220 Kerkvoogden der Hervormde Gemeente Marktberigten. H HI Openbare Verhuring 1°. De BOUWMANSWONING 2°. De BOUWMANSWONING Uroog-e Takkcnbosseit en ZAND-AARDAPPELEN f WATERH00GTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 8 December des middags tot op den middag van 15 December 1860. Dagteekeninc. W A T E R H O O G T E -j- A. P. in Ellen. IN DE KINGVAART IN DEN POLDER bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. Dec. 8 0.48 4.77 4.78 4.85 4.79 9 0.48 4.76 4.78 4.85 4.80 10 0.48 4. 76 4.78 4.80 4.80 11 0.48 4.75 4.77 4.80 4.76 12 0.48 4.70 4.74 4.75 4.72 13 0.47 4.65 4.69 4.70 4.68 14 0.47 4.60 4.66 4.69 4.66 15 0.48 4.64 4.66 4.60 4.67 Te zamen Aantal slagen Alzoo per minuut 9 9 WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantal Uren Pomp. Ketels CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp Ketels 565 6.277 LIJNDEN. Aantal Uren Pomp Ketels 38 17 7 6 13270 6097 5.820 5.977 vail HAARLEMMEEMEER, zullen op Zondag, den 23 December I860, des middags ten 12 ure, in de HERVORMDE KERK overgaan tot de PUBLIEKE VERI1URING van Z1TPLAATSEN in genoemde Kerk. Kerkvoogden voornoemd, PABST, Voorzitter. D. EGGINK, Secretaria. voor den tijd van Tien Jaren, te Hillegom, in het LogementHet Wapen van Eriesland op Vrij- dag den 28sten December 1860, des morgens ten 10 ure, ten overstaan van den aldaar residerenden Notaris A. C. Muysken, van: genaamd JFELGELEGENmet de daarbij behoorende LANDERIJEN, ter grootte van 34 Bunders 50 Roe- den 5 0 EllenWei- of Hooiland. En genaamd DU1NHOFmet de daarbij behoorende LANDERIJEN, groot 16 Bund. 75 Roed. 34 Ellen. Alles gelegen in den Elsbroeker-Polder te Hillegom. De Landerijen zullen kunnen worden aanvaard dadelijk na de gunning; de Woningen met 1°. Mei 1861. Nadere inlichtingen zijn inmiddels te bekomen bij C. HARTGERINK, alsmede ten Kan- tore van den Notaris bovengenoemd, te Hillegom, alwaar de Voorwaarden zullen ter lezing liggen acht dagen voor de Verhuring. ZEGT HET VOORT. uit de hand te Jcoop en te bevragen bij den Tuinman op de Hofstede MEER en BERG", teHeemstede, bij Haarlem. Amsterdam, 17 December. Vee. Piunderen lste kwal. 150 a 170; 2de kwal./M0 a /160; 3de kwal. f 110 a 130. Seliapen 20 a f 24. Varkens -18 a 52 cts. per Ned. ffi. Botes per 40 Ned. ffi: Friesche 50 a 52; Kamper/ 51 a 53; DeveTnter/46 a 50; Zwolsche/49 a 51. Hooi en Stroo. Langestraats Hooi 22 a 24|; Kamper-Ei- lands dito 20 a 22£; Koe dito 15 a 18; Rogge Stroo f 15£ a 17£; Tarvve dito 15 a 17. 19 December. Granen. Tarwo bij gerijf onveranderd127 ffi nieuwe bonte Poolsche f 405. Rogge prijshoudend met goeden handel; 125 ffi Pruissische 232; 116 ffi jarige Pe- tersb. 192 bij partij116 te nieuwe dito 194 bij partij. Garst in een doen; 110 te Holsteinsche 225. Boekweit lie- fiield prijs on bij partij is vcrkocht; 116 te Gordijker 233; 124/2 te nieuwe Franschc 220. Zaden. Koolzaad da delijk onveranderd, op levering traag; op 9 vat Olie in Dec. 7H Lijnzaad zonder handel. Olie. Raap-Olie dadelijk en op leveling iots aangenamer; op 6/w. 43|Vlieg 42. Lijn-Olie dadelijk en op levering onveranderd; op 6/w. 324; Vliegend/31. Hennep-OIio op 6/w 384; Vlieg. 