&J7 - 212 - WATERHOOGTE onveranderd0 RAAP" 6n L,,N-°lie 4- 4.1 4- 5,1 WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMEEMEER-POLDER, waargenomen van 24 November des middags tot op den middag van 1 December I860. w •Jt IN DE RINGVAAKT -f- A. P. in Ellen. IN DEN POLDER u c a bij den CEUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. liij den CEUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DOEP. Nov. 24 0.52 446 4.61 4.63 4.52 25 0.50 4.50 464 466 455 26 0.48 4.54 4.69 4.66 4.57 27 0.44 4.52 4.66 4.65 4.56 28 0.42 4.54 4.68 4.69 4.58 29 0.40 4.53 4.73 4.75 4.60 30 0.42 4.62 4.81 4.79 4.66 Dec. 1 0.45 4.69 5.00 4.89 4.73 Te zamen WERKING der STOOMTUIGEN leegiiwatkr. Aantal Uren Pomp. Ketels CEUQUIUS. Aantal Aantal slagen Alzoo per minuut Uren Pomp. Ketels 12 24 24 24 24 24 24 12 168 7 61580 6.109 LIJNDEN. Aantal Uren Pomp Ketels 168 60866 6.038 delijk onveranderdop 9 vat Olie in Dec. 72op het Voor- jaar lager. Lijnzaadtraag: 105 6? Riga 292£. - Olie. Raap- en Lijn-Olie dadelijk en op levering onveramtordRaan- Olie op 6/w. /43|; Vlieg 42. Lijn-Olie op 6/w./3l|- Uiegend/ u0£. Hennep-Olio op 6/w. 384Vlieg f 37-1- Koeken. Raapkoeken per 1040 stuks 87 a 90. Lijnkoeken per 104 stuks 12 a 15. Vee. Kalveren Isle kwal. 50 a 70 2dc kwal. 40 a 60 3de kwal 30 a 50. Scliapen 20 a 24. Varkens 48 a oz cts. per Ned. ffi. Alkmaar, 30 November. Granen. Tarwe /12.25- Roesre f 7,25 Garst f 6,— Chevalier dito 7,25Haver 4 75 Paardenboonen 8; Brui.ie Bnonen/16 Groene Erwten4l8-' Graauwe dito f 18,-; Vale dito 15,-; -Witte dito/16. - ZAn]EN; Kanariezaad 11,50; Karweizaad /13; rood Mostcrd- zaad 19. Kaas. Aangevoerd; 307 stapels of 68,841 Ned ffi: kleine/31,50; middelbare 32; kommissie 31,50 laagste prijs 26,50. Broek in Waterland, 29 November. Kaas Hedcn zijn ter markt geweest 11 stapels, 1046 stuks of 2280 Ned ffi; prijs 31.— Delft, 29 November. Granen waren williger en ruimden ylug op tot de volgende prijzen: Tarwe van hot Eiland Rozen- burg/ 11 a 12; Westl. 11,50 a 12,50. Eil. Rogge 7,25 a 7,50; Westl. 6,75 a 7,60. Eil. Zomer Garst 6,25 a 6,50 Westl. 6,10 a 6,30. Korte Haver 4,25 a 4,60; lange 3,25 a 4,—. Boonen. Duivenboonen 8 Paarden- boonen f 6,50 a 7,50. Groene Erwten 10 a 12. Botf.r met vlugge koopers: Iste kwal. 51 a 52; 2de kwal. 48 a 50. Dordrecht29 November. Granen. Tarwe. JarigeZeeuw sclic, Vlaamsche en Overm. met weinig vraag lager afgegeven 12 a/" 13,40; Nieuwe vond bij redelijken aanvoer tot 1,- lager meer vraag en de aangevoerde partijen werden tot 11 a/11,40, afwijkende en gcringe tot 9 a 10 opgeruimd- van Zomer Tarwe waren eenige partijtjes uit bet Overmanssche aangevoerd, die tot/8 a 9 vcrkoeht zijn. Rogge. Zeeuwsclie, Vlaamsclie en Overm. iets lager afgegeven jarigc f 7 CO a 7,80; nieuwe /6,20 a 7,20 140/2 ffi Archangefis lot195 a 