n 216 Markt be rigten. f N 1f M WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER waargenomen van 1 December des middags tot op den middag van 8 December 1860. o J5 Z u US u w H o a WATERHOOGTE -5- A. P. in Ellen. IN DE B.INGVAART IN DEN POLDER bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. Dec. 1 0.16 1.69 5.00 1.89 1.73 2 0.52 4.69 1.75 4.88 1.73 3 0.48 1. 68 4.76 1.90 1.71 4 0.54 1.73 4.78 4.85 1.76 5 0.59 4.77 4.80 4.89 1.78 6 0.51 1.78 4.78 4.80 1.79 7 0.50 1.77 1.78 1.83 1.78 8 0.48 4. 77 1.78 1.85 1.79 Te zamen Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantal Urcn Pomp. Ketels Amsterdam 10 December. Vee. Runderen lste kwal. 160 a 180; 2de kwal. 150 a 1703de kwal. 120 a 150. Scbapen 20 a 21. Varkeris 18 a 52 cts. per Ned. Boter per 10 Ned. ffi: Friesche 50 a 52; Kuinder 50 a 52; Kamper 51 a 53; Deventer 16 a 50; Zwolsche/ 49 a 51. Hoot en Stroo. Langestraats Hooi/22 a/21£; Kamper-Eilands dilo/20a22i; Koe dito/15 a 18; Rogge Stroo 15J a 17^; Tarwe dito 15 a 17. 12 December. Granen. Tarwe flaauw; 121/125 ff Waard en Groet 315 a 322; nieuwe Bovenl. 338. Rogge prijs- houdend met goeden handel; 120 nieuwe Archangel 203 117 ffi Petersb. 192 a 191; op levering per 2100 kilo iets liooger. Zaoen. Koolzaad 1 hoogerop 9 vat Olie in April 73£ Lijnzaad onveranderd; 109 ffi Odessa 315. Olie. Raap-Olie dadelijk onveranderd, op levering vast; op 6/vv. 12jVlieg. 41£. Lijn-Olie dadelijk en op levering in een doen; op 6/w. 32; Vliegend 30£. Hennep-Olie op 6/w. 38£Vlieg. 37. Koeken. Raapkoeken per 1010 stuks/87 a 90. Lijnkoeken per 101 stuks 12 a 15. Vee. Kalveren lste kwal. 60 a 80 2de kwal. 50 a 70, 3de kwal. 10 a 60. Schapen 20 a 21. Varkens 18 a 52 cts. per Ned. if. Alkmaar, 7 December. Granen. Tarwe/12,Rogge 7,20; Garst/6,25; Chevalier dito 7,Haver/ 5,15; aardenboonen 7,75; Bruine Boonen 16; Groene Erwten 1K- firnauwfi Hifn f 18 5*0* V.->le Hi fn f 4A. w\ktn aw.. Paardenboonen j JMHH 18Graauwo dito 18,50; Vale dito14,50—; Witte dito 16. Zaden. Kanariezaad 11,Mosterdzaad 18. Kaas. Aangevoerd286 stapels of 66,921 Ned. ffi: kleine en middelbare 31,50; kommissie 29,50; iaagste prijs 22 Broek in Waterland, 6 December. Kaas. Heden zijn ter markt gewcest 9 stapels, 907 stuks of 1936 Ned. if; prijs 31,25. Delft, 6 December. Granen werden bij teruggannde prijzen en ruimer aanvoeron meer genomen; kwaliteit blijft inferieur, alleen was de Haver beter; Tarwe van het Eiland Rozeuburg /II a 11,25; Wesil. 10,50 a It. Eil. Rogge 6,25 a 7; Westl. f 6,50 a 6,75. Eil. Zomer Garst 6 a 6,50; Westl. 