ABYMTMimo - Mi - Sttgczoubctn 0PENBARE VERK00PING mm te Maarlemmermeer, Er bestaat voor 6 a 8 weken gelcgenheid Voor den Prijs vaii/400- Marktberigten APOTHEEK en DROOGIST. tangrijks en gocde praktische wenken worden mede- gedeelden voorts iets over het waarnemen van na- tuurverschijnselenwaar de landman verzocht wordt de wetensckappelijke mannendie zicli daarmede be- zig houdende behulpzame hand te biedenwaardoor hijtevens met nut en genoegen voor zich zelven veel zal kunnen bijdragen om de kennis van vele belangrijke natuurverschijnselen te vermeerderen. De Almanak kost slechts 25 cents en is dus in het be- reik van ieders beurs. Almanak voor Landbouwers en Veehouders voor het jaar 1861. LeeuwardenW. Eekhoff. 15de Jaargang. 0,30. Deze jaargang bevat veel goeds. Meest kleine stukjes, maar bijna alle zeer praktisch, en voor een groot deel feiten uit onzen eigen landbouwdoor echte landbouwers medegedeeld. De naauwkeurige opmerker van H u 1 s t en J. B o u m a nuit den Beemster, leverden weder eenige nuttige bijdragen. Mogten meer en meer onze landbouwers het goede voorbeeld volgen om de zakendie zij bij hunnen dagelijkschen arbeid opmerken mede te deelen. Er is zooveel, dat de eene boer weet en de andere niet, en de boeren die zelf de ploeg voerenweten zooveel dingen, die in de landbouwboeken niet te vinden zijn. Haarlemmermeer26 Nov. 1860. Wei-Ed. lleer Het is onbetwistbaar dat, wie het wel meent met dezen Polder, ook overtuigd is, dat het Bestuur zooveel als maar eenigzints mogelijk is zorgen moet, dat de gelden uit de Polderkas worden aangewend, om aan alle Ingelanden gelijke voorreglen en verbete- ringen te verleenen. Hiertoe behoort dan voorzeker ook het hardmaken der wegen, en hoewel het besluit in der tijd ge- nomen zeer goed te billijken is om eerst de dwars- wegen en een weg langs het Hoofdkanaal hard te makenzoo is het toch natuurlijk dat ook die In gelanden welke met bun land liggen langs de lengte wegen met het volste regt verwachten mogen, dat als de dwarswegen enz. begrind zijner door het Bestuur pogingen zullen worden aangewend om ook de lengtewegen te doen volgen. Met het oog hierop zullen voorzeker die Ingelanden met leedwezen veruomen hebbendat er pogingen worden aangewend bij het Polderbestuur om uit de Polderkas zoo spoedig mogelijk eene sluis te doen maken in den Eingdijkte meer nog omdat er juist langs die lengtewegen geen vaarwater loopt en zij dus voor alien vervoer door eene sluis niet gebaat worden. Wanneer men nu bedenkt dat p. m. 8000 bunders, dus bijna de helft uitweg hebben op lengtewegen, waar langs geen vaarwater loopt, dan is het dus zeer te wenschendat het Polderbestuur besluite om ten minste het hardmaken van alle wegen altijd eerst te doen voorafgaan voor er aan sluizen wordt gedacht. J. van dek Poel. Aan den IIeer KOEKELIS, te Niemcveen. Mijnheer Het zij mij ondergeteekende vergund UEd. beleef- delijk te informerendat het ingezonden berigt uit Slotenvoorkomende in N°. 46 van dit Blad niet is het rapport door de Commissie van afgevaardigden van de afd. Sloten der Holt. Maatschappij van Land bouw na de onlangs gehouden algemeene vergadering te Gouda uitgebragt", zoo als UEd. in het N°. van 30 Nov. vermeldt en daarop eene verdere redenering laat volgen, maar slechts een kort verslag van de voornaamste punten die in de vergadering der afd. Sloten van 8 Nov. jl. zijn behandeld gewordenzoo als UEd. bij eene naauwkeurige lezing van dat verslag al aanstonds zult ontwarenwel komt onder die punten de vermelding voor van de ontvangstdie het voorstel dezer afdeeling op jl. algemeene vergadering te Gouda is ten deel gevallenmaar slechts in zoover als men meende dat in deze voldoende kon geacht worden. Verder is het mij aangenaam UEd. de verzekering te kunnen geven, dat de afgevaardigden van Sloten niet alleen het