- 218 - Landbouw. K0G IETS OVER BQTSRVERVALSCfflNG- derden daar Burg, en Weth. ook aan deze verga- dering zullen voorstellen om de gemeente-ambtenaren ook voor het Bijk te doen surveilleren en wederkee- rig de Kijks-ambtenaren voor de gemeentezoo zal het weinig helpen of de gemeente het vervoer tot 5 kan vrijlaat. De heer 't Ho oft meent, dat dit niet alleen zeer bezwarend voor de ingezetenen is maar ook vooral dat het tot buitengewoon veel noodelooze drukte op de kantoren zal aanleiding geven. De heer Lewis zegt, dat hij zeker meent te we- ten, dat er voor vervoer van belastbare dranken bij het Bijk geen vervoerbiljet wordt geeischt beneden de 5 kan. De Yoorzitter beweert zeker van zijn beweren te zijnen waarsehuwt den Eaad bij herhalingom het smokkelen toch niet in de hand te werken door zijn voorstel te verwerpen. Hierop wordt bij vernieuwing door den heer Lewis het woord gevraagdde Voorzitter weigert hem dit evenwelop grond dat het reglement van orde ver- biedt aan een raadslid om meer dan tweemaal over hetzelfde onderwerp het woord te voeren. De heer Lewis zegt evenwel over deze zaak nog maar eens te hebben gesprokenhetgeen ook bij onderzoek door de notulen wordt bevestigd waarna spreker nog na- der zijn gevoelen bevestigt, door voorbeelden dat de Bijks-ambienaren nimmer naar een biljet vragen voor vervoer van minder dan 5 kanhetwelk ook nog door het lid Koot wordt bevestigd. In stemming gebragt, wordt het voorstel van den voorzitter venoorpen met 6 stemmen tegen 1. Voor de heer S p a a n s. Hierna wordt, op voorstel van den heer 'tHooft, zonder discussie met algemeene stemmen aangenomen om bij art. 24 te voegen de volgende slotbepaling voor alle vervoer beneden 5 kan zijn de afleveraars verpligt af te geven een geleibiljetinhoudende da tum en uur der afgifte de namen van den vervoer- der en van hemvoor wien de drank bestemd isde sterkte en hoeveelheid enz.zoodanig biljet zal slechts 3 uren van kracht zijn." Hierna worden nog, met algemeene stemmen, aan de verordening toegevoegd 2 nieuwe artikelenmet betrekking tot het fabriceren van belastbare dranken. Naar aanleiding eener missive van Gedep. Staten, wordt door Burg, en Weth. voorgesteldom voor deze gemeente op te rigten een Algemeen Armbestuur, en, naar aanleiding van art. 4 der wet van 28 Junij Staatsbln°. 100), wordt aan den Eaad voorgelegd een Ontwerp-Eeglement desbetreffende. De heer Spaans vraagt, of er wel noodzaak tot zoo iets bestaatwaarop de Voorzitter antwoordt, dat daaromtrent geen twijfel kan bestaan. De heer Lewis stelt voor, om van het Ontwerp- Eeglement aan ieder lid een afschrift te doen uitrei- kenom daardoor met deze geheel nieuwe zaak waarvan men heden voor het eerst iets verneemt nader kennis te kunnen makenen dan dezelve te behandelen in eene volgende vergadering. De Voor zitter antwoordt hieropdat het geheele ontwerp ge- baseerd is op de wetten en er dus voor zoodanig tijdverlies volstrekt geen noodzaak bestaat. Het voorstel van den heer Lewis in omvraag gebragt, wordt venoorpen met 5 tegen 2 stemmen. Voor de heeren Lewis en K n a a p. Hierna wordt de algemeene strekking zonder dis cussie goedgekeurd met 6 stemmen. De heer Lewis buiten stemming. Waarna alle artikelen van 119 zonder discussie worden aangenomen, alsmede het ontwerp in zijn geheel. Daarop worden door Burg, en Weth. voorgelezen de namen der 4 dnbbeltallen, waaruit volgens art. 1 van het reglement de Eaad de vier leden van het Algemeen Armbestuur zal benoemen als B. Buis en E. Knib be. K, Eodenburg J. Klapwijk. B a k k e r S c h u t C. C. van D ij k. B. Labrijn J. Buin. De heer Lewis zegt dat hij hoewel zelf Protes tant zicli verwondert dat alle voorgestelde personen Protestanten zijn; hij rekende dat het zeer nuttig zou zijnwanneer ook de E. Kath. hier eenigzins waren vertegenwoordigd. Burg, en Weth. verklaren, dat zij hierin gaarne ver- andering willen brengen hoewel het bij hun niet is opgekomen om te vragen van welke Godsdieustige gezindheid die personen waren; iets, hetwelk ook in deze zaak volstrekt niet te pas komt. Zij brengen dus op de voordragt in plaats van C. C. van Dijk den heer P. Beers. Uit deze alzoo gewijzigde dubbeltallenworden aehtereenvolgens benoemd tot leden van het Algem. Armbestuur, de heeren: E. Knibbe, K. Eoden burg, P. Beers