6,25 a 6,30. Korle Haver 1,50 a 5Iange /3a 3,50 Boonen. Duivenboonen 8 Paardenboonen 7. Groene Erwten 10 a 13. Aardappelen worden weinig meer aangevoerd; Brielsche 3,20Geldersche/2,80. Vee wordt legen blijvende hooge prijzen veel verhandeld. Boter flaauwer; lste kwal. 51 a 52; 2de kwal. 44 a 50. Dordrecht, 6 December. Granen. Tarwe. De aangevoerde nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Ovcrm. werd heden lot 10 cents lager, tot 10,50 a 10,90, afwijkcnde en geringe tot 8,50 a 9,70 aan benoodigden geplaatstZomer, meer uit bet Overm. aangevoerd, vond tot gelijke verlaging, tot 7,50 a 8,60, goede vraag. Rogge weinig ter markt en tot vorige prijzen verkocht; jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en 0verm./7,60 a 7,80, nieuwe dito 6,20 a 7,20. 140/2 N. if Archan gel tot/195 a 197 ter veil. Garst. Winter door schaarscbte wel to verkoopen; Zomer vond minder vraag en moest wederom 20 cents lager verkocht worden; Zeeuwsche, Flakk. en Overm. Winter/5,70 a 6,70, dito Zomer 5,30 a 6,20. Spelt min der aangevoerd en tot vorigo prijzen tot 3,50 a 3,80 naar kwal. verhandeld. fnl. Haver meer aangevoerd en tot 10 cents minder beter te verkoopen Zeeuwsche en Inl. Voer 2,30 a 3,20, dito Dikke 3,50 a 1,10. Boekweit met kleincn han del lot vorige prijzen; Bredasche is tot 233 verkocht. Boonen. l'aardenb. minder uit bet Overm. en Zeeland aange voerd, waren tot vorige prijzen, tot 6,20 a 7,10 naar kwal wel tc verkoopen. Duivenb. biijven scliaarsch en golden 7,50 8,50 volgens droogte. Witto merkelijk lager, lot/14 a 10 volgens kwal. verkocht. Bruine slap; de aangevoerde parlijtjes waren tot 11 a 8 moeijelijk te verkoopen. Erwlen. Blaauwe waren in de goed kookende soorten tot 11,60 a 11,80 be- geerd; mindere daarenlegen tot 8,50 a 9,50 bezwaarlijk op te rnimen. Zaden. Koolzaad tot iets lager prijs met meer handel aan onze olieslagers; puik jarig Overm. gold 71 dito nieuw 63, mindere soorten 57 a 61. Op 9 v. Olie in April tot 71 aangebodon. Lijnzaad stil; 103 ffi Archan- gor tot/315 cn 106 ffi Riga tot 300 verkocht eo geveild 111 Catania 105; 111 Memel 365; Inl. Zaai- vond CRUQUIUS. LIJNDEN. Aantal Aantal Urcn Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels 7 8 12 7 6 21 7 6 24 7 6 24 7 6 24 7 6 D 10 7 6 0 24 7 6 12 7 6 8 151 7 6 654 55887 6.228 6.018 1e soort tot 5,40 a 5,60 en 2e soort tot 1,20 a 1,90 per Dordtsch achtendeel, genegen koopers. Kanariezaad was tot verlaagde prijzen, tot 9,50 a 11 naar kwal., moeijelijk te verkoopen. Hennepzaad weinig aangeboden, wordt op 240 gehouden. Olie. Raapnlie traag, Vliegend 11J gedaan, 1°. Mei 12£ gelaten. Lijnolie schaarsch en 50 cents hooger; Vliegend 31£ moeijelijk te vinden. Koeken. Raap- en Lijn koeken vindon tot genoteerde prijzen gereeden afirek; harde Raapk. 88 a 90dito Lijrik. 