verhandelde op jl. alg. verg. in hun uitgebragt rapport naauwkeurig hebben opgeteekend, maar ook het mondgesprek, dat de Heer Mr. J. P. Amersfoordt met UEd. heeft gehouden, aangaande het indienen van een rekwest aan de Hooge Eegering om vrijdom van belasting te bekomen voor het gebruik van den boerenwagen op vcerenmet welke zienswijze de afdeeling zich heeft vereenigd en ook wel degelijk van plan is daaraan gevolg te gevenzoodra zij door het Hoofdbestuur zal zijn bekend gemaakt met de namen der afdeelingen, welke op jl. alg. verg, voor het voorstel der afd. Sloten hebben gestemd. UEd. kan zich dus ten voile overtuigd houden dat de Heer Mr. J. P. Amersfoordt, die als afge- vaardigde het rapport heeft uitgebragtniet het minste van zienswijze is veranderd, maar integendeel met de meeste welwillendheid bezield om de afd. Sloten in haar onderhavig streven met ZijnEd. veelvermogende medehulp ter zijde te staan. Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn Sloten, UWelEd. dw. dienaar, 3 Dec. 1860. L. Camerling, Secretaris der afd. Sloten van de Holt. Maatsch. van Landbouw. Aan Lngelanden van de Polders onder het Heemraad- schap van het Algemeen Bestuur der vereenigde Polders onder Sloten is de volgende Circulaire gezonden. Sloterdijk, den 30 November 1860. Wij hebben ons in het belang van Ingelanden der Polders onder ons Heemraadschap ressorterende, on- derscheidene malen tot de Iloogere Autoriteiten ge- wend met verzoek te mogen worden begunstigd met 1°. Een subsidie tot tegemoetkoming in de kosten van het aanleggen der waterkeeringen om het Lutke- en tegen het Nieuwe-Meer. 2°. Eene zoo niet geheele vergoeding dan ten min ste eene tegemoetkoming in het onderhoud dier waterkeeringenen 3°. De concessie tot droogmaking van het Lutke- Meer. Deze verzoeken waren gegrond op de billijkheid en overtuiging van ons goed regt in dezeuithoofde 1°. De commissie tot droogmaking van het Haar- lemmermeer om of tegen alle Polders aan het Kanaal grenzende, of daarmede in verband staande, eene waterkeering heeft doen leggen en onderhoudenmaar dit tegen het Lutke- en Nieuwe-Meer niet heeft gedaan. 2°. Vermits zoowel het Lutke- als Nieuwe-Meer zijn begrepeu onder den geheelen boezem van Eijnland, Ingelanden der achterliggende Pol ders niet alleen de last van het onderhoud behoorden te dragen. 4°. Het behoud van het Lutke-Meer tot niets dienst- baar wasen zelfs niet als boezem van eenig belang isals zijnde het verschil van het al of niet bestaan van hetzelve op den geheelen boezem van Eijnland slechts een nederlandsche duim in den waterstand, en de droogmaking daarvan alzoo niet alleen wensehelijk maarin het belang van Ingelanden van de achterlig gende Polders, dringend noodzakelijk is. Niettegenstaande alle die bezwaren bij de onder- scheidene verzoekschriften zeer uitvoerig en omstandig zijn uiteengezet, en de billijkheid daarvan in het breede betoogd, zijn wij niet zoo gelukkig geweest op een of ander eenig gunstig berigt te ontvangen met uitzondering van het derde punt, waaromtrent bij de voorlaatste beschikking (11 September 1857) is te kennen gegevendat de Eegering gaarne de droogmaking van Meeren bevorderten dus niet ongenegen zou zijn, de gevraagde concessie te ver- leenenware het niet dat de voorzigtigheid gebie- dend raadzaam maakt gedurende eenige jaren gade te slaanwelke de stand van Eijnlands boezem, na het in werking brengen van het stoomgemaal te Gouda zal zijn, en dat derhalve, zonder het uit- zigt op eene inwilliging voor de toekomst geheel te ontnemendie inwilliging vooreerst nog niet kan plaats hebbenen bij de laatste beschikking(24 September 1858) „dat nog geen concessie kan wor- den verleend die de verkleining van den boezem „van Eijnland ten gevolge zou hebben en dat, hoe- zeer de proefmaling van het stoomwerktuig te Gouda aan de verwachtirig