WEEKBLAD 0^s -^■V; 1860. Vrijdag, 28 December. van 4P? No. 52. IjM Herziening van het bijzonder Reglement Haarlemmermeer. ftft G bjfo» -; I A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. Kollandsche Maatschappij voor Landbouw. L'w>? i ji#^.x>! HAtltLEMMEItMEElt, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BRED ERODE,Haarlem bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Puns is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. VOOR DEN HAAELEMMERMEEE-POLDEE. 1. Uit de notulen der laatstgehoudene Vergadering van Hoofd-Ingelauden blijkt, dat door de heeren van Voorst, Pol en Previnaire een voorstel is ge- daanom het Polder-reglement te herzien. Over dit voorstel zal in eene volgende bijeeukomst worden be- raadslaagd. Dat het reglement in sommige opzigten herziening behoeft sehijnt onbetwistbaar. Alleen reeds de omstandigheiddat voorstellenwelke door der Hoofd-Ingelanden worden afgekeurdtoch kunnen worden, aangenomen, is hiervan zeker een zeer spre- ktnd bewijs, en als wij bedenken, welke gewigtige voorstellen, in de laaiste 4 jaren reeds gedaan, liier- aan waren blootgestelddan zeker is herziening in dat opzigt voor de toekonut dringend noodzakelijk. Hoe dikwerf was er sprakeom den polder met eenen hoogst aanzienlijken schuldenlast te bezwaren Welke groote plannen van inpoldering, uit.polderingstichting van nieuwe stoomgemalenoprigting van een aanzien- lijk nantal windmolens enz. zijn in dien tijd niet aan de orde geweest? en waaraan is het te danken, dat die voorstellen niet zijn aangenomen Immers aan niets anders dan aan de verdeeldheid van meening, die omtrent die voorstellen in den boezem van het Da- gelijksch Bestuur zelf heerschte en aan de moraliteit der ledenwaaruit de Vergadering van Hoofd-Inge landen is zamengesleld. Inderdaad de personendie naar het reglement moeten handelen zijn beter dan dit laatste, anders zouden de ingelanden zich reeds voor lang ernsiig over het reglement te beklagen heb- ben gehad. En toch zal zulk een toestand voor de toekomst wel niet mogen worden bestendigd. De eisch, die aan het reglement moet worden gedaan is zeker niet, dat het de gelegenheid opene, om de verlegenwoordiging der ingelanden door Hoofd-Ingelan- den tot eenen blooten vorm te makenen toch alle voorstellenwaaromtrent het Dagelijksch bestuur een- stemmig denkt, kunnen worden aangenomen, indien slechts drie of '/4 der Hoofd-Ingelanden zich daarvoor verklaren. Alle voorstellen door Hoofd-Ingelanden binnen den kriDg hunner bevoegdheid gedaan lijden sehipbreuk, indien drie hunner, met het Bestuur, daar tegen stemmen. Wanneer eenmaal zoo lets gebeurd is en aan de In gelanden bekend zal zijn gewordendan spreekt het immers van zelf, dat alle vertrouwen in het Bestuur den lodem zal zijn ingeslagen. Eene vertegenwoordigingzoo onvermogendmag inderdaad geene vertegenwoordiging heetenzij is slechts eene bedriegelijke schijn daarvan, en brengt het stelsel zelf, dat zooveel goeds bevat, in miscrediet. Zooveel wij weten is het nadeel van dien toestand wel dikwerf levendig gevoeldmaar hebben de Inge landen daardoor toch geen nadeel ondervondenwant al die groote bovengenoemde plannen zijn gelukkig gekeerd. Maar daaruit blijkt dan toch ook, dat het mede- stemmen van het Dagelijksch Bestuur in de vergade ringen van Hoofd-Ingelanden, eene bepaling is, of geheel nutteloosof indien zij te eeniger tijd nuttig zal werken in lijnregten strijd met het vertrouwen, dat de vertegenwoordiging aan hare Ingelanden moet inboezemen. Zal het vertegenwoordigend stelsel vertrouwen inboe zemen en verdienen, dan moet de meerderheid van Hoofd-Ingelandenten opzigte van voorstellen die binnen den kring hunner bevoegdheid liggeneenig en alleen beslissenen het Bestuur de voorstellen die het wenschelijk acht met den morelen invloed dien het op de vergadering van Hoofd-Ingelanden kan uitoefenenmet het vertrouwen, dat het in die vergadering genieten ten gevolge van overtuigende toelichting door de meerderheid der vertegenwoordi ging zien aangenomen. Dat de behoefte aan herziening van het reglement door een der Heemraden en twee Hoofd-Ingelanden uitgesprokendoor meerdere leden van het Dagelijksch Bestuur en zeker alle Hoofd-Ingelanden erkend wordt, lijdt geen twijfel. Uit de mededeelingendie wij van den Hoofd-In- geland J. A Pol hebben ontvangenis gebleken dat het gedane voorstel tot herziening een gevolg is van de schriftelijke voorstellen, door hem aan zijne mede-IIoofd-Ingelanden gedaan. Wij hebben die voor stellen ontvangenmet verlof om daarvan in het Weekblad melding te maken en zullen in onze eerst- volgende N°s. daarvan meer uitvoerige mededeeling doen. Voorloopig melden wij slechts, dat de inhoud dier voorstellen hoofdzakelijk nederkomt op a. versterking van het aantal