130 a 135; zachte dito 115 a 155. Gouda6 December. Kaas 23 a 21£ per 50 N. If. Groningen, 11 December. De vorst, waarvan wij in ons vorig berigt melding maakten, heeft ons spoedig verlaten en plaats gemaakt voor regen, die bet ijs weder geheel heeft doen verdwijnen. De aanvoer was dan ook vrij goed; hoewel niet zod groot als de verwacbting was. Granen. Tarwe was Vrijdag zeer flaauw gestemd en werd toon daardoor 50 cts. lager afgegeven; heden w3s de aanvoer zeer klein en op de verlaagde prijzen de vraag levendiger, zoodat algemeen weder iets meer is betaald geworden; de han del bleef echter zeer beperkt door gebrek aan aanbiedingen. Rogge, waarvan de landaanvoeren toencmende zijn, gaatvoort- durend achteruit in prijs, en werd heden 15 a 25 cts. lager afgegeven, waartoe echter nog weinig kon geplaatst worden; oude cn buitenlandsche worden op prijs gehouden, maar bet groote prijsverschil met de nieuwe inlandsche maakt dat de aftrek daarvan bijna geheel ophoudt. Boekweit, hoewel bijna niot aangeboden wordende, kon loch vorige prijzen niet bedin- gen, daar alle vraag voor verzending onlbreekt en de consumtie dus gelcgenbeid heeft zich tot drukkende prijzen te voorzien. Garst werd Vrijdag 10 cents lager afgegeven en daartoe grif opgeruimd; heden was de aanvoer groot en gelukte het koopers daardoor de prijs op nieuw 15 cts. te verlagen, tot welke ver- laging de geheele aanvoer grootendeels, ter verzending naar Belgie, werd opgeruimd. De aanvoeren van Dikke llaver be- reiken legenwoordig op verre na het cijfer niet van do vorige maand, en daar zoowei voor het binnenland als voor verzen ding aaar Engeland vrij wat gekocht wordt, ondergingen de prijzen Vrijdag eene verhooging van 5 a 10 cts. en heden op nieuw 10 a 15 cts.; op deze verhooging bleven echler verkoo- pers over. Witie Voer en Zwarte werden tot bijna onveran- derde prijzen verkocht. Paardenboonen goed gevraagd en iets hooger verkocht. Gort zeer flaauw en in de ordinaire soorten iets lager afgegeven. Koolzaad zonder handel. Olie. Raap- en Lijnolie met weinig kooplust, iets lager te koop. Noteringen. Tarwe 130 if oude en jarige roode 13,40 a/13,60; 116/120 if nieuwe roode/7,10 a 8,20. Rogge. 113/116 ffi Nieuwe Inlandsche 5,a 5,60; 123 ffi Pruis- sische 7,25. Nieuwe Boekweit. 110/113 if grijze 6,35 a 6,90110/113 if zwarte 6,15 a 6,70 Nieuwe Garst. 93/99 It* Winter 1,55 a 5,10. Nieuwe Haver. 75/78 if Dikke/ 3,15 a 3,85; 65/68 ffi. witte Voer/2,80 a /3,10; 68/72 ID zwarte dito/3,a 3,30. Paardenboonen 1,50 a 6,75. Koolzaad 9,— a 13,—. Gort. Grove 8,90 a 9,25; puike 9,30 a 9,75; Parel-Gort 12 25 a 21.Olie. Raap- 39£Lijn- 29£. Haarlem, 5 December. Kaas. Ter Kaasmarkt aange voerd en verkocht 1643 stuks (20 stapels) Zoetem. Kaas a 30 per 50 Ned. if. 10 December. Granen. Rogge 6,50; Zomer Garst 6; Haver 2,50 a 4,30; Paardenb. 6,50; Duivenb. 7,60. Hoorn6 December. Kaas. Ter waag gewogen van af 30 November, dagelijksche weging, 11 stapels of 2587 if; Dondcrdagsche markt 139 stapels of 37,106 if, te zamen 150 stapels of 39,693 ffi. Prijs: hoogste 31,50; middelsto 29; Iaagste 27kommissie 30,50. Weder naar hnis gekecrd 3 stapels. 