ABVlffiTMIllfilL Haarlemmermeer. 0mm 0PENBARE VERIIURING Hwtell te Aalsmeer, Uroog'e Tafcfeenfoossen KRIJGSKAMERADEN van 1830 en 1831. C0vvc©paitbcntii;. IIOlfTVKRKOOFllG MOUTVEItliOOPIMC* IIO l;TV JRiUi OO P1.IO en ZAND-AAKDAPPELEN APOTHEEK en DROOGIST. pgr DE ONDERGETEEKENDEN, Bit onderdeel van Art. 4(5 wordt daarop met gvoote meerderheid aangenomen, evenwel onder voor- behouddat de vergadering geheel vrij zal blijven in hare zienswijze omtrent de verdere voorstellen tot verbetering van het stoomgemaalwelke Dijkgraaf en Heemraden van voornemen zijn op eene volgende begrooting te brengen. 2°. Verbreeding en verdieping der afooerkanalen. Verscheidene leden verklaren zieh in het algemeen voor het uitvoeren der werkenwelke strekken moe- ten om de natuurlijke uitlozing van den boezem te bevorderen. Men betoogt evenwel de wenschelijkheid dat bij partiele uitvoering het geheele bedrag der kosten van elk werk aan de vergadering zal worden bekend gemaakt. De heer Harteveld oppert bezwaren tegen de verdieping van den Ouden Rijn; hij gelooft, dat Rijnland zich zoo doende met kosten bezwaren zoude, welke op anderen behooren te drukken. Andere le den vermeenendat de kostenvoor dit werk ge- raamd, niet in verhouding zijn met het voordeel, dat daaruit zoude kunnen voortvloeijen. Nog andere leden wenschen, dat de verwijding van den Rijn en de ver breeding van de Waddingervliet eerst zullen worden ten uitvoer gebragt. D Bij stemming wordt dit onderdeel van Art. 46 met twaalf tegen elf stemmen verworpen, en het to- taal bedrag voor aanleg van nieuwe werken alzoo met 4250 verminderd. Art. 47. Schadevergoeding icegens het gemis van vroe- gere inlcomsten. De hiervoor uitgetrokken som ad 5325 wordt vermeerderd met 100welke op nieuw aan den arbeider W. Los wordt toegekend en vervolgens aangenomen. De vergadering geeft haren wensch te kennen, dat bij eene volgende begrooting worde overgelegd een staat, waaruit de min of meer gunstige toestand der bevoordeelden blijke, welke bij de toekenning der schadeloosstellingen tot maatstaf zal kunnen dienen. Art. 48. Regeling en beschrijviug van het onde archie/. De heer Blusse merkt aan, dat, wanneer men op deze wijze voortgaat, er eene groote reeks van jaren verloopen zal, alvorens dit wenschelijke en nut- tige werk volbragt zal zijn. Ilij stelt daarom voor, Dijkgraaf en Iloogheemraden te raagtigen in overleg te treden met den tijdelijken archivaris, ten einde aan dit werk, tegen eene vaste som en binnen een zoo kort mogelijk gestelden ter- mijnuitvoering te geven. Dit amendement wordt met algemeene stemmen aan genomen, en de post diensvolgens met 500 verhoogd. Hoofdstuk VIII. Onvoorziene uiigaven. De commissie stelt voor de hiervoor uitgetrokken som van 20,000 eerst bij de behandeling van den omslag vast te stellen. Zij wenscht den omslag met tien cents verminderd te zien, waaruit dan van zelven ook eene verminde- ling van dezen post het gevolg zal zijn. INKOMSTEN. Art. 53. Sluis- en bruggelden regtsireeks geheven. Bij dit artikel herinnert de commissie den Dijkgraaf aan zijne belofte, ten vorigen jare gedaan, om een voorstel ter tafel te brengenbetrekkelijk de publieke verpachting der sluizen te Spaarndam. De Dijkgraaf zegt, dat binnen den tijd van twee maanden een daartoe strekkend tarief aan de goed- keuring der vergadering zal worden onderworpen. Art. 61. De commissie stelt voor de opbrengst van het grasgewas op hetzelfde bedrag te brengenals ten vorigen jare, en alzoo met /800 te verhoogen. Dit voorstel wordt venvorpen. Hoofdstuk I, II en III worden daarna onveranderd aangenomen. Hoofdstuk IV. Art. 65. Bijdrage van hoefslagpligtigen voor het onder- houd van den IJsseldijk. De commissie verklaart zich niet te kunnen vereenigen met de voorgestelde belanc- rijke vermindering van dezen post. Zij vermeent, dat. met Art. 146 van hetReglement voor zich, dehoefslag- pligtigheid der bij Eijnland gevoegde polders, ook thans nu zij in het voile bundergeld zullen gaan deelen, blijft bestaan, en alleen bij wijze van afkoop kan worden opgeheven. Door andere leden wordt dit gevoelen ondersteunden alzoo besloten deze post pro me- rnorie uit te trekkenen de zaak aan een regtskun- dig onderzoek te onderwerpen. Hoofdstuk V. Art. 72. Verkoop van onroerende goederen. Op dezen post wordt gebragt eene som van 900, welke de waarschijnlijke bate zijn zal van den verkoop van des brugwachters woning, ten gevolge van de voor gestelde werken aan 's Molenaarsbrug. Art. 73. Verkoop van Obligatiiin enz. De voor gestelde verkoop van 25,000 kapitaal wordt terug- gebragt op 21,000, en zulks ten gevolge van de schrapping der verdieping van den Ouden Bijn daar men de voorhanden zijnde kapitalen uitsluitend wenscht aan te wenden voor werkenin dadelijk verband staande met de uitlozingsmiddelen. Art. 77. De omslag wordt voorgesteld op 1.60 per bunder en strekt zich uit over 79,054 bunders, zijnde 6000 bunders meer dan voor de invoering van het gaarderboek. De commissie geeft haar verlangen te kennendat de omslag, zoo mogelijk niet boven de/ 1.50 gesteld worde, daar zij vermeent dat buitengewone omstan- digheden daargelatendit cijfer zelfs als maximum beschouwd kan worden. Zij had die ook thans willen terugbrengen op 1.50, doch daar haar de verhoo- ging van eenige posten, op welke zij gerekend had, ontgaan isziet zij bezwaar den post van onvoor ziene uitgaven dermate in te krimpen, dat een om slag van 1.50 mogelijk wordt. Zij stelt alzoo aan de vergadering voor, den post van onvoorziene uitgaven op/20,000 vast te stellen, en de geheele begrootingbehoudens de daarin ge- bragte wijzigingengoed te keuren. Met 19 tegen 4 stemmen wordt daarop de begroo ting voor 1861 aangenomen. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland hebben ter kennis van belanghebbenden gebragtdat de vereenigde vergadering van het Hoogheemraadschap besloten heeft aan de daarop regthebbenden terug te geven de waarborg-kapitalengevestigd op gronden gelegen in de Veender, Akkersloots, Hertog en Blijver en Palensteinsche Polders; dat zijten einde dit besluit te kunnen uitvoeren hebben opgemaakt een staat, houdende aanwijzing van de namen en woonplaatsen der bedoelde regt hebbenden zooals die bij het Hoogheemraadschap bekend zijn dat zij intusschenalvorens tot de uitbetaling over te gaande belanghebbenden in de gelegenheid wen schen te stellende bedenkingen welke bij hen tegen den bedoelden staat mogten oprijzenkenbaar te maken en te dien einde een ieder uitnoodigen van dien staat, waarvan uittreksels ter inzage liggen van 6 tot 20 December e. k.op de Regthuizen van Woubrugge, Alkemade en Zegwaart, elk voor zoo verre genoemde Polders onder deze Gemeenten zijn gelegenkennis te nemen en de aanmerkingen die zij mogten hebben voor den 22sten December aan Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemdschriftelijk mede te deelen, opdat die zouden kunnen worden ovenvogen en daarna de teruggave van ieders aan- deel plaats hebbe. Vrijdag 11. werd door den landbouwer J. Ran, aan den Spieringweg, een inwoner naar het land gezon- den om eene sloot op te maken. Des avonds of des nachts niet te huis gekomen zijnde, is men 's mor gans naar de plaatswaar hij gewerkt hadgaan zien en heeft men den ruim 60jarigen man achterover lig- gende in de sloot bij zijn werk dood gevonden. Na gehouden onderzoek van een geneeskundigeis het lijk vervoerd naar de schuur van genoemden landbouwer en Maandag ter aarde besteld. Alle verdere geruchtenwelke omtrent dit voorval zijn verhaald, zijn onjuist. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 4 December tot en met 11 December 1860 GEBORENCorneliadochter van J. Buitelaar en II. de Rooij. Anthonie Cornelia, zoon van N. J. Immink en N. van Tol. Catbarina, dochter van P. de Vijlder en C. de Koning. Susanna Hermina, dochter van H. Spel en J. v. d. Horst. Gerrit, zoon van P. Buijt en A. Nottelman. Geertje, dochter van C. Langeveld en M. Zwetsloot. Arend, zoon van A. Slinger en W. de Bloem. Jan, zoon van L. Goebel en G. Eggink. Gerardus, zoon van P. J. v. d. Bemden en P. Joppe. Johannes, zoon van II. Essel en M. A. Vervloed. OYER1EDEN Johann Henrich Wilhelm Suhr, oud 55 jaren, gehuwd met A. M. Jacobs. Anthonie, oud 14 jaren, zoon van A. Zoet en V. Hartman. Gijsbert Boeroud 58 jaren, gehuwd geweest met Gerarda Ouwendijk. IEVENLOOS AANGEGEVEN: geene. ONDERTROUWD Anthonie Kouwenberg en Ludoviea Pluijm. GEHUWDJan Stokman en Dieuwertje Lutkenhuis. Ja cob de Koter en Hendrika Berdina Roskam. Wij zijn genoodzaakt eenige ingezonden stukken tot een volgend nommer te laten liggen. op 't Clooster en 't Slot te Heemstedeop Dingsdag 18 December 1860, van eene groote Parlij, waaronder extra zicarezoo EIKEN-, ESSCIIEN-, IEPEN- als LINDENBOOMENgeschikt voor Werk- hout, en eene groote partij ESSCHEN-, ELZEN- en WILLIGEN-H A KHOUTgeschikt voor Rijs- en Paalhout. Aan te vangen op 't Slotmet II akhou I. op de Hofstede QROENENDAAL", te Heemstede, op Woensdag 19 December 1860, van eene groote partij buitengewoon zwaar EI KEN- en BERKEN-I1AKIIOUTgeschikt voor Paalhout. op de Hofstede IB EN RODE" en in BE CRON- JER", onder Heemstede, op Vrijdag 21 Decem ber 1860, van eene groote partij, waaronder buitengeicoon zicare, EIKEN-, ESSCHEN-, IEPEN- en LINDENBOOMEN, geschikt voor Werkhouten eene groote Partij extra zwaar ESSCHEN-, EL- ZEN- en EIKEN-IIAKHOUT en BIJTEL1IOUT. op Zaturdag den 22sten December 1860, des voormiddags ten elf ure, in het Bruine Paarddoor den Notaris J. H. Lichtenbelt Jr. vanEene BOUW MANS WONING verdere GETIMMERTEN en 32>/2 Bunders best BOUW- en WEILAND(zijnde Kavels 29 en 30, Sectie O) in den Haarlemmermeer- Poldertegen het Venneperdorp aan de Hoofdvaart en langs den Venneper-Grindweg, voor den tijd van 7 jaren. Inlichtingenmet franco Brieven, te be- komen ten Kantore van den Notaris Lichtenbelt te Aalsmeer, alsmede bij den Heer C. Siemers, te Zijpe. uit de hand te hoop en te bevragen bij den Tuinman op de Hofstede MEER en BERG", te Heemstede, bij Haarlem. GEREGTIGDEN tot het dragen van het Metalen Kruisworden verzocht om, op verzoek van het Hoofdbestuurvoor of op den 25sten dezer, hunne NAMEN op te geven in eene der Koffijhuizen aan het Kruisdorp, TOT HET VESTIGEN EENER VEREE- N1GING METALEN KRUIS De Standaarddrager der Vereeniging West-Eriesland en Eere-Lid der 2de en 3de Sectie te Amsterdam. G. B. KSRSTEMAN, 14 December 1860. te Haarlemmermeer. De Ondergeteekende verwittigt bij deze aan de inwoners van Haarlemmermeerdat hij zich alhier als APOTHEKER en DROOGIST heeft geves tigd, en beveelt zijne Zaak minzaam in het vertrouwen aanbelovende eene soliede behandeling. Dorp aan de KruisvaartA. DE HAAN. 6 December 1860. bij gerucht vernomen hebbendedat er door zeer invloedrijke Personen pogingen worden aangewend, om de INGEZETENEN dezer GEMEENTE te bewegen, om niet langer zich te abonneren op het WEEKBLAD van HAARLEMMERMEER, achten zich verpligt om iederdie het wel met dezen Polder en Gemeente meent, bij dezen uit te noodigen om deze pogingen zoo veel mogelijk tegen te werken. Wij kunnen nu toch met grond ver- wachten, dat het WEEKBLAD ons op den duur zal op de hoogte liouden van alles wat de belangen van, Polder en Gemeente aangaaten door wrijving van denkbeelden in dezen de waarheid zal aan het licht brengen; iets, hetwelk juist aan boven genoemde Personen misschien minder aangenaam is. Wij noodigen daarom ieder uitom moo reel mogelijle bij te dragen tot eerspreiding van het WEEKBLAD van HAARLEMMERMEER. Eenige Ingezetenen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3