200 verhandeld. Garst. Winter door scbaarschte prijshou dend; Zomer traag en 20 cts. lager afgegevenZeeuwsclie, rlakkeesche en Overm. Winter 5,70 a 6,70dito Zomer 5,50 a/6,40. Spelt bij toenemenden aanvoer flaauw en tot 20 cts lager verkocht/3,50 a 3,80. Jnlandsche Haver, waarvan de kwaliteit gering blijft, moest weder 20 els. prijsverlaging on- dergaanZeeuwsclie en Jul. Voor 2,30 a 3,30 dim Dikke o,5u a 4,50. Boekweit met kleinen handel tot iets lager prys: 's Bossche tot 233 verhandeld. Booxen. Paarden boonen, waarvan de aanvoer uit het Overmaassche en Zeeland klein was, vonden tot/6 a 7,10 eenige vraag. Duivenboonen weinig ter markt en de aangevoerde zijn tot 7,50 a 8,50 verkocht. Witte Boonen onveranderd de aangevoerde zijn 'tot t *n 3 naar deu£d geplaatst. Bruine Boonen stilgolden j 10 a 15 naar deugd. Erwten. Blaauwe met meer toe- voer uit Flakkee en Zeeland, slap en 1 lager afgegeven goed kookende/ 11,60 a 11,80; mindere 9 a 10 naar kwal. Buiten- en Inlandsche Witte zijn opgeruimd. Zadfn Koolzaad onveranderd, met kleinen omzet; puik Overm gold 64; mindere soorten 56 a 62 naar kwal.; op 9 v Olie nominaalin deze maand tot 72£ te hekomen. Lijnzaad als voren verhandeld: 103 ffi Archangel/320106 ffi Riga /305. Inl. Zaai-Lijnzaad prijshoudend lstc soort gold 5 40 a 5 60 2de soort 4,20 a 4,90 per Dordlsch achtteudeel! Kanarie zaad vond weinig vraag en is tot 10 a 11,50 verkocht Hennepzaad weinig aangeboden 240 a 235 volgens droogte genoteerd. Olie. Baap-Olio prijshoudend Vlieg. tot 424 gedaan. Lijn-Olie onveranderd: Vlieg. tot/ 31 verhandeld. Koeken. Raap- en Lijnkoeken met kleinen voorraad wel te ver- koopen horde Raapk. 88 a 90dito Lijnk. 130 a 135 zachte dito 145 a 155. Gouda 29 November. Kaas 23 a 24| per 50 N. ffi. Groningen, 4 December. Bij aanhoudende zuid-oosten w'nd isgisteren de vorst ingevallen die dezen nacht streng is om alle wateren met ijs te bedekken en lie vdart M Mr bfnnen als buiten te stremmen. Thans is bet £acl«pP/en ee%zins dooijende. Verscheidene landschepen •bejiben nog biJ-t|dk de stad bereiktanderen zijn echter on- derweg ingevroren maar toch waren de monsters der daarin geladcne partijen aan de markt, zoodat cr nog al veel ter vcr- koop werd aangeboden. Granen. Tarwe zeer slap Vrijdag 25 els. en heden weder 25 cts. lager, en daartoe nict gemakkelijk te plaatsen; do aan voer schynt echter grootendeels opgeruimd te zijn. Nieuwe Rogge werd Vrijdag 15 en heden 10 cts. lager aangeboden doch vond daartoe weinig kooplust; heden werd door het uit- hlijven der aanvoeren minder nieuwe Rogge aangeboden zoo- d.it deconsumtie de pnjzcn van Vrijdag moest aanleggen. Boekweit werd Irydng 20 cts. lager genoteerd, maar was' al zoo met te koop; heden is do notering onveranderd gebleven maar de houders hielden op hoogere 'prijzen; er is niets