37. Koeken. Raapkoeken per 1010 stuks 87 a 90. Lijnkoeken per 104 stuks f 12 a 15. Vee. Kalveren lste kwal. 60 a 80 2de kwal. 50 a 70, 3de kwal. 40 a 60. Sehapen 20 a 24. Varkens 48 a 52 cts. per Ned. ffi. Alkmaar, 14 December. Granen. Tarwfc/11,Rogge 7,25; Garst/ 6,Chevalier dilo 7, Haver 4,75; Paardenboonen 7 Bruine Boonen 16; Graauwe en Groene Erwten 17; Vale dito/14,50—Witte dito 16. Van Zaden waren ongeveer 5000 mud aangevoerd; Kanariezaad 11,25; Karweizaad 12,50 geel Mosterdzaad/16. Kaas. Aangevoerd: 436 stapels, wegende 108,815 Ned. ffi; kleine 31,50, middelbare/29,50, kommissie/29; Iaagste prijs/22. Brook in Water land, 13 December. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 14 stapels, 1250 stuks of 2666 Ned. ffi prijs 30,25. Delft, 13 December. Granen ruim aangeboden bij lusleloo- zen handel; Garst vond eenige attentie; Tarwe van het Eiland Rozenburg 10 a 10,75; West! 10,50 a 11. Eil. Rogge f 7 a 7,25; Westl. f 6,50. Eil. Zomer Garst /6 a 6,25; West!. 5,50 a 6,25; Korte Ilaver/4,25 a 4,50; lange 3 a 3,50Boonen. Duivenboonen 8Paardenboonen /7a f 8. Groene Eiuvten 9,75 a 12. Vee met veel aan- voer blijft gewild. Boter in een doen; lste kwal. f 51 a 52; 2de kwal. 46 a 50. Dordrecht, 13 December. Granen. Tarwe. Onzc markt was heden van nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsehe en Overm. minder voorzien dan vorigo week en vond tot/10,50 alt, afwijkende en geringe tot 8,60 a 9,70 goeden kooplust; Zorner was medc grif te plaatsen tot 7,50 a 8,60. Rogge. Jarige Zeeuw sche, Vlaamsehe en Overm. meer begeerd, 7,60 a 7,80; nieuw dito door de afwijkende kwaliteit traag en 10 cents lager afgegeven, 6,20 a 7,10; 140/2 ffi jarige Archangel is tot 195 verkocht. Garst weinig aangevoerd en tot vorige prijzen, vooral in de beste soorton, wet te verkoopen; Zeeuwsche Flakkeesche en Overm. Winter 5,70 a 6,70, dito Zomer 5,30 a 6,20. Spelt traag; de aangevoerde partijljes golden 3,50 a 3,80. Inl. Ilaver vond iels meer vraag; Zeeuwsche en Inl. Voer/ 2,30 a 3,20, dito Dikke 3,50 a 4,40. Boek weit weinig getoond en prijshoudend; Steenbergsche is tot 233 verhandeld Boonen. Van Paardenboonen werden weinig drooge partijljes uit Zeeland en het Overmaassche ter markt ge- bragt, die tot f 6,60 a 7,10 grif te verkoopen waren. Dui venboonen weinig getoondgolden7,60 a 8,50 volgens drooste. Witte Boonen tot vorigen prijs, 14 a 10 naar kwal wel te verkoopen. Bruine dito onveranderd, golden 14 a 8 naar deugd. Erwten Blaauwe waren in de goed kookende soorten tot/11,60 a 11,80 wel te verkoopenmindere en geringe slap en lager, tot 8 a 9 afgegeven. Zaden. Koolzaad onver anderd; extra mooi jarig Overm. heeft 72 en de aangevoerde nieuwe partijljes 57 a 64 naar kwal opgebragt. Op 9 v. Olie zonder omgang; in April op 73£ gehouden. Lijnzaad onveranderd; 113 ffi Morchanski tot 365 en 106 ffi Riga tot 300 verhandeldlit ffi Catania bleef tot/405 en 103 ffi Archangel tot 315 ter veil. Van int. Zaai- is le soort tot 5,40 a 5,60 en 2e soort tot 4,30 a 4,90 per Dordtsch achtendeel beter te verkoopen. Kanariezaad door deszelfs wakke kwaliteit tot 10,50 a 8,50 moeijelijk te verkoopen. Hennep- zaad zonder handel, doch schaarscb geveild, is niet onder/240 te verkrijgen. Olie. Raapolie iets lager; Vliegend tot/41 i gcdaan1°. Mei tot 424 aangeboden. Lijnolie prijshoudend; Vliegend tot/31^ verhandeld. Koeken. Raap- en Lijnkoe ken blijven wel te verkoopen; harde Raapk. 