werken na gedane herschouw niet voldoende of in het Deze termijn is laler lot 15 November I860 verlcngd. geheel niet zijn opgemaakt, worden zij van wege het Bestuur voor rekening der eigenaars openbaar aan- besteed, en zulks ingevolge de bepalingen der Wet van 9 October 1841, (StaatsbladN°. 42), Aldus vastgesteld in de Vergadering van Iloofd- Ingelanden van den Haarlemmermeer-Polder van den 29 April 1857. (get.) J. L. van dee Beech, Voorzitter. E. W. van Beederode, Secretaris. Zitting van Dingsdag 27 November 1860. Voorzitter de heer Burgemeester. Tegenwoordig zijn 6 leden. Afwezig de heer M. S p a a n s. De vergadering geopend zijndeworden de notulen der vorige gelezen en goedgekeurd. De voorzitter deelt mede, dat de begrooting voor 1861 door HH. Gedep. Staten is teruggezonden met eenige aanmerkingenonder anderen over de zeer hoog uitgetrokken post van 500 voor bedienden ter secretarie, van 2000 voor onderhoud enz. van brandspuiten enz. Het eerste punt wordt in behandeling gebragt en door den voorzitter voorgesteld die post te brengen op f 400. In stemming gebragt, wordt dit voorstel met 4 tegen 2 stemmen verworpen. Het lid Verploegh stelt daaarna voor die post te brengen op 250, doeh dit wordt mede met 4 tegen 2 stemmen verworpen. Er worden over deze zaak verschillende discussien gevoerdonder anderen gaf het lid Lewis te ken- nendat hij bij zijn vroeger gevoelen bleef en een goede hlerle wenschte aangesteld te zien tegen een goed salaris in plaats van den tegenwoordigen zijnde een jongere broeder van den secretaris waarop door den voorzitter wordt geantwoorddat dit niet tot de bemoeijingen van den Eaad behoorde. Eindelijk wordt door den heer 't H o o f t voorge steld, om die post te brengen op 400 en wordt met 4 tegen 2 stemmen hiertoe besloten. Omtrent den post van 2000 voor brandspuiten, wordt door den voorzitter voorgesteld ze zoo te laten en Gedep. Staten daaromtrent eenige inlichtingen te geven, waartoe wordt besloten. De voorzitter gaf daarbij te kenncndat naar zijn inzien Gedep. Staten tot die aanmerkingen op de be grooting waren geleidom langs dien weg te gemoet te komen aan het besluit, omtrent de subsidie ten belioeve van de gewone kosten voor het lager onder- wijs, in de najaarsvergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland medegedecld. De voorzitter brengt ter tafel een antwoord van den Dijkgraaf van den Iiaarlemmermeer-Polderwaarin deze hem te kennen geeft, dat hij de door Burge meester en Wethouders voorgestelde brug, over de hoofdvaart bij Abenes in behandeling wil brengen indien de Raad de helft in de kosten a /700, der- halve 350, wil bijdragen. In stemming gebragt, wordt dit voorstel met alge- meene stemmen aangenomen. De voorzitter deelde bij die gelegenheid mede, dat hij teleurgesteld was door hetgeen in het Weekblad van Haarlemmermeer omtrent het te dezer zake ver- handelde in de vergadering van Iloofd-ingelanden was medegedeelden beweerdc dat het blad soms grove onwaarheden bevat. Door den voorzitter wordt verder voorgesteld den tijdelijk benoemden marktmeester definitief aan te stel- len en zijn traktement te bepalen. Hierop wordt door het lid 't Ho oft gevraagd of hij als zoodanig wel eenige diensten heeft bewezen want dat hij nog niet een marktberigt van Haarlem mermeer in het Weekblad heeft gelezen. De voorzitter antwoordt hieropdat de zorg hiervoor ook het werk is van de correspondenten, maar niet van den markt meester. Verder stelt de voorzitter voor, om met het oog op de boete, waarin de marktmeester is vervallen door het toelaten van niet gepatenteerden op de markt hem voor zijne bewezene diensten te geven eene som van 10, en derhalve met de voor het vorige jaar toegewezen som van 5 te zamen 15. Hiertoe wordt met algemeene stemmen besloten en tevens bepaald, dat met de vaste aanstelling nog eenigen tijd zal worden gewacht. Nadat verseheidene ingekomen adressen waren be- handcldwcrd ook een adres medegedeeld van den heer Zij 1 mans, die afschrijving verlangt van den hoofdelijken