- 224 - Marktberigten. 1 - 8 HOUTVEHKOOPItftt g-s. to WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 15 December des middags tot op den middag van 23 December I860. WATERHOOGTE WERKING dor STOOMTUIGEN x X u X -5- a. r. in mi en. IN DE IN DEN POLDER UttL^UiUS. .LU^-D-EN, u cu RINGVAART Aanta; f- o bij den CRUQUIUS. bij den bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het Aantal Aantal a LEEGH WA TER. VENNEPER- DORP. Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp Ketels Dec. 15 0.48 4.64 4.66 4.68 4.67 i 12 7 8 9 9 9 16 0.46 4.66 4.76 4.70 4.69 9 U 7 8 9 17 0.46 4.64 4.80 4.74 4.69 i 9 U 7 8 9 9 9 18 0.46 4.68 4.81 4.76 4 70 1 i 9 U 7 8 9 9 9 19 0.45 4.71 4.83 4.78 4.72 9 U 7 8 9 9 20 0.45 4.70 4.94 4.83 4.75 s 9 24 7 8 1) 9 21 0.45 4.73 5.13 4.88 4.78 9 14 7 8 9 9 9 22 0.50 4.75 4.74 4.80 4.75 9 n 9 9 Te zamen 9 146 7 8 Aantal slagen i 58600 9 Alzoo per D 6.688 9 Op linnen geplakt en van rollen voorzienzoodat zij terstond opgehangen kan worden, kost de kaart /16. De Hooge Raad heeft den 14den December 1860 verworpen de eisch in cassatie tegen het arrest van het Hof van Zuid-Hollandbetreffende de zaak tus- schen het Hoogheemraadschap van Delfland en de Erven van wijlen den heer A. Fock (zie Weekblud van 26 April). En is alzoo voor goed uitgemaakt dat het Hoogheemraadschap niet aansprakelijk is voor de geldleening van 76,000.in 1825 aangegaan voor den straatweg van Delft naar Rotterdam. Deze beslissing is vooral daarom van gewigt, wijl daardoor het beginsel is bevestigd datzonder medewerking van Hoofd-Ingelandenhet Hoogheemraadschap niet financieel verbonden kan zijn. In de Leydache Conrant wordt medegedeeld, dat dezer dagen te Amstelveen een nieuw uitgevonden werktuig met goed gevolg beproefd werd. Het zal het zware en moeijelijke trekken van het veen in de lage veenderijen vervangende toestel wordt door een man in werking gebragt. Behalve dat hierdoor de kosten veel minder wordengeeft de machine ook nog het voordeel, dat men daardoor onafhankelijk is van de zoo dikwijls koude en natte weersgesteld- heiddie den werkman in zijnen arbeid stoort. op de Hofstede „MEER EN BERG", onder Heem- stedeop Zaturdag 5 Januarij 1861, van zwaar meest Eiken HAKHOUT, diverse soorten van BOOMEN, BOOMSIAMMEN en drooge TAKKENBOSSEN. Amsterdam 24 December. Vee. Runderen Isle kwal. ItiO a 200; 2de kwal 160 a 180 3de kwal. 150 a 170. Scliapen f 20 a 24. Varkens 48 a 52 cts per Ned. ffi Hooi en Stroo. Langeslraals Hnoi 22 a 24£; Kamper-Eilands dilo 20 a 22£; Koe dilo 15 a 18; Rogge Stroo f I5£ a 17£; Tarwe dilo 15 a 17. Granen. Tarwe onveranderd; per 2400 kilo; 77 kilo nieuwe Bovenlandsche 347. Rogge prijshoudend 117 ffi nieuwe Pe- tersb /197 Op levering per 2100 kilo 1 hooger. Zaden. Koolzaad lager; op 9 vat Olie in April 73. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raap-Olie dadelijk en op levering flaauw; op 6'w f 43£Vlicg 42in de stad /44; Lijn- Olie onveranderd; op ti/w. 32£; Vliegcnd 31. Hennep-Olic op 6/w 38£; Vlieg. 