88 a 90, dito Lijnk. 130 a 135, zachte dito/ 145 a 155. Haarlem, 12 December. Kaas. Aangevoerd en verkocht 1185 stuks (24 stapels) Zoetem. Kaas a28,50 per 50 Ned. ffi. 17 December. Guanen. Roode Tarwe 7,50 a 9.50witte dito 8,50 a 8,90; Garst 6; Haver 3,15 a 4,30. Hoorn13 December. Kaas. Ter waag gewogen van af 7 December, dagelijksche weging, 8 stapels of 2267 ffi; Don- derdagsche markt 102 stapels of 27,991 ffi, te zamen 110 sta pels of 30.258 ffi. Prijs: hoogste 31,50; middelste 29 Iaagste 26kommissie 30,50. 15 December. Granen. Ter niarkt gebragt 592 mud, als: 40 mud Rogge 7 a 6; 26 mud Tarwe10,25 a 9; 113 mud Garst 7,50 a/5,50; 130 mud Raver 4,50 a 4; 56 mud Erwten, Witte 13 a 12; Groene 16 a 12; Graauwe 18 a 12; Vale 15 a 10; 127 mud Boonen, Bruine WAAB.NEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Meteorol. Observ. te Utrecht. o cn o e WlND- Barom. Th. Afwijk. o "i CO Opmerkin- pi M kr. N. ffi der ca At rigting bij 0°. Fah. Temp oq I a V B gen. 9 8 2 zzo. 1,0 735,80 41,7 5,0 0,89 0,1 Zw. bewolkt. zo. 0,0 36,99 47,5 7,6 0,79 0,2 Bewolkt. III zo. 0,0 40,39 42,4 4,7 0,94 0,1 Betrokken. 10 8 w. 0,0 45,22 42,4 5,9 0,97 0.1 Mist, 2 10 wnw. 0,0 47,05 43,0 3,2 0,94 0,1 Idem. wzw. 0,0 47,84 39,9 "T 2,3 0,95 0,2 Betr. stuifr. It 8 nnw. 0,5 47,12 37,0 0,5 0,93 1,7 Betrokken. 2 n. 4,5 47,69 38,7 0,7 0,88 0,2 Zw.bew.stuif. 10 n. 7,5 53,13 37,2 0,7 0,94 0,9 Betr. stuifr. 12 8 n. 2,0 57,17 37,4 1,1 0,96 0,2 Betrokken. 1 n. 1,5 58,13 38,7 0,5 0,87 0,2 Zw. bewolkt. 10 n. 0,5 60,36 36,9 0,9 0,89 0,1 Betr. stuifr. 13 8 ono. 0,5 62,92 36,9 0,7 0,94 0,2 Betrokken. 2 ono, 1,0 64,54 37,8 1,3 0,87 0 Zw. bewolkt. 10 ono. 0,5 67,45 35,1 2,5 0,94 0 Betrokken. 14 8 ono. 0,5 68,34 36,5 0,5 0,91 0 Zw. bewolkt. 2 ono. 0,5 68,34 35,1 3,8 0,87 0 Idem. 10 ono. 0,0 68,53 32,7 4,7 0,89 0 Betrokken. 15 8 ono. 0,0 68,14 32,7 3,1 0,92 0 Zw. bewolkt. 2 zw. 0,5 67,29 36,0 2,7 0,82 0 Idem. 10 wzw. 0,5 66,10 34,7 2,5 0,96 0,2 Betr. regen. 18 a 9; Paardenboonen 7,25 a 7. Nog op monster ver kocht: 127 mud Mosterdzaad/20; 125 mud Karweizaad/3. Vee. Aangevoerd; 47 Paarden 19 a 170; 3 Koeijen/90 a 165 27 Kalveren 4 a 16 230 Sehapen 8 a 26 127 Varkens 8,50 a 22,50; 29 Zeugen/19 a 39; 225 Biggen 4 a 8; 5 Bokken 1 a 5; 4 Geiten 1,25 a 6; 500 Kippen 45 els. a 1,70; 250 Eenden 40 a 70 cents Eijeren. 7300 Kippen- /3,75 a 4,25 4500 Eenden- /4a 4,50. Boter. 3200 Koppen, 45 a 50 cts. per kop. Leiden, 14 December. Vee. 7 Kalf-Koeijen 140 a 166 63 vette dilo 142 a 19258 Vare dito'/74 a 143; 44 vette Kalveren 24 a 65; 8 nuchtcre dito 7 a 12; 184 vette Hamels 14 a 23; 67 vette Ooijen/13 a 19; 30 ma- gere Varkens 14 a 22; 86 Biggen /5 a 12 Boter. (Hooi) 5080 Ned. ffi. lste kwal. /42 a 46; 2de kwal. /36 a 41 per Vat; 1,05 a 1,15 en 0,90 a 1,02£ per Ned. ffi. 15 December. Granen. 