om- gegaan By eon,gen aanvoer van Winter-Garst werd deze Vrii- ag 5 cts. lager afgegeven heden was weder vrij wat aan de markt, maar ook de kooplust zeer uitgebreid, waardoor bet niet dan met moeite gelukt is de prijs op nieuw 10 cents te verlagen. De aanvoer van Dikke Haver was Vrijdag zeer klein n werden reeds toen hoogere prijzen daarvoor aangelegd slnlt to f iT We, te weinig voor de hehoefle en de markt sluit 10 a 15 cents hooger dan heden voor 8 dagen. Witte \oer is 10 en Zwarte 5 cents hooger gedaan. Paardf.n- f °P a" !erl'1aS(ie prijzen meer vraag, vooral in de goede soorten, die iets hooger zijn verkocht geworden Gort mot weinig aanbiedingen en geringe handel tot den nriis van Vrijdag, zijnde 25 cems lager dan heden voor 8 da-en A»/ennSen. Tanve 130 ffi oude en jarige roode f 13,40 i in /fie 'o \v n,euwe roode/R60 a 8,50. Ronge 11.1/116 it Nieuwe Inlandsche 5,20 a 5,75; 123 ffi Pruis- sische 7,25. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze f 6 45 a/7'—i U0/I13 ffi zwarte f 6,25 a 6,80. Nieuwe 75/-S (f nB S oW'nler f 4)80 a 5'65' Nieuvve I,avor- 310 ,35 3 3/°5; 65/68 witle Voer ^"^80 a ff Al' Id Z,rarlc dlt°/3,05 a 3,45. Paardenboonen 4,50 a 6,1 o. Koolzaad 9,- a 13,-. Gort. Grove fir puike •/'9'75 a ,0'251 Parel-Gort 12 50 a 44.Olie. Raap-/40; Lijn-/25|. WAARNEMINGEN gedaan op liet Kon. Ned. Meteorol. Observ. te Utrecht. 25 26 27 28 29 30 G WlND- Barosi Til Afwijk o Vigting kr. N. ffi bij 0°. Fab. der Temp S.& P--- djj P P ciT p 8 2 10 ono. ono. no. 0,0 0,0 0,0 752,17 50,74 50,66 32,2 33,8 33,1 5,9 8,6 5,6 0,96 0,94 0,96 0,3 3,0s 0,6s 8 2 10 0. 0. 0. 0,5 3,0 0,0 50,23 49,25 49,63 33.4 34.5 38,3 4,9 8,1 0,5 0,90 0,94 0,94 0 2,1 0,5 8 2 10 ozo. no. 0110. 0,0 0,5 2,0 49,15 48,90 50,43 35,6 38,5 31,1 2,9 4,1 7,9 0,91 0,97 0,98 0,4 0 0 8 2 10 no. ono. ozo. 1,5 0,5 0,0 53,45 56,37 61,28 31,8 33,8 32,7 - 6,8 - 9,2 - G,5 0,96 0,88 0,92 0 0 0 8 2 10 0. 0. zo. 2,0 5,5 3,0 62,50 60,05 57,15 34,0 39,7 11,0 4,9 3,4 -j- 1,6 0,98 0,90 0,84 0 0 0,1 8 2 10 zzo. zo. zzw. 0,5 0,5 3,0 56,96 56,83 57,94 40,1 47,5 45,0 -f 1.1 0,85 0,77 0,89 0 0 0 8 2 10 z. zzo. 0. 0,5 0,5 ,5 60,76 61,39 60,39 38,3 46,2 36,5 - 0,5 4,1 - 3,4 0,94 0,87 1,00 0 0 0 Opmerkin- gen. Betr. sneeuw. Idem. Betrokken. Idem. Idem. Zw. bewolkt. Bewolkt. Betr. nevel. Mist. Betrokken. Idem. Idem. Mist. Betrokken. Zw. bewolkt. Idem. Bewolkt. Helder. Ligt bewolkt. Idem. Mist. Ha-arlom, 3 December. Granen. Roode Tarwe f 10 40- Witte dito /9a 11,50. Garst/6. Paardenboonen 6,75 a 1. Hoora 29 November. Kaas. Ter waag gewogen van af November, dagelijksche weging, 10 stapels of 2701 ffi- Donderdagscbe markt 127 stapels of 35,806 ffi, te zamen 137 stapels of 38,507 ffi. Prijs: hoogste 31,50; middelste 29- laagsle/27; kommissie/ 30,75. 