37. Koeken Raapkoeken per 1040 stuks 87 a 90. Lijnkoeken per 104 stuks f 12 a 15. Alkmaar, 21 December. Giianen. Tarwe/ 12.Rogge 7,25; Garst 6,25; Haver 5,50; Groene en Witte Erw- ten f 16; Graauwe dito f 17; Vale dito 14,50. Zaden. Kanariezaad 10,50; Mosterd- en Karweizaad niet ter markt. Kaas Aangevuerd 633 stapels, wegende 143,636 Ned. ffi; kleiue 31,50, middelbare 30,50, kommissie 29; laagste prijs 22,50. Broek in Waterland, 20 December. Kaas. Heden zijn ler markt geweest 6 stapels, 482 stuks of 1003 Ned. ffi; prijs 28,—. Delft, 20 December. Granf.n vonden mcer vraag, bij goe- den aanvoer; Tarwe van het Eiland Rozenburg 10 a 11; West!./ 10,50 a II. Eil. Rogge 7 a 7,75; West!. 7 a 7,50. Eil. Winter Garst 6,10 a 6,10; dito Zumer 5,80 a 6; Westl. dito /6a 6,50; Korte Ha^er 4,50 a 5, lange 3 a 4. Boonen. Duivenboonen 9 Paardenhoo- ncn 8. Groene Erwten 10 a 12. BoTEn was heden merkelijk hooger; Isle kwal. 54 a 56; 2de kwal. 48 a 52. Dordrecht20 December. Granen. Tarwe. De aange- voerde Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. vond heden tot 30 cts. hooger 10,80 a 11,20, afwijkende en geringe tot9 a 10 gretige koopersZorner weinig ter markt en mede 20 cents duurder betaald7,50 a 8,80. Rogge. Jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm prijshoudend, 7,60 a 7,80; nieuwe dito door de onbruikbare kwaliteit traag, 6,20 a 7; 140/2 ft' jarige Archangel is tot 195 a 200 naar kwal. verhandeld Garst vond minder vraag en moest om op te ruimen 10 a 20 cents lager afgegeven worden; Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter 5,50 a 6,60, dito Zomer 5,20 a 6, Spelt weinig ter veil en tot 3,50 a 3,80 wel te plaatsen. Inl. Haver werd tot genoteerde prijzen langzaam geplaatst; Zeeuw sche en Inl. Voer 2,30 a 3,20 dito Dikke/ 3,50 a 4,40. Boekweit weinig ter markt en door benoodigden duurder be taald; Steenbergsche is tot 240 verhandeld Boonen. Paar- denhoonen willig en vonden tot verhoogdo prijzen, 6,70 a 7,30 naar kwal. veel vraag. Duivenboonen waren tot vorige prijzen 7,60 a 8,50, bcgeeril. Witte Boonen niet ter markt en vorigen prijs,/14 a 10 waardig. Bruine Boonen zeer ver- schillend in kwal., tot 14 a 8 verhandeld. Erwten Blaauwe veel uit Zeeland en Flakkee aangevoerdtot lager prijsa!s goed kookende soorten tot 11,20 a 11,50 en mindere tot f 7,50 a 9 bezwaarlijk op te ruimen. Zaden. Koolzaad traag; oud jarig Overm. tot 70 a 72 ter veilde aangevoerde partijljes nieuw werden door onze Olieslagers tot 60 a 63£ geriomen. Op 9 vat. Olie zonder omgang. Lijnzaad met meer omgang; 110 ffi zeer mooi zuiverMemel tot 360, en 106 ffi Riga tot 300 verkocht en geveild 111 ft' Catania 405 113 ffi Morchanski/370; 103 ffi Archangel 315 Inlandsch Zaai- vond tot de volgende prijzen gerceden aftrek: le soort 5,40 a 5,60; 2e soort 4,30 a 4,90 per Dordtsch achten- deel Kanariezaad traag tot vorige prijzen10,50 a 8,50, moeijelijk te verkoopen Hennepzaad zonder omzetInlandsch tot 240 aangeboden. Olie. Raapolie dadelijk schaarsch en duurder betaald Vliegcnd tot 42 gedaan Lijnolie wil lig; Vliegend tot 32 verhandeld Koeken. Raap- en Lijn koeken tot genoteerde prijzen verkocht; harde Raapk. 88 a 90, dito Lijnk. 