8 December. Granen. Ter markt gebragt 627 mud, als: 22 mud Rogge 7 a 6,50; 38 mud Tarwe 11 a 9; 198 mud Garst/ 7,62£ a5,75; 194 mud Haver1,50 a 1; 67 mud Erwten, Witte 12 a 10; Groene 17 a 12; Graauwe 15 a 11; Vale 13 a 10; 108 mud Boonen, Bruine 20 a 10; Paardenboonen /8a 7,75. Nog op monster ver kocht: 175 mud Mosterdzaad/21120 mud Kahweizaad/13. Vee. Aangevoerd: 63 Paarden /17 a 195; 19 Koeijen/60 a 140; 23 Kalveren 7 a II; 175 Schapen 9 a 24 125 Varkens 8 a 25; 17 Zeugeo /16 a 36,50; 350 Biggen 3 WAAENEMINGEK gedaan op het Kon. Ned. Meteorol. Observ. te Utrecht, !l Decemb G 53 n 2; Win cigting D- kr. N. if Barom. bij 0°. Th. Fah. Afwijk. der Temp. Vochtig- heid. a 1 fD CD tfg P^ P cT P Opmerkin- gen. 2 8 ozo 4,0 759,00 39,2 0,5 0,93 0 Belrokken. zo. 10,0 57,66 12,1 0,5 0,76 0 Zw. bewolkt. 10 ozo. 8,U 57,18 35,4 1,3 0,87 0 Holder. 3 8 ozo. 8,0 55,59 31,7 3,8 0,86 0 Zw. bewolkt. 2 ozo. 9,0 53,61 38,7 3,1 0,76 0 Bewolkt. 10 zo. 7,0 52,01 34,9 4,7 0,81 0 Betrokken. 1 8 zo. 1,0 49,88 35,6 2,5 0,85 0 Zw. bewolkt. 2 zo. 1,0 18,70 40,8 0,5 0,78 0 Idem. 10 zzo. 1,0 18,21 35,6 3,6 0,03 0 Ligt bewolkt. 5 8 zzo. 0,5 46,90 34,5 3,2 0,93 0 Bewolkt. i 10 z. 0,0 16,82 13,9 2,9 0,85 0 Zw. bewolkt. zzw. 0,0 19,12 11,9 3,1 0,98 1,3 Betr. nevel. 0 8 z. 0,5 51,72 42,1 1,5 0,97 0,5 Zw. bewolkt. 10 z. 4,5 19,45 18,2 7,1 0,83 0 Idem. zzo. 11,0 16,73 47,5 8,8 0,81 0,8 Betrokken. 7 8 2 z. 0,5 16,73 45,3 8,3 0,95 0,1 Zw. bewolkt. zzo. 0,5 44,97 48,6 8,3 0,92 0 Idem. 10 zzo. 0,5 11,87 16,2 8,1 0,95 0,1 Betrokken. 8 8 z. 1,5 10,10 16,0 9,2 0,98 0 Zw. bewolkt. 2 zzo. 4,0 38,00 18,9 8,8 0,78 0 Ligt bewolkt. 10 zzo. 3,5 35,57 13,5 0,91 0,5 Betr. regen. a/ 8; 7 Geiten 1,50 a 6,50; 290 Kippen 40 cts. a/1,70; 120 Eenden 10 a 70 cent. Eijeren. 7900 Kippen-/3,50 a 4,503500 Eenden- 3,50 a 4. Boter. 3400 Kop- pen, 45 a 50 cts. Leiden, 7 December. Vee. 72 vette Koeijen 112 a 196; 78 Vare dito 70 a 113 55 vette Kalveren 22 a 58; 8 nuchtere dito /5a 11; 66 vette Hamels 16 a 23 219 vette Ooijen 14 a 22; 40 magere Varkens 11 a 20; 160 Biggen 5 a 12. Boter. (Hooi) 1160 Ned. ffi. lste kwal. 42 a 16; 2de kwal. 36 a /II per I Vat; 1,05 a 1,15 en 0,90 a 1,02| per Ned. ff. 8 December. Granen. 20 mud Winter Tarwe 12 a 13 27 mud Zomer- of Nieuwe dito/9,50 a 10,50; 70 mud Win ter Rogge 7,50 a 823 mud Zomer- of Nieuwe dito 6,25 a/6,75; 10 mud Garst 6 a 6,50, 36 mud Che valier dito /7 a 7,50; 30 mud zware Haver 5 a 5,50 12 mud ligte dito /4a 1,50 22 mud Duivenboonen 8,50 a 9; 30 mud Paardenboonen 7,50 a 8. Purmerende, It December. Kaas. Middelbare 31,75; kleine 31,25aan de Stads waag zijn gewogen 65 stapels of 19,971 Ned. If. Doteb 90 cts. per Ned. ffi. Kippen- Eijehen 1,de 100 stuks. Vee. 19 Runderen, stug; 50 vette Kalveren 60 a 80 cts. per Ned. If, handel vlug; 50 nuchtere