en B. Labrijn. Het maximum der bedeeling wordt zonder discus sie aangenomenalsmede het voorstel van Burg, en Weth. om de gemeente-ambtenaren voor Bijks-surveil- lance te laten fungeren en de Bijks-ambtenaren voor de gemeente. Op eene officieuse mededeeling van den heer 't Ilooft, hoofd-ingeland van den polder, dat er op de laatste vergadering van Hoofd-Ingelauden be- sloten was met algemeene stemmen (behalve die van Z. Ed.) om, bij het leggen eener brug over de Hoofd- vaart bij Abeneste bepalen dat het onderhoud voor rekening der gemeente ten genoege van het Polder- bestuur zal zijn", wordt met algemeene stemmen be- slotenom Burg, en Weth. te magtigen om deze zaak als te bezwarend voor de gemeente te laten rustenen voor het overzetten der schoolkinderen door een schuitje te doen zorgen. Door Burg, en Weth. wordt voorgesteldom de instruotie van den Gemeente-Ontvanger zoodanig te wijzigen dat deze in plaats van: van 10 tot 2 ure zijn kantoor moet openhouden van 9 tot 3 ure. De heer Spaans zegt, dat deze tijd voor deze gemeenteten minste in de zomermaanden nog te kort is vooral omdat die ambtenaar tot groot on- gerief van de ingezetenen, volstrekt weigert sommige menschen te helpen, al is het ook slechts eenige minuten buiten kantoortijd. De Voorzitter meent, dat de heer Spaans in dit geval niet goed onderrigt isterwijl de heer 'tHooft aanmerktdat men het eerst met deze straf voor zijne onheusche behandeling den ingeze tenen aangedaaneens moest beproevenen dan kon men later zien. In stemming gebragt, wordt het voorstel van Burg, en Weth. aangenomen met 4 tegen 3 stemmen. Tegen de heeren Spaans, Verploegh en Lewis. Wordt nog door den heer Lewis in het midden gebragtof het niet noodig zou zijn om bliksemaf- leiders op de scholen te plaatsenhetwelkom de groote kosten en andere redenenwordt afgekeurd. De heer Koot maakt Burg, en Weth. opmerkzaam op den verwilderden toestandwaarin de begraafplaats zich bevindt. De Burgemeester zegt, hierover den doodgraver te zullen spreken. Na mededeeling van eenige ingekomen stukken wordt de vergadering gesloten. De Protestantsche zangvereenigingonder de zin- spreuk Aan godsdienst, weldadigheid en eensgezindheid gewijdzal op den avond van den Tweeden Kers- dagin de Nieuwezijds Kapel te Amsterdam eene zanguitvoering geven. De opbrengst der entree-gelden is weder bestemd voor het fonds ten behoeve van den bouw eener tweede Protestantsche kerk in Haar- lemmenneer. In de vergadering van den Gemeenteraad van Haar lem, den 12den December 1860 gehouden, is aan genomen een voorstel van Burg, en Weth. tot aankoop van een stuk land groot 1.0480 bund.toebehoo- rende aan N. van Loon, voor f 1300.en van een gedeelte polderkade van het Polderbestuur van den Haarlemmermeerpolder, voor 201.benoo- digd voor den nieuw aan te leggen weg naar dien polder. Voorts is aan Burg, en Weth. magtiging verleend om de verbreeding van den weg langs de Zomervaart te doen plaats hebbendoor aan de zijde van die vaart eenige gedeelten van den berm uit te zetten en aan den voet eene ligte beschoeijing te maken, waarvan de kosten pi. m. 1000,zullen bedragen en om daarover in overleg te treden met de besturen van llaarlemmerliede en Eijnland. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 11 December tot en met 18 December 1860 GEBORENHendrika, dochter van A. de Krij en R. de Jong. Theodorus, zoon van M. van Ravestein en M. Kooi- man. Dirk, zoon van E. Frankfort en A. Pelle. OVERLEDEN Jan van Steen, oud 32 jaren, ongehuwd. Jacob Scboutenoud 41 jaren, ongehuwd. Petronellaoud 2 maandendochter van A. F. Korthals en A. Vermeulen. IEVENLOOS AANGEGEVEN: 1 Kind. ONDERTROUWDHendrik Westbroek met Anna Maria Muller. Cornelis Boelhouwers en H. de Haan. GEI1UWD geene. 