130 a 135, zachte dito 145 a 155. Groningen18 December. Sedert ons vorig berigt is het weder zacht gebleven; gisteren was het bij oostenwind ids kouder en dezen nacht is er nog al wat sneeuw gevallen, maar heden is de wind west en het weder zacht. Granen. Tarwe werd Vrijdag bij uilerst geringen aanvoer iels hooger betaald; heden was dc vraag, vooral voor verzending naar Friesland, levendig, waardoor de aanvoer tot eene verhooging van 25 cts. sedert heden voor 8 dagen grif werd opgeruimd. Rogge. De verlaging der prijzen heeft voor dit artikel meer vraag docn ontstaan, zoodat reeds Vrijdag 10 ds. verhooging werd bedongen de vastere stemming der Amsterdamsche markt werkte heden mede om op nieuw eenige verhooging lot stand te hrengen, en de kleine aanvoer van nieuwe Inl. werd opge ruimd lot 20 cts verhooging sedert vorigen Dingsdag. Ook oude en huitenlandsche deelde in die verhooging met iets meer omzet. De aanvoer van Boekweit blijft zeer beperkt en de konsumtie was genoodzaakt eene verhooging van 10 a 15 cts sedert heden voor 8 dagen te betalen Garst. Bij levendiger vraag werd de aanvoer II Vrijdag tot goed vorige prijzen op geruimd Heden was tot dien prijs echtcr niets te krijgen daar de aanvoer niet dien omvang had, waarop men algemeen gerekend had, en de vraag vooral voor verzending naar de Zaannog al uiigebreid was. Algemeen werd eene verhooging van 10 cts. bedongen, maar de puikste partijen bedongen nog 5 a 10 els. meer Haver. Van Dikke was de aanvoer groot, waardoor koopers in staat gesteld werden tot 5 a 10 cts. lager hunne orders uit te voeren; de aanvoer werd erhler gelieel opgeruimd. Witte en zwarte Voer werden lot dezelfde verlaging afgegeven. Paardenboonen flaauw en iets lager. Gort met iets meer vraag en daardoor 25 a 30 cts. hooger betaald. Kool zaad zonder handei. Raap- en Llinolie genoegzaam onver anderd in prijs met weinig handel. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige ronde f 13,40 a/ 13,60; 116/120 ffi nieuwe roode/7,35 a 8,35. Rogge. 113/116 ff Nieuwe Inlaodsche 5,20 a 5,70; 123 ffi Pruis- sische 7,30. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze 6,50 WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Meteorol. Observ. te Utrecht. o PI Ci PI G Win D- Barom Th Afwijk. der a -t n rjq sa Opmerkin- a a as rigting N. ffi bij 0°. Fah Temp p— °f P gen. 16 8 wzw. 0,0 761,53 35,2 0,4 0,96 1,4 Zw. bew. nev. 2 wzw. 0,5 57,58 40,1 -)- 1,6 0,92 0,2 Idem 10 n. 0,0 54,14 37,9 0,9 0,93 1,4 Betr. mist. 17 8 n. 0,0 51,99 34,2 1,4 0,96 0 1 Bewolkt. 2 nno. 0,5 50,93 36 5 2,0 0,73 0 Ligt bewolkt. 10 zw. 0,5 49,11 30,6 6,5 0,89 0 Zw. bewolkt. 18 8 wzw. 0,5 48,21 29,1 6,3 0,96 0,2s Idem. 2 w. 0,5 49,10 33,4 4,9 0,92 0,2 Bewolkt. zzw. 0,5 50,56 29,3 - 7,6 0,90 0 Ligt bewolkt. 19 8 zzo. 0,5 50,78 28,0 7,2 0,92 0 Zw. bewolkt. 2 ozo. 2,0 49,35 30,0 - 8,1 0,84 0 Ligt bewolkt. 10 no. 2,0 48,83 28,0 8,6 0,94 0,4 Betr. sneeuw. 20 8 n. 1,5 49,20 27,5 7,6 0,94 4,0 Idem. 2 nnw. 0,0 49,50 30,4 7,6 0,921,2s Betrokken. to no. 0,5 53,05 27,5 - 9,0 0,90 0,2s Idem. 21 8 nno. 0,5 54,58 27,5 7,4 0,94 0,2 s Zw. bewolkt. 2 nno. 2,0 53,25 28,0 10,1 0,85 0,1s Betrokken. 10 no. 0,5 53,94 24,4 11,5 0,98 0,4 s Ligt bewolkt. 22 8 no. 0,5 53,60 24,4 10,1 0,89 0,7 s Betrokken. 2 no. 0,0 53,94 26,1 11,7 0,87 0 Ligt bewolkt. 10 wnw. 0,5 53,69 28,0 - 7,7 0,98^ 0,9 s Idem. a 7,110/113 ffi zwarte 6,30 a 6,80 Nieuwe Garst. 93/99 ffi Winter/4,65 a 5,55; 99 ffi Knobbe /5,45 a 5,50. Nieuwe Haver. 