heeft beantwoord daaruit geene genoegzame gevolgtrekking kan worden afgeleid omdat die proefmalingen bij lagen waterstand hebben plaats gehad." Ons is echter officieus de verzekering gegevendat de bereiking van het voorgestelde doel nimmer zoo nabij is geweest als thans, en bij eene vernieuwde aanvrage het eenige nog bestaande bezwaar het behouden van dat Meer als boezem" zoude kunnen worden opgehevenen dien ten gevolgen daarop, zeer waarschijnlijk eene gunstige beschikking zal volgen zoodat wij ons verpligt vinden op nieuw daartoe pogingen aan te wenden. Wij hadden het voornemen om na het bekomen der concessie Ingelanden daarvan kennis te geven niet twijfelende aan hunne goedkeuringdewijl toch door de droogmaking van gezegd Meer Ingelanden zouden worden ontheven van het onderhoud der wa terkeering, hetwelk jaarlijks meer dan duizend gul den vordert, Ten einde echter met meer klem en aandrang deze hoogst belangrijke zaak bij de Hooge Eegering te kunnen bepleiten en daardoor meer kans te hebben dezelve te verwervenzijn wij te rade geworden Ingelanden uit te noodigen ons verzoek te onder- steunen door inliggende verklaring te teekenen en aan ons binnen veertien dagen te doen toekomen, opdat wij die alsdan aan ons rekwest kunnen anexeren. Tot opheldering moeten wij hier ten slotte nog bijvoegen, dat zoo wij de concessie mogen erlangen, wij ons verbinden daarmede in dier voege te lian- delen dat daardoor nooit eenige buitengewone uitgaven ten laste der Ingelanden worden gebragt, daar wij aan deze onderneming liever geen gevolg zoude ge ven dan daarvoor van Ingelanden buitengewone offers te eischen. Volgaarne zijn wij bereid alle mogelijke inlichtin- gen te geven aan hendie dit mogten verlangen met beleefdelijk verzoek zich daartoe persoonlijk te willen vervoegen aan de Secretarie te Sloterdijk, of wel in geschrifte aan onzen Secretaris aldaar. Jlet Algemeen Bestuur der vereenigde Polders onder Slotenc. a. W. Boele Dijkgraaf. L. Jonicer, C. van Beem, E. Th. Wester- WOUDT, K. VAN DEN BOOGAARDT Dz. II. van der Veldt, J. van Beem, G. W. Koning, J. de Jong, M. van Gemen, Heemraden. P. J. Schuijt Secretaris. op Dingsdag 11 December 1860, ten 11 ure, in het na te melden Perceel, van: 1°. Het OPSTALREGT op een stuk grondgroot 21 roeden 50 ellen, gelegen aan den Eingdijk van Haarlemmermeerbij de Nieuwe Meer, met den op dien grond staande OPSTAL, bestaande in DEIE HUIZEN onder ddn dak, in eene van welke de Tapperij en Winkelnering wordt uitgeoefend, met daarachter staande STAL voor 7 Koeijen en dito voor 2 Paarden, en BEEGPLAATS voor Wagens, mits- gaders een vier roeden's BAEG. 2°. 3 KALF-KOEIJEN 1 MEEEIEPAAED 1 SPEELWAGEN, circa 14000 ponden HOOI1 EOEI-SCIIUITJEBOEEEN- en BOUW-GEEEED- SCHAP en eenig LI ULSR A AL). tot het WEIDEN van 25 a 30 stuks SCHAPEN. Iemand daartoe genegen, vervoege zich te Haarlem mermeer bij den Bouwman J. GEOEN, Sloterweg, Seetie N N, N°. 7welke WON1NG uit de hand te koop is. De Ondergeteekende verwittigt bij deze aan de inwoners van Haarlemmermeerdat hij zich alhier als APOTHEKEE en DEOOGIST heeft geves- tigd, en beveelt zijne Zaak minzaam in het vertrouwen aan; belovende eene soliede behandeling. Dorp aan de KruisvaartA. DE 1IAAN, 6 December 1860. uit de Hand te Koop: TWEE AEBEIDEKS- WONINGEN onder &:n Dak, benevens ongeveer ZESTIG EOEDEN TUINGEOND, verhuurd voor 1.50 per Week. De Helft van den Koopprijs kan op hetzelve als Hypotheek gevestigd blijven. Met franco Brieven te bevragen onder Letter A, bij den Boekh. C. M. van GOGH, Leidschestraat te Amsterdam. Amsterdam, 5 Dec. Granen. Tarwe stil130 ffi bonte Pools. 430. Rogge ruim prijsh.met weinig handel144/2 ffi nieuwe Inlandsche 205 120 ffi nieuwe Archangel 200 bij partij 118 ffi jarigc dilo 196. Zaden. Koolzaad da-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3