1 December. Granen. Ter markt gebragt 620 mud, als: 19 mud Rogge 6,25 a 6: 25 mud Tarwe 11,50 a 10 146 mud Garst/ 7,75 a/5; 206 mud Haver 4,50 a 3 50- 94 mud Erwten, Witte 14,— a 12; Groene 17 a' 12- Graauwe 18 a 13; Vale 15 a 12; 130 mud Boonen', Gele/19 a 14; Bruine 20 a 10; Paardenboonen 8 a 7 Nog op monster verkocht: 165 mud Karweizaad 13- 265 mud Mosterdzaad 21. Vee. Aangevoerd: 60 Paarden 18 a 25016 Koeijen/60 a 175 20 Kalveren 8 a 15 145 Schapen 9 a 22 115 Varkens 7 a 19,— 20 Zeugen 16 a 40; 260 Biggen 4 a/7; 675 Kippen 45 cts. a/ 1,40; 190 Eenden 30 a 70 cts^ Eijeren. 7600 Kippen-/3,50 a 4,25; 3500 Eenden- 3,7i> a 4,50. Boter. 3500 Koppen, 51 a 54 cts. Leiden, 30 November. Vee. 17 Kalf-Koeijen 145 a 186; 179 vette dito 142 a 220; 176 Vare dito 70 a 168 43 vette Kalveren 25 a 68: 9 nuchlere dito f 7 a 12; 322 vette Iiamels 15 a 23,50; 37 vette Ooijnn 14 a 21 56 magero Varkens /14 a 2'2202 Biggen 4 a/11- Boter. 2340 Ned. ffi. Iste kwal. 42 a 46; 2de kwal. 36 a 41 per Vat; 1,05 a 1,15 en 0 90 a 1,02£ per Ned. ffi. 1 December. Granen. 24 mud Winter Tarwe 12,50 a 13>32 mud Zomer- of Nieuwe dito 10 a 11 74 mud ;V^er Rogge f 7,50 a 8 24- mud Zomer- of Nieuwe dito i- j.a f mu(^ Garst /6a 6,50; 40 mud Che valier dito /7a 7,50; 36 mud zware Haver 5 a 5,50; 42 mud ligte dito /4a 4,50 15 mud Duivenboonen 8,50 a 9; 25 mud Paardenboonen 7,50 a 8. Middelburg29 November. Granen. Wij hadden heden uit onze Buiten-eilanden weder zeer weinig Graan ter markt, terwijl uit Waicheren de aanvoer ook maar klein was De be- langnjke verlaging der Hollandsche markten voor Tarwe en Erwten bleof ook bier voor die artikelen niet zonder invloed larwe.^ In jange Watcbersche is niets omgegaan nieuwe dito bragt in puike soort 11,50 a 11,75 op; jarige Zeeuwsche hield men op f 14,50; Zeeuwsche einde beurs nog onverkocht en tot 11 aangeboden. Zeeuwsche Rogge werd met f 7 50 betaald. Voor Winter Garst, waarvan liijna niets aangevoerd was, werd vruchteloos 6 geboden; Zomer dito f 6. Boo nen. Walchersche Witte naar deugd en kwal. tot f 14 a 16 genomen. Bruine dito vonden in de regtaf puike harde sooit tot 16 koopers. Dito Paardenboonen voor Binnen-en Buiten- landsche verzending levendig gevraagd, en door den kleinen aanvoer zijn orders slechts gedeeltelijk kunnen uitgevoerd wor- den al wat in puike harde soort voorkwamvond tot 7,40 a f 7,60 genegen koopersZeeuwsche niet aangevoerd. Erwten. Walchersche Groene met minder aanvoer dan vorige week en voor het grootste gedeeltc van afwijkende kwaliteit voor de puikste kleine werd f 11,50 a 12 betaald, en alzoo 75 cts. h i lager dan vorige week; groote dito i2,75 a 13. In Koolzaad is niets omgegaan; nominaal 13. Koeken. Raapkoeken 85 a 88. Lijnkoeken f 13 50 Olie. Patent- 45£ j Raap- 43^ Lijn- 34J. Purmerende, 4 December. Kaas. Middelbare 32 al61 J1,6/.,31,'5?