W E E Ji 11L A D van I860. Vrijdag, December. Haarlemmermeer. AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BE LANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. GEMEENTE-RAAD. HAARLEMMERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGHLeidschestraafc, te J. J. VAN BREDERODE, bij den Heer BRIEA'ENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle solicde BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. ,D,e P™Sn1S 6'~ ,in het, JaaT- EIke 3 Maanden w°rdt over 1,50 beschikt, Advertentien van 1—5 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., benalve d5 Penis Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. DE XIEI Wi: DIJKGRAAF. Met groote belangstelling is door ingelanden en inwoners van Haarlemmermeer uitgezien naar de beslis- singwelke door de vergadering van Hoofd-Ingelanden te dien aanzien zou worden genoraen. Het hooge gewigt der zaak schijnt alien te hebben bewogenom zieh van eene eigene meening te onthouden en alles aan de wijsheid der vergadering van Hoofd-Ingelanden oyer te laten. Er hebben zich geene candidaten voor die betrekking openlijk aangemeld, en niemand heeft eenigen candidaat aanbevoleneen overtuigend bewijs zeker voor de vele bezwarendie aan eene goede keuze, vooral in de gegevene omstandigheden ver- bonden warenmaar tevens een gelukkig feit voor hen die in de opengevallen betrekking moesten voor- zien omdat zij nu geheel vrij en onpartijdig, zonder aanzien des persoons en zonder door den invloed van deze of gene invloedrijke coterie belemmerd te zijn hem konden kiezen die liun de meeste waar- borgen voor eene trouwe en kundige waarneming der belangen van een zoo aanzienlijken polder aanbood. Wij verheugen ons opregtelijk in de door Hoofd- Ingelanden gedane keuze. Wij kennen den heer J. W. M. van de Poll als een eerlijk man en wij achten hem om zijne moraliteit zeer hoog. Zijne ken- nis, zijne onafhankelijkheid en gemoedelijkheid tevens, waar het de belangen van den polder geldt, zijn reeds zoo dikwerf gebleken in de vergaderingen van het be- stuur, dat voorzeker ieder ingeland met ons gaarne den nieuwen Dijkgraaf zal widen steunen en helpen, waar hij kan. En dat hij, na reeds bij de droog- maldng des polders in functie te zijn geweest, vele jaren ook door zijne betrekking als Heemraad met de belangen van Haarlemmermeer naauwkeurig bekend is gewordenmag waarlijk als geen gering voorregt worden aangemerkt. Aan onzen nieaw benoemden Dijkgraaf wenschen wij van harte een gelukkig bestuur toe, ook in het belang des polders. Deze toch heeft reeds zooveel schade ondervondendat de maat daarvan inderdaad reeds lang overloopt en een nieuw uitstelom hem tot die mate van bloei te brengenwaartoe hij vat- baar en door zijne natuurlijke ligging bestemd is, zou diep te betreuren zijn. Niemand zal ontkennenvooral niet na de reeds verkregene ondervindingdat er aan een Bestuur over den Haarlemmermeer-Polder met zijne stoombe- malingandere eisehen moeten worden gedaan, dan aan dat van eenigen anderenzooveel kleineren polder met M/««(fbemaling. Tegelijke administrative kennis moge in andere polders, waar bij windstilte en veel gevallen regen over- last van water ondervonden wordt, en de molens slechts kunnen malen als er wind iseen der voor- naamste vereischten voor een goed Dijkgraaf zijn, in Haarlemmermeer is dit niet het geval. De beweeg- kracht heeft men daar altijd ter beschikking*maar het is er ver af, dat de ingelanden die kosteloos zouden verkrijgen. Behalve die administrative kennisdie alien in den aftredenden Dijkgraaf van der Burch op hoogen prijs hebben geschat, is eene natuurkundige opleiding daarom een onmisbaar vereischte in een Dijkgraaf voor omen polder. En daarin mag de nieuw benoemde zich gelukkig verheugen. Zonder deze kennis is het niet wel mogelijk aan het hoofd te staan van een bestuur over kostbare werktuigen wier nultige werking over de waarde van den eigen- dom der ingelanden beslist, wier onnutte arbeid hun jaarlijks duizenden guldens kost. Zonder natuurkundige kennis is het niet mogelijk over regen en verdamping, over de kvvelover den nuttigen arbeid der stoomtuigen een zelfstandig oordeel te hebben. Het hoofd des bestuurs moet daarbij niet behoeven te steunen op de meening van de hem ondergeschiktc deskundigenof van anderenwier advies door het bestuur kan worden ingewonnen maar die adviezen en meeningen moet hij aan eigen kriliek kunnen onderwerpen. Onbekend maakt onbemind, is een spreekwoord dat bij velen ook ten aanzien van de werktuigen des polders toepasselijk isterwijl anderen wederom in een ander opzigt overdrijven. Zoo wordt natuurkundige kennis door velen gering geschat, door anderen te hoog daartegen opgezien, en te betreuren is het, dat des kundigen zoo dikwerf aanleiding geven tot het eerste door op hoogen toon tegenover de niet ingewijden de uitkomsten van het natuurkundig onderzoek een- voudig als onjuist tegen te