dito, 3 a 12, gcen vlugge handel; 910 Schapen en Lammeren, handel slug; 70 vette Varkens, 11 a 51 cts. per Ned. If, vlug; 15 magere dito /13 a 19; 170 Biggen 5 a 7, malig vlug; 522 Ganzen 2,30 188 Zwanen 5,25. Rotterdam, 10 December. Granen. Witle Tarwe met goeden aanvoer, en werd veelal Jarige 25 cents cn Nieuwe 60 cents lager verkocht, doch alzoo gemakkelijk te plaatsen. Pool- sclio bij gerijven onveranderd. Roode soorten aan consumplie weder iets lager afgegeven. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat/ 12,25 a 13; goede dito 11 a 12; puike dito 1860 10 a 11,25; goede dito 9,25 a 9,75; af wijkcnde soorten/8 a 8,75; 158/2 ID Oude Witbonte Pool- sche 460158/2 ff Witbonte Poolsehe 110. Rogge. Zeeuwsche door kleinen aanvoer 20 cents iager wel te ver koopen. Buitenlandsche soorten nagenoeg onveranderd, met matigen afzet. Puike nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche 1860 zakmaat 6,60 a 7dito Noord-Brab. cn Overm. 6,25 a 6,60afwijkende soorten/5aG; 118/2 ffi Nieuwe Bovenl. 205; 150, 154/2 ffi Nieuwe Limburger 220 a 235; 115, 116/2 ffi Archangel 212 a 210; 117/2 ff Nieuwe dito/ 212; 146/2 If Pctersburger 208; 145/2 If Nieuwe dito 212. Garst. Zeeuwsche ruimer aangevoerd, puike zware kwaliteiten 30 cents lager, doch middelbare en mindere alleen in merke lijk lager verhouding te plaatsen. Buitenlandsche soorten lager afgegeven Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter I860 zakmaat 1,50 a 6; dito Zomer 1,50 a 5,90. Haver 20 cents lager. Puike Nieuwe korte 3,10 a 1,50; dito Iange /3a 3,10; afwijkende Iange en korte 1,80 a 2,50. Boek weit langzaam als voren. Noord-Brab. 230 a 235. Erwten 50 cents lager, afwijkende alzoo niet begeerd. Puike Schok- kers 12,50 a 11,50; gewone dito /8,50 a 10; puike kleine /10 a 12; afwijkende groote en kleine 5 a 8. Witte 7,50 a 9,50; Nieuwe Geldersche Graauwe en Capucijnen/13 a 17; Zeeuwsche 10 a 12,50. Boonen. Witte en Bruine vooral niet en puike alleen in lager verhouding te plaatsen. Witte/11 a 16, mindere 5 a 10; puike Bruine /16 a 18; geringe en mindere 4 a 10; Paardenboonen, de extra puike 10 cents lager, gewone en mindere alleen merkelijk lager te verkoopen puike 6,90 a 7,50; Duivenb. /7a 8,75. Zaden. Koolzaad 1 lager. Zeeuwsch 62 a 63 in zakken. Lijnzaad. Zeeuwsch Zaai prijshoudend. le kwal. 108 a 112 St., 2e kwal. 96 a 100 St. per Dordtsch Achtendeel. Kanariezaad 75 cents lager7 a 11,25. Meekrappen veel aangeboden tot vorige prijzen; de koop lust was evenwel niet groot. Rijp5 December. Kaas. Hoogste prijs 31,50. Aan gevoerd 10 stapels, 1150 stuks of 3190 Ned. Boter 15 els. per Ned. ffi. Ziorikzee, 6 December. Meekrappen. Teelt 1860: 2/1 Meekrap 30£ a 32; 1/1 dito 30£ a 32; Onberoofden 30J a 32 Mullen 6 a 9; Racijn 21 a 24|. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4