27 mud Winter Tarwe /12 a 13; 21 mud Zomer- of Nieuwe dito/9,50 a 10,50; 75 mud Win ter Rogge 7,50 a 8 25 mud Zomer- of Nieuwe dilo 6,25 a 6,75; 36 mud Garst /6a 6,50; 40 mud Che valier dito /7a 7,50; 40 mud zware Haver f 5 a'5,50; 37 mud ligte dito 4 a 4,5023 mud Duivenboonen 8,50 a 9; 30 mud Paardenboonen /7a 7,50. Burmerende, 18 December. Kaas. Middelbare 29,— kleine 31,25aan dc Slads waag zijn gewogen 112 stapels of 34,711 Ned. ffi. Boter 90 cts. per Ned. ffi. Kippen- Eijeren 4,de 100 stuks. Vee. 36 Runderen, flaauw; 60 vette Kalveren 55 a 75 cts. per Ned. ffi, slug61 nuclilere dito,/4 a 10, minder vluggcn handel; 860 Sehapen en Lanmerenmet weinig handel; 62 vette Varkens, 44 a 52 cts. per Ned. ffi, handel vlug; 20 ma- gere dilo /12 a 18; 126 Biggen 6 a 7,50, handel vrij vlug; 622 Ganzen 2,60186 Zwanen 6,25. Rotterdam, 17 December. Granen. Tarwe. Witte rede- lijk aangevoerd en de beste kwaliteiten 25 cents Iiooger, ter- wij I de overige alleen als voren te plaatsen was Roode en Poolsche iets vaster gehouden. Pnike Overm. Zeeuwsche en Vlaamsehe 1859 zakmaat 12,25 a 13, goede dito/II a 12, puike dito 1860/ 10,25 a 11,50, goede dito 9,25 a 9,75, afwijkende soorlen 8 a 8,75; 158/2 ffi Oude Wilbonte Pool sche 4G0, 158 160/2 ffi Jarige dito 440 a 430. Rogge. Zeeuwsche ruimer aangevoerd, langzaam als voren verkocht, buitonlandsche soorten op vorige coiirsen met meer omgang, puike nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsehe 1860 zakmaat/6,60 a 7, dito Noordbrab. en Overm 6,25 a 6,50, afwijkende soorten /5 a 6, 150 152 154/2 ffi Nieuwe Limburger/220, f 230 a 235, 146/2 ffi Archangel 213 141/2 ffi Peters- burger bij partij/ 193, 145/2 ffi dito 207 a 212. Garst. - Zeeuwsche met vrij goeden aanvoer als voren verkocht. Buiten- landsche soorten als voren geveild. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsehe Winter 1860 zakmaat 4,50 a 6, Zomer/4,50 a 5,90. Haver als voren. Puike Nieuwe korte/3,40 a 4,50, dito lange /3a 3,40. Afwijkende lange en korte f 1,80 a 2,50. Boekweit onveranderd. Noord-Brabandsche 230. Nieuwe Fransche 212. Erwten, puike prijshoudend, gewone en mindere 50 cents lager nog moeijelijk te plaatsen. Puike Schokkers 12,50 a 14,50, gewone dito 8 a 10, puiko kleine/ 10 a 11,75, afwijkende groote en kleine 5 a 7,50. Witte 7,50 a 9.50. Nieuwe Geldersche graauwe en Capucij- ncn 13 a 17. Zeeuwsche 10 a 12,50. Boonen met weinig prijsverandering. Witte /14 a 15,50, mindere 5 a 10. Puike Bruine 16 a 18, geringe en mindere 4 a 10. Paar denboonen extra puike 7,25 a 7,50, puiko 6,90 a 7, ge wone en mindere 4,50 a 6,25. Duivenboonen 7 a 9. Zaden. Koolzaad als voren. Zeeuwsch 62 a 63 zakmaat. Lijnraad. Zeeuwsch Zaai met goeden aanvoer prijshoudend, le kwaliteit 108 a 112 St., 2e kwaliteit 96 a 100 St. 7|> Dortsch Achtend. Kanariezaad. Het puike 25 cents lager, mindere ech- ter alzoo niet te plaatsen 6 a 11. Meekrap redelijk geveild; tot de vorige prijzen was de koop lust niet groot, er zijn enkele partijljes iets lager afgegeven. Rijp, 12 December. Kaas. Hoogste prijs 30,25. Aan gevoerd 9 stapels, 1163 stuks of 2582 Ned. Boter 45 cts. per Ned. ffi. Eijeren 4,25. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4