spreken, zonder zicli de moeite te gevenom voor zulk los beweren eenig bewijs te leveren. Op die wijze worden onwillekeurig de niet-natuur- kundigen misleiden de geschiedenis van het gebeurde met den Leegliicaler heeft nog in dit najaar geleerd welke teleurstellingen hiervan voor het Bestuur en de Hoofd-Ingelandenmaar vooral voor de ingelanden die den last dragen, de gevolgen zijn. Voor dergelijke rampen zullen de ingelanden, naar wij teregt hopen en verwachten onder het bestuur van den nieuwen Dijkgraaf beveiligd zijn. Hij is een voorstander niet van losse beweringenmaar van on derzoek om tot de kennis der waarheid te geraken en met die kennis toegerustde belangen der inge landen krachiig te bevorderen. Daarom heeft hij ook de openbaarheid liefopdat aliendie zich daartoe geroepen gevOelen de belangen der ingelanden en des polders met kennis van zaken zullen kunnen be- spreken en die discussie hem ook tot voorlichting zal kunnen dienenniet alleen van hetgeen voor den polder en de ingelanden door enkelen nuttig wordt geoordeeld maar wat ook met de rijp geworden wen schen van de meerderheid der ingelanden overeenstemt. De heer van de Poll zal zeker niet te vergeefs worden gezocht op de plaatswaar zijne tegenwoor- digheid den ijver van het dienstpersoneel des polders kan verlevendigenen door een menigvuldig bezoek in den polder zich zeker van de getrouwe uitvoering der vastgestelde verordeningen en gegevene bevelen verzekeren. De schat van ledigen tijddien de opzigters bij de werktuigen bezitten, zal in velerlei opzigt in het belang der ingelanden nuttig kunnen worden aangewend. Het watervtrlies door de pompzuigers en pomphartenhet steeukolenverbruik aan den Cruquius (met 6 en meer ketels bij dit werktuigin verband met het aantal gemaakte slagen) zeker naauwkeurig worden onder- zocht en in het algemeen meer rekenschap worden gevraagd van de nuttige werking der stoomtuigen. De belangstelling der opzigters zal op die wijze niet alleen worden verlevendigdmaar hun dienstijver ook krachtig worden opgewekt, en zij, die ledigen tijd boven nuttigen arbeid verkiezenin het belang der ingelanden zeker worden verwijderd. Langs dien weg zal hij op de krachtige ondersteu- ning van alle weldenkenden kunnen rekenen even- zeer zijne regten weten te handhaven als zijn ge- zag te doen eerbiedigen zijn bestuur zal een zegen kunnen zijn voor velen, en zijn naamook n& zijne aftreding, nog lang met erkentelijkheid in den polder worden genoemd. Moge er een nieuw tijdperk van bloei voor den polder met zijne optreding aanvangen "1i i. ......m fl |'g Vergadering van 13 December 1860, 's voorm. 11 nre. Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de heer M. S. P. Pabst. De notulen worden gelezen en goedgekeurd. Wordt door den Voorzitter ter tafel gebragt eene missive van Z. Exc. den Minister, inhoudende eenige aanmerkingen tegen de onticerp-verordening op de he- lasting op het gedestilleerd. Naar aanleiding hiervan, wordt door Burgemeester en Wethouders voorgesteldom eenige verandcring te brengen in de redactie van de artikelen 6, 16 en 21. Over de wijziging van art. 6waarin voorkomt, dat bij invoer op crediet de persoon welke invoertdes gevorderdzekerheid moet stellen voor de te betalen belastingzegt de heer Lewis, dat dit zeer be- zwaarlijk is voor schippersdie zeer dikwijls met vrij groote kwantiteiten ten behoeve van slijters met dien invoer belast zijn, te meer omdat de ambtenaren het woord desgevorderd naar goedvinden kunnen uitleg- genhetwelk zoo ligt aanleiding geeft dat de een boven den ander bevoorregt wordt. De Voorzitter zegt, dat deze bepaling alleen daar om in dit artikel is opgenomenom te voorkomen dat bijv. een arbeiderwelke met dien invoer belast is voor anderenlater zou kunnen weigeren om te betalen, terwijl er op zoodanig persoon niets te ver- halen isin een woordhet zal op soliede personen niet worden toegepast. In stemming gebragt, verlangde de heer Lewis dat het lot zal worden getrokken naar het voorschrift van het Beglement van ordeom de volgorde der stemming te bepalen. Het voorstel van Burg, en Weth. wordt aangenomen met 6 stemmen tegen 1. Tegen de heer Lewis. De wijzigingen van de artt. 16 en 21, zijnde van zeer weinig belang, worden zonder discussie met 6 stemmen aangenomen. Buiten stemming de heer L e- wis. De Voorzitter zegtvan deze gelegenheid gebruik te maken om nog eenige verandering voor te stellen in de redactie van art. 24en wel om de zinsnede alle vervoer van belastbare dranken van 5 kan moet met een vervoerbiljet gedekt zijn" te veranderen, met in plaats van „5 kan" te stellen „1 kan". De Voorzitter verklaart, dat door deze bepalipg zeer veel aanleiding tot smokkelen wordt gegeven terwijl toch de ingezetenen er volstrekt niet mede gebaat zullen worden omdat toch ook voor de Bijks- belasting van 1 kan een vervoerbiljet wordt gevov- ■■Hhii MM

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1