1111 1 111 1 1 SB JEene discussie op het Congres te Amersfoort. Aan de orde is de behandeling der vraagIs het nuttig en noodzakelijk, dat er maatregelen wor den genomen, om de goede hoedanigheid van onze boter bij den uitvoer naar het buiteuland te verze- keren? Zoo ja Welke zijn daartoe het meest ge- schiktzonder den handel te benadeelen?" De heer van Stolk betoogtdat het van het uiterste gewigt isdat er afdoende maatregelen wor den genomenten einde den uitvoer der Hollandsche boter te verzekeren. Elk Hollander moet er hoogen prijs op stellendat ten alien tijde zijn vaderland in Europa den eersten rang heeft bekleed in het bereiden van de boter. Holland moet dien eersten rang blijven bekleeden. Echter is het een treurig verschijnsel dat men er zich in de laatste jaren op toelegt om die goede Hollandsche boter vervalscht naar het buitenland uit te voeren. Voornamelijk wordt dit treurig verschijnsel bevestigd in de noorde- lijke provincien van ons land, alwaar de boter ver valscht uit Ilarlingen naar Engeland wordt afgezonden; hierdoor zal Holland zijnen alouden roembetreflende de boter-productie, langzamerhand verliezen, en is het alzoo van het grootste belang, dat er van re- geringswege afdoende maatregelen worden genomen, ten einde dit kwaad te keer te gaan. De heer de Clercq zegt, dat in vorige jare de uitvoer van vervalschte boter naar Engeland grooter was dan tegenwoordig. Gewoonlijk werd die boter vervalscht, door ze te vermengen met kokend water. Tegenwoordigvermeent hijis die vervalscliing minder geworden; het kwaad straft zich zelf, want men gaf minder goede prijzen voor die vervalschte boter en langzamerhand vond zij te Londen geene goede markt meer. Hoe echter dit kwaad geheel tegen te gaan? Te Leiden heeft men het niet raadzaam geacht om eene stedelijke keur op de boter vast te stellenwijl daardoor de vrije handel zou belemmerd worden. Wat is er nu geschiedna de opheffing der keurea in het algemeen? Men heeft fabriekmerken daargesteld. Zouden zoodanige fabriekmerken ook niet gunstig kunnen werken op den boterhandel De Heer L. Abrahamson spreekt, als koop- man in boter (te Zwolle), bepaald tegen, dat in de noordelijke provincien van ons landmet name Pries- land en Overijssel, de boter vervalscht naar Engeland zou worden uitgevoerd, en zegt, dat zoodanige ver- valsching alleen in de provincien Holland plaats heeft. De heer Bredius zegt, dat het een feit is, dat de boter tegenwoordig door de opkoopers vervalscht wordtdat deze zaak in eene vergadering van de afdeeling Dordrecht der Holl. Maatschappij van Land- bomc reeds is besprokenen dat men toen tot het resultaat is gekomendat er uit de Hollandsche ste- den geene zuivere boter meer naar Engeland wordt uitgevoerdde kooplieden toellen de boter eerst en laten ze vervolgens weder stollen. Welk middel is hiertegen aan te wenden? Naar zijn inzien is het eenige middel ditneem de spreuk help u zelven te baat. De hulp van de regering kan en moet men hiertegen niet inroepen. Laat eene associatie onder de boeren zich vormenen deze vervolgens voor eigene rekening onvervalschte boter naar Engeland uitvoeren, tegen goede piijzen; zoo doende zal men de slechte, vervalschte boter van de markt werenen de aloude roem van de Hollandsche boter steeds gevestigd blijven. De heer Hoedt zegt, dat te Harderwijk zich het navolgend verschijnsel voordoetaldaar koopt een persoon de boter onvervalscht opverzendt ze naar Amsterdam, alwaar die boter met vreemde bestand- deelen wordt vervalscht en vervolgens naar Harderwijk teruggezondenvan waar ze dan weder in vaten naar Londen wordt uitgevoerd. Hij ziet er geen bezwaar indat er eene keur op de boter worde ingevoerd ten einde die vervalsching tegen te gaan. De baring wordt ook gekeurdwaarom zou men dus de boter hiervan uitsluiten De heer Ad dens zegt, ten bewijze hoedanig in de noordelijke provincien de boter wordt vervalscht, dat het hem bekend isdat in het vorige jaar goede boter uit Drenthe en Groningen op de Briesche markt is gebragt, dat die boter echter door opkoopers werd opgekocht en als toen zoodanig werd vervalscht, dat de boter in stede van eer.e gele, eenezwarte, walge- lijke en vetachtige kleur had aangenomen en zoodanig in vaatjes naar Engeland werd uitgevoerd. De Voorzitter (Prof. A c k e r s d ij k) gelooft nietdat het raadzaam is, dat de Eegering tusschen beide kome, ten einde door keuren op de boter hare vervalsching te belettenmen stelt in bet buitenland geen vertrou- wen meer in die keuren. Die keuren zelven geven aanleiding tot misbruik. Het eenige middel om te makendat de boter beter wordt isdat het kwaad zich zelf straffe; laten eerlijke handelaars goede boter leveren tegen goeden prijs. Zoodra in Engeland b. v. het vertrouwen op soliede handelaarsdie goede boter

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 2