omslag. Op de aanmerking van den voorzitter, dat het zeer te bejammeren zou zijnwanneer zoodanige per- sonen in staat waren om den omslag te ontduiken antwoordde het lid Knaap, dat ieder hier voor zich zelven scheen te willen zorgen en de burgemeester zelf voorging om den hoofdelijken omslag te ont- wijken. Nadat nog mededeeling was gedaan van eenige in gekomen stukken sluit de voorzitter de openbare vergadering en, doet haar overgaan in eene met ge- sloten deuren. In de vergadering der Staten van de provincie Noord-Hollandop 8 Nov. jl.is voor kennisgeving aangenomen eene ingekomen missive van Gedeputeerde Staten, houdende mededeeling o.a.dat Z. M. art. 36 der wet op het lager onderwijs, ter gedeeltelijke voorziening in de gewone kosten van het lager onder wijs heeft toegepast ten behoeve der gemeente Haar lemmermeer, met bepaling dat van de gewone kosten van het lager onderwijs over 1860, ten laste dier gemeente zal blijven hetgeen die kosten meer bedragen dan 4024. De bijdragen van het Rijk en de provincie in de kosten van het onderwijs waren op de ontwerp- begrooting voor 1861 op een bedrag van 60 50 geraamd. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegevon; van 27 November tot en met 4 December 1860 GEBORENMarijtje, dochter van J. Leeuwrik en A. Roos. - Jacob, zoon van J. Vreeken en L. Vinke. Hendrikus Jaco bus, zoon van A. Wageuaar en E. Brinkman. Antje, doch ter van P. Dijt en A. Sluimer. Jannetje, dochter van A. Boer en A. van Tol. Aart, zoon van A. Huigen en G. Palenstein. - Martinus Jacobus zoon van P. E. Ondejans en H. Oudewaal. Elisabethdochter van P. van Rijn en A. v. d. Bosch. Maria Louisa, dochter van H. Thorhorg en M. T. Oudenaard. OVERLEDEN Johannes, oud 1 maand, zoon van IJ. Tui- nenburg en J. v. Rooijen. Bartholomea de Wit, oud 31 ja ren gehuwd met J. Heij. Klaas van de Kommeij, oud 40 jaren, gehuwd met G. v. Twuiver. Christanus Joannes Bernardus, oud 5 weken, zoon van M. v. Gils en M. 'P. Mcijer. LEVENLOOS AANGEGEVENgeene. ONDERTROUWD: geene. GEHUWD geene. Men leest in den Precurseur van 28 October het volgend berigt Een Amerikaan is te Parijs aangekomenom in Frankrijk een zinrijk uitgedacht werktuig tot het mel- ken van koeijen te verkoopen. Dit werktuig wordt met goed gevolg in de Vereenigde Staten gebruikt op boerderijenwaar men een groot aantal melkvee houdt. In weinige oogenblikken kan men daarmede eene geheele kudde te gelijk melken. Het best'aat uit eene zuigpomp van gom-elastiekmet een aantal buizendie men om zooveel spenenals men ver- kiest, doet sluiten. Door het omdraaijen van een kruk vindt eene zuigiug plaatsen de uijers worden terstond schoon uitgetrokken. Het is vooral merk- waardig dat de koeijen, als zij eenige malen op deze wijze gemolken zijnzich niet gaarne meer volgens de oude wijze laten behandelen. Van de tentoonstellingwelke tijdens het congres te Amersfoort gehouden werd, is, op uitnoodiging van het congres-besluureen uitvoerig verslag opge maakt door den heer E. A. Enklaar, hetwelk als bijlage bij bet verslag van het congresdat dezer dagen verscheenis geplaatst. De eerste helft daar van is ook opgenomen in de Vriend van den Land man, IS60, n°. 11. De tentoonstelling was zeer volledig, zoodat het verslag een goed overzigt geeft der beste landbouwwerktuigen, die hier vervaardigd of ingevoerd werden. Ook vindt men er eene naauw- keurige beschrijving der Dzierzonsche bijenkastendie op de tentoonstelling zeer de aandacht trokken. De Almanak voor den Landmanvan Dr. W. C. H. Staring, zal wel aan de meeste landbouwers be kend zijn en bij hen geene aanbeveling noodig heb ben. Een gedeelte van den inhoud is ieder jaar de- zelfde, maar toch vindt men ook telkens wat nieuws. Zoo bevat deze 14de jaargang, voor 1861, eenige losse gedachten over slechte oogsten, waar in een klein bestek vele nuttige lessen voorkomendie ook in Haarlemmermeer zeer ter harte kunnen worden geno- men een stukje oyer het onkruidwaarin veel bet.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 2