75/78 ffi Dikke/3,35 a 3,75; 65/68 ffi witte Voer/2,70a 3; 68/72 ffi zwarte dito/3, a 3,30. Paardenboonen 4,50 a 6,75. Koolzaad 9, a 13,Gort Grove/9,a 9,40; puike 9,40 a 9,85; Parel-Gort f 12,25 a 24.Olie. Raap- 39J; Lijn- 29£ a 29J. Haarlem, 19 December. Kaas. Aangevoerd en verkocht 1400 stuks (21 stapels) Zoetem Kaas a29,50 per 50 Ned. ffi. Hoorn20 December. Kaas. Ter waag gewogen van af 14 December, dagelijksche weging, 3 stapels of 828 ffi; Don- derdagsche markt 177 stapels of 50,310 ffi, te zamen 180 sta pels of 51,138 ffi. Prijs: boogste 31,50; middelste 29 laagste /27; kommissie 29,75. Weder naar huis gckeerd 2 stapels. 22 December Granen. Ter markt gebragt 258 mud, als: 3 mud Rogge 7; 65 mud Tarwe/7,50 a 6; 118 mud Haver 4,75 a 4; 10 mud Erwten; Witte f 13 a 11; Groene 16,25 a 14; Graauwe 17 a 13; Vale 15 a 12; 62 mud Boonen: Bruine 17 a 8,75; Paardenboonen 7,75 a 7. Voorts nng op monster verkocht: 170 mud Mosterdzaad/20; 135 mud Karweizaad/13. Leiden, 21 December. Vf.e. 51 vctte Koeijen 130 a 196; 26 Vare dito 80 a 146; 48 vettfi Kalveren 22 a 64; 8 nuchtere dito f 5 a 12; 78 vette Hamels/ 16 a 22; 122 vette Ooijen 14,50 a 21; 16 magere Varkens 16 a 24; 44 Biggen 7 a 12 Boter. (Hooi) 3780 Ned. ffi. lste kwal. 44 a 48; 2de kwal. 38 a 43 per Vat;/1,10 a 1,20 en 0,95 a 1,07£ per Ned. ffi. 22 December. Granen. 20 mud Winter Tarwe /12 a 13; 16 mud Zomer- of Nieuwe dito /9,50 a 10,50; 39 mud Win ter Rogge 7,50 a 8 15 mud Zomer- of Nieuwe dito 6,25 a 6,75 20 mud Garst /6a 6,50; 14 mud Che valier dito /7a 7,50; 40 mud zware Haver 5 a 5,50; 49 mud ligte dito 4 a 4,50 7 mud Duivenboonen 8,50 a 9; 10 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 20 December. Granen. Uit onze buiton- eilanden was heden bijna niets ler marktterwijl de aanvoer uit Walcheren ook al zeer gering was. Voegt men nu daarbij dat de meesle houders door het vriezend weder en de sneeuw verhinderd zijn om le kunnen leveren dan kan men nagaan dat er heden aan onze Graanbeurs al zeer weinig omging. Tarwe. Jarige Walchersche tot 14 gekocht; nieuwe dito tot 1 hooger genomen, wordende voor de beste 11,25 be taald, doch er waren slechts enkele partijljes ter markt. Zeeuwsche Rogge waarvan enkele mudden ter veil, met/7,50 a 8 naar kwal. betaald Winler Garst tnt 5,75 a 6, en Zomer dito tot 5,50 gekocht. Boonen. Walchersche Witte met 13 a 14,75 naar deugd betaald. Dito Bruine zeer weinig ter markt en tot/16 genomen Dito Paarden boonen weder goed gevraagd en tot 7,20 a 7,40 greiig ge kocht Zeeuwsche dito 7. Walchersche Groene Erwten met goeaen kooplust, doch bijna niet ter markt; voor puike kleine werd 11,25 betaald; groote dito tot 13 verhandeld. Koolzaad nominaal 13. Koeken. Raapkoeken 85 a 88. Lijnkoeken 13£. Olie. Patentolie 46Raapolie 43J; Lijnolie 35. Rotterdam, 24 December Granen. Bij het vergevor- derde saizoen en de op handen feestdagen was heden de aan voer zoowel als het gelal koopers onbediiidend. Er is verkocht: Tarwe. 158 ffi oude wilb. Poolsche 460; 134, 135 ffi Jarige Rostocker, per 2400 kilo 440. Rogge. 151 ffi Dantziger 243; 150 ffi dito 247 148 ffi Amerik./235; 145 ffi Pe- tersburger 212; 152 ffi nieuwe Liinburger/230. Boekweit. Nieuwe Fransche per 2100 kilo /218 Koolzaad. Zeeuwsch geslort 65; Betuwsch in zakken 62. Rijp, 19 December. Kaas. Iloogste prijs 31,—. Aan- gevoerii 18 stapels, 2495 stuks of 5512 Ned. Boter 45 a 50 cts. per Ned. ffi. Zierikzee, 20 December. Meekrappen. Teelt 1860: 2/1 Meekrap 30£ a 32; 1/1 dito 30£ a 32; Oflberoofde; 3<>£ a 32 Mullen 5 a 9. I Drukkerij van Bong a C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4