Hoofd-Ingelanden en het toekennen aan het Bestuur van eene advise- rende stem in hunne vergaderingen. b. vestiging van den zetel des bestuurs in den polder. c. openbaarheid der handelingen van Hoofd-Inge landen. Wordt vervolgd.). DE AFDEELING HAAELEMMEBMEER DER De afdeeling treedt thans weldra baar derde levens- jaar inen voorzeker is het de gemeenschappelijke wensch der leden, dat zij ook met ieder jaar in bloei en belangrijkheid toeneme. Het is daarom misschien niet onnuttig om eens na te gaanwat er nog zou verrigt kunnen worden om het nut dezer bijeenkomsten van landbouwers te vergrooten. Daartoe behoort voor zeker wel in de eerste plants, dat er steeds gezorgd worde, dat op elke vergadering iets belangrijks ge- schiedde, want als men alleen bijeenkomt, omdat men volgens het Beglement minstens vier maal 'sjaars vergaderen moet en wanneer de werkzaamheden zich bepalen tot het kiezen van Bestuurders en Vertegen- woordigers en tot andere formaliteitendan is de liefhebberij er spoedig van over, en wordt de op- komst, gelijk men dat in zoovele andere afdeelingen zietgestadig geringer. In Haarlemmermeer heeft het Bestuur dan ook reeds dikwerf door Harddraverij ploegwedstrijd enz. getracht om die bijeenkomsten nuttig en aangenaam te maken; maar toch waren er ook dikwijls vergaderingen, waar eigenlijk niets ge- schiedde en men even wijs naar huis keerde als men gekomen was. En dit behoeft toch waarlijk niet. Als er een vijftig of zestig knappe Landbouwers bijeenkomen, dan zal het toch wel niet moeijelijk wezen om wat belangrijks te hooren en wat nieuws te leeren. Men behoeft daartoe toch slechts gelegenheid te geven tot bespreking van eenig belangrijk onderwerp. Voor de wintervergaderingen zouden wij het daarom de beste regeling nchtendat als er geene bijzondere werkzaamheden zijnde eene of andere persoondaar toe te voren uitgenoodigdeen kort opstel over eenige landbouwzaak voordroeg. Het voorgedragene zou vooral kort en bondig moeten zijn en zeker niet langer dan een kwartier mogen durenwant om op die vergaderingen langgerekte verhandelingen te gaau hou- deti zou voorzeker ook niet tot het doel leiden. Na deze voordragt zou een gemeenschappelijk gesprek over het verhandelde kunnen gehoudeu worden. Hij die de lezing gehouden hadzou de discussie leideu vragen doen over de ervaring door de landbouwers omtrent die zaak verkregen, vernemen wat men er meer van wist dan hij had medegedeeld of ophel- deringen geven over hetgeen niet regt duidelijk was uit een gezet. Het zal wel voornamelijk daarbij op eene goede keuze van onderwerpen aankomenhet beste was misschiendat in de vorige vergadering door ieder die er een goed wistonderwerpen wer- den aangegeven en dat men daaruit het geschiktste koos om op de volgende vergadering behandeld te worden; dan wist iedereen vooraf, waarover het ge sprek zou loopen en kon er alzoo eerst eens over nadenken. Ons komt voor, dat er een aantal onder werpen zijndie zeer geschikt zouden wezen om op die wijze eens met elkander besproken te worden. Voor Haarlemmermeer inzonderbeid kon dit van belang wezenin andere streken waar men sints vele jaren op dezelfde wijze bouwt, is, om zoo te zeggen, bijna ieder boer even wijsmaar bier is het geval geheel andersde grond is nieuwvele teelen gewassen die zij te voren nooit verbouwd hadden men gebruikt hier werktuigendie men te voren nimmer gezien had enz. Een ieder voelt zich dtis eenigzins vreetnd en ziet dat hij hier alle dagen leert en wijzer wordt, en dus ook voorzeker van zijn buurman en zijne andere mede- landbouwers veel kan leeren. Als zulke onderwerpen nu komen ons voor den geest, b. v. bet aanleggen van weilanddat hier zoo aan de orde van den dag is en zeker op veel verschillende wijzen met zeer verscheiden uitkomst geschiedt. Ylas- en meekrap- bouw, de opmerkingendie men daarbij gemaakt heeft, de grond die er het best voor geschikt blijkt, de uitkomsten die men er van gehad heeft. Het ver- beteren der slecbfe gronden en kwade plekkeneen belangrijk onderwerp en daar ieder wel wat van zal weten te vertellen. De kwestie der dagloonenen welke middelen er zouden wezen om te makendat wij in Haarlemmermeer spoedig eene knappewerk- zame arbeidersbevolking hadden en niet meer tot Zt hooger loon dan in andere streken te betalen hadden. Wij zullen deze opsomming maar niet ver grooten ieder landbouwer zou er voorzeker nog vele bij kunnen opgevenwaarover hij gaarne eens de gedachten der andere Meerbewoners vernam. Het komt ons voor, dat het gemeenschappelijk bespreken van dergelijke onderwerpen aan ieder in het bijzonder veel nieuws zoude leeren, en dat dan ook niemand onvoklaan naar huis zou keeren met de gedachte: wat geeft dat bij elkander komenik had beter ge-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1