-; aan de Stalis waaS 2'j" gewogen 85 stapels of 26,571 Ned. ffi. Boter 95 cts. per Ned. ffi. Eijeren Kippen-/4,25, Eenden- 3,25 de 100 stuks. Vf.b: 78 Runderen, handel minder vlug60 vette Kalveren 55 a 75 cts. per Ned. ffi, vlug; 60 nuchtere dito, 4 a 11 slug; 1298 Schapen en Lammerende handel was minder vlug 68 vette Varkens, 42 a 52 cts. per Ned. ffi, zeer vlug - 30 magere dito,/12 a 18; 215 Biggen,/5 a 7, vlug- 740 Ganzen 2,40; 142 Zwanen 5. Kottsrda.nl3 December. Granen. Witte Tarwe rede- lijk aangevoerd, doch minder begeerd en 1 lager afgegeven. Buitenlandsche soorten met weinig omgang, veelai iets la«er verkocht: Puike Overm Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakm. 12,50 a 13,50; goede dito/II a 12; puike dito 1860/ 10 a 11,25 goede dito 9,25 a 9,75 afwijkende soorten 8 a 8,75; 158/2 ffi oude with. Poolsche 460. Rogge. Zeeuw sche bij matigen aanvoer tot iets lager prijzen wel te verkoo- pen. Buitenlandsche soorten meerendeels prijshoudend. Puike nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche 1860 zakrn. /6,60 a 7- dito Noord-Brab. en Overm. 6,25 a 6,60 afwijkende soorten 5 a 6; 148/2 ffi Pruissische 225152, 154/2 ffi Limbur- ger 230235 142145/2 ffi Archangel 203, 210145/2 ffi Petershurger 212. Garst. Zeeuwsche mot goeden aanvoer 20 cts. lager traag afgaande. Buitenlandsche soorten met wei nig omgang iets lager verkocht. Nieuwe Overm., Zeeuwsclie en Vlaamsche Winter 1860 zakm. 5 a 6,30 dito Zomer 5 a/6,10. Haver in ordinaire soorten 30 cents lager. Puike nieuwe korte 3,60 a 4,70; dito lange 3,10 a 3,60; af wijkende lange en korte 1,90 a 2,60. Boekweit flaauw als voren. Noord-Brab. 230 a 236. Ep.wten 25 a 50 cents lager, met minder kooplust. Puike Schokkers 13 a 14,50; gewone dito 9 a 10,50; puike kleine/10,50 a 12,25 - af wijkende groote en kleine f 5 a 8,50Witte 7,50 a 9,50. Nieuwe Gelderscbe graauwe en Capucijnen 13 a 17; Zeeuw- sche f 10 a 12,50. Boonen. Witte en Bruine onveranderd. Goede Witte 15 a 16 mindere/5 a 10; puike Bruine/16 a 19; geringe en mindere/4 a 12. Paardenboonen 10 cts. lager: puike 7 a 7,50; mindere /4,10 a 6. Duivenboonen 7 a 9. Zaden. Koolzaad als voren: Overm. 60 a 64 Hakkeesch 60. Zeeuwsch Zaai-Lijnzaad als voren: Iste kwal. 108—112 St 2de kwal. 96—100 St. per Dordtsch ach- tendecl. Kanariezaad 50 cts. lager,/7,50 a 11,50. Meekrap werd weinig geveild tot vorige prijzen was min der kooplustenkeie partijtjes werden iets lager afgegeven Bacijri tot 24£ aangeboden! Rijp, 28 November. Kaas. Hoogste prijs 31,50. Aan gevoerd 12 stapels, 1686 stuks of 3651 Ned. Boter Gras- 54 a 55 cts.Ilooi- 47£ cts. per Ned. ffi. Zierikzeo, 29 November. Meekrappen. Teelt 1860: 2/1 Meekrap/31 a 32; 1/1 dito 31 a 32; Onberoofden 30£ a 32; Mullen 6 a 9; Racijn 24